அபிதான சிந்தாமணி

பட்டு 1018 பண் விக்கொள்ள சிறு வேலைடிய பாலை குப் பட்டம் ஆரியர், ஐயாயிரத்தலைவர், விட்டு வெளிவராமுன் கூட்டை வெந்நீரிற் ஆர்யநாட்டுச் செட்டிகள், அச்சுவேளாளர், போட்டுப் பூச்சை இறக்கச்செய்து நூலைப் கரை துறைவேளாளர், வருணகுலவேளா பிரிப்பர். இதுவே பட்டு, ளர், வருணகுலமுதலி, குருகுலவம்சத்தார், பட்டைப்பேன் - இதுவே மரமூட்டுப்பூச்சி, பிள்ளை. இவர்கள் உள்நாட்டுச் செம்படவரி இது மரங்களின் பட்டைகளின் சாரத்தை னும் உயர்ந்தவர்கள் என்பர். இவர்கள் உறுஞ்சி ஜீவிப்பது. பெரும்பாலும் சைவர். இவர்கள் மற்ற பட்டோஜீதீக்ஷிதர் - சித்தாந்த கௌமுதி தேவதைகளையும் வணங்குவர். இவர்களுக் செய்த வட நூலாசிரியர். குக் குலதேவதை குட்டியாண்டவன், பணிக்கன் இந்தப் பட்டம் மலையாள பாவாடைராயன், படைத்தலைத்தெய்வம். நாட்டது. இது அவ்விடத்தில் அம்பட் இவர்கள் ஜாதித்தலைவன் யஜமானன். அவ டன், கம்மாளன், மாரன், பாணன், பறை னுக்கடங்கி ஜாதியா ரிருக்கவேண்டியது. யன் முதலியவர்க்கு வழங்கி வருகிறது, இவர்களது மற்றக் காரியங்கள் இந்துக் சிலர் இந்தப் பட்டங் கொண்டு மதுரை களைப் போன்றது. (தர்ஸ்டன்.) திருநெல்வேலி ஜில்லாக்களில் சாணார்க் பட்டு - ஒரு புழுவினால் உண்டாகும் நூல். குத் தலை சிறைத்து ஜீவிக்கின்றனர். இது மிருதுவாயும் இலேசாயும் உள்ளது. பணி செய்வோன் - (பணிச்சவன்) இவன் இப் பூச்சி வெள்ளை நிறமுள்ள புழு. இது தமிழ் நாட்டில் வேலை செய்வோன். இவ வயதடைந்து பூச்சியாக மாறுகிறது. இது னது வேலை பிரேதம் கண்ட வீட்டார் தனக்குக் கூடு கட்ட முசுக்கொட்டைச் சொற்படி பிரேத செய்தி கூறிப் பிரேதத் செடியில் இடம் கிடைத்தவுடன் தன் திற்கு வேண்டிய பாடை, பல்லக்கு மற்ற தாடையி.னடிப்புறத்துள்ள பிசின் போன்ற சிறு வேலைகளைச் செய்து சங்கு முதலிய திரவத்தால் தன்னைச் சுற்றிக்கொள்ளு ஊதிப் பிரேதத்திற்கும் கர்மாந்தத்திற்கும் கின்றது. அத் திரவம் காற்றில்பட நூலா தொழில் செய்வது. இவர்களில் வலங்கை கிறது. இது கூட்டிலிருந்து வெளிவந்த இடங்கைப் பணி செய்வோர் உண்டு. இவ வுடன் கூட்டை யெடுத்து வெந்நீரிலிட்டு ர்கள் திருநெல்வேலி முதலிய இடங்களில் நுனியைக் கண்டு நூலை யெடுக்கின்றனர். நூலச்சு வேலை, கோயில்களில் நாகசுரம் பட்டு நூல்காரர் - இவர்கள் முதலில் குஜ வாசித்தல், செங்கல்பட்டுஜில்லாவில் சவத் ராத்தி தேசத்திலிருந்து வந்தவர் என்கி திற்குரிய வேலை செய்தல். இவர்களுக்குப் நார்கள். பின்னும் இவர்கள் சௌராஷ் புலவர், பண்டாரம், பிள்ளை , முதலி பட் டகத்திலிருந்து வந்த சௌராஷ்டக பிரா டம். (தர்ஸ்ட ன்.) மணளென்று தங்களைக் கூறிக்கொள்வர். பணியர் - இவர்கள் கறுத்த உருவமும் இவர்கள் பெரும்பாலும் வைஷ்ணவரும் அகன்ற மூக்கும் சுருண்ட மயிரும் உள்ள சிலர் வடமர்களுமா யிருக்கின்றனர். பிரா சாதியார். இவர்கள் வயநாடு, எரநாடு, மணரைப்போல் நடை