அபிதான சிந்தாமணி

கைமித்திகப்பிரளயம் SU கோய கழகம் - நளன் சிற்பி. யண இருடி தவஞ்செய்தனர். இதற்கு ஆகாயம் போல் மகத்பரிமாணமாய்ப் பாஷா நைமிசவனம் எனவும் பெயர். ணம்போல் சடமாய் மனச்சையோகத்தால் 2. Nimser, 24 miles from the San-I சித்த தர்ம யுக்தனாயிருப்பன் எனவும், முன் dila Station of oudb, and Rohilkand சொன்ன கர்மங்கள் எல்லாம் விட்டுப் புத்தி Railway, 8ad 20 miles, from sitapur. முதலான காணவிகற்பங்கெட்டு ஆகாயம் I is situated on the left bank of போலும் பிணம்போலும் சமாதிபொருக் Goomti. திப் பாஷாணம்போல்வது முத்தியெனவும் நைமித்திகப்பிரளயம்- பிரமனுடைய பகற் கூறுவன். (தத்துவநிஜா நுபோகசாரம்) காலம் நீங்கி இரவுண்டாமளவில் உண் நைஷதம் - நளன் கதைசொன்ன ஒரு ஏல், டாம் பிரளயம். வராககற்பத்தைக் காண்க. நைஷ்டிகன் - ஓர் சிற்பி. நைமிஷீயம் - ஸரஸ்வதி ருஷிகளின்பொ நைஷ்டிக பிரமசாரி - விவாகமில்லாமலும் ருட்டு ஏழாகப்பிரிந்த இடம், (பார-சல்ய) சந்நியாஸ ஆச்சிரமம் கொள்ளாமலுமிருக் நையாண்டிப்புலவன் - ஒரு தமிழ்ப்புல கிற பிரமசாரியாம். (ஹரீ தஸ்மிருதி.) வன். இராமசந்திர கவிராயன் காலத்தவன். தொண்டை நாட்டவன் ; பள்ளிகொண் நோ டான் என்னும் பாதவன் மீது "வள்ளி கொண்டான் மயிலேறிக் கொண்டான் நொச்சி - ஏவறையையுடைய முடக்குக்க மதிபோலுமலை, வெள்ளி கொண்டான் ளைத் தாங்கின நிலைமையினையுடைய எயில் விடையேறிக் கொண்டான் விண்ணவர்க் காக்கும் வீரர்மலைந்தபூவைப் புகழ்ந்தது. கமுதம், துள்ளிக் கொண்டான் புள்ளி (புறவெண்பா .) லேறிக்கொண்டான் சுபசோபனஞ் சேர், நொச்சிநியமங்கிழார் - ஒரு செந்தமிழ்க் பள்ளிகொண்டான் புகழேறிக் கொண்டா கடைச்சங்கப் புலவர். இஃது ஊர்பற்றி னென்று பார்க்கவென்றே" என்று பாமா வந்த பெயர், நொச்சிநியமம் ஒரூர். இவர் லைப்பாடிப் பரிசுபெற்றவன். (தனிப்பாடற் வேளாண் மரபினர். இக்காலத்து ஆராய்ந் றிரட்டு). | தறிதற்குமரிய பூக்கோட்காஞ்சி யியற்றிய நையாயிகன் - இவன் பிருதிவி முதலாகிய வர் (புறம் உங.) குறிஞ்சித்திணையைச் பூதம் ஐந்தெனவும், திக்கு, மனம், புத்தி, சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளாராதலின் இவரூர் ஆத்மா முதலிய திரவியம் ஒன்பதெனவுங் குறிஞ்சியினகத்தது போலும் நீ படும் கூறுவன், பூதங்கள் அணுக்கூட்டம் என் துயர் தான் யாதென்று வினவிய தாய்க்குத் றும் இதில் அநாதி அணுச் சத்தாய்க் தலைவன் மார்பணங்கென்று தவறியுரைக் கெடாதிருக்கு மெனவும், காரியமாகிய கத்தொடங்கினேனென்று தலைவி கூறுவதா அணுக்கள் வேறாயிருந்து உலகங்களாய்ச் கப் படிப்போர்க் கின்சுவையூட்டுகின்ற சத்தாய்ச் சடமாய் நித்தியமுமாய்க் கெடு னர் (நற். கஎ.) தலைவியின் மொழி கேட்பி மெனவும், இவ்வகை ஸ்தூல