அபிதான சிந்தாமணி

அரியசுவனன் 89 | அரிவியாசர் தேவ கால வய அரிசி அரியசுவனன்-'சங்.) கிருதன் குமரன். நிலையை அறிவிக்கும்படி சிவமூர்த்தி அவ் இவன் குமரன் சகதேவன். ஷர் முழுதும் செந்நெல்லே விளைவித்த அரியசுவன் - 1. பிருதுச்சக்கரவர்த்திக்கு னர். அடியவர் அக்கூலிகொண்ட செய் அர்ச்சசியிடத்தில் உதித்த குமரன். நெல்முழுதும் சுவாமிக்கு வைத்துவிட்டுத் 2. (சூ.) அநரண்ய ன் குமரன். தாம் தம் மனைவியார் சமைத்து வைத்த 3. திடாசுவன் குமரன். (சூ) கீரை முதலியவற்றையே ஆகாரமாகக் 4. நிமிவம்சத்துத் திருஷ்டகேதின் கொண்டு வந்தனர். இவ்வகை புரிந்தும் குமரன். கீரை முதலியவை கெட்டகாலத்து நீர் அரியசுவாசர் - இவர்கள் பதினாயிரவர்.) முதலியவை உண்டு பசி தீர்ந்து விரதம் தக்ஷனுக்கு அசக்னி யிடத்துதித்த குமார் விடாது நடத்தி வந்தனர். ஒருநாள் தாம் கள், இவர்கள் நாரதரால் உபதேசிக்கப் செந்நெல்லரிசியும், செங்கீரையும், மாவடு பட்டு ஞானம் அடைந்தனர். இவர்களுக்கு வந்தாங்கி முன்செல்ல, மனைவியார், பஞ்ச அரியசுவர் எனவும் பெயர். கவ்யந் தாங்கிப் பின் செல்லச் சிவாலயத்திற் அரியமன்-1. அத்திரி ரிதியின் குமரன். குப் போகையில் தாயனார் அன்னமில்லா அரியமா-1. காச்யபருக்கு அதிதியிடம் உதி இளைப்பாலும் அரிசி முதலிய தாங்கிச் த்த குமரன். துவாதசாதித்தரில் ஒருவன். செல்லுதலாலும் காலிடறி வீழ்கையில் 2. ரம்மியக வருஷமாள்பவன். பின்சென்ற தேவியார் தாங்கவும் தரியாது அரியமாரையர் - ஒரு சிவனடியவர். இவ அரிசி மாவடு முதலிய திரவியங்களைக் ரிடத்து ஒருவன் பிச்சைக