அபிதான சிந்தாமணி

நீலத்துவசன் 992 | லுள்ள சிவன் அகோரம் நீலத்துவசன் - லேன் குமரன், விந்திய கொண்டிருப்பதைக் கூறி மணந்தனன். தேசாதிபதி, விஜயனுடன் போரிட்டிறந் இவன் சகாதேவனிடம் யுத்தஞ்செய்து தவன். மாண்டான். விந்திய தேசாதிபதி என் நீலநிறத்தன் - திருமங்கை யாழ்வாருக்கு பர். இவன் அக்கினியைத் தன் கோட்டைக் ஒரு பெயர். குக் காவலாக்கினன். (பார சபா) நீலபதி - சீதரனென்னும் அரசன் புத்திரி. - 10, இவன் சிவஞ்ஞானியென்று பெயர் இராகுலனுடைய தாய், அத்திபதியெனும் பூண்டு தங்கையாகிய நவஞ்ஞானியின் மர அரசன் மனைவி. (மணிமேகலை.) ணத்தால் தானும் மரணமடைந்து பேயு நீலமாலை-1. இராமமூர்த்தி வில்லொடித்த ருப்பெற்றுத் திருவாலங்காட்டில் புரிசைக் சேதியைச் சீதைக்கறிவித்த தோழி. கிழான் பேயெனநீக்க ஒரு வேலமரத்தில் 2. சோணாட்டிலுள்ள ஒரு மலை, இருந்தனன். ஊரார் அந்த வேலமரத்தை நீலம் - அஷ்ட குலாசலங்களில் ஒன்று. வெட்ட அந்தக் கோபத்தால் அவ்வழியாக மேருவிற்கு (க000) யோசனை அப்புறத்தி இரத்தினசபாபதிக்கு நிவேதனங்கொண்டு சென்ற வேதியரை மோதினன். வேதியர் நீலாதன் - 1. சவக்காவன் தம்பி. சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்டனர். சிவ ரீலலோகிதகற்பம் - சிவன் அகோரத் மூர்த்தி குண்டோதரனை ஏவி அப்பேயைக் தோற்றமாய்ப் பிரமனுக்கு அகோரமந்தி கொலை செய்வித்தனர். சம் அருள்புரிந்த கற்பம். 11, மாகிஷ்மதி பட்டணத்தாசன். நீலலோகிதன் - 1 சிவன் திருநாமங்களில் இவன் மனைவியை அக்னி கரவிற் புண ஒன்று . ரக் கருதினமை அறிந்து இவனக்னிடை 2. வகாதசருத்திரருள் ஒருவன். சிறையிட்டவன். (சிவமகா புராணம்.) நீலவண்ணன் - இவன் சோழதேசத்துச் நீலாங்கனை - மயூரகண்டன் மனைவி, சசிவர்ணனாகிய வேதியன் குமரன். இவன் நீலாம்பரிபீடம்- சத்திபீடங்களில் ஒன் மகாபா தகனாய் ஒருவேளாளன் குமரியுடன் நீலி - 1. இவள் முற்பிறப்பில் நவஞ்ஞ. கூடித் திருடிப்பிழைத்து ஊராரால் துத் யென்னும் பார்ப்பினி, தன் கவணவன் - தப்பட்டுத் தன்னாடு விட்டுப் பாண்டி நாடு னையும் தன்குமாரனையும் கொலை செ சென்று ஒரு வீட்டில் அன்னந் திருடித் தால் பழிக்குப் பழிவாங்கத் திருவா 7 தான் புசித்து ஒருவேதியனுக்கு அருத்திப் காட்டில் புரிசைக்கிழாருக்குப் புத்தி..? பாம்பு தீண்ட இறந்து வேதியனுக்கு அன் யாகப் பிறந்து அவன் பேயென்று நீக்க னமிட்டதால் நற்கதி அடைந்தான். அலைந்து திரிந்து தரிசன செட்டியாகப் நீலவராகர் - இரண்யாக்ஷனைக் காண்க. பிறந்திருக்கும் தன் கணவனைக் கண்டு நீலன் - 1. குரோதகீர்த்தியின் குமான். களித்து அவனைப் பலவாறு மயக்கிப் பழை 2. (சங்.) திடன் குமரன். தாய் காளிந்தி. யனூர் வேளாளரிடம் முறையிட்டு அவர் 3. திருமங்கையாழ்வாருக்குத் தந்தை. கள் (எ0) பெயரையும் அவனுயிர்க்குப் 4. சண்முகசேநா வீரன். பிணையாக இருக்க உடன்படுத்தினன். 