அபிதான சிந்தாமணி

பசசையப்ப முதலியார் 1005 பஞ்சசம்பார்க்க வித்து குழந்தைகளைக் காப்பாற்ற வேண்டி திரிபேட்டையில் வசித்தனர். முதலியார் னர். பிள்ளையவர்களும் பூச்சியம்மாளைத் அவர்க்கருகில் வசிக்கவேண்டுமென எண் தங்கை போல் காத்துப் பிள்ளைக்குக் கல்வி ணிக் கோமளீசுரன் பேட்டையில் ஒரு வீடு பயிற்றியும் வந்தனர். முதலியாரும் பிள்ளை கட்டுவித்து வசித்தனர். பிறகு இவர்க்குத் யவர்களிடத்தில் அன்பும் பணிவும் கொண் தேகத்தில் பலவித நோய்களுண்டாக டொழுகினர். பின் முதலியார் பிள்ளையவர் அவை தணியுநிமித்தம் கும்பகோணத்தில் களின் வர்த்தகமுறை தவிபாஷித் தன்மை வசித்தனர். அது 1794-ம் ஞ, இக்கா முதலியவற்றை நன்குணர்ந்தனர். முதலில் லத்தில் முதலியாரவர்கள் ஒருவில் சாச இவர் பீங்கான் கடைகளில் சாக்குகள் னம் எழுதினர். இவர் 1794 மார்ச் கொள்ள வரும் ஐரோப்பியருக்கு' தவிபா 31s சிவபதமடைந்தனர். இவர்க்குப்பின் ஷியாயிருந்து சிறிது பொருள் சோத்தனர். வாரீஸ் இலாமையால் இவரது ஆஸ்தியை பிறகு ராணுவ உத்யோகத்திருந்த ஒரு அண்ணாசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் 42,060 துரையிடம் முதலியார் பழக நேர்ந்தது. பெறுமான கம்பெனி பத்திரங்களையும், இந்தத் துரை இவர்க்கு ஓர் உத்யோகம் 200000 ரூபாய்கள் பிறரிடமிருந்து வா கொடுத்தனர். இதைக் கொண்டு இவர் வேண்டியவைகளையும் கோர்ட்டில் கட்டி மரக்கலயாத்திரைசெய்து பொருள் சேர்க்க னர். இந்தப் பணம் 47 வருஷம் கோர்ட் எண்ணிப் பிள்ளையவர்களுக்கும் தாய்க்கும் டில் இருந்தது. இவற்றின் வட்டிமுதல் கூறாமல் பாலவாயில் சத்திரம் சேர்ந்தனர். எல்லாம் சேர்ந்து கடைசியில் நான்குலக்ஷ தாயாரிவரது பிரிவாற்றா தவராய்ப் பிள்ளை த்து நாற்பத்தேழாயிரத்து இறு நூற்று யவர்களிடம் முறையிட, பிள்ளையவர்கள் அறுபத்தேழு. இப் பெருந்தியை சென் அவரை உத்யோகத்திலமர்த்திய துரையி னையில் வசித்திருந்த பௌணி - நாராய டம் பேசி அழைத்து வந்தனர். பிறகு ணப்பிள்ளை ஐயாப்பிள்ளை, அண்ணாசாமிப் முதலியார் தென்னாட்டிற்குப்போன ஓராங் பிள்ளை, ஸ்ரீநிவாசப் பிள்ளை முதலிய பிர கில அதிகாரியிடம் தவிபாஷியாய்ச் புக்களின் பெருமுயற்சியாலும், அக்காலத் சென்று சிறிது பொருள் சாம்பாதித்தனர். தில் அட்வோகேட் ஜெனரலாகவிருந்த அவ்வதிகாரி நிக்கல்ஸ். இவர் தம் சம்பாத ஜார்ஜ் நார்ட்டன் துரை அவர்களுடைய உனயைப் பிள்ளையவர்களிடமே வைத்திருக் பேருதவியாலும், அப்போது கவர்னராக தனர். இவர்க்கு தமக்கை சுப்பம்மாள்.! விருந்த கனம் யெல்பின் சடன் பிரபிவின் அவளுக்கு ஓர்பெண் ஐயம்மாள் என இருந் உதாரகுணத்தாலும், சுப்ரீம் கோர்ட்டார் தனள். அவளையே முதலியாருக்கு மணஞ் ' அவர்கள் ஒன்பது நிர்வாக அங்கத்தினரை செய்வித்தனர். இவர் முதலில் செய்வித்த (டிரஸ்டிகளை) நியமித்து தர்மபரிபால சிவ தருமம் காஞ்சியில் ஏகம்பராலயத்தில் னஞ் செய்யும்படி