அபிதான சிந்தாமணி

நீர்விழவு 991) - நீலகேசி தெருட்டு பிராணிகளைப்போல் நீர்வண்டு, நீர்த்தேள், நீர்வீழ்ச்சி - மலையுச்சிகளில் உள்ள ஊற்று நீர்ச்சிலந்தி, நீர்க்குளவி, அட்டைகள். கள் பெருக்கெடுத்து மலையிலிருந்து ேேழ கிளிஞ்சல் பூச்சிகள், நத்தைப்பூச்சிகள், விழும். அதற்கு நீர்வீழ்ச்சி அல்லது ஆகாய முத்துப்பூச்சிகள், சங்குகள் முதலிய கங்கை என்று பெயர். (பூகோளம்.) நீலகண்டசிவாசாரியசுவாமிகள் - இவர் விலாங்கு - இதனை மலங்கு மீன் என் பிறப்பால் வைதிகசைவரோ அல்லது சிவா பர், இது பாம்பைப் போல் நீண்டவுட சாரியரோ நன்றாகத் தெரியவில்லை. இவர் லும் முகமும், மீனைப்போல் வாலுமுள்ள சைவபாஷ்யகாரர். சுவே தாசாரிய சுவாமி பிராணி. இது கடலிலும், நன்னீரிலு களுக்கு மாணாக்கர். இவர் சைவசித்தாந்த முண்டு. இவ்வினத்தில் தென் அமெரி புறமாகப் பிரமசூத்திர பாஷ்யம் அருளிய காவைச் சார்ந்த எரிகளில் ஒருவகை மின் வர். இவர் காலம் சங்கராசாரிய சுவாமி சார சக்தியுள்ள விலாங்கு உண்டு. அவை களுக்கு முற்காலம் என்பர். இவர் தமது தம்மிடமுள்ள மின்சாரத்தால் பிராணிகளை பாஷ்யத்தால் தகரவுபாசனை அதிக முள்ள மயக்கி ஆகாரமாக்குகின்றன. இவை (20) வர் என்பது தெரிகிறது. இவர் இயற்றி அடி நீளமிருக்கிறதாம். விலாங்கினத்தில் யவை பிரம்மமீமாம்சா பாஷ்யம் , சிவத்தவ அமெரிக்கா கடல்களில் ஒருவகை உண்டு. ரஹஸ்யம், சிவலீலார்ணவம். அவை கடலின் அடிப்பாகத்திலிருண்ட நீலகண்ட தீக்ஷிதர்-இவர் வைதிகம்வதியர், இடங்களிலிரைதேடத் தமது விளக்கொளி இவர் செய்த க்ரந்தங்கள், கலிவிடம்பனம், போன்ற கண்களை நீட்டி அவ்வெளிச்சத் கங்காவதரணம், நளசரித்ரம், நீலகண்ட தில் இரை தேடுகிறதாம். அதனை விளக்கு சம்பு, நீலகண்ட தீக்ஷி தீயம், வைராக்யசத் மீன் (Lantera El) என்பர். அமெரி கம், சாந்தி விலாசம், ஸபாரஞ்ஜனம். காவைச் சேர்ந்த மெக்சிகோ நாட்டுநீர் நீலகண்டன் --1. அச்சுவக்கிரீவன் தம்பி, நிலைகளில் விலாங்குபோல் உருவமும் பல் |- 2. சிவகணத்தவன், லியின் கால்கள் போல் கால்கள் கழுத்தரு நீலகிரி - செங்குட்டுவன் வஞ்சி நகரத்தி கிலுமுள்ள ஒருவித முண்டென்று கூறுவர். லிருந்து இமயமலைக்குச் செல்லும்பொ நீர்ப்பல்வி - (நீர்ப்பல்லி) காண்க. நடை | ழுது இம்மலையில் தங்கியிருந்தான். (சிலப் மச்சம், முதலை, இறால் மீன் இது, நீர்ப்புழு பதிகாரம்.) இனத்தில் ஒன்று, இதன் மேற்றோல் நீலகேசி - 1 இவள், ஆவணங்காத்து நாத வளையம் போன்று எளிதில் உரிக்கக்கூடிய குப்தனார் எனும் அருக சமயத்தாசிரியரை தாய் இருக்கிறது. இதற்கு மீசையும் கால் வென்றனள் எனக்கூறப்படுதலை உணர்ந்த களும் உண்டு. இது நீரில் தன் உடலை சைநர் மிகச்சினந்து குண்டலகேசியையும் மடக்கியும் நீட்டியும் அதிவேகமாய்த் தாண் அவளுக்குபதேசித்த