அபிதான சிந்தாமணி

நீர்ப்பரப்புகள் 30 | நீர்ப்பூண் கேள் பாய்கின் றன இன் ற தென்பதறிவிற்காலத் றன. பொரிக்கிறது.வள்ளைத் தாமரைப் தரைக் கடலின் கீழ்க்கரையில் சாக்கடல் நீர்ப்பல்லி - இது, நீரிலுள்ள பிராணி (Dead Sea) என்பதொன்றுண்டு. இது பல்லிபோல்வது, இது ஐரோப்பா, அயெ (9) மைல் அகலமும் (47) மைல் நீளமும் ரிகா தேசங்களின் நீர் விலைகளி லுள்ளது. உள்ளது. இதனீர் பசுமை. ஆழம் (1308 இது, (3) அடிகள் முதல் (12) அடிகள் அடி) இதில் ஜார்டன், முதலிய பலாதிகள் வரையில் நீண்டுள்ளது. இதற்கு மீனுக் பாய்கின்றன. ஆயினும் இந்நதி அந்நீரை குள்ளது போல கழுத்திலிருந்து வால்வரை யில் தட்டையாகச் சட்டைாள் இருக்கின் இதில் நீர்வாழ்வன இல்லை, வெயிற்காலத் றன, இது நீரிலுள்ள பூண்டுகளுக்கிடை துப் பறவைகள் அக்கடலின்மீது பறந்து செல்லினும் இறக்கும் என்பர். இதனீர் நீர்ப்பூ - தாமரைப்பூ, வெள்ளைத்தாமரைப் உப்பால் கனத்திருப்பதால் இதில் மனி பூ, அல்லிப்பூ, செவ்வல்லிப்பூ, கழுநீர்ப் தன் விழுந்தால் அமிழ்ந்து போகிறதில்லை -பூ, கருநெய்தற்பூ முதலிய. மிதப்பன். நீர்ப்பூண்டுகள் - இவை, நீரிலுண்டாம் ஏரிகள் - ஏரிகளில் மிகப் பெரியவை பூண்டு செடிகொடி முதலிய நீர்ப்பூண்டு வட அமெரிக்காவில் உள்ளவை ழ் ஆப் வகைகளில், நீர் ஆரை, நீரடிமுத்து, நீர்ப் பிரிகாவில் (30) சதுரமைலுள்ள மகதி பூலா, நீர்முள்ளி, நீர்மேனெருப்பு முத ஏரி சோடாவுப்பு உள்ளது. சுவிட்ஜர்லண் லிய பூண்டுகளும், நீர்வஞ்சி அல்லி, நெய் டில் உள்ள ஒரு ஏரிநீர். (10) வருஷத்திற் தல், கழுநீர், தாமரை, செங்குவளை முத கொருமுறை செந்நிறமாக மாறுகிறது. லிய, தாமரையில் செந்தாமரை, வெண்டா - யார்க்கென்னும் எரி (13) வருஷம் மரை, நீலத்தாமரையென வேறு பாடு தண்ணீர் வற்றியிருக்கும். அதில் ஜனங் ண்டு, இவற்றின் கொடிகள், நீர்நிலைகளில் கள் பயிர்செய்து வருவர். பதின்மூன்றாம் அழகாய்ப் பரந்து ஒரு அடிக்கு மேற்பட்ட வருஷத் தொடக்கத்தில் நீர் சுரக்கத்தொ இலைகளைப் பரப்பி நிற்கும். இவ்விலைக டங்கி நீர் நிறைந்து ஒரு வருஷத்தில் வற் ளின் மேற்புறத்தில் ஒருவகைசுணையுண்டு, றிப்போகிறது. அதில் நீர் பற்றுவதில்லை. மலர் வெண்டா மரையில் புறவிதழ் வெண்மை கருங்கடல் - கருநிறமுள்ளது, அரேபி கலந்த பசுமையாயும் அகவிதழ் மிக்க வெண்மை யாவை யடுத்த செங்கடல், செந்நிறமுள் யாயும் மணத்தோடு கூடிப் பல இதழ்க ளது, சீனாவை அடுத்தது மஞ்சட்கடல், ஐரோப்பாவின் வடக்கில் வெண்கடல் ளைப்பெற்றிருக்கும். இவ்விதழ்கள் ஆயிரக் இவை நிற பேதமுள்ளவை. கணக்காகவும் இருக்குமென்பர். செந்தா மரை மலரின் அகவிதழ் வெண்மை கலந்த நதிகள் - மலைகளிலும், மேட்டு நிலன் செந்நிறமாயிருக்குமென்பர். நீலத்தாமரையு களிலும் பெய்யுமழை நீரும், பனிப்பாறை