5. சுக்கிரீவன் சேனைத்தலைவன். அக்னி அவர்கள், அவ்வாறு பிணையிருப்பதாகச் யம்சம். பிரகத்தனைக் கொன்றவன். கும்ப செட்டிக்குக் கூறி அவனுடன் இருக்கும் கர்ணனாற் சோர்ந்தவன். படி உடன்படுத்தினர். இவள் அவனிட 6. அஜமீளன் குமரன். மிருந்த மந்திரவாளை நீக்கச்செய்து அவ 7. வாநரத்தலைவன், னுடனிருந்து அவனைக் கொலை புரிந்து 8. செங்குட்டுவனுடைய ஒற்றரிற்றலை மீண்டும் செட்டியின் தாய்போல் வந்து வன், (சிலப்பதிகாரம்) வேளாளர் (சுக) பெயரையும் தீயில் முழு 9. மாஹிஷ்மதியாசன்: இவன் நித்தி கச் செய்வித்து மிகுந்த ஒருவன் போயி யாக்னி வளர்க்கையில் அக்னி ஜ்வலிக் ருந்த கழனியிடம் அவன் மகள் போற் காது நின்று இவனது பெண் சுதர்சனை ' சென்று நடந்த செய்தி கூறிப் பழிவாங்கி வந்து தொட்ட காலத்தில் ஜ்வலிக்கக்கண்டு னன், வேலமரத்திலிருந்த அண்ண ன் நீலன் கோபமடைந்து சபிக்கப் போகை இறந்ததற்கு ஊரார் வெட்டிய வேலமரம் யில் அக்கினி பிராமண உருக்கொண்டு எதி காரணமாதலால் ஊரார் எழுபது பெயமா ரில் வந்து தான் நீலன் குமரியிடம் ஆசையும் பழிவாங்கினன்.
நீலத்துவசன் 992 | லுள்ள சிவன் அகோரம் நீலத்துவசன் - லேன் குமரன் விந்திய கொண்டிருப்பதைக் கூறி மணந்தனன் . தேசாதிபதி விஜயனுடன் போரிட்டிறந் இவன் சகாதேவனிடம் யுத்தஞ்செய்து தவன் . மாண்டான் . விந்திய தேசாதிபதி என் நீலநிறத்தன் - திருமங்கை யாழ்வாருக்கு பர் . இவன் அக்கினியைத் தன் கோட்டைக் ஒரு பெயர் . குக் காவலாக்கினன் . ( பார சபா ) நீலபதி - சீதரனென்னும் அரசன் புத்திரி . - 10 இவன் சிவஞ்ஞானியென்று பெயர் இராகுலனுடைய தாய் அத்திபதியெனும் பூண்டு தங்கையாகிய நவஞ்ஞானியின் மர அரசன் மனைவி . ( மணிமேகலை . ) ணத்தால் தானும் மரணமடைந்து பேயு நீலமாலை - 1 . இராமமூர்த்தி வில்லொடித்த ருப்பெற்றுத் திருவாலங்காட்டில் புரிசைக் சேதியைச் சீதைக்கறிவித்த தோழி . கிழான் பேயெனநீக்க ஒரு வேலமரத்தில் 2 . சோணாட்டிலுள்ள ஒரு மலை இருந்தனன் . ஊரார் அந்த வேலமரத்தை நீலம் - அஷ்ட குலாசலங்களில் ஒன்று . வெட்ட அந்தக் கோபத்தால் அவ்வழியாக மேருவிற்கு ( க000 ) யோசனை அப்புறத்தி இரத்தினசபாபதிக்கு நிவேதனங்கொண்டு சென்ற வேதியரை மோதினன் . வேதியர் நீலாதன் - 1 . சவக்காவன் தம்பி . சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்டனர் . சிவ ரீலலோகிதகற்பம் - சிவன் அகோரத் மூர்த்தி குண்டோதரனை ஏவி அப்பேயைக் தோற்றமாய்ப் பிரமனுக்கு அகோரமந்தி கொலை செய்வித்தனர் . சம் அருள்புரிந்த கற்பம் . 