ஏற்படுத்தினார்கள். ஸ்ரீ பலிநாயகர் சிவகாமியம்மை யெனும் அவர்கள் ஏற்படுத்திய தருமம் இதுசாறும் இரண்டு விக்ரங்கள் வார்ப்பித்து 1774u நிலைத்து நடைபெறுகின்றது. மார்ச் 27s கும்பாபிஷேகமும் முடித் பச்சையம்மன் - மலையரையன் புத்திரி. தனர். பிறகு பங்குனி உத்திரகல்யாண மன்னாதனாகிய சிவமூர்த்தியை மணந்த மண்டபமும் முடித்தனர் பிறகு இவர் வள். (இரேணுவைக் காண்க.) கம்பெனியாரவர்களுக்கு தவிபாஷியாக பஞ்ச ஔஷதங்கள் - இவை யாகத்திற் குரி இருந்து வெகு திரவியம் சம்பாதித்தனர். யவை. சீதேவியார் செங்கழுநீர், குமிழ், வாலாஜாநவாபின் காரியஸ்தராகிய ஜோ நறுமுருங்கை, ஓரிலைத்தாமரை, விஷ்ணு ஸப்சலிவன் துரையவர்களுக்கு தவிபாஷி கிராந்தி. (சைவபூஷணம்.) யாக இருந்து பெரும்பொருள் சேர்த்தனர். பஞ்சகந்தம்-1. இவை அகிற்சந்தனம், காச் தஞ்சாவூர் அரசர் சிலபாளையப்பட்டுச் மீரசந்தனம் ; வில்வசந்தனம், செஞ்சந் சிற்றரசர்களுக்கும் உதவி செய்து பெரும் தனம் என்பவை. (சைவபூஷணம்.) பொருள் சம்பாதித்தனர். இவர் தஞ்சா 2. உருவம், வேதனை, குறிப்பு, பாவ வூரில் சிலநாள் வசித்திருந்தனர். இவர் னை, விஞ்ஞானம். (மணிமேகலை.) சென்னையில் பிரபலராயிருந்த வீரப்பெரு பஞ்சகம்பார்க்க - ஞாயிறு முதலாக அன் மாள் பிள்ளையவர்களிடம் நட்புபூண்டு றைய வாரம் வரையும் பிரதமை முதலாக இருந்தனர். வீரப்பெருமாள் பிள்ளை சிந்தா) அன்றைய திதிவரையும் அச்சுவினி முதல்
பசசையப்ப முதலியார் 1005 பஞ்சசம்பார்க்க வித்து குழந்தைகளைக் காப்பாற்ற வேண்டி திரிபேட்டையில் வசித்தனர் . முதலியார் னர் . பிள்ளையவர்களும் பூச்சியம்மாளைத் அவர்க்கருகில் வசிக்கவேண்டுமென எண் தங்கை போல் காத்துப் பிள்ளைக்குக் கல்வி ணிக் கோமளீசுரன் பேட்டையில் ஒரு வீடு பயிற்றியும் வந்தனர் . முதலியாரும் பிள்ளை கட்டுவித்து வசித்தனர் . பிறகு இவர்க்குத் யவர்களிடத்தில் அன்பும் பணிவும் கொண் தேகத்தில் பலவித நோய்களுண்டாக டொழுகினர் . பின் முதலியார் பிள்ளையவர் அவை தணியுநிமித்தம் கும்பகோணத்தில் களின் வர்த்தகமுறை தவிபாஷித் தன்மை வசித்தனர் . அது 1794 - ம் இக்கா முதலியவற்றை நன்குணர்ந்தனர் . முதலில் லத்தில் முதலியாரவர்கள் ஒருவில் சாச இவர் பீங்கான் கடைகளில் சாக்குகள் னம் எழுதினர் . இவர் 1794 மார்ச் கொள்ள வரும் ஐரோப்பியருக்கு ' தவிபா 31s சிவபதமடைந்தனர் . இவர்க்குப்பின் ஷியாயிருந்து சிறிது பொருள் சோத்தனர் . வாரீஸ் இலாமையால் இவரது ஆஸ்தியை பிறகு ராணுவ உத்யோகத்திருந்த ஒரு அண்ணாசாமிப் பிள்ளை அவர்கள் 42 060 துரையிடம் முதலியார் பழக நேர்ந்தது . பெறுமான கம்பெனி பத்திரங்களையும் இந்தத் துரை இவர்க்கு ஓர் உத்யோகம் 200000 ரூபாய்கள் பிறரிடமிருந்து வா கொடுத்தனர் . இதைக் கொண்டு இவர் வேண்டியவைகளையும் கோர்ட்டில் கட்டி மரக்கலயாத்திரைசெய்து பொருள் சேர்க்க னர் . இந்தப் பணம் 47 