அபிதான சிந்தாமணி

நல்யாப்பு 995 நெடுந்தொகை ப்பு, என நான் தேனைத்துள்ள ஐவகை சண்டோர், முத கருத்துப்பாணர் - தலைவித அழலும் வேலைத்திசேனையைக் 4. பருத்தியெனும் ஒருவகைச் செடியில் கே வித்தினை மூடிக்கொண்டிருக்கும் மெல் லிய பஞ்சை இராட்டினத்திலிட்டு நூலாக் நெடியோன் தன்றம் - தமிழ் வழக்கு நிலத் கிப் பலவித ஆடைகள் செய்வர். இந்நூல், திற்கு வடவெல்லையாக உள்ளதோர் மலை. களுக்குப் பலவகை சாயமிட்டு சாயவஸ்தி (சிலப்பதிகாரம்). பங்களாக்குவர். நெடுங்கணக்கு - உயிர் முதல் எல்லா எழுத் நூல்யாப்பு - தொகுத்தல், விரித்தல், துக்களின் வரிசை. தொகைவிரி, மொழிபெயர்ப்பு, என நான் நெடுங்கல்தின்றமன்றம் - காவிரிப்பூம் பட் குவகை, (நன்னூல்.) நூழிலாட்டு --பொருகளத்தைப் பொருந் இது பித்தேறினோர், நஞ்சுண்டோர், முத திய சேனைகெடத் தன் மார்பைத்திறந்த லியவரின் துயர் தீர்ப்பது (சிலப்பதிகாரம்). வேலைப் பறித்து எறிந்தது. (பு.வெ). நெடுங்கழத்துப்பாணர் - ஒரு செந்தமிழ்ப் நூழில் - வீரக்கழன் மன்னர் சேனையைக் புலவர். (புற. நா) கொன்று அழலும் வேலைத்திரிந்து ஆடு நெடுங்கிள்ளி - காரியாற்றுத் துஞ்சியநெடு தலை விரும்பியது. (பு.வெ). ங்கிள்ளிக்கு ஒருபெயர். இவன் சோழர் நூற்து உரைகூறும் வகை - பாடம், கருத் பரம்பரையைச் சேர்ந்தவன். ஆவூரும், துரை, சொற்களை வகுத்துரைத்தல், பதப் உறையூரும் இவன துரிமை. சோழன் நலங் பொருளுரைத்தல், தொகுத்துரைத்தல், கிள்ளி இவனை முற்றுகை செய்து இவன் உதாரணம், வினாவுதல், விடைகூறல், கோட்டைவாயி லடைக்க உள்ளிருந்து விசேடங் கூறல், வேற்றுமைத்தொகை கோவூர்க்கிழாரால் தேற்றப் பட்டவன். முதலிய விரித்தல், அதிகாரத்தோடுபொ (புற-நா). ருந்த வுரைத்தல், துணிந்திதற்கிதுவே | நெடுங்குளம் - பாண்டி நாட்டுள்ள ஒரூர். பொருளெனவுரைத்தல், பயனுரைத்தல், | மதுரைக்குச் செல்லும் வழியிலுள்ளது. ஆசிரியவசனங்காட்டல் ஆக (கச) வகை. (சிலப்பதிகாரம்). (நன் - பா.) | நெடுஞ்சடையன் - அதிகனுடன் பொருத நூற்தக்குற்றம் - (க0) குன்றக்கூறல், மிகை பாண்டியன். படக்கூறல், கூறியது கூறல், மாறுகொ நெடுஞ்செழியன் -1, பாண்டிநாட்ட ரசருள் எக்கூறல், வழுஉச்சொற் புணர்த்தல், மய ஒருவன், இவன் தேவியின் பெயர் கோப் கெவைத்தல், வெற்றெனத்தொடுத்தல், பெருந்தேவி. கோவலனைச் சிலம்பின் மற்றொன்று விரித்தல், சென்று தேய்ந்திறு பொருட்டுக் கொல்வித்துத் தான் செய் தல், நின்று பயனின்மையாம் தது தவறென அறிந்து கண்ணகியால் நூற்பயன் - அறம், பொருள், இன்பம், மாண்டவன். (மணிமேகலை) வீடு அடைதலாம். 