முண்டென்பர். இவற்றின் இதழ்கள் ஆயி களின் கரைநீரும் அவ்விடங்களில் ஊறி எங்கொண்டவை சகஸ்ர பத்திரமெனவும், ஊற்றெடுப்பது. சில நதிகள் வெயிற்கால நூறிதழ் கொண்டவை சதபத்ரமெனவும் 'த்து வற்றிப்போம். சிலவற்ற, அவ்வற்ற. கூறுவர். இத்தாமரைகளின் நடுவிலுள்ள நதிகள் ஜீவநதிகளாம். இவ்வகை நதிகளில் கொட்டைகளை மணிகளாகக் கொண்டு பெரியது வட அமெரிக்கா கண்டத்தி அணிவர். இவற்றின் கிழங்குகளை அவி லுள்ள மிசிசிபி. இது (4382)மைல் நீளம், த்து உணவுப்பொருளாகக் கொள்வர். நீல மற்றொன்று தென் அமெரிக்காவிலுள்ள நிறத்தாமரை அமெரிகாவி லிருந்துகொ அமேசான். இது, (400) மைல் நீளமுள் ண்டு வரப்பட்டது. இது நீர்க்குள் வளர்ந்து ளது. பல பாகங்களில் பாவி வயல்களிலுஞ் நீர்வீழ்ச்சிகள் - வட அமெரிகா கண்டத் சென்று தான் விருத்தியடைந்து பயிர் முத தில் (228) அடி உயரமுள்ள பாறைமீதி லியவைகளைக் கெடுத்தலால் இதனை இரா ருந்து விழும் நயகார நீர்வீழ்ச்சி உலகநீர் ஷஸ தாமரை யென்பர். இவ்வகையில் வீழ்ச்சிகளில் பெரிது. தென் ஆப்பிரிகா தென் அமெரிகாவிலுள்ள அமேசான் நதி கண்டத்தில் சாம்பசி நீர்வீழ்ச்சி, இது யைச் சார்ந்துள்ள ஓடைகளில் (30) அடி (400) அடிகளுக்கு மேலிருந்து விழுகிறது. முதல் (40) அடி அகலமுள்ள இலைகளுள் இந்தியாவில் குற்றால நீர்வீழ்ச்சி. ளதும், மலர் (2) அடி குறுக்களவும், (7) விலகாமல் செல் இயடைகளி'
நீர்ப்பரப்புகள் 30 | நீர்ப்பூண் கேள் பாய்கின் றன இன் தென்பதறிவிற்காலத் றன . பொரிக்கிறது . வள்ளைத் தாமரைப் தரைக் கடலின் கீழ்க்கரையில் சாக்கடல் நீர்ப்பல்லி - இது நீரிலுள்ள பிராணி ( Dead Sea ) என்பதொன்றுண்டு . இது பல்லிபோல்வது இது ஐரோப்பா அயெ ( 9 ) மைல் அகலமும் ( 47 ) மைல் நீளமும் ரிகா தேசங்களின் நீர் விலைகளி லுள்ளது . உள்ளது . இதனீர் பசுமை . ஆழம் ( 1308 இது ( 3 ) அடிகள் முதல் ( 12 ) அடிகள் அடி ) இதில் ஜார்டன் முதலிய பலாதிகள் வரையில் நீண்டுள்ளது . இதற்கு மீனுக் பாய்கின்றன . ஆயினும் இந்நதி அந்நீரை குள்ளது போல கழுத்திலிருந்து வால்வரை யில் தட்டையாகச் சட்டைாள் இருக்கின் இதில் நீர்வாழ்வன இல்லை வெயிற்காலத் றன இது நீரிலுள்ள பூண்டுகளுக்கிடை துப் பறவைகள் அக்கடலின்மீது பறந்து செல்லினும் இறக்கும் என்பர் . இதனீர் நீர்ப்பூ - தாமரைப்பூ வெள்ளைத்தாமரைப் உப்பால் கனத்திருப்பதால் இதில் மனி பூ அல்லிப்பூ செவ்வல்லிப்பூ கழுநீர்ப் தன் விழுந்தால் அமிழ்ந்து போகிறதில்லை - பூ கருநெய்தற்பூ முதலிய . மிதப்பன் . நீர்ப்பூண்டுகள் - இவை நீரிலுண்டாம் ஏரிகள் - ஏரிகளில் மிகப் பெரியவை பூண்டு செடிகொடி முதலிய நீர்ப்பூண்டு வட அமெரிக்காவில் உள்ளவை ழ் ஆப் வகைகளில் நீர் ஆரை நீரடிமுத்து நீர்ப் பிரிகாவில் ( 30 ) சதுரமைலுள்ள மகதி பூலா நீர்முள்ளி நீர்மேனெருப்பு