வருஷம் கோர்ட் எண்ணிப் பிள்ளையவர்களுக்கும் தாய்க்கும் டில் இருந்தது . இவற்றின் வட்டிமுதல் கூறாமல் பாலவாயில் சத்திரம் சேர்ந்தனர் . எல்லாம் சேர்ந்து கடைசியில் நான்குலக்ஷ தாயாரிவரது பிரிவாற்றா தவராய்ப் பிள்ளை த்து நாற்பத்தேழாயிரத்து இறு நூற்று யவர்களிடம் முறையிட பிள்ளையவர்கள் அறுபத்தேழு . இப் பெருந்தியை சென் அவரை உத்யோகத்திலமர்த்திய துரையி னையில் வசித்திருந்த பௌணி - நாராய டம் பேசி அழைத்து வந்தனர் . பிறகு ணப்பிள்ளை ஐயாப்பிள்ளை அண்ணாசாமிப் முதலியார் தென்னாட்டிற்குப்போன ஓராங் பிள்ளை ஸ்ரீநிவாசப் பிள்ளை முதலிய பிர கில அதிகாரியிடம் தவிபாஷியாய்ச் புக்களின் பெருமுயற்சியாலும் அக்காலத் சென்று சிறிது பொருள் சாம்பாதித்தனர் . தில் அட்வோகேட் ஜெனரலாகவிருந்த அவ்வதிகாரி நிக்கல்ஸ் . இவர் தம் சம்பாத ஜார்ஜ் நார்ட்டன் துரை அவர்களுடைய உனயைப் பிள்ளையவர்களிடமே வைத்திருக் பேருதவியாலும் அப்போது கவர்னராக தனர் . இவர்க்கு தமக்கை சுப்பம்மாள் . ! விருந்த கனம் யெல்பின் சடன் பிரபிவின் அவளுக்கு ஓர்பெண் ஐயம்மாள் என இருந் உதாரகுணத்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டார் தனள் . அவளையே முதலியாருக்கு மணஞ் ' அவர்கள் ஒன்பது நிர்வாக அங்கத்தினரை செய்வித்தனர் . இவர் முதலில் செய்வித்த ( டிரஸ்டிகளை ) நியமித்து தர்மபரிபால சிவ தருமம் காஞ்சியில் ஏகம்பராலயத்தில் னஞ் செய்யும்படி ஏற்படுத்தினார்கள் . ஸ்ரீ பலிநாயகர் சிவகாமியம்மை யெனும் அவர்கள் ஏற்படுத்திய தருமம் இதுசாறும் இரண்டு விக்ரங்கள் வார்ப்பித்து 1774u நிலைத்து நடைபெறுகின்றது . மார்ச் 27s கும்பாபிஷேகமும் முடித் பச்சையம்மன் - மலையரையன் புத்திரி . தனர் . பிறகு பங்குனி உத்திரகல்யாண மன்னாதனாகிய சிவமூர்த்தியை மணந்த மண்டபமும் முடித்தனர் பிறகு இவர் வள் . ( இரேணுவைக் காண்க . ) கம்பெனியாரவர்களுக்கு தவிபாஷியாக பஞ்ச ஔஷதங்கள் - இவை யாகத்திற் குரி இருந்து வெகு திரவியம் சம்பாதித்தனர் . யவை . சீதேவியார் செங்கழுநீர் குமிழ் வாலாஜாநவாபின் காரியஸ்தராகிய ஜோ நறுமுருங்கை ஓரிலைத்தாமரை விஷ்ணு ஸப்சலிவன் துரையவர்களுக்கு தவிபாஷி கிராந்தி . ( சைவபூஷணம் . ) யாக இருந்து பெரும்பொருள் சேர்த்தனர் . பஞ்சகந்தம் - 1 . இவை அகிற்சந்தனம் காச் தஞ்சாவூர் அரசர் சிலபாளையப்பட்டுச் மீரசந்தனம் ; வில்வசந்தனம் செஞ்சந் சிற்றரசர்களுக்கும் உதவி செய்து பெரும் தனம் என்பவை . ( சைவபூஷணம் . ) பொருள் சம்பாதித்தனர் . இவர் தஞ்சா 2 . உருவம் வேதனை குறிப்பு பாவ வூரில் சிலநாள் வசித்திருந்தனர் . இவர் னை விஞ்ஞானம் . ( மணிமேகலை . ) சென்னையில் பிரபலராயிருந்த வீரப்பெரு பஞ்சகம்பார்க்க - ஞாயிறு முதலாக அன் மாள் பிள்ளையவர்களிடம் நட்புபூண்டு றைய வாரம் வரையும் பிரதமை முதலாக இருந்தனர் . வீரப்பெருமாள் பிள்ளை சிந்தா ) அன்றைய திதிவரையும் அச்சுவினி முதல்