அபிதான சிந்தாமணி

அரினி அருச்சுநன் தாசரையடைந்து அருள் பெற்றனன். தங்களில் ஆசையின்றி இருத்தல். (ங) ஸம் தாசர் ஜகந்நா தமடைந்து பெருமாளைச் யக்சாரித்திரம் எனின் பாதகங்களை உண் சேவித்திருந்தனர். (பக் தமாலை). டாக்கும் கர்மங்களை விடுகை. இவை அநுட் அரினி--தெய்வப்பெண். தேவர் ஏவலால் டித்தல் முத்தி. இம்மத சந்நியாசிகள் திரணபிந்துவின் தவத்தை அழிக்கச் பிக்ஷையேற்று உண்பவர்களாய்க் கையில் சென்று அவரால் மானிட வுருப்பெற்றுப் குண்டிகை யுள்ளவர்களாய்ச் செந்நிற வஸ் போஜன் புத்திரியாக இந்துமதியெனப் திரமணிந்தும் சிலர் வெள்ளுடை தரித்து பெயரடைந்து அஜனை மணந்து நாரதர் மிருப்பர் எனின் சிலர் சுவே தாம்பரரென் றும் சிலர் திகம்பரர் என்றுங் கூறப்படுவர் னுருக்கொண்டு தேவருலகடைந்தவள், இவ்விரண்டு சந்நியாசிகளும் தலைமயிரைத் இவள் குமரன் தசரதன். தாங்களே பிடுங்கிக்கொள்வர், க்ஷெளரம் அரிஷ்டன்-யமன் சபையில் உள்ள க்ஷத் செய்து கொள்ளார். (தத்வநிஜானு.) திரியன். அருகதாசன் - ஒரு சைநகவி, சுத்திமுக்தா _ 2. தார்ட்ச்யாபரன் என்னும் பெயர் | வலி செய்தவன். உள்ள ரிஷி. அருகன் --1. ஒரு அரசன். பாஷண்டமதத் - 3. ரிஷப உருவம் பெற்ற அகான்.| தாபகன். கிருஷ்ணனால் கொல்லப்பட்டவன். 2. சிநனுக்கு ஒரு பெயர். அரீதன்-1. விச்வாமித்திரன் குமரன். இக் அருக்ககீர்த்தி - சடியாசன் மகன். திவட்டன் கோத்திரத்திற் பிறந்த குமார் அரீ தகோத்ரமைத்துனன். (சூளாமணி).. பிராமணராயினர். அருக்கசந்திரன் - இவன் உஞ்சைமா நகர 2. மலைநாட்டுத் திருமூழிக்களத்தில் வாசி. குண்டலகேசிக்கு அருகமதசித்தாக் திருமா லருள்பெற்ற ஓர் இருடி. தம் உபதேசித்தவன். அருகமதம்-இம்மதம் பாட்னா நகரத்தில் அருக்கபாணி- ஒரு காந்தர்வ ஸ்திரி, 'உதிட்டிரசகம்(காடு)-ம் வருஷத்தில் பிற அருக்கனிலை - சனிக்கிழமை - இரா - (1.0) ந்த ஆருக தன் என்பவனால் ஸ்தாபிக்கப்பட் நாழிகையும், ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் டது. இவன் ஜயினமதத்தைக் கண்டித்த (10) நாழிகையும் தெற்கிலும், ஞாயிறு - வன். இவன் அருகன், சர்வஞ்ஞனெனவும் இரா - (கூ0)ம், திங்கள் (சு)-ம் தென் திரிலோகத்தாராலும் கொண்டாடப்பட்ட மேற்கிலும், செவ்வாய் - பகல் - (10)-ம், வனென்றும் எக்காலத்தும் சத்தியத்தைப் இரா - (க)-ம், மேற்கிலும் மற்ற (உn)ம் போதிப்பவனென்றுங் கூறுவன். இம் புதன்கிழமை பகல் - (க)ம், வடமேற் மதத்தில் பதார்த்தங்கள் (எ) விதம். அவை கிலும், புதன் - இரா - (50)-ம், வியாழம் : யாவன : ஜீவம், அஜீவம், ஆஸ்ரமம், சம் பகல் - (50)-ம், இரா - (க) - ம் வடக் வரம், நிர்ச்சரம், பந்தம், மோக்ஷம் என் கிலும் மற்ற (20)-ம் வெள்ளி - (சு)-ம், பன. (க) ஜீவ மென்றால் போக் தாவான