அபிதான சிந்தாமணி

பதகர் 1020 - பதஞ்சலி முனிவர் திராடம், அழுங்கு, தனாசி, சோமராகம், கோற்கடருடன் சென்றரை வருத்தி மேகராகம், இக்கராகம், கொல்லிவராடி, மகோற்கடரால் இறந்தவன். நராந்தகன் காந்தாரம், சிகண்டி, தேசாக்கிரி, சுருதி, சிறிய தந்தை . | காந்தாரம். குறிஞ்சியாழ்த்திறம் - சைவ பதங்கி - காசிபன்றேவி, தக்ஷன் குமரி, ளம், காந்தாரம், படுமலை, மருள், அயிர்ப்பு , | பக்ஷிகளைப் பெற்றவள். பஞ்சுரம், அரற்று, செந்நிறம். குறிஞ்சி பதசக்தி விருத்தியைக் கிரகித்தற்கேது - (8) பாழ்த்திற வகை - நட்டபாடை, அந்தாளி, ' வியவகாரம், உபதேசம், உபமானம், கோ மலகரி, விபஞ்சி, காந்தாரம், செருந்தி, சம், வியாகரணம், விவாணம், சந்நிதானம், தௌடி, உதயகிரி, பஞ்சுரம், பழம்பஞ்சு வாக்கிய சேஷம் என்பன. ரம், மேகராகக்குறிஞ்சி, கேதாரி, குறி ஞ்சி, கௌவாணம், பாடை, சூர் துங்கரா பதஞ்சலி - அத்திரியின்றேவியாகிய அகசூ ஈம, நாகம், மருள், பழந்தக்காரம், திவ்ய யையிடம் பிறந்தவர். இவர் ஆதிசேடன் சாடி, முதிர்ந்த இந்தளம், அறுத்ரபஞ்ச அவதாரம். தாருகவனத்தில் சிவமூர்த்தி மும், தமிழ்க்குச்சரி, அருட்புரி, நாராயணி, யின் ஆநந்த நடன தரிசனந் தரிசித்த நட்டராகம் ராமக்கிரி, வியாழக்குறிஞ்சி, விஷ்ணு மூர்த்தி தனித்து ஆதிசேஷன்மீ பஞ்சமம், தக்கணாதி, சாவகக்குறிஞ்சி, திருந்து பரவசப்பட்டுப் புளகாங்கிதம் ஆநந்தை மருதயாழ்திறம் - நவிர், வடுகு, அடைந்தனர். இதைக்கண்ட சேடன் வஞ்சி, செய்திறம். மருதயாழ்த்திறவகை - விஷ்ணுமூர்த்தியை நோக்கி இப்புளகிதத் தக்கேசி, கொல்லி, ஆரியகுச்சரி, நாகத் திற்குக் காரணமென்னவென்றனர். விஷ் வனி, சாதாரி, இந்தளம், தமிழ் வேளர், ணுமுர்த்தி காரணங்கூறச் சேடன் அத் கொல்லி, காந்தாரம், கூர்ந்தபஞ்சமம், திருநடன தரிசனங்காண ஆவல்கொண்டு பாக்கழி, தத்தளபஞ்சமம், மாதுங்கராகம், சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் தவஞ்செய் கௌசிகம், சீகாமாம், சாரல், சாங்கிமம். கையிற் சிவமூர்த்தி பிரமன் போல் வந்து செவ்வழியாழ்த்திறம் - நேர்திறம, பெயர் சேடனைநோக்கி யாது வேண்டுமென்ற னர். சேடன் நாம் உம்மிடத்தில் யாதும் திறம், சாதாரி, முல்லை செவ்வழியாழ்த் திறலகை - குறண்டி, ஆரியவேளர், கொ வேண்டோமென்று தவந் தொடங்குகை ல்வி, தனுக்காஞ்சி, இயந்தை, யாழ்பதங் யில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து யாது காளி, கொண்டைக்கிரி, சீவனி, யாமை, வேண்டுமென்றனர். சேடன் பணிந்து தாம் சாளர், பாணி, நாட்டம், தாணு, முல்லை, அறியாது செய்தற்கு க்ஷமைவேண்டிச் சாதாரி, பைரவம், காஞ்சி, மன்னுமந்தாரம், சுவாமி அடியேன் நடன தரிசனங் காண விரும்புகின்றேன் எனச் சிவ மூர்த்தி பண் திறம்பையுள், காஞ்சி, படுமலை இம் மூன்றும் (103) வகைப்படும். இன்னும் சேடனை நோக்கி நீ அநசூயையிடம் குழந் நேர்திறம் - துக்கராகம் எனவும், காந்தார தையாய் வளர்ந்து தில்லையடைந்து அவ் விடம் முன்பே நடன தரிசனங் காணத் பஞ்சமம் - ஊழ்ப்பு எனவும், சோமராகம் - கவஞ்செய்திருக்கும் வியாக்கிரபா தமுனிவ குறுங்கலி எனவும், காந்தாரம் - சாரல் எனவும், நட்டபாடை - நைவளம் எனவும், ருடன் இருக்க, நாம் அவ்விடம் நடன தரி சனம் தருகிறோமென மறைந்தனர். அவ் பழம்பஞ்சுரம் - பஞ்சரம் எனவும், கவிவா ணம் - படுமலை எனவும், அநுத்திரபஞ்ச வகையே சேடன் ருதுஸ்நானஞ் செய்து மம். அயிர்ப்பு எனவும், குறிஞ்சி - அரற்று சிவத்தியானத்துடன் அஞ்சலி செய்து நிற் எனவும், செந்துருதி - செந்திறம் எனவும், கும் அநசூயையின் காத்தில்விழ அநசூயை தக்கேசி - நவிர் எனவும், வடுகு - இந்தளம் பாம்பெனக் கையெடுக்கப் பாதத்தில் விழுந்து பதஞ்சலியெனக் காரணப்பெய எனவம், பாக்கழி - வஞ்சி எனவும், சிக ண்டி - செய்திறம் எனவும், சாதாரி முல்லை சடைந்து சிதம்பரமடைந்து வியாக்கிரபாத ருடனிருந்து சிவமூர்த்தியின் நடன தரிச எனவும், நேர்திறம் - புறநீர்மை எனவும் னங்கண்டு களித்துப் பாணினிசூத்திரத் கூறுவா.. திற்குப் பாஷ்யம், இன்னும் பல நூல்கள் பதகர் - நீலகிரியிலுள்ள மலைநாட்டார் பதங்கள். - 1. சண்முகசேநாவீரன். 'இயற்றியவர். (கோயிற் - புராணம்.) 2. இவன் பராந்தகன் ஏவலால் விதுலனு பதஞ்சலிழனிவர் - தம் பாஷ்யத்தில் சந்திர டன்கூடிக் காசிப்பட்டணஞ் சென்றிருந்த குப்தன் புஷ்பமித்திரன் சபையையும் எடு
பதகர் 1020 - பதஞ்சலி முனிவர் திராடம் அழுங்கு தனாசி சோமராகம் கோற்கடருடன் சென்றரை வருத்தி மேகராகம் இக்கராகம் கொல்லிவராடி மகோற்கடரால் இறந்தவன் . நராந்தகன் காந்தாரம் சிகண்டி தேசாக்கிரி சுருதி சிறிய தந்தை . | காந்தாரம் . குறிஞ்சியாழ்த்திறம் - சைவ பதங்கி - காசிபன்றேவி தக்ஷன் குமரி ளம் காந்தாரம் படுமலை மருள் அயிர்ப்பு | பக்ஷிகளைப் பெற்றவள் . பஞ்சுரம் அரற்று செந்நிறம் . குறிஞ்சி பதசக்தி விருத்தியைக் கிரகித்தற்கேது - ( 8 ) பாழ்த்திற வகை - நட்டபாடை அந்தாளி ' வியவகாரம் உபதேசம் உபமானம் கோ மலகரி விபஞ்சி காந்தாரம் செருந்தி சம் வியாகரணம் விவாணம் சந்நிதானம் தௌடி உதயகிரி பஞ்சுரம் பழம்பஞ்சு வாக்கிய சேஷம் என்பன . ரம் மேகராகக்குறிஞ்சி கேதாரி குறி ஞ்சி கௌவாணம் பாடை சூர் துங்கரா பதஞ்சலி - அத்திரியின்றேவியாகிய அகசூ ஈம நாகம் மருள் பழந்தக்காரம் திவ்ய யையிடம் பிறந்தவர் . இவர் ஆதிசேடன் சாடி முதிர்ந்த இந்தளம் அறுத்ரபஞ்ச அவதாரம் . தாருகவனத்தில் சிவமூர்த்தி மும் தமிழ்க்குச்சரி அருட்புரி நாராயணி யின் ஆநந்த நடன தரிசனந் தரிசித்த நட்டராகம் ராமக்கிரி வியாழக்குறிஞ்சி விஷ்ணு மூர்த்தி தனித்து ஆதிசேஷன்மீ பஞ்சமம் தக்கணாதி சாவகக்குறிஞ்சி திருந்து பரவசப்பட்டுப் புளகாங்கிதம் ஆநந்தை