வுடை பாவனை, கள்ளிக்கோட்டை, கோட்டயம் முதலிய இவர்களில் பெண்கள் மாத்திரம் பிராம காபி தோட்டங்களில் வேலை செய்து அடி ணப் பெண்கள் போல் காணப்படவில்லை, மைகளாக உள்ள சாதியார். இவர்கள் தொழில் பட்டு நெய்தல், மதுரை யாண்ட ஆபிரிக்காவிலிருந்து இங்கு வந்து குடி மங்கம்மாள் காலத்து இவர்களுக்குப் பிரா புகுந்தவராகக் கூறப்படுகின்றனர். இவர் மண மரியாதை கொடுக்கப்பட்டதாம். களின் பெண்களும் கிழங்கு முதலிய இவர்கள் தங்கள் நாடுகளிலிருந்து துரத் 'தோண்டித் தின்று வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். தப்பட்டு வடநாடுகளில் குடி புகுந்து கடை இவர்கள் நம்பிக்கையுள்ள வே?லயாட்கள். சியாய் மதுரை வந்து சேர்ந்தனர். இவர் (தர்ஸ்ட ன்.) கள் நான்கு வகையாகப் பிரிக்கப்படுவர். பண் - 1. (ச) பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், கௌண்டர், சாலியர், வைத்தியர், பௌது செவ்வழி. லர். அதாவது முதல்வர், மூத்தோர். வைத் 2. பாலையாழ், குறிஞ்சியாழ், மருதயாழ், தியர், வைதிகர். (தர்ஸ்ட ன்.) செவ்வழியாழ் என நான்கு. இவற்றின் பட்டுப்பூச்சியும் பட்டும் - இதன் பிறப் திறனாவன, அராகம், நேர்திறம், வன்பு, பைப் பூச்சியினம் காண்க. இப் பூச்சி குறுங்கலி நான்கும் பாலையாழ்த்திறம். என்னைச் சுற்றிக்கொண்ட நூற் கூண்டை நைவளம், காந்தாரம், பஞ்சுரம், படுமலை,
பட்டு 1018 பண் விக்கொள்ள சிறு வேலைடிய பாலை குப் பட்டம் ஆரியர் ஐயாயிரத்தலைவர் விட்டு வெளிவராமுன் கூட்டை வெந்நீரிற் ஆர்யநாட்டுச் செட்டிகள் அச்சுவேளாளர் போட்டுப் பூச்சை இறக்கச்செய்து நூலைப் கரை துறைவேளாளர் வருணகுலவேளா பிரிப்பர் . இதுவே பட்டு ளர் வருணகுலமுதலி குருகுலவம்சத்தார் பட்டைப்பேன் - இதுவே மரமூட்டுப்பூச்சி பிள்ளை . இவர்கள் உள்நாட்டுச் செம்படவரி இது மரங்களின் பட்டைகளின் சாரத்தை னும் உயர்ந்தவர்கள் என்பர் . இவர்கள் உறுஞ்சி ஜீவிப்பது . பெரும்பாலும் சைவர் . இவர்கள் மற்ற பட்டோஜீதீக்ஷிதர் - சித்தாந்த கௌமுதி தேவதைகளையும் வணங்குவர் . இவர்களுக் செய்த வட நூலாசிரியர் . குக் குலதேவதை குட்டியாண்டவன் பணிக்கன் இந்தப் பட்டம் மலையாள பாவாடைராயன் படைத்தலைத்தெய்வம் . நாட்டது . இது அவ்விடத்தில் அம்பட் இவர்கள் ஜாதித்தலைவன் யஜமானன் . அவ டன் கம்மாளன் மாரன் பாணன் பறை னுக்கடங்கி ஜாதியா ரிருக்கவேண்டியது . யன் முதலியவர்க்கு வழங்கி வருகிறது இவர்களது மற்றக் காரியங்கள் இந்துக் சிலர் இந்தப் பட்டங் கொண்டு மதுரை களைப் போன்றது . ( தர்ஸ்டன் . ) திருநெல்வேலி ஜில்லாக்களில் சாணார்க் பட்டு - ஒரு புழுவினால் உண்டாகும் நூல் . குத் தலை சிறைத்து ஜீவிக்கின்றனர் . இது மிருதுவாயும் இலேசாயும் உள்ளது . பணி செய்வோன் - ( பணிச்சவன் ) இவன் இப் பூச்சி வெள்ளை நிறமுள்ள புழு . இது தமிழ் நாட்டில் வேலை