அபிதான சிந்தாமணி

பட்டினப் பறவைகள் 1017 பட்டினவர் விநாயகர் மீது முத்தாரத்தை எறிந்தனர். ஒன்று சேர்ந்து புற்களால் பல கூடுகள் அவ்வாரம் அவ்விடம் நிஷ்டைகூடியிருந்த கட்டுகின்றன. அவை (8, 10) அடிகள் பட்டினத்தடிகள் திருக்கழுத்தில் விழுந்தது. உயரத்திலும் அகலத்திலும் கட்டி பட்டி உலகத்தோற்ற மறியா த பட்டினத்தடிகள் னம்போல் வசிப்பதால் பட்டினப்பறவை நிஷ்டை நீங்கி வெளியில்வர அரசன் சேவ என்பர். இக் கூடுகளுக்கு வழி பின்புறத் கர் பட்டினத்து அடிகளைப்பிடித்து அரசனி தில் உள்ளது. | டம் சென்றனர். அரசன் பட்டினத்தடி பட்டினப்பாக்கம் - காவிரிப்பூம் பட்டி களைக் கழுவேற்றக் கட்டளையிட்டனன். னத்து உள்ளநகர், (சிலப்பதிகாரம்.) அக்கட்டளைப்படி சேவகர் கழுமரத்தடியில் பட்டினப்பாலை - சோழன் கரிகாற்பெருவ அடிகளை நிறுத்தினர். அடிகள் "என் ளத்தானைக் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ண செயலாவது'' என்ற திருப்பதிகமோதிக் னார் பாடிய தமிழ் நூல். கழுமரத்தை நோக்கக் கழுமரம் தீப்பட் பட்டினவர் கருவிகள் - பெருவலை, மடி, டெரிந்தது. அதுகண்ட அரசன் அச்ச தளை, மடங்கு, மாட்ளே , உறிக்கயிறு, மடைந்து அடிகள் திருவடியையடைய மேலாவலை, புணைக்கட்டை, மடிக்கட்டை, அடிகள் கருணை செய்து அரசனைத் திரு மதவலை, பெரியமரம், மேங்கா, தைலே விடை மருதூருக்கு அனுப்பித் தாம் மரம், கோக்காமரம், தூரிவலை, குப்பா, பல தலங்கள் தரிசித்துத் திருவிடைமரு கோலாவலை நெற்றிலிவலை, கண்ணிவலை, தரை யடைந்தனர். இவரிடம் சிவமூர்த்தி மாப்பு வலை, இறுக்காவலை, வாழைவலை, சித்த மூர்த்திகளாக வந்து பிக்ஷை கேட்க வௌவால்வலை, கொண்டைவலை, கடுப்பு, அடிகள் பத்திரகிரியார் நாய், சட்டி வைத் சின்ன கண்ணிவலை, தூண்டில்கள், மேலா திருத்தலை யெண்ணிப் பத்திரகிரியான் மரம், கடப்பா, முண்பெலகை, தாளா, சமுசாரி அவனிடம் செல்கவென அருளி அல்சா, தண்டு, படகு, கட்டுமாம், துடுப்பு. னர். அவ்வாறு சித்தர் சென்று பட்டினத் பட்டினவர் - இவர்கள் இந்தியாவின் கீழ்க் தடிகள் அருளிய வார்த்தைகளையும் கூறப் கடற் கரையில் கிருஷ்ணாகதி முதல் கன்யா பத்திரகிரியார் நாயையுஞ் சட்டியையும் குமரி வரையில் வியாபித்திருக்கும் கட விட்டனர். பின் சிவமூர்த்தி பத்திரகிரி லோடிகள். இவர்கள் செம்படவரின் ராஜாவிற்குத் தரிசனம் தந்து முதலில் முத் வேறு. இவர்கள் கரையி லிருத்தலால் தியளித்தனர். அடிகள் ஆராமையால் கரையார் என்பர். பட்டினவர் எனின் விசனமடைந்து சேந்தனாரைச் சிறையி கடற்கரை யடுத்த பட்டினத்துள்ளார் என் னின்று நீக்கித் திருவண்ணாமலை யடைந்து பது. அவ்வாறன்றி இவர்கள் சிவபெரு 'தாசியைக் கண்டு மயல் கொண்டு அவள் மானுக்குப் பட்டு நெய்து கொடுத்தலால் அழைத்தபோது வாராமையால் அவளை பட்டு நெய்வோர் பட்டனவர் என