அபிதான சிந்தாமணி

பஞ்சலிங்கம் 1011 பஞ்சாக்ஷரம் பஞ்சலிங்கம் - இவை பிருதிவி, அப்பு, இலக்னத்தையும் தவிரப்படும். இலக்னமா தேயு, வாயு, ஆகாசம் என்னும் இலிங்கங் வது, உற்ற நாளுடைய இராசி, சந்திரன் கள் இவை திருக்காஞ்சி, ஜம்புகேசுரம், இடபம், கர்க்கடகத்திலும், ரவி, சிங்கமே திருவண்ணாமலை. திருக்காளத்தி, ஸ்ரீ சிதம் டத்திலும், ரவி, சந்திரனுபசயதானத்து பரம் என்னும் தலங்களில் வீற்றிருக்கும் நிற்பினும் பஞ்சார்க்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூர்த்தங்களாம். யில் வரினும் வேஷ தோஷம் இல்லை, (விதா பஞ்சவில்வம் - வில்வம், கிளுவைப்பத்தி னமாலை.) ரம், மாவிலங்கு, விளா, நாயுருவி, அல்லது பஞ்சார்க்கம் - இந்திரவில், கேது, தூமம், நொச்சி. (சைவபூஷணம்.) பரிவேடம், விதிபாதம், பஞ்சாக்னி - இசாகம், வெகுளி, காமம், பஞ்சாவயம் - இது தருக்கத்திற்குரியது. சடம், தீபனம், பிரதிஞ்ஞை , ஏது, திருஷ்டாந்தம், உப பஞ்சாங்கதணம் - பக்ஷம் ஒருகுணம், கர நயம், நிகமனம் என்பன, பிரஞ்ஞை - ணம் (2) குணம், வாரம் (அ ) குணம், இந்தப்பருவத நெருப்புடையது என்பது, நக்ஷத்திரம் (ச) குணம், யோகம் (கூ) எது-புகையினாலென்பது, திருஷ்டாந்தம் - குணம் முகூர்த்தம் லக்ஷம் குணம். நக்ஷத் பாகசாலைபோல என்பது, உபாயம் - அப் திரம், திதிகூடின வாரயோகங்கள் பதினா பாகசாலைபோவிப்பர்வதமும் புகையுடைய யிரம் குணமாம். (விதானமாலை.) தென்பது, நிகமனம்- ஆகையாலிப்பர்வத பஞ்சாங்கம் - திதி, வாரம் கூத்திரம், மும் நெருப்புடையது. யோகம், கரணத்தைக் கூறுவது. பஞ்சாளத்தார் - கருமான், கொல்லன், தட் பஞ்சாபகாசு - மந்தகருணன் தண்டகாரடான், கன்னன், தச்சன் இவர்கள் காந்தக் ணியத்தில் உண்டாக்கிய மடு, கற்கோட்டை யொன்று கட்டிக்கொண்டு பஞ்சாமிர்தம் - 1. இது கருப்பஞ் சாறு, அதில் குடிபுகுந்து அரசனை மதியாமலிருக் தேன், நெய், பால், தயிர் முதலியவற்றைத் கையில் அரசன் இவர்களைச் செயிக்கப் தனித்தனி பாத்திரங்களில் வைத்து அப் பலவழியில் முயன்றும் முடியாமை நோ பாத்திரங்களில் கருப்பஞ் சாறிட்ட பாத் க்கி இவர்களைச் செயிப்பவர்க்கு வெகுமா திரத்தை இடையினும், தேன். பாத்திரத் னஞ் செய்வ தாய்ப் பிரசித்தப்படுத்தினன், தைக் கிழக்கினும், பால் வார்த்த பாத்தி இதனை யறிந்த தாசி யொருத்தி அந்தக் சத்தை மேற்கிலும், தயிர்ப் பாத்திரத்தைத் காந்தக் கற்கோட்டையின் புறத்தில், வீடு தெற்கிலும், நெய்ப் பாத்திரத்தை வடக்கி ஒன்று கட்டிக்கொண்டு வசித்து அக்கோட் னும் கீறிய யந்திரத்தில் வைத்து மந்திரத் டையிலிருந்த கம்மாளனைத் தன் வசப்படு தாற் பூசித்துத் தேவர்களுக்கு அபிஷே த்தி அவனுடன் விளையாட்டாய்க் காந்தக் சிப்பது. கற் கோட்டை எவ்வாறு வெல்லப்படு 