அபிதான சிந்தாமணி

பக்கசித்திரை 1004 உசிதமாய்ச் சாஸ்திரங்களுக்கு விரோத பக்திஸாரர் - திருமழிசை யாழ்வாருக்கு மின்றி இருக்கிறதென்றும் பூர்வ திருக் உருத்திரமூர்த்தி இட்டபெயர். கணிதசித்தாந்திகள் பலரும் பூமியை ஸ்திர பக்வாபதம் - யமபுரவழியிலுள்ள பட்ட மாகக்கொண்டே கிரகணகிரகசமாக வக்கி ணம், இவ்விடம் ஆன்மா எட்டாமாளிக சாதி சராதிகளைக் கண்டறியும்படி காட் | பிண்டமுண்டு செல்வன், டிய கணனமார்க்கங்கள் சரியாயிருக்கின் | பங்கயச்செல்வி -1. திருவாளன் என்னும் றன வென்பதாகவும் சூரியனை நாபியாக வேடனுக்குத் தேவி. திருமழிசை யாழ் வடைய காலசக்கரத்தில் கிரகங்களெல் -வாரை வளர்த்தவள், லாம் பிரதிஷ்டிதங்களா யிருக்கையாலே 2. திருமகள். அந்தச் சக்கிரநாபியான சூரியன் பிராக் 3. சரஸ்வ தி, கதியாய்ச் சுற்று கையாலுண்டாகும் சக்கா பங்காசுவன்-இவன் இந்திரனைப் பகை சலனமே கிரகநக்ஷத்திரங்களுடைய தூரத் த்து யாகஞ்செய்து நூறு பிள்ளைகளைப் திற்குத் தக்கபடி பேதப்பட்டுச் சகல கிர பெற்று வேட்டை மேலேகி இந்திரனால் கங்களுடைய வக்கிராதி சாங்களுக்குக் வெருட்டப்பட்ட குதிரையுடன் ஆற்றிற் காரணமாகிற தென்கிறதாகவும் பூர்வமீ படிந்து பெண்ணுருக்கொண்டு ஒரு இரு மாம்சையில் லோகவேதாதி காண சித் 'டியை மணந்து மீண்டும் (க00) குமரரைப் தாந்தமுதலியவற்றில் விவரித்திருக்கிறது. பெற்றுத் தன் பட்டணமேவந்து தான் பக்கசித்திரை - திதிகளில் பூர்வபக்ஷம் உத் அரசனாகியிருந்த காலத்திருந்த பிள்ளை களி தமம், அபாபம் மத்திமம், அதமம், அத டத்தில் இவர்களையுஞ் சேர்த்து வாழச்செ மாதமம் எனப்படும். இவ்விரண்டு பக்ஷத் ய்து சென்றதையறிந்த இந்திரன், பிள்ளை தில் சதுர்த்தியும், நவமியும், சஷ்டியும், களுக்குள் கலகம் விளைத்து (200) பிள்ளை அஷ்டமியும், துவாதசியும், சதுர்த்தசியும் களையும் சாக செய்கையில் மனைவியர் அழ பக்கசித்திரை யெனத் தவிரப்படும். பக்க இந்திரன் வேதியர் உருக்கொண்டு வந்து சித்திரையென்ற பக்கங்களில் தோஷமான பகையின் வரலாறு கூறி அரசனை உனக்கு நாழிகை சதுர்த்திக்கு க, நவமிக்கு உரு , எந்தப் பிள்ளைகள் வேண்டுமென நான் சஷ்டிக்கு க, அஷ்டமிக்கு கச, துவாத பெண்ணாயிருந்த காலத்துப் பெற்ற பிள்ளை சிக்கு க0, சதுர்த்தசிக்கு டு ஆக நாழிகை - களும் என் பெண்ணுருவமுமே கேடு களைக் கழித்தால் இத்திதிகள் நன்றாம், மென இந்திரனைக் கேட்டுக்கொண்ட வன், பிரதமை முதலாக நந்தை, பத்திரை, பங்குநமாநதி - ஒரு தீர்த்தம். சயை, இருத்தை, பூரணை என் றடைவே | பசமா நன் - 1. சாத்து வதன குமரன். பெயராக கரு பக்கமும், க பரிவிருத்தி இவன் குமார் நிமசோசி, கங்கணி, விரு யாக எண்ணப்படும். சுபகாரியங்களில் ஷணி, மற்றொரு மனைவியிடத்தில் சத