மருவிற் நீக்கி, அவளிடம் அருணகிரிநாதர் திருவ றென்பர். தாசராஜன் என்று ஒருவன் பதரிக்க அருள் புரிந்து அவ்விடமிருந்து ஹஸ்தினபுரத் தருகில் அரசு செய்து நீங்கித் திருவொற்றியூரடைந்து இடைச் கொண்டிருக்கையில் அவன் புத்திரரிலாது சிறுவரோடு கூடி விளையாடிக்கொண்டி வருந்திச் சிவபெருமானை நோக்கித் தவ ருக்கையில் ஒருநாள் இடைச்சிறுவர்களை, மியற்றினன். சிவபெருமான் தவத்திற்கு நோக்கி விளையாட்டாகத் தம்மை மூடச் உவந்து தாமரைகள் நிறைந்த தடாகத்தைக் செய்ய அவர்கள் அவ்விதம் மூடச் சிவ காட்டி அதனிடம் போய்ப் பிள்ளைகளை லிங்க உருவமாயினர். இவரருளிய பிரபந் அழையென அங்கனம் அரசன் செய்ய தங்கள் கோயினான் மணிமாலை, திருக்கழு அதிலிருந்து ஐயாயிரம் பிள்ளைகள் வந்த மல மும்மணிக்கோவை, திருவிடைமரு னர். அவர்களில் மூத்தவனுக்கு அரசும் தூர் மும்மணிக்கோவை, திருவேகம்பமு மற்றவருக்குப் பெருஞ் செல்வமும் கொடு டையார் திருவந்தாதி, திருவொற்றியூர் க்க மூத்தவனொழிந்த மற்றவர் கப்பலேறி ஒருபாவொருபது முதலியன. இவர்காலம் கரைவழி வந்து தங்கி உள்நாட்டுச் செம் 11-ஆம் நூற்றாண்டென ஊகிக்கப்படு படவரை நட்புக்கொண்டு அவர்கள் தொ இறது. ழிலை கடலிற் செய்தனர். இந்தப் பட்டி' பட்டினப் பறவைகள் - இவை மத்திய வர்கள் சின்னபட்டினவர், பெரிய பட்டி ஆபிரிக்காவாசி. இவை ஆயிரக்கணக்காய் னவர் என இரு வகுப்பார். இவர்களுக் 128
பட்டினப் பறவைகள் 1017 பட்டினவர் விநாயகர் மீது முத்தாரத்தை எறிந்தனர் . ஒன்று சேர்ந்து புற்களால் பல கூடுகள் அவ்வாரம் அவ்விடம் நிஷ்டைகூடியிருந்த கட்டுகின்றன . அவை ( 8 10 ) அடிகள் பட்டினத்தடிகள் திருக்கழுத்தில் விழுந்தது . உயரத்திலும் அகலத்திலும் கட்டி பட்டி உலகத்தோற்ற மறியா பட்டினத்தடிகள் னம்போல் வசிப்பதால் பட்டினப்பறவை நிஷ்டை நீங்கி வெளியில்வர அரசன் சேவ என்பர் . இக் கூடுகளுக்கு வழி பின்புறத் கர் பட்டினத்து அடிகளைப்பிடித்து அரசனி தில் உள்ளது . | டம் சென்றனர் . அரசன் பட்டினத்தடி பட்டினப்பாக்கம் - காவிரிப்பூம் பட்டி களைக் கழுவேற்றக் கட்டளையிட்டனன் . னத்து உள்ளநகர் ( சிலப்பதிகாரம் . ) அக்கட்டளைப்படி சேவகர் கழுமரத்தடியில் பட்டினப்பாலை - சோழன் கரிகாற்பெருவ அடிகளை நிறுத்தினர் . அடிகள் என் ளத்தானைக் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ண செயலாவது ' ' என்ற திருப்பதிகமோதிக் னார் பாடிய தமிழ் நூல் . கழுமரத்தை நோக்கக் கழுமரம் தீப்பட் பட்டினவர் கருவிகள் - பெருவலை மடி டெரிந்தது . அதுகண்ட அரசன் அச்ச தளை மடங்கு மாட்ளே உறிக்கயிறு மடைந்து அடிகள் திருவடியையடைய மேலாவலை புணைக்கட்டை மடிக்கட்டை அடிகள் கருணை செய்து அரசனைத் திரு மதவலை பெரியமரம் மேங்கா தைலே விடை மருதூருக்கு அனுப்பித் தாம் மரம் கோக்காமரம் தூரிவலை