அபிதான சிந்தாமணி

பட்டர் 1010 - பட்டர் சம்பந்திகள் வம்சத்தில் திருமணஞ் செய் யாழ்வான் திருமாளிகையைவிட்டுத் திரு யப்பட்டவர். இவரது வேதார்தோபம் மதில் எடுக்கவேண்ட வீரசுந்தான் சம்மதி யாசத்தைக் கேட்ட உடையவர் இவர்க்கு யாது அதனை இடித்ததால் மனஸ்தாபங் வேதாந்தாசார்யர் எனப் பெயரிட்டனர். கொண்டு தனித்து நீங்கி நடுவழியில் பசி பின் ஆழ்வானிறக்க அவருக்குச் சரம தாகத்தால் வருந்தி நஞ்சீயரை யெண்ணி கைங்கர்ய முடித்துத் தந்தையின் பிரிவாற் னர். நஞ்சீயர் ஆசாரியர் போனவழி அறி முது பெருமாள் சந்நதியில் நிற்கப் பெரு ந்து பொதிசோறும் நன்னீருங் கொண்டு மாள் தேற்றி வேதாசார்யபட்டர் என்று சென்று காலமறிந்து உண்பிக்க உண்டவர். பெயரிட்டனர். ஒரு காலத்துப் பலர் பின்னர் போசள தேசத்து அம்மணியாழ்வா கூடி வாதமிட அவர்களுக்குத் தக்கவிடை னடிமைபுக அவர்க்குக் கடாக்ஷித்துப் கூறி யடக்கினவர். மற்றொரு காலத் 'போக்கப் போதில்லை அடியேற்கு உய்ய தில் இவரது சர்வஞ்ஞதையை அறிவோ அருள் செய்க என வேண்ட அவர்க்குக் மென்று ஒரு குடத்தில் பாம்பையடை கடற்கரைவெளியை நினைத்திருக்க அருளி த்து இதில் உள்ள தென்ன என வெண் அதன் தொழிலையு மருளிச் செய்தனர். கொற்றக்குடை யென்று விடை தந்து சர் திரிபுவன தேவராய னென்கிற அரசன் வஞ்ஞதையை வெளியிட்டவர். இவர் தன்ன ரண்மனைக்குப் பட்டரை எழுந் மேல்நாட்டு வேதாந்தியை வெல்லச் செல் தருளவேண்ட மறுத்ததுகண்டு அவனே லுகையில் அநந்தாழ்வான் பட்டர் எதிர். வந்து பணிய அவனுக்கு உய்யும் வழி அரு கொண்டு இவரைத் தழுவி எங்கள் குடிக் ளிச் செய்தவர். ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர் கரசு என்றனர். அதுவே இவர்க்கு ஒரு உமக்கும் நமக்கும் பணியில்லை யென்று பெயராயிற்று. பின் வேதாந்தியிடம் விலக அவரை வலிய ஆட்கொண்டவர். ஆடம்பரங்களுடன் செல்லின் நாள் பல பெருமாள் திருவோலக்கம் தெரிசிக்கச் ஆகும் எனப் பலர் கூறக் கேட்டுப் பிக்ஷ சென்று எவலாளன் ஒறுக்க அவனுக்குப் வைப்போல் அவனிடம் சென்று பிக்ஷை பொறுமைகூறி அவனை ஆட்கொண்டவர். வேண்ட அவன் என்ன பிக்ஷை யென்ன ஒருநாள் பெருமாளுக்குத் திரு ஆலவட்ட தர்க்க பிக்ஷை யென்ன அவனுடன் பத்து கைங்கர்யஞ் செய்து வருகையில் சந்தியா நாள் வா தமிட்டு வென்று திருவரங்கம் காலந் தவறு தலை மாணாக்கர் அறிவிக்க திரும்பி யிருச்கையில் வேதாந்தி சந்நியாசி அது பெருமாளின் கைங்கர்யபார்சளுக்கின் த்துக்கொண்டு அடைய, நஞ்ஜீயர் வந்தார் றென ப்ரமாணமருளிச் செய்தவர். தாம் என்றனர். அன்று முதல் வே தாந்திக்கு நஞ் உண்ணும் உணவில் வேப்பெண்ணெய் ஜீயரென்று பெயர் உண்டாயிற்று. பின் விடக் களிப்புடன் உண்டு ஜிதேந்திரிய நஞ்ஜீயர் வினாவிய சில வினாக்களுக்கு சென்று அறிவித்தவர். இவருடைய தாயா விடை தந்தருளித் தமது பிரசங்கத்தில் ராகிய ஆண்டாள் இவரிடம் புத்ரவாஞ்சை