அருக்க சந்திரனையும் டும். இவ்வினத்திற் சில (3) அடிகளுக்கு வாதில் வென்றதாகக் கூறிய நூல், இம் மேலுண்டு, இவ்வினத்தில் சிறியது சின்ன நூல் நீலகேசித் தெருட்டெனப்படும். இது கூனி. இவ்விறால்களிற் சில பல கால் குண்டல கேசிபோல் ஓர் பெண்ணின் களையும் வால்களையும் பல வர்ணங்களையும் செய்திகூறி அவள் பல சமயங்களை வென் பருமனீளமுள்ளவைகளா யிருக்கின்றன. றமை கூறுவது. இவள் கபிலவாஸ்துவில் பலவகை நண்டுகள், ஆமைகள், பலவகை புத்தரிடம் வாதிட்டவளாம். மீன்கள் பலவகைத் திமிங்கிலங்கள், பல் 2. காசியரசன் மகள், கள், நீர்நாய்கள், டால்பின் மீன்கள். 3. மந்திரவரசன் மனைவி. (பெ.கரை) நீர்வீழவு - இதன் காலவரையறை இருப் 4. விரிசிகையின் தாய். பத்தொரு நாள். இது மிகவுஞ் சிறப்பாக நீலகேசித்தெருட்டு - ஒரு தமிழ்ச்சைன நூல், உஞ்சை நகரத்தில் நடைபெற்றது. இந்த இது சுக தநிர்ணயச் சருக்கமுதல் பத்துச் விழவு நடக்கும்போது தான் யூகியின் வே சருக்கம் அடங்கியது. வியந்தரமங்கையா ண்டுகோளால் வாசவதத்தையை உதய கிய நீலகேசி, பௌத்த முதலிய சமயங்க ணன் பிடிமீதேற்றித் தன்னிடஞ் சென்ற ளைக் கண்டித்துச் சைநசமயத்தைத் தாபித் னன். இது துறைகொள்விழவு, புனல் ததாகக் கூறப்பட்டது. இதற்கு நீலகேசி விழவு, பொங்கு புனல்விழவெனவும் வழங் விருத்தி சமயதிவாகரம் எனும் ஒரு உரை கும். (பெ - கதை.) யும் உண்டு .
நீர்விழவு 991 ) - நீலகேசி தெருட்டு பிராணிகளைப்போல் நீர்வண்டு நீர்த்தேள் நீர்வீழ்ச்சி - மலையுச்சிகளில் உள்ள ஊற்று நீர்ச்சிலந்தி நீர்க்குளவி அட்டைகள் . கள் பெருக்கெடுத்து மலையிலிருந்து ேேழ கிளிஞ்சல் பூச்சிகள் நத்தைப்பூச்சிகள் விழும் . அதற்கு நீர்வீழ்ச்சி அல்லது ஆகாய முத்துப்பூச்சிகள் சங்குகள் முதலிய கங்கை என்று பெயர் . ( பூகோளம் . ) நீலகண்டசிவாசாரியசுவாமிகள் - இவர் விலாங்கு - இதனை மலங்கு மீன் என் பிறப்பால் வைதிகசைவரோ அல்லது சிவா பர் இது பாம்பைப் போல் நீண்டவுட சாரியரோ நன்றாகத் தெரியவில்லை . இவர் லும் முகமும் மீனைப்போல் வாலுமுள்ள சைவபாஷ்யகாரர் . சுவே தாசாரிய சுவாமி பிராணி . இது கடலிலும் நன்னீரிலு களுக்கு மாணாக்கர் . இவர் சைவசித்தாந்த முண்டு . இவ்வினத்தில் தென் அமெரி புறமாகப் பிரமசூத்திர பாஷ்யம் அருளிய காவைச் சார்ந்த எரிகளில் ஒருவகை மின் வர் . இவர் காலம் சங்கராசாரிய சுவாமி சார சக்தியுள்ள விலாங்கு உண்டு . அவை களுக்கு முற்காலம் என்பர் . இவர் தமது தம்மிடமுள்ள மின்சாரத்தால் பிராணிகளை பாஷ்யத்தால் தகரவுபாசனை அதிக முள்ள மயக்கி ஆகாரமாக்குகின்றன . இவை ( 20 ) வர் என்பது தெரிகிறது . இவர் இயற்றி அடி நீளமிருக்கிறதாம் . விலாங்கினத்தில் யவை பிரம்மமீமாம்சா பாஷ்யம் சிவத்தவ அமெரிக்கா கடல்களில் ஒருவகை உண்டு . ரஹஸ்யம் சிவலீலார்ணவம் . அவை