செய்வோன் . இவ வயதடைந்து பூச்சியாக மாறுகிறது . இது னது வேலை பிரேதம் கண்ட வீட்டார் தனக்குக் கூடு கட்ட முசுக்கொட்டைச் சொற்படி பிரேத செய்தி கூறிப் பிரேதத் செடியில் இடம் கிடைத்தவுடன் தன் திற்கு வேண்டிய பாடை பல்லக்கு மற்ற தாடையி . னடிப்புறத்துள்ள பிசின் போன்ற சிறு வேலைகளைச் செய்து சங்கு முதலிய திரவத்தால் தன்னைச் சுற்றிக்கொள்ளு ஊதிப் பிரேதத்திற்கும் கர்மாந்தத்திற்கும் கின்றது . அத் திரவம் காற்றில்பட நூலா தொழில் செய்வது . இவர்களில் வலங்கை கிறது . இது கூட்டிலிருந்து வெளிவந்த இடங்கைப் பணி செய்வோர் உண்டு . இவ வுடன் கூட்டை யெடுத்து வெந்நீரிலிட்டு ர்கள் திருநெல்வேலி முதலிய இடங்களில் நுனியைக் கண்டு நூலை யெடுக்கின்றனர் . நூலச்சு வேலை கோயில்களில் நாகசுரம் பட்டு நூல்காரர் - இவர்கள் முதலில் குஜ வாசித்தல் செங்கல்பட்டுஜில்லாவில் சவத் ராத்தி தேசத்திலிருந்து வந்தவர் என்கி திற்குரிய வேலை செய்தல் . இவர்களுக்குப் நார்கள் . பின்னும் இவர்கள் சௌராஷ் புலவர் பண்டாரம் பிள்ளை முதலி பட் டகத்திலிருந்து வந்த சௌராஷ்டக பிரா டம் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) மணளென்று தங்களைக் கூறிக்கொள்வர் . பணியர் - இவர்கள் கறுத்த உருவமும் இவர்கள் பெரும்பாலும் வைஷ்ணவரும் அகன்ற மூக்கும் சுருண்ட மயிரும் உள்ள சிலர் வடமர்களுமா யிருக்கின்றனர் . பிரா சாதியார் . இவர்கள் வயநாடு எரநாடு மணரைப்போல் நடை வுடை பாவனை கள்ளிக்கோட்டை கோட்டயம் முதலிய இவர்களில் பெண்கள் மாத்திரம் பிராம காபி தோட்டங்களில் வேலை செய்து அடி ணப் பெண்கள் போல் காணப்படவில்லை மைகளாக உள்ள சாதியார் . இவர்கள் தொழில் பட்டு நெய்தல் மதுரை யாண்ட ஆபிரிக்காவிலிருந்து இங்கு வந்து குடி மங்கம்மாள் காலத்து இவர்களுக்குப் பிரா புகுந்தவராகக் கூறப்படுகின்றனர் . இவர் மண மரியாதை கொடுக்கப்பட்டதாம் . களின் பெண்களும் கிழங்கு முதலிய இவர்கள் தங்கள் நாடுகளிலிருந்து துரத் ' தோண்டித் தின்று வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் . தப்பட்டு வடநாடுகளில் குடி புகுந்து கடை இவர்கள் நம்பிக்கையுள்ள வே ? லயாட்கள் . சியாய் மதுரை வந்து சேர்ந்தனர் . இவர் ( தர்ஸ்ட ன் . ) கள் நான்கு வகையாகப் பிரிக்கப்படுவர் . பண் - 1 . ( ) பாலை குறிஞ்சி மருதம் கௌண்டர் சாலியர் வைத்தியர் பௌது செவ்வழி . லர் . அதாவது முதல்வர் மூத்தோர் . வைத் 2 . பாலையாழ் குறிஞ்சியாழ் மருதயாழ் தியர் வைதிகர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) செவ்வழியாழ் என நான்கு . இவற்றின் பட்டுப்பூச்சியும் பட்டும் - இதன் பிறப் திறனாவன அராகம் நேர்திறம் வன்பு பைப் பூச்சியினம் காண்க . இப் பூச்சி குறுங்கலி நான்கும் பாலையாழ்த்திறம் . என்னைச் சுற்றிக்கொண்ட நூற் கூண்டை நைவளம் காந்தாரம் பஞ்சுரம் படுமலை