ஐயமுற்று ஆக்ஷேபித்த வித்வான்களுக் வையாது ஆசார்ய பக்தி வைத்திருந்தனள். குத் தக்க விடை பகர்ந்திருந்தனர். ஒரு இவர் திருவரங்கர் சந்ததியில் புராணம் காலத்துப் பட்டர் பிரம்மரதத்தில் எழுந் வாசிக்கும் நியமனத்தால் ஸ்ரீரங்கேச புரோ தருளுகையில் நஞ்ஜீயர்பட்டரை யறியாது கிதர் எனப் பெயர் பெற்றவர். இவர் ஒரு ஸ்ரீபாதந் தாங்கப் பட்டர் மறுத்தது கண்டு முறை கைசிக புராணத்தைப் பாக்கப் பிர விசனமுற்று நான் பழையபடி கிரகத்த சங்கிக்கப் பெருமாளுகந்து திருமாலை, னாதல் தமக்கு விருப்போ எனப் பட்டர் திருப்பரிவட்டம், திருவாபாணம், திவ்ய அவரது ஆசார்ய பக்திக்கு வியந்திருந்த சிங்காதனத்தையுமருளி மேல்வீடு தந்தோ னர். சேதுயாத்திரை செய்து திரும்புகை மென அங்கீகரித்துத் தாயைச் சேவிக்க யில்வேடன் ஒருவன் குடிலில் தங்கி அவன் ஆண்டாளும் "நலமந் தமில்லாத நாடுபுகு கூ.றிய முயலின் செய்தியால் சரணாகதியி வீர்'' என்று வாழ்த்த பட்டரும் "அம்மாள் னிலையை நஞ்சீயருக்கு அருளிச் செய்து அடியேன் வேண்டுவ தீதே" என்று கோஷ் திருவரங்கஞ் சேர்ந்து, வீரசுந்தரன், ஜீர டியிலிருந்து அலம்புரிந்த" எனும் பாசு ணமான ஆறாவது பிரசாரத்தைப் பழுது ரத்திலுள்ள "அஞ்சிறைப்புள்ளின் தனிப் பார்க்கத் தொடங்குகையில் அம்மதிலின் பாகன்" என்பதையெண்ணப் பெருமாள் சீர்மைக்கு மாறாகவிருந்த பிள்ளைபிள்ளை தரிசனந்தரத் திருவடி யடைந்தவர். வாஞ் * *
பட்டர் 1010 - பட்டர் சம்பந்திகள் வம்சத்தில் திருமணஞ் செய் யாழ்வான் திருமாளிகையைவிட்டுத் திரு யப்பட்டவர் . இவரது வேதார்தோபம் மதில் எடுக்கவேண்ட வீரசுந்தான் சம்மதி யாசத்தைக் கேட்ட உடையவர் இவர்க்கு யாது அதனை இடித்ததால் மனஸ்தாபங் வேதாந்தாசார்யர் எனப் பெயரிட்டனர் . கொண்டு தனித்து நீங்கி நடுவழியில் பசி பின் ஆழ்வானிறக்க அவருக்குச் சரம தாகத்தால் வருந்தி நஞ்சீயரை யெண்ணி கைங்கர்ய முடித்துத் தந்தையின் பிரிவாற் னர் . நஞ்சீயர் ஆசாரியர் போனவழி அறி முது பெருமாள் சந்நதியில் நிற்கப் பெரு ந்து பொதிசோறும் நன்னீருங் கொண்டு மாள் தேற்றி வேதாசார்யபட்டர் என்று சென்று காலமறிந்து உண்பிக்க உண்டவர் . பெயரிட்டனர் . ஒரு காலத்துப் பலர் பின்னர் போசள தேசத்து அம்மணியாழ்வா கூடி வாதமிட அவர்களுக்குத் தக்கவிடை னடிமைபுக அவர்க்குக் கடாக்ஷித்துப் கூறி யடக்கினவர் . மற்றொரு காலத் ' போக்கப் போதில்லை அடியேற்கு உய்ய தில் இவரது சர்வஞ்ஞதையை அறிவோ அருள் செய்க என வேண்ட அவர்க்குக் மென்று ஒரு குடத்தில் பாம்பையடை கடற்கரைவெளியை நினைத்திருக்க அருளி த்து இதில் உள்ள தென்ன என வெண் அதன் தொழிலையு மருளிச் செய்தனர் . கொற்றக்குடை யென்று விடை தந்து சர் திரிபுவன தேவராய னென்கிற அரசன் வஞ்ஞதையை வெளியிட்டவர் . இவர் தன்ன ரண்மனைக்குப் பட்டரை எழுந் மேல்நாட்டு வேதாந்தியை வெல்லச் செல் தருளவேண்ட மறுத்ததுகண்டு அவனே லுகையில் அநந்தாழ்வான் பட்டர் எதிர் . வந்து பணிய அவனுக்கு உய்யும் வழி அரு கொண்டு இவரைத் தழுவி எங்கள் குடிக் ளிச் செய்தவர் . ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர் கரசு என்றனர் . அதுவே இவர்க்கு ஒரு உமக்கும் நமக்கும் பணியில்லை யென்று பெயராயிற்று . பின் வேதாந்தியிடம் விலக அவரை வலிய ஆட்கொண்டவர் . ஆடம்பரங்களுடன் செல்லின் நாள் பல பெருமாள் திருவோலக்கம் தெரிசிக்கச் ஆகும் எனப் பலர் கூறக் கேட்டுப் பிக்ஷ சென்று எவலாளன் ஒறுக்க அவனுக்குப் வைப்போல் அவனிடம் சென்று பிக்ஷை பொறுமைகூறி அவனை ஆட்கொண்டவர் . வேண்ட அவன் என்ன பிக்ஷை யென்ன ஒருநாள் பெருமாளுக்குத் திரு ஆலவட்ட தர்க்க பிக்ஷை யென்ன அவனுடன் பத்து கைங்கர்யஞ் செய்து வருகையில் சந்தியா நாள் வா தமிட்டு வென்று திருவரங்கம் காலந் தவறு தலை மாணாக்கர் அறிவிக்க திரும்பி யிருச்கையில் வேதாந்தி சந்நியாசி அது பெருமாளின் கைங்கர்யபார்சளுக்கின் த்துக்கொண்டு அடைய நஞ்ஜீயர் வந்தார் றென ப்ரமாணமருளிச் செய்தவர் . தாம் என்றனர் . அன்று முதல் வே தாந்திக்கு நஞ் உண்ணும் உணவில் வேப்பெண்ணெய் ஜீயரென்று பெயர் உண்டாயிற்று . பின் விடக் களிப்புடன் உண்டு ஜிதேந்திரிய நஞ்ஜீயர் வினாவிய சில வினாக்களுக்கு சென்று அறிவித்தவர் . இவருடைய தாயா விடை தந்தருளித் தமது பிரசங்கத்தில் ராகிய ஆண்டாள் இவரிடம் புத்ரவாஞ்சை ஐயமுற்று ஆக்ஷேபித்த வித்வான்களுக் வையாது ஆசார்ய பக்தி வைத்திருந்தனள் . குத் தக்க விடை பகர்ந்திருந்தனர் . ஒரு இவர் திருவரங்கர் சந்ததியில் புராணம் காலத்துப் பட்டர் பிரம்மரதத்தில் எழுந் வாசிக்கும் நியமனத்தால் ஸ்ரீரங்கேச புரோ தருளுகையில் நஞ்ஜீயர்பட்டரை யறியாது கிதர் எனப் பெயர் பெற்றவர் . இவர் ஒரு ஸ்ரீபாதந் தாங்கப் பட்டர் மறுத்தது கண்டு முறை கைசிக புராணத்தைப் பாக்கப் பிர விசனமுற்று நான் பழையபடி கிரகத்த சங்கிக்கப் பெருமாளுகந்து திருமாலை னாதல் தமக்கு விருப்போ எனப் பட்டர் திருப்பரிவட்டம் திருவாபாணம் திவ்ய அவரது ஆசார்ய பக்திக்கு வியந்திருந்த சிங்காதனத்தையுமருளி மேல்வீடு தந்தோ னர் . சேதுயாத்திரை செய்து திரும்புகை மென அங்கீகரித்துத் தாயைச் சேவிக்க யில்வேடன் ஒருவன் குடிலில் தங்கி அவன் ஆண்டாளும் நலமந் தமில்லாத நாடுபுகு கூ . றிய முயலின் செய்தியால் சரணாகதியி வீர் ' ' என்று வாழ்த்த பட்டரும் அம்மாள் னிலையை நஞ்சீயருக்கு அருளிச் செய்து அடியேன் வேண்டுவ தீதே என்று கோஷ் திருவரங்கஞ் சேர்ந்து வீரசுந்தரன் ஜீர டியிலிருந்து அலம்புரிந்த எனும் பாசு ணமான ஆறாவது பிரசாரத்தைப் பழுது ரத்திலுள்ள அஞ்சிறைப்புள்ளின் தனிப் பார்க்கத் தொடங்குகையில் அம்மதிலின் பாகன் என்பதையெண்ணப் பெருமாள் சீர்மைக்கு மாறாகவிருந்த பிள்ளைபிள்ளை தரிசனந்தரத் திருவடி யடைந்தவர் . வாஞ் * *