அணு சூக்ஷம னுய்வேன் அன்றேலென் னுயிரோடெல் அணு என அணுக்கள் இருவி தமெனவும், லா மொருங்கழியுமென்று தலைவன் கூறு இந்த அணுக்கூட்டங்களே அகிலமாயிற் வது. இனிய சுவையதாகும். (நற், 20க.) றெனவும், அகிலங்களில் ஆத்மாக்கள் புதுவதாகப் பூத்த வேங்கை மலரைப் பெற வியாபிகளாய் அநேகமாய் இருக்குமென வேண்டி மகளிர், புலி, புலி, யென்று பூச வம், ஆன்மகுணமே புத்தியெனவும், முன் லிடுவதையும் அதனைக்கேட்டுப் புலி போலு சொன்ன அகிலங்களில் குணம் புத்தியா மென்று ஆடவர் வில்லம்புடன் வருவதை யிருக்கிற ஆத்மாக்க ளியல்பாக அதில் யும் விரித்துக் கூறியுள்ளார். (அகம் டுஉ .) மறைந்து பந்தப்பட்டுச் சநனமாணப்படும் (புலி, புலி என்றால் வேங்கையின் கிளை எனவும், ஆன்மாக்கள் தமக்கென அறி தாழ்ந்து கொடுக்கு மென்பது வழக்கு.) வைப் பெறாவெனவும், புத்தி முதலாகிய இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் மூன்று அந்தக்கரணமே அறிவைத் தருமெனவும், பாடல்களும், அகத்திலொன்றும், புறத்தி இவற்றைத் தரும் சருவஞ்ஞசீவன் ஆத்மா லொன்று மாக ஐந்து பாடல்கள் கிடைத் வுக்குக் கன்மத்தால் அறிவிப்பான் என திருக்கின்றன. வும், காலம் நித்தியம் எனவும், இவற்றைப் நொய்- அரிசியைச் சுத்தப்படுத்த குத்துகை பிரேரேரிப்பவன் கடவுள் எனவும், ஆத்மா - யில்நொறுங்கிய அரிசியின் துணிக்கைகள்,
கைமித்திகப்பிரளயம் SU கோய கழகம் - நளன் சிற்பி . யண இருடி தவஞ்செய்தனர் . இதற்கு ஆகாயம் போல் மகத்பரிமாணமாய்ப் பாஷா நைமிசவனம் எனவும் பெயர் . ணம்போல் சடமாய் மனச்சையோகத்தால் 2 . Nimser 24 miles from the San - I சித்த தர்ம யுக்தனாயிருப்பன் எனவும் முன் dila Station of oudb and Rohilkand சொன்ன கர்மங்கள் எல்லாம் விட்டுப் புத்தி Railway 8ad 20 miles from sitapur . முதலான காணவிகற்பங்கெட்டு ஆகாயம் I is situated on the left bank of போலும் பிணம்போலும் சமாதிபொருக் Goomti . திப் பாஷாணம்போல்வது முத்தியெனவும் நைமித்திகப்பிரளயம் - பிரமனுடைய பகற் கூறுவன் . ( தத்துவநிஜா நுபோகசாரம் ) காலம் நீங்கி இரவுண்டாமளவில் உண் நைஷதம் - நளன் கதைசொன்ன ஒரு ஏல் டாம் பிரளயம் . வராககற்பத்தைக் காண்க . நைஷ்டிகன் - ஓர் சிற்பி . நைமிஷீயம் - ஸரஸ்வதி ருஷிகளின்பொ நைஷ்டிக பிரமசாரி - விவாகமில்லாமலும் ருட்டு ஏழாகப்பிரிந்த இடம் ( பார - சல்ய ) சந்நியாஸ ஆச்சிரமம் கொள்ளாமலுமிருக் நையாண்டிப்புலவன் - ஒரு தமிழ்ப்புல கிற பிரமசாரியாம் . ( ஹரீ தஸ்மிருதி . ) வன் . இராமசந்திர கவிராயன் காலத்தவன் . தொண்டை நாட்டவன் ; பள்ளிகொண் நோ டான் என்னும் பாதவன் மீது வள்ளி கொண்டான் மயிலேறிக் கொண்டான் நொச்சி - ஏவறையையுடைய முடக்குக்க மதிபோலுமலை வெள்ளி