2. பால், தயிர், சர்க்க ரை, தேன், நெய். மென்று கேட்க அவன் கோட்டை அழி (சிவ தர்மம்). | தற்கு வரகுவைக்கோல் காரணமென உள பஞ்சாயுததாரணம்- பிள்ளை பிறந்த ஐந்தாம் வறிந்து அரசனுக் கறிவித்தனள். அரசன நாள் பிள்ளையை சுத்த ஜலத்தினால் முழுக் | _ அதனால் இவர்களைச் செவித்தனன். காட்டிச் சுபக்கிரகங்களு தயமாகப் பஞ்சா பஞ்சான்னம் - எள்ளன்னம், கடுகன்னம், யுதந் தரித்து பூதபிசாசு அணுகாதபடி 'புளியன்னம், பயற்றன்னம், உளுந் தன் காவற்செய்வ தாகிய காப்புந் தரித்து அரை னம், வேறுவகை - கோதுமையன்னம், ஞாண் கட்டவேண்டியது. சம்பா அரிசி அன்னம், யுவையரிசியன்னம், பஞ்சாயுதன் - திருமால், சங்கு, சக்கிரம், மூங்கிலரிசியன்னம், குழைச்செந்நெலரிசி வாள், கோ தண்டம், கதை முதலிய எந்தி யன்னம். பின்னும், சுத்தான்னம், தயி னவன். என்னம், சர்க்கரையன்னம், நெய்யன்னம், பஞ்சார்க்கதோஷம் - இந்திர தனுவிலே பரமான்னம், என்பன. (சைவபூஷணம்.) (கஎ) பாகையைக்கூட்ட சுத்தாவிபுடமாம். பஞ்சாக்ஷாம் - இது சைவர்களால் இஷ்ட இந்தப் புடங்களை நாட்பார்க்கும்படியே காம்யசித்திகளை விரும்பியும், முத்தியை பார்த்துற்றநாளும், சந்திரனும் ஒருநாளாக விரும்பியும், செபிக்கப்படும் மகாமந்திரம் நின்ற தாகில் பஞ்சார்க்கதோஷமாம். இதில் இதுபோக பஞ்சாக்ஷரம் எனவும், முக்தி சுபகன் எங்கள் தவிரப்படும். இப்படியே பஞ்காகா மெனவும் ஸ்தூ ஒபஞ்சாக்ஷர
பஞ்சலிங்கம் 1011 பஞ்சாக்ஷரம் பஞ்சலிங்கம் - இவை பிருதிவி அப்பு இலக்னத்தையும் தவிரப்படும் . இலக்னமா தேயு வாயு ஆகாசம் என்னும் இலிங்கங் வது உற்ற நாளுடைய இராசி சந்திரன் கள் இவை திருக்காஞ்சி ஜம்புகேசுரம் இடபம் கர்க்கடகத்திலும் ரவி சிங்கமே திருவண்ணாமலை . திருக்காளத்தி ஸ்ரீ சிதம் டத்திலும் ரவி சந்திரனுபசயதானத்து பரம் என்னும் தலங்களில் வீற்றிருக்கும் நிற்பினும் பஞ்சார்க்கம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூர்த்தங்களாம் . யில் வரினும் வேஷ தோஷம் இல்லை ( விதா பஞ்சவில்வம் - வில்வம் கிளுவைப்பத்தி னமாலை . ) ரம் மாவிலங்கு விளா நாயுருவி அல்லது பஞ்சார்க்கம் - இந்திரவில் கேது தூமம் நொச்சி . ( சைவபூஷணம் . ) பரிவேடம் விதிபாதம் பஞ்சாக்னி - இசாகம் வெகுளி காமம் பஞ்சாவயம் - இது தருக்கத்திற்குரியது . சடம் தீபனம் பிரதிஞ்ஞை ஏது திருஷ்டாந்தம் உப பஞ்சாங்கதணம் - பக்ஷம் ஒருகுணம் கர நயம் நிகமனம் என்பன பிரஞ்ஞை - ணம் ( 2 ) குணம் வாரம் ( ) குணம் இந்தப்பருவத நெருப்புடையது என்பது நக்ஷத்திரம் ( ) குணம் யோகம் ( கூ ) எது - புகையினாலென்பது திருஷ்டாந்தம் - குணம் முகூர்த்தம் லக்ஷம் குணம் . நக்ஷத் பாகசாலைபோல என்பது உபாயம் - அப் திரம் திதிகூடின வாரயோகங்கள் பதினா பாகசாலைபோவிப்பர்வதமும் புகையுடைய