வடகிழக்கிலும் அருக்கனிருக்கும். அக்னி ஆத்மா. (உ) அஜீவமென்றால் போக்ய மூலை பாழ். பதார்த்தங்கள். (ங) ஆஸ்ரமமென்றால் சத் அருக்கன்-1. சூர்யனுக்கு ஒரு பெயர். தாதி விஷயங்களைப்பற்றிச் சுரோத்திரேந் - 2. ஒரு பூதன் சண்முக சேநாபதி. திரியங்கள் செல்லுதல். (ச) சம்வரமென் அருசி பிருது சக்கிரவர்த்தியின் தேவி. | றால் இந்திரிய வியாபாரங்களைத் தொலைக் அருசிமாலை- மருசியின் தாய். (சூளாமணி). கத் தகுந்த இயமநியமாதிகள். (ரு) நிர்ஜர அருச்சராதிமார்க்கம் - பர்வனையால் பூசிப் மென்றால் பாப பரிகாரமான தப்த சிலா - போரடையும் ஆதி த்யாதி மண்டல மார் ரோகணாதி காயசுத்திகள். (க) பந்தமென் முல் கர்மம். (எ) மோக்ஷமென்றால் கர்ம அருச்சுநகன்-கௌதமியைக் காண்க பாபநாசமான சத்வலோகாகாசத்தைப் பிர அருச்சுநன் -1. இவன் பூர்வம் நான் எனும் வேசித்து எக்காலமும் ஊர் தவகமனத்தை ஒரு இருடி, பூபார நிவர்த்தியின் பொருட் யடைதல், அருகமதசித்தாந்தம், (க)ஸம்யக் டுப் பாண்டுவின் தேவியாகிய குந்திதேவி தரிசனம் எனின் அருகனால் கூறப்பட்ட யிடம் இந்திர மந்திரத்தால் பங்குனியுத்தி தத்வார்த்தங்களில் நம்பிக்கை வைத்தல். 'ரத்தில் பிறந்து தந்தையாகிய பாண்டு (உ) ஸம்யக்ஞானம் எனின் ஜீவாதிபதார்த் இறக்கப் பெரிய தந்தையாகிய திருதராட் க்கம்.
அரினி அருச்சுநன் தாசரையடைந்து அருள் பெற்றனன் . தங்களில் ஆசையின்றி இருத்தல் . ( ) ஸம் தாசர் ஜகந்நா தமடைந்து பெருமாளைச் யக்சாரித்திரம் எனின் பாதகங்களை உண் சேவித்திருந்தனர் . ( பக் தமாலை ) . டாக்கும் கர்மங்களை விடுகை . இவை அநுட் அரினி - - தெய்வப்பெண் . தேவர் ஏவலால் டித்தல் முத்தி . இம்மத சந்நியாசிகள் திரணபிந்துவின் தவத்தை அழிக்கச் பிக்ஷையேற்று உண்பவர்களாய்க் கையில் சென்று அவரால் மானிட வுருப்பெற்றுப் குண்டிகை யுள்ளவர்களாய்ச் செந்நிற வஸ் போஜன் புத்திரியாக இந்துமதியெனப் திரமணிந்தும் சிலர் வெள்ளுடை தரித்து பெயரடைந்து அஜனை மணந்து நாரதர் மிருப்பர் எனின் சிலர் சுவே தாம்பரரென் றும் சிலர் திகம்பரர் என்றுங் கூறப்படுவர் னுருக்கொண்டு தேவருலகடைந்தவள் இவ்விரண்டு சந்நியாசிகளும் தலைமயிரைத் இவள் குமரன் தசரதன் . தாங்களே பிடுங்கிக்கொள்வர் க்ஷெளரம் அரிஷ்டன் - யமன் சபையில் உள்ள க்ஷத் செய்து கொள்ளார் . ( தத்வநிஜானு . ) திரியன் . அருகதாசன் - ஒரு சைநகவி சுத்திமுக்தா _ 2 . தார்ட்ச்யாபரன் என்னும் பெயர் | வலி செய்தவன் . உள்ள ரிஷி . அருகன் - - 1 . ஒரு அரசன் . பாஷண்டமதத் - 3 . ரிஷப உருவம் பெற்ற அகான் . | தாபகன் . கிருஷ்ணனால் கொல்லப்பட்டவன் . 