கொண்டான் ளைத் தாங்கின நிலைமையினையுடைய எயில் விடையேறிக் கொண்டான் விண்ணவர்க் காக்கும் வீரர்மலைந்தபூவைப் புகழ்ந்தது . கமுதம் துள்ளிக் கொண்டான் புள்ளி ( புறவெண்பா . ) லேறிக்கொண்டான் சுபசோபனஞ் சேர் நொச்சிநியமங்கிழார் - ஒரு செந்தமிழ்க் பள்ளிகொண்டான் புகழேறிக் கொண்டா கடைச்சங்கப் புலவர் . இஃது ஊர்பற்றி னென்று பார்க்கவென்றே என்று பாமா வந்த பெயர் நொச்சிநியமம் ஒரூர் . இவர் லைப்பாடிப் பரிசுபெற்றவன் . ( தனிப்பாடற் வேளாண் மரபினர் . இக்காலத்து ஆராய்ந் றிரட்டு ) . | தறிதற்குமரிய பூக்கோட்காஞ்சி யியற்றிய நையாயிகன் - இவன் பிருதிவி முதலாகிய வர் ( புறம் உங . ) குறிஞ்சித்திணையைச் பூதம் ஐந்தெனவும் திக்கு மனம் புத்தி சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளாராதலின் இவரூர் ஆத்மா முதலிய திரவியம் ஒன்பதெனவுங் குறிஞ்சியினகத்தது போலும் நீ படும் கூறுவன் பூதங்கள் அணுக்கூட்டம் என் துயர் தான் யாதென்று வினவிய தாய்க்குத் றும் இதில் அநாதி அணுச் சத்தாய்க் தலைவன் மார்பணங்கென்று தவறியுரைக் கெடாதிருக்கு மெனவும் காரியமாகிய கத்தொடங்கினேனென்று தலைவி கூறுவதா அணுக்கள் வேறாயிருந்து உலகங்களாய்ச் கப் படிப்போர்க் கின்சுவையூட்டுகின்ற சத்தாய்ச் சடமாய் நித்தியமுமாய்க் கெடு னர் ( நற் . கஎ . ) தலைவியின் மொழி கேட்பி மெனவும் இவ்வகை ஸ்தூல அணு சூக்ஷம னுய்வேன் அன்றேலென் னுயிரோடெல் அணு என அணுக்கள் இருவி தமெனவும் லா மொருங்கழியுமென்று தலைவன் கூறு இந்த அணுக்கூட்டங்களே அகிலமாயிற் வது . இனிய சுவையதாகும் . ( நற் 20க . ) றெனவும் அகிலங்களில் ஆத்மாக்கள் புதுவதாகப் பூத்த வேங்கை மலரைப் பெற வியாபிகளாய் அநேகமாய் இருக்குமென வேண்டி மகளிர் புலி புலி யென்று பூச வம் ஆன்மகுணமே புத்தியெனவும் முன் லிடுவதையும் அதனைக்கேட்டுப் புலி போலு சொன்ன அகிலங்களில் குணம் புத்தியா மென்று ஆடவர் வில்லம்புடன் வருவதை யிருக்கிற ஆத்மாக்க ளியல்பாக அதில் யும் விரித்துக் கூறியுள்ளார் . ( அகம் டுஉ . ) மறைந்து பந்தப்பட்டுச் சநனமாணப்படும் ( புலி புலி என்றால் வேங்கையின் கிளை எனவும் ஆன்மாக்கள் தமக்கென அறி தாழ்ந்து கொடுக்கு மென்பது வழக்கு . ) வைப் பெறாவெனவும் புத்தி முதலாகிய இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் மூன்று அந்தக்கரணமே அறிவைத் தருமெனவும் பாடல்களும் அகத்திலொன்றும் புறத்தி இவற்றைத் தரும் சருவஞ்ஞசீவன் ஆத்மா லொன்று மாக ஐந்து பாடல்கள் கிடைத் வுக்குக் கன்மத்தால் அறிவிப்பான் என திருக்கின்றன . வும் காலம் நித்தியம் எனவும் இவற்றைப் நொய் - அரிசியைச் சுத்தப்படுத்த குத்துகை பிரேரேரிப்பவன் கடவுள் எனவும் ஆத்மா - யில்நொறுங்கிய அரிசியின் துணிக்கைகள்