பக்கசித்திரை யொழிந்த திதியும், பூரணை சித், சகத்ரசித், அயு தசித். யும் நன்றாம். பூர்வபக்ஷத்து பிரதமை 2, அருந்தன் குமரன். முதல் பஞ்சமி இறுதியும், அபரபக்கத்து பசவேசன் - நந்தியைக் காண்க. ஏகாதசி முதல் அமாவாசை இறுதியும் பசாசுரன் - இவன் தேவர் முதலியவர்களை தவிரப்படும். சிலர் சுபகருமங்களுக்கு இர வருத்தத் தேவர் வேண்டுகோளால் சிவ ண்டு பக்கத்தும் ஒற்றித்த பக்கத்துப் பிரத - மூர்த்தி, இவனைச் சோமதேவராகிக் கொன் மையும், பௌரணையும், நவமியும் நீங்கிய இதிகள் நன்றெனவும், இரட்டித்த திதிக பசி - சாத்வதன் குமான. ளில் தசமியும், துதியையும் ஒழிந்தன பசு -1, கபிலையைக் காண்க. முகயோக்ய தீ தாமென்றுங் கூறுவர். இரண்டுபக்ஷத் மல்லாமை சீதை கொடுத்த சாபம். திலும் வந்த சத்தமியும், திரயோதசியும், '2. இது முதுகெலும்புள்ள சாகபக்ஷணி. வித்யாரம்பத்திற்கு விசேஷித்துத் தவிரப் தலை குதிரையினும் சற்று சிறிது. இது படும். அகன்ற நெற்றியும், இரண்டு கொம்புக பக்கடுக்கை நன்கணியார் - ஒரு செந்த ளும், பருத்த கண்களும், நீண்டு தடித்த மிழ்ப் புலவர். (புற. நா.) கழுத்தும், அலதாடியும், அகன்ற மார்பும், பக்தவர்-(கூ) கருமகாண்டி, ஞான காண்டி, தடித்த தோலும், நீண்ட வாலும், உறுதி பந்தகாண்டி, யான கால்களும், பிளவுபட்ட குளம்பும் லர் சுபசருபக்கத்துப் பய மனா சாத்வ
பக்கசித்திரை 1004 உசிதமாய்ச் சாஸ்திரங்களுக்கு விரோத பக்திஸாரர் - திருமழிசை யாழ்வாருக்கு மின்றி இருக்கிறதென்றும் பூர்வ திருக் உருத்திரமூர்த்தி இட்டபெயர் . கணிதசித்தாந்திகள் பலரும் பூமியை ஸ்திர பக்வாபதம் - யமபுரவழியிலுள்ள பட்ட மாகக்கொண்டே கிரகணகிரகசமாக வக்கி ணம் இவ்விடம் ஆன்மா எட்டாமாளிக சாதி சராதிகளைக் கண்டறியும்படி காட் | பிண்டமுண்டு செல்வன் டிய கணனமார்க்கங்கள் சரியாயிருக்கின் | பங்கயச்செல்வி - 1 . திருவாளன் என்னும் றன வென்பதாகவும் சூரியனை நாபியாக வேடனுக்குத் தேவி . திருமழிசை யாழ் வடைய காலசக்கரத்தில் கிரகங்களெல் - வாரை வளர்த்தவள் லாம் பிரதிஷ்டிதங்களா யிருக்கையாலே 2 . திருமகள் . அந்தச் சக்கிரநாபியான சூரியன் பிராக் 3 . சரஸ்வ தி கதியாய்ச் சுற்று கையாலுண்டாகும் சக்கா பங்காசுவன் - இவன் இந்திரனைப் பகை சலனமே கிரகநக்ஷத்திரங்களுடைய தூரத் த்து யாகஞ்செய்து நூறு பிள்ளைகளைப் திற்குத் தக்கபடி பேதப்பட்டுச் சகல கிர பெற்று வேட்டை மேலேகி இந்திரனால் கங்களுடைய வக்கிராதி சாங்களுக்குக் வெருட்டப்பட்ட குதிரையுடன் ஆற்றிற் காரணமாகிற தென்கிறதாகவும் பூர்வமீ படிந்து பெண்ணுருக்கொண்டு ஒரு இரு மாம்சையில் லோகவேதாதி காண சித் ' டியை மணந்து மீண்டும் ( க00 ) குமரரைப் தாந்தமுதலியவற்றில் விவரித்திருக்கிறது . பெற்றுத் தன் பட்டணமேவந்து தான் பக்கசித்திரை - திதிகளில் பூர்வபக்ஷம் உத் அரசனாகியிருந்த காலத்திருந்த பிள்ளை களி தமம் அபாபம் மத்திமம் அதமம் அத டத்தில் இவர்களையுஞ் சேர்த்து வாழச்செ மாதமம் எனப்படும் . இவ்விரண்டு பக்ஷத் ய்து சென்றதையறிந்த இந்திரன் பிள்ளை தில் சதுர்த்தியும் நவமியும் சஷ்டியும் களுக்குள் கலகம் விளைத்து ( 200 ) பிள்ளை அஷ்டமியும் துவாதசியும் சதுர்த்தசியும் களையும் சாக செய்கையில் மனைவியர் அழ பக்கசித்திரை யெனத் தவிரப்படும் . பக்க இந்திரன் வேதியர் உருக்கொண்டு வந்து சித்திரையென்ற பக்கங்களில் தோஷமான பகையின் வரலாறு கூறி அரசனை உனக்கு நாழிகை சதுர்த்திக்கு நவமிக்கு உரு எந்தப் பிள்ளைகள் வேண்டுமென நான் சஷ்டிக்கு அஷ்டமிக்கு கச துவாத பெண்ணாயிருந்த காலத்துப் பெற்ற பிள்ளை சிக்கு க0 சதுர்த்தசிக்கு டு ஆக நாழிகை - களும் என் பெண்ணுருவமுமே கேடு களைக் கழித்தால் இத்திதிகள் நன்றாம் மென இந்திரனைக் கேட்டுக்கொண்ட வன் பிரதமை முதலாக நந்தை பத்திரை பங்குநமாநதி - ஒரு தீர்த்தம் . சயை இருத்தை பூரணை என் றடைவே | பசமா நன் - 1 . சாத்து வதன குமரன் . பெயராக கரு பக்கமும் பரிவிருத்தி இவன் குமார் நிமசோசி கங்கணி விரு யாக எண்ணப்படும் . சுபகாரியங்களில் ஷணி மற்றொரு மனைவியிடத்தில் சத பக்கசித்திரை யொழிந்த திதியும் பூரணை சித் சகத்ரசித் அயு தசித் . யும் நன்றாம் . பூர்வபக்ஷத்து பிரதமை 2 அருந்தன் குமரன் . முதல் பஞ்சமி இறுதியும் அபரபக்கத்து பசவேசன் - நந்தியைக் காண்க . ஏகாதசி முதல் அமாவாசை இறுதியும் பசாசுரன் - இவன் தேவர் முதலியவர்களை தவிரப்படும் . சிலர் சுபகருமங்களுக்கு இர வருத்தத் தேவர் வேண்டுகோளால் சிவ ண்டு பக்கத்தும் ஒற்றித்த பக்கத்துப் பிரத - மூர்த்தி இவனைச் சோமதேவராகிக் கொன் மையும் பௌரணையும் நவமியும் நீங்கிய இதிகள் நன்றெனவும் இரட்டித்த திதிக பசி - சாத்வதன் குமான . ளில் தசமியும் துதியையும் ஒழிந்தன பசு - 1 கபிலையைக் காண்க . முகயோக்ய தீ தாமென்றுங் கூறுவர் . இரண்டுபக்ஷத் மல்லாமை சீதை கொடுத்த சாபம் . திலும் வந்த சத்தமியும் திரயோதசியும் ' 2 . இது முதுகெலும்புள்ள சாகபக்ஷணி . வித்யாரம்பத்திற்கு விசேஷித்துத் தவிரப் தலை குதிரையினும் சற்று சிறிது . இது படும் . அகன்ற நெற்றியும் இரண்டு கொம்புக பக்கடுக்கை நன்கணியார் - ஒரு செந்த ளும் பருத்த கண்களும் நீண்டு தடித்த மிழ்ப் புலவர் . ( புற . நா . ) கழுத்தும் அலதாடியும் அகன்ற மார்பும் பக்தவர் - ( கூ ) கருமகாண்டி ஞான காண்டி தடித்த தோலும் நீண்ட வாலும் உறுதி பந்தகாண்டி யான கால்களும் பிளவுபட்ட குளம்பும் லர் சுபசருபக்கத்துப் பய மனா சாத்வ