முத ஏரி சோடாவுப்பு உள்ளது . சுவிட்ஜர்லண் லிய பூண்டுகளும் நீர்வஞ்சி அல்லி நெய் டில் உள்ள ஒரு ஏரிநீர் . ( 10 ) வருஷத்திற் தல் கழுநீர் தாமரை செங்குவளை முத கொருமுறை செந்நிறமாக மாறுகிறது . லிய தாமரையில் செந்தாமரை வெண்டா - யார்க்கென்னும் எரி ( 13 ) வருஷம் மரை நீலத்தாமரையென வேறு பாடு தண்ணீர் வற்றியிருக்கும் . அதில் ஜனங் ண்டு இவற்றின் கொடிகள் நீர்நிலைகளில் கள் பயிர்செய்து வருவர் . பதின்மூன்றாம் அழகாய்ப் பரந்து ஒரு அடிக்கு மேற்பட்ட வருஷத் தொடக்கத்தில் நீர் சுரக்கத்தொ இலைகளைப் பரப்பி நிற்கும் . இவ்விலைக டங்கி நீர் நிறைந்து ஒரு வருஷத்தில் வற் ளின் மேற்புறத்தில் ஒருவகைசுணையுண்டு றிப்போகிறது . அதில் நீர் பற்றுவதில்லை . மலர் வெண்டா மரையில் புறவிதழ் வெண்மை கருங்கடல் - கருநிறமுள்ளது அரேபி கலந்த பசுமையாயும் அகவிதழ் மிக்க வெண்மை யாவை யடுத்த செங்கடல் செந்நிறமுள் யாயும் மணத்தோடு கூடிப் பல இதழ்க ளது சீனாவை அடுத்தது மஞ்சட்கடல் ஐரோப்பாவின் வடக்கில் வெண்கடல் ளைப்பெற்றிருக்கும் . இவ்விதழ்கள் ஆயிரக் இவை நிற பேதமுள்ளவை . கணக்காகவும் இருக்குமென்பர் . செந்தா மரை மலரின் அகவிதழ் வெண்மை கலந்த நதிகள் - மலைகளிலும் மேட்டு நிலன் செந்நிறமாயிருக்குமென்பர் . நீலத்தாமரையு களிலும் பெய்யுமழை நீரும் பனிப்பாறை முண்டென்பர் . இவற்றின் இதழ்கள் ஆயி களின் கரைநீரும் அவ்விடங்களில் ஊறி எங்கொண்டவை சகஸ்ர பத்திரமெனவும் ஊற்றெடுப்பது . சில நதிகள் வெயிற்கால நூறிதழ் கொண்டவை சதபத்ரமெனவும் ' த்து வற்றிப்போம் . சிலவற்ற அவ்வற்ற . கூறுவர் . இத்தாமரைகளின் நடுவிலுள்ள நதிகள் ஜீவநதிகளாம் . இவ்வகை நதிகளில் கொட்டைகளை மணிகளாகக் கொண்டு பெரியது வட அமெரிக்கா கண்டத்தி அணிவர் . இவற்றின் கிழங்குகளை அவி லுள்ள மிசிசிபி . இது ( 4382 ) மைல் நீளம் த்து உணவுப்பொருளாகக் கொள்வர் . நீல மற்றொன்று தென் அமெரிக்காவிலுள்ள நிறத்தாமரை அமெரிகாவி லிருந்துகொ அமேசான் . இது ( 400 ) மைல் நீளமுள் ண்டு வரப்பட்டது . இது நீர்க்குள் வளர்ந்து ளது . பல பாகங்களில் பாவி வயல்களிலுஞ் நீர்வீழ்ச்சிகள் - வட அமெரிகா கண்டத் சென்று தான் விருத்தியடைந்து பயிர் முத தில் ( 228 ) அடி உயரமுள்ள பாறைமீதி லியவைகளைக் கெடுத்தலால் இதனை இரா ருந்து விழும் நயகார நீர்வீழ்ச்சி உலகநீர் ஷஸ தாமரை யென்பர் . இவ்வகையில் வீழ்ச்சிகளில் பெரிது . தென் ஆப்பிரிகா தென் அமெரிகாவிலுள்ள அமேசான் நதி கண்டத்தில் சாம்பசி நீர்வீழ்ச்சி இது யைச் சார்ந்துள்ள ஓடைகளில் ( 30 ) அடி ( 400 ) அடிகளுக்கு மேலிருந்து விழுகிறது . முதல் ( 40 ) அடி அகலமுள்ள இலைகளுள் இந்தியாவில் குற்றால நீர்வீழ்ச்சி . ளதும் மலர் ( 2 ) அடி குறுக்களவும் ( 7 ) விலகாமல் செல் இயடைகளி '