11 மாகிஷ்மதி பட்டணத்தாசன் . நீலலோகிதன் - 1 சிவன் திருநாமங்களில் இவன் மனைவியை அக்னி கரவிற் புண ஒன்று . ரக் கருதினமை அறிந்து இவனக்னிடை 2 . வகாதசருத்திரருள் ஒருவன் . சிறையிட்டவன் . ( சிவமகா புராணம் . ) நீலவண்ணன் - இவன் சோழதேசத்துச் நீலாங்கனை - மயூரகண்டன் மனைவி சசிவர்ணனாகிய வேதியன் குமரன் . இவன் நீலாம்பரிபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன் மகாபா தகனாய் ஒருவேளாளன் குமரியுடன் நீலி - 1 . இவள் முற்பிறப்பில் நவஞ்ஞ . கூடித் திருடிப்பிழைத்து ஊராரால் துத் யென்னும் பார்ப்பினி தன் கவணவன் - தப்பட்டுத் தன்னாடு விட்டுப் பாண்டி நாடு னையும் தன்குமாரனையும் கொலை செ சென்று ஒரு வீட்டில் அன்னந் திருடித் தால் பழிக்குப் பழிவாங்கத் திருவா 7 தான் புசித்து ஒருவேதியனுக்கு அருத்திப் காட்டில் புரிசைக்கிழாருக்குப் புத்தி . . ? பாம்பு தீண்ட இறந்து வேதியனுக்கு அன் யாகப் பிறந்து அவன் பேயென்று நீக்க னமிட்டதால் நற்கதி அடைந்தான் . அலைந்து திரிந்து தரிசன செட்டியாகப் நீலவராகர் - இரண்யாக்ஷனைக் காண்க . பிறந்திருக்கும் தன் கணவனைக் கண்டு நீலன் - 1 . குரோதகீர்த்தியின் குமான் . களித்து அவனைப் பலவாறு மயக்கிப் பழை 2 . ( சங் . ) திடன் குமரன் . தாய் காளிந்தி . யனூர் வேளாளரிடம் முறையிட்டு அவர் 3 . திருமங்கையாழ்வாருக்குத் தந்தை . கள் ( எ0 ) பெயரையும் அவனுயிர்க்குப் 4 . சண்முகசேநா வீரன் . பிணையாக இருக்க உடன்படுத்தினன் . 5 . சுக்கிரீவன் சேனைத்தலைவன் . அக்னி அவர்கள் அவ்வாறு பிணையிருப்பதாகச் யம்சம் . பிரகத்தனைக் கொன்றவன் . கும்ப செட்டிக்குக் கூறி அவனுடன் இருக்கும் கர்ணனாற் சோர்ந்தவன் . படி உடன்படுத்தினர் . இவள் அவனிட 6 . அஜமீளன் குமரன் . மிருந்த மந்திரவாளை நீக்கச்செய்து அவ 7 . வாநரத்தலைவன் னுடனிருந்து அவனைக் கொலை புரிந்து 8 . செங்குட்டுவனுடைய ஒற்றரிற்றலை மீண்டும் செட்டியின் தாய்போல் வந்து வன் ( சிலப்பதிகாரம் ) வேளாளர் ( சுக ) பெயரையும் தீயில் முழு 9 . மாஹிஷ்மதியாசன் : இவன் நித்தி கச் செய்வித்து மிகுந்த ஒருவன் போயி யாக்னி வளர்க்கையில் அக்னி ஜ்வலிக் ருந்த கழனியிடம் அவன் மகள் போற் காது நின்று இவனது பெண் சுதர்சனை ' சென்று நடந்த செய்தி கூறிப் பழிவாங்கி வந்து தொட்ட காலத்தில் ஜ்வலிக்கக்கண்டு னன் வேலமரத்திலிருந்த அண்ண ன் நீலன் கோபமடைந்து சபிக்கப் போகை இறந்ததற்கு ஊரார் வெட்டிய வேலமரம் யில் அக்கினி பிராமண உருக்கொண்டு எதி காரணமாதலால் ஊரார் எழுபது பெயமா ரில் வந்து தான் நீலன் குமரியிடம் ஆசையும் பழிவாங்கினன் .