2 . சிநனுக்கு ஒரு பெயர் . அரீதன் - 1 . விச்வாமித்திரன் குமரன் . இக் அருக்ககீர்த்தி - சடியாசன் மகன் . திவட்டன் கோத்திரத்திற் பிறந்த குமார் அரீ தகோத்ரமைத்துனன் . ( சூளாமணி ) . . பிராமணராயினர் . அருக்கசந்திரன் - இவன் உஞ்சைமா நகர 2 . மலைநாட்டுத் திருமூழிக்களத்தில் வாசி . குண்டலகேசிக்கு அருகமதசித்தாக் திருமா லருள்பெற்ற ஓர் இருடி . தம் உபதேசித்தவன் . அருகமதம் - இம்மதம் பாட்னா நகரத்தில் அருக்கபாணி - ஒரு காந்தர்வ ஸ்திரி ' உதிட்டிரசகம் ( காடு ) - ம் வருஷத்தில் பிற அருக்கனிலை - சனிக்கிழமை - இரா - ( 1 . 0 ) ந்த ஆருக தன் என்பவனால் ஸ்தாபிக்கப்பட் நாழிகையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் டது . இவன் ஜயினமதத்தைக் கண்டித்த ( 10 ) நாழிகையும் தெற்கிலும் ஞாயிறு - வன் . இவன் அருகன் சர்வஞ்ஞனெனவும் இரா - ( கூ0 ) ம் திங்கள் ( சு ) - ம் தென் திரிலோகத்தாராலும் கொண்டாடப்பட்ட மேற்கிலும் செவ்வாய் - பகல் - ( 10 ) - ம் வனென்றும் எக்காலத்தும் சத்தியத்தைப் இரா - ( ) - ம் மேற்கிலும் மற்ற ( உn ) ம் போதிப்பவனென்றுங் கூறுவன் . இம் புதன்கிழமை பகல் - ( ) ம் வடமேற் மதத்தில் பதார்த்தங்கள் ( ) விதம் . அவை கிலும் புதன் - இரா - ( 50 ) - ம் வியாழம் : யாவன : ஜீவம் அஜீவம் ஆஸ்ரமம் சம் பகல் - ( 50 ) - ம் இரா - ( ) - ம் வடக் வரம் நிர்ச்சரம் பந்தம் மோக்ஷம் என் கிலும் மற்ற ( 20 ) - ம் வெள்ளி - ( சு ) - ம் பன . ( ) ஜீவ மென்றால் போக் தாவான வடகிழக்கிலும் அருக்கனிருக்கும் . அக்னி ஆத்மா . ( ) அஜீவமென்றால் போக்ய மூலை பாழ் . பதார்த்தங்கள் . ( ) ஆஸ்ரமமென்றால் சத் அருக்கன் - 1 . சூர்யனுக்கு ஒரு பெயர் . தாதி விஷயங்களைப்பற்றிச் சுரோத்திரேந் - 2 . ஒரு பூதன் சண்முக சேநாபதி . திரியங்கள் செல்லுதல் . ( ) சம்வரமென் அருசி பிருது சக்கிரவர்த்தியின் தேவி . | றால் இந்திரிய வியாபாரங்களைத் தொலைக் அருசிமாலை - மருசியின் தாய் . ( சூளாமணி ) . கத் தகுந்த இயமநியமாதிகள் . ( ரு ) நிர்ஜர அருச்சராதிமார்க்கம் - பர்வனையால் பூசிப் மென்றால் பாப பரிகாரமான தப்த சிலா - போரடையும் ஆதி த்யாதி மண்டல மார் ரோகணாதி காயசுத்திகள் . ( ) பந்தமென் முல் கர்மம் . ( ) மோக்ஷமென்றால் கர்ம அருச்சுநகன் - கௌதமியைக் காண்க பாபநாசமான சத்வலோகாகாசத்தைப் பிர அருச்சுநன் - 1 . இவன் பூர்வம் நான் எனும் வேசித்து எக்காலமும் ஊர் தவகமனத்தை ஒரு இருடி பூபார நிவர்த்தியின் பொருட் யடைதல் அருகமதசித்தாந்தம் ( ) ஸம்யக் டுப் பாண்டுவின் தேவியாகிய குந்திதேவி தரிசனம் எனின் அருகனால் கூறப்பட்ட யிடம் இந்திர மந்திரத்தால் பங்குனியுத்தி தத்வார்த்தங்களில் நம்பிக்கை வைத்தல் . ' ரத்தில் பிறந்து தந்தையாகிய பாண்டு ( ) ஸம்யக்ஞானம் எனின் ஜீவாதிபதார்த் இறக்கப் பெரிய தந்தையாகிய திருதராட் க்கம் .