குப்பா பல தலங்கள் தரிசித்துத் திருவிடைமரு கோலாவலை நெற்றிலிவலை கண்ணிவலை தரை யடைந்தனர் . இவரிடம் சிவமூர்த்தி மாப்பு வலை இறுக்காவலை வாழைவலை சித்த மூர்த்திகளாக வந்து பிக்ஷை கேட்க வௌவால்வலை கொண்டைவலை கடுப்பு அடிகள் பத்திரகிரியார் நாய் சட்டி வைத் சின்ன கண்ணிவலை தூண்டில்கள் மேலா திருத்தலை யெண்ணிப் பத்திரகிரியான் மரம் கடப்பா முண்பெலகை தாளா சமுசாரி அவனிடம் செல்கவென அருளி அல்சா தண்டு படகு கட்டுமாம் துடுப்பு . னர் . அவ்வாறு சித்தர் சென்று பட்டினத் பட்டினவர் - இவர்கள் இந்தியாவின் கீழ்க் தடிகள் அருளிய வார்த்தைகளையும் கூறப் கடற் கரையில் கிருஷ்ணாகதி முதல் கன்யா பத்திரகிரியார் நாயையுஞ் சட்டியையும் குமரி வரையில் வியாபித்திருக்கும் கட விட்டனர் . பின் சிவமூர்த்தி பத்திரகிரி லோடிகள் . இவர்கள் செம்படவரின் ராஜாவிற்குத் தரிசனம் தந்து முதலில் முத் வேறு . இவர்கள் கரையி லிருத்தலால் தியளித்தனர் . அடிகள் ஆராமையால் கரையார் என்பர் . பட்டினவர் எனின் விசனமடைந்து சேந்தனாரைச் சிறையி கடற்கரை யடுத்த பட்டினத்துள்ளார் என் னின்று நீக்கித் திருவண்ணாமலை யடைந்து பது . அவ்வாறன்றி இவர்கள் சிவபெரு ' தாசியைக் கண்டு மயல் கொண்டு அவள் மானுக்குப் பட்டு நெய்து கொடுத்தலால் அழைத்தபோது வாராமையால் அவளை பட்டு நெய்வோர் பட்டனவர் என மருவிற் நீக்கி அவளிடம் அருணகிரிநாதர் திருவ றென்பர் . தாசராஜன் என்று ஒருவன் பதரிக்க அருள் புரிந்து அவ்விடமிருந்து ஹஸ்தினபுரத் தருகில் அரசு செய்து நீங்கித் திருவொற்றியூரடைந்து இடைச் கொண்டிருக்கையில் அவன் புத்திரரிலாது சிறுவரோடு கூடி விளையாடிக்கொண்டி வருந்திச் சிவபெருமானை நோக்கித் தவ ருக்கையில் ஒருநாள் இடைச்சிறுவர்களை மியற்றினன் . சிவபெருமான் தவத்திற்கு நோக்கி விளையாட்டாகத் தம்மை மூடச் உவந்து தாமரைகள் நிறைந்த தடாகத்தைக் செய்ய அவர்கள் அவ்விதம் மூடச் சிவ காட்டி அதனிடம் போய்ப் பிள்ளைகளை லிங்க உருவமாயினர் . இவரருளிய பிரபந் அழையென அங்கனம் அரசன் செய்ய தங்கள் கோயினான் மணிமாலை திருக்கழு அதிலிருந்து ஐயாயிரம் பிள்ளைகள் வந்த மல மும்மணிக்கோவை திருவிடைமரு னர் . அவர்களில் மூத்தவனுக்கு அரசும் தூர் மும்மணிக்கோவை திருவேகம்பமு மற்றவருக்குப் பெருஞ் செல்வமும் கொடு டையார் திருவந்தாதி திருவொற்றியூர் க்க மூத்தவனொழிந்த மற்றவர் கப்பலேறி ஒருபாவொருபது முதலியன . இவர்காலம் கரைவழி வந்து தங்கி உள்நாட்டுச் செம் 11 - ஆம் நூற்றாண்டென ஊகிக்கப்படு படவரை நட்புக்கொண்டு அவர்கள் தொ இறது . ழிலை கடலிற் செய்தனர் . இந்தப் பட்டி ' பட்டினப் பறவைகள் - இவை மத்திய வர்கள் சின்னபட்டினவர் பெரிய பட்டி ஆபிரிக்காவாசி . இவை ஆயிரக்கணக்காய் னவர் என இரு வகுப்பார் . இவர்களுக் 128