2. இவன் வெற்றிவேற்செழியன் மகன், நூற்பெயர் - நூற்குப் பெயர், முதனூலா இவன் தன்னுடனெதிர்த்த தமிழரசர் எழு லும், கருத்தனாலும், மிகுதியாலும், அள வருடன் தலையாலங்கானத்துப் போரிட்டு வாலும், பொருளாலும், செய்வித்தவனா வென்றான். இவனுக்குப் பின் பட்ட லும், குணத்தாலும், காரணத்தாலும், இடு) மடைந்தவன் உக்கிரப் பெருவழுதி. குறியாலும், உண்டாம். இவை முறையே நெடுநல்வாடை - இது பாண்டியன் நெடுஞ் பாரதம், தொல்காப்பியம், களவியல், செழியனை மதுரைக்கணக்காயனார் மகனார் நாலடி, அகப்பொருள், சாதவாகனம், நன் நக்கீரர்பாடிய அகவற்பா. னூல், நிகண்டு முதலிய, (நன்.) நெடுநேரம் நிற்கலாகா இடங்கள் - கோபித் நூற்றுவர்கன்னர் - கங்கையின் வடகரையி துச் சண்டை செய்யும் இடத்திலும், கள் லுள்ள மாதவப் பிரதேசங்களை ஆண்டவர் குடித்துக் களித்தாடும் இடத்திலும், பரத் கள். இவர்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் தையர் சேரியிலும், சிநேகம் தளர்ந்த இடத் காலத்தவர்கள். வடநாட்டு யாத்திரை திலும், அநேகர் வருவதும் போவதுமாயி யில் சோனுக்குதவி புரிந்த நூற்றுவர். ருக்கும் தண்ணீர்த் துறையிடத்தும் நிற்க நூனம் - ஸ்வசித்தாந்தத்தில் கூறிய அவயலாகாது. (ஆசாரக்கோவை). வங்களை யறிந்து பிரயோகிக்காமல் மாறிக் நெடுந்தொகை - (500) கடைச்சங்கத்தவர் குறைத்துப் பிரயோகித்தல். (சிவ.சித்) கையாண்ட தமிழ் நூல். செழிய-ைஇது பாண்டி, நாவல், நிகண்டு ம. சாதவாகனம்.
நல்யாப்பு 995 நெடுந்தொகை ப்பு என நான் தேனைத்துள்ள ஐவகை சண்டோர் முத கருத்துப்பாணர் - தலைவித அழலும் வேலைத்திசேனையைக் 4 . பருத்தியெனும் ஒருவகைச் செடியில் கே வித்தினை மூடிக்கொண்டிருக்கும் மெல் லிய பஞ்சை இராட்டினத்திலிட்டு நூலாக் நெடியோன் தன்றம் - தமிழ் வழக்கு நிலத் கிப் பலவித ஆடைகள் செய்வர் . இந்நூல் திற்கு வடவெல்லையாக உள்ளதோர் மலை . களுக்குப் பலவகை சாயமிட்டு சாயவஸ்தி ( சிலப்பதிகாரம் ) . பங்களாக்குவர் . நெடுங்கணக்கு - உயிர் முதல் எல்லா எழுத் நூல்யாப்பு - தொகுத்தல் விரித்தல் துக்களின் வரிசை . தொகைவிரி மொழிபெயர்ப்பு என நான் நெடுங்கல்தின்றமன்றம் - காவிரிப்பூம் பட் குவகை ( நன்னூல் . ) நூழிலாட்டு - - பொருகளத்தைப் பொருந் இது பித்தேறினோர் நஞ்சுண்டோர் முத திய சேனைகெடத் தன் மார்பைத்திறந்த லியவரின் துயர் தீர்ப்பது ( சிலப்பதிகாரம் ) . வேலைப் பறித்து எறிந்தது . ( பு . வெ ) . நெடுங்கழத்துப்பாணர் - ஒரு செந்தமிழ்ப் நூழில் - வீரக்கழன் மன்னர் சேனையைக் புலவர் . ( புற . நா ) கொன்று அழலும் வேலைத்திரிந்து ஆடு நெடுங்கிள்ளி - காரியாற்றுத் துஞ்சியநெடு தலை விரும்பியது . ( பு . வெ ) . ங்கிள்ளிக்கு ஒருபெயர் . இவன் சோழர் நூற்து உரைகூறும் வகை - பாடம் கருத் பரம்பரையைச் சேர்ந்தவன் . ஆவூரும் துரை