மருதயாழ்திறம் - நவிர் வடுகு அடைந்தனர் . இதைக்கண்ட சேடன் வஞ்சி செய்திறம் . மருதயாழ்த்திறவகை - விஷ்ணுமூர்த்தியை நோக்கி இப்புளகிதத் தக்கேசி கொல்லி ஆரியகுச்சரி நாகத் திற்குக் காரணமென்னவென்றனர் . விஷ் வனி சாதாரி இந்தளம் தமிழ் வேளர் ணுமுர்த்தி காரணங்கூறச் சேடன் அத் கொல்லி காந்தாரம் கூர்ந்தபஞ்சமம் திருநடன தரிசனங்காண ஆவல்கொண்டு பாக்கழி தத்தளபஞ்சமம் மாதுங்கராகம் சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் தவஞ்செய் கௌசிகம் சீகாமாம் சாரல் சாங்கிமம் . கையிற் சிவமூர்த்தி பிரமன் போல் வந்து செவ்வழியாழ்த்திறம் - நேர்திறம பெயர் சேடனைநோக்கி யாது வேண்டுமென்ற னர் . சேடன் நாம் உம்மிடத்தில் யாதும் திறம் சாதாரி முல்லை செவ்வழியாழ்த் திறலகை - குறண்டி ஆரியவேளர் கொ வேண்டோமென்று தவந் தொடங்குகை ல்வி தனுக்காஞ்சி இயந்தை யாழ்பதங் யில் சிவமூர்த்தி தரிசனந் தந்து யாது காளி கொண்டைக்கிரி சீவனி யாமை வேண்டுமென்றனர் . சேடன் பணிந்து தாம் சாளர் பாணி நாட்டம் தாணு முல்லை அறியாது செய்தற்கு க்ஷமைவேண்டிச் சாதாரி பைரவம் காஞ்சி மன்னுமந்தாரம் சுவாமி அடியேன் நடன தரிசனங் காண விரும்புகின்றேன் எனச் சிவ மூர்த்தி பண் திறம்பையுள் காஞ்சி படுமலை இம் மூன்றும் ( 103 ) வகைப்படும் . இன்னும் சேடனை நோக்கி நீ அநசூயையிடம் குழந் நேர்திறம் - துக்கராகம் எனவும் காந்தார தையாய் வளர்ந்து தில்லையடைந்து அவ் விடம் முன்பே நடன தரிசனங் காணத் பஞ்சமம் - ஊழ்ப்பு எனவும் சோமராகம் - கவஞ்செய்திருக்கும் வியாக்கிரபா தமுனிவ குறுங்கலி எனவும் காந்தாரம் - சாரல் எனவும் நட்டபாடை - நைவளம் எனவும் ருடன் இருக்க நாம் அவ்விடம் நடன தரி சனம் தருகிறோமென மறைந்தனர் . அவ் பழம்பஞ்சுரம் - பஞ்சரம் எனவும் கவிவா ணம் - படுமலை எனவும் அநுத்திரபஞ்ச வகையே சேடன் ருதுஸ்நானஞ் செய்து மம் . அயிர்ப்பு எனவும் குறிஞ்சி - அரற்று சிவத்தியானத்துடன் அஞ்சலி செய்து நிற் எனவும் செந்துருதி - செந்திறம் எனவும் கும் அநசூயையின் காத்தில்விழ அநசூயை தக்கேசி - நவிர் எனவும் வடுகு - இந்தளம் பாம்பெனக் கையெடுக்கப் பாதத்தில் விழுந்து பதஞ்சலியெனக் காரணப்பெய எனவம் பாக்கழி - வஞ்சி எனவும் சிக ண்டி - செய்திறம் எனவும் சாதாரி முல்லை சடைந்து சிதம்பரமடைந்து வியாக்கிரபாத ருடனிருந்து சிவமூர்த்தியின் நடன தரிச எனவும் நேர்திறம் - புறநீர்மை எனவும் னங்கண்டு களித்துப் பாணினிசூத்திரத் கூறுவா . . திற்குப் பாஷ்யம் இன்னும் பல நூல்கள் பதகர் - நீலகிரியிலுள்ள மலைநாட்டார் பதங்கள் . - 1 . சண்முகசேநாவீரன் . ' இயற்றியவர் . ( கோயிற் - புராணம் . ) 2 . இவன் பராந்தகன் ஏவலால் விதுலனு பதஞ்சலிழனிவர் - தம் பாஷ்யத்தில் சந்திர டன்கூடிக் காசிப்பட்டணஞ் சென்றிருந்த குப்தன் புஷ்பமித்திரன் சபையையும் எடு