கடலின் அடிப்பாகத்திலிருண்ட நீலகண்ட தீக்ஷிதர் - இவர் வைதிகம்வதியர் இடங்களிலிரைதேடத் தமது விளக்கொளி இவர் செய்த க்ரந்தங்கள் கலிவிடம்பனம் போன்ற கண்களை நீட்டி அவ்வெளிச்சத் கங்காவதரணம் நளசரித்ரம் நீலகண்ட தில் இரை தேடுகிறதாம் . அதனை விளக்கு சம்பு நீலகண்ட தீக்ஷி தீயம் வைராக்யசத் மீன் ( Lantera El ) என்பர் . அமெரி கம் சாந்தி விலாசம் ஸபாரஞ்ஜனம் . காவைச் சேர்ந்த மெக்சிகோ நாட்டுநீர் நீலகண்டன் - - 1 . அச்சுவக்கிரீவன் தம்பி நிலைகளில் விலாங்குபோல் உருவமும் பல் | - 2 . சிவகணத்தவன் லியின் கால்கள் போல் கால்கள் கழுத்தரு நீலகிரி - செங்குட்டுவன் வஞ்சி நகரத்தி கிலுமுள்ள ஒருவித முண்டென்று கூறுவர் . லிருந்து இமயமலைக்குச் செல்லும்பொ நீர்ப்பல்வி - ( நீர்ப்பல்லி ) காண்க . நடை | ழுது இம்மலையில் தங்கியிருந்தான் . ( சிலப் மச்சம் முதலை இறால் மீன் இது நீர்ப்புழு பதிகாரம் . ) இனத்தில் ஒன்று இதன் மேற்றோல் நீலகேசி - 1 இவள் ஆவணங்காத்து நாத வளையம் போன்று எளிதில் உரிக்கக்கூடிய குப்தனார் எனும் அருக சமயத்தாசிரியரை தாய் இருக்கிறது . இதற்கு மீசையும் கால் வென்றனள் எனக்கூறப்படுதலை உணர்ந்த களும் உண்டு . இது நீரில் தன் உடலை சைநர் மிகச்சினந்து குண்டலகேசியையும் மடக்கியும் நீட்டியும் அதிவேகமாய்த் தாண் அவளுக்குபதேசித்த அருக்க சந்திரனையும் டும் . இவ்வினத்திற் சில ( 3 ) அடிகளுக்கு வாதில் வென்றதாகக் கூறிய நூல் இம் மேலுண்டு இவ்வினத்தில் சிறியது சின்ன நூல் நீலகேசித் தெருட்டெனப்படும் . இது கூனி . இவ்விறால்களிற் சில பல கால் குண்டல கேசிபோல் ஓர் பெண்ணின் களையும் வால்களையும் பல வர்ணங்களையும் செய்திகூறி அவள் பல சமயங்களை வென் பருமனீளமுள்ளவைகளா யிருக்கின்றன . றமை கூறுவது . இவள் கபிலவாஸ்துவில் பலவகை நண்டுகள் ஆமைகள் பலவகை புத்தரிடம் வாதிட்டவளாம் . மீன்கள் பலவகைத் திமிங்கிலங்கள் பல் 2 . காசியரசன் மகள் கள் நீர்நாய்கள் டால்பின் மீன்கள் . 3 . மந்திரவரசன் மனைவி . ( பெ . கரை ) நீர்வீழவு - இதன் காலவரையறை இருப் 4 . விரிசிகையின் தாய் . பத்தொரு நாள் . இது மிகவுஞ் சிறப்பாக நீலகேசித்தெருட்டு - ஒரு தமிழ்ச்சைன நூல் உஞ்சை நகரத்தில் நடைபெற்றது . இந்த இது சுக தநிர்ணயச் சருக்கமுதல் பத்துச் விழவு நடக்கும்போது தான் யூகியின் வே சருக்கம் அடங்கியது . வியந்தரமங்கையா ண்டுகோளால் வாசவதத்தையை உதய கிய நீலகேசி பௌத்த முதலிய சமயங்க ணன் பிடிமீதேற்றித் தன்னிடஞ் சென்ற ளைக் கண்டித்துச் சைநசமயத்தைத் தாபித் னன் . இது துறைகொள்விழவு புனல் ததாகக் கூறப்பட்டது . இதற்கு நீலகேசி விழவு பொங்கு புனல்விழவெனவும் வழங் விருத்தி சமயதிவாகரம் எனும் ஒரு உரை கும் . ( பெ - கதை . ) யும் உண்டு .