யிரம் குணமாம் . ( விதானமாலை . ) தென்பது நிகமனம் - ஆகையாலிப்பர்வத பஞ்சாங்கம் - திதி வாரம் கூத்திரம் மும் நெருப்புடையது . யோகம் கரணத்தைக் கூறுவது . பஞ்சாளத்தார் - கருமான் கொல்லன் தட் பஞ்சாபகாசு - மந்தகருணன் தண்டகாரடான் கன்னன் தச்சன் இவர்கள் காந்தக் ணியத்தில் உண்டாக்கிய மடு கற்கோட்டை யொன்று கட்டிக்கொண்டு பஞ்சாமிர்தம் - 1 . இது கருப்பஞ் சாறு அதில் குடிபுகுந்து அரசனை மதியாமலிருக் தேன் நெய் பால் தயிர் முதலியவற்றைத் கையில் அரசன் இவர்களைச் செயிக்கப் தனித்தனி பாத்திரங்களில் வைத்து அப் பலவழியில் முயன்றும் முடியாமை நோ பாத்திரங்களில் கருப்பஞ் சாறிட்ட பாத் க்கி இவர்களைச் செயிப்பவர்க்கு வெகுமா திரத்தை இடையினும் தேன் . பாத்திரத் னஞ் செய்வ தாய்ப் பிரசித்தப்படுத்தினன் தைக் கிழக்கினும் பால் வார்த்த பாத்தி இதனை யறிந்த தாசி யொருத்தி அந்தக் சத்தை மேற்கிலும் தயிர்ப் பாத்திரத்தைத் காந்தக் கற்கோட்டையின் புறத்தில் வீடு தெற்கிலும் நெய்ப் பாத்திரத்தை வடக்கி ஒன்று கட்டிக்கொண்டு வசித்து அக்கோட் னும் கீறிய யந்திரத்தில் வைத்து மந்திரத் டையிலிருந்த கம்மாளனைத் தன் வசப்படு தாற் பூசித்துத் தேவர்களுக்கு அபிஷே த்தி அவனுடன் விளையாட்டாய்க் காந்தக் சிப்பது . கற் கோட்டை எவ்வாறு வெல்லப்படு 2 . பால் தயிர் சர்க்க ரை தேன் நெய் . மென்று கேட்க அவன் கோட்டை அழி ( சிவ தர்மம் ) . | தற்கு வரகுவைக்கோல் காரணமென உள பஞ்சாயுததாரணம் - பிள்ளை பிறந்த ஐந்தாம் வறிந்து அரசனுக் கறிவித்தனள் . அரசன நாள் பிள்ளையை சுத்த ஜலத்தினால் முழுக் | _ அதனால் இவர்களைச் செவித்தனன் . காட்டிச் சுபக்கிரகங்களு தயமாகப் பஞ்சா பஞ்சான்னம் - எள்ளன்னம் கடுகன்னம் யுதந் தரித்து பூதபிசாசு அணுகாதபடி ' புளியன்னம் பயற்றன்னம் உளுந் தன் காவற்செய்வ தாகிய காப்புந் தரித்து அரை னம் வேறுவகை - கோதுமையன்னம் ஞாண் கட்டவேண்டியது . சம்பா அரிசி அன்னம் யுவையரிசியன்னம் பஞ்சாயுதன் - திருமால் சங்கு சக்கிரம் மூங்கிலரிசியன்னம் குழைச்செந்நெலரிசி வாள் கோ தண்டம் கதை முதலிய எந்தி யன்னம் . பின்னும் சுத்தான்னம் தயி னவன் . என்னம் சர்க்கரையன்னம் நெய்யன்னம் பஞ்சார்க்கதோஷம் - இந்திர தனுவிலே பரமான்னம் என்பன . ( சைவபூஷணம் . ) ( கஎ ) பாகையைக்கூட்ட சுத்தாவிபுடமாம் . பஞ்சாக்ஷாம் - இது சைவர்களால் இஷ்ட இந்தப் புடங்களை நாட்பார்க்கும்படியே காம்யசித்திகளை விரும்பியும் முத்தியை பார்த்துற்றநாளும் சந்திரனும் ஒருநாளாக விரும்பியும் செபிக்கப்படும் மகாமந்திரம் நின்ற தாகில் பஞ்சார்க்கதோஷமாம் . இதில் இதுபோக பஞ்சாக்ஷரம் எனவும் முக்தி சுபகன் எங்கள் தவிரப்படும் . இப்படியே பஞ்காகா மெனவும் ஸ்தூ ஒபஞ்சாக்ஷர