சொற்களை வகுத்துரைத்தல் பதப் உறையூரும் இவன துரிமை . சோழன் நலங் பொருளுரைத்தல் தொகுத்துரைத்தல் கிள்ளி இவனை முற்றுகை செய்து இவன் உதாரணம் வினாவுதல் விடைகூறல் கோட்டைவாயி லடைக்க உள்ளிருந்து விசேடங் கூறல் வேற்றுமைத்தொகை கோவூர்க்கிழாரால் தேற்றப் பட்டவன் . முதலிய விரித்தல் அதிகாரத்தோடுபொ ( புற - நா ) . ருந்த வுரைத்தல் துணிந்திதற்கிதுவே | நெடுங்குளம் - பாண்டி நாட்டுள்ள ஒரூர் . பொருளெனவுரைத்தல் பயனுரைத்தல் | மதுரைக்குச் செல்லும் வழியிலுள்ளது . ஆசிரியவசனங்காட்டல் ஆக ( கச ) வகை . ( சிலப்பதிகாரம் ) . ( நன் - பா . ) | நெடுஞ்சடையன் - அதிகனுடன் பொருத நூற்தக்குற்றம் - ( க0 ) குன்றக்கூறல் மிகை பாண்டியன் . படக்கூறல் கூறியது கூறல் மாறுகொ நெடுஞ்செழியன் - 1 பாண்டிநாட்ட ரசருள் எக்கூறல் வழுஉச்சொற் புணர்த்தல் மய ஒருவன் இவன் தேவியின் பெயர் கோப் கெவைத்தல் வெற்றெனத்தொடுத்தல் பெருந்தேவி . கோவலனைச் சிலம்பின் மற்றொன்று விரித்தல் சென்று தேய்ந்திறு பொருட்டுக் கொல்வித்துத் தான் செய் தல் நின்று பயனின்மையாம் தது தவறென அறிந்து கண்ணகியால் நூற்பயன் - அறம் பொருள் இன்பம் மாண்டவன் . ( மணிமேகலை ) வீடு அடைதலாம் . 2 . இவன் வெற்றிவேற்செழியன் மகன் நூற்பெயர் - நூற்குப் பெயர் முதனூலா இவன் தன்னுடனெதிர்த்த தமிழரசர் எழு லும் கருத்தனாலும் மிகுதியாலும் அள வருடன் தலையாலங்கானத்துப் போரிட்டு வாலும் பொருளாலும் செய்வித்தவனா வென்றான் . இவனுக்குப் பின் பட்ட லும் குணத்தாலும் காரணத்தாலும் இடு ) மடைந்தவன் உக்கிரப் பெருவழுதி . குறியாலும் உண்டாம் . இவை முறையே நெடுநல்வாடை - இது பாண்டியன் நெடுஞ் பாரதம் தொல்காப்பியம் களவியல் செழியனை மதுரைக்கணக்காயனார் மகனார் நாலடி அகப்பொருள் சாதவாகனம் நன் நக்கீரர்பாடிய அகவற்பா . னூல் நிகண்டு முதலிய ( நன் . ) நெடுநேரம் நிற்கலாகா இடங்கள் - கோபித் நூற்றுவர்கன்னர் - கங்கையின் வடகரையி துச் சண்டை செய்யும் இடத்திலும் கள் லுள்ள மாதவப் பிரதேசங்களை ஆண்டவர் குடித்துக் களித்தாடும் இடத்திலும் பரத் கள் . இவர்கள் சேரன் செங்குட்டுவன் தையர் சேரியிலும் சிநேகம் தளர்ந்த இடத் காலத்தவர்கள் . வடநாட்டு யாத்திரை திலும் அநேகர் வருவதும் போவதுமாயி யில் சோனுக்குதவி புரிந்த நூற்றுவர் . ருக்கும் தண்ணீர்த் துறையிடத்தும் நிற்க நூனம் - ஸ்வசித்தாந்தத்தில் கூறிய அவயலாகாது . ( ஆசாரக்கோவை ) . வங்களை யறிந்து பிரயோகிக்காமல் மாறிக் நெடுந்தொகை - ( 500 ) கடைச்சங்கத்தவர் குறைத்துப் பிரயோகித்தல் . ( சிவ . சித் ) கையாண்ட தமிழ் நூல் . செழிய -ைஇது பாண்டி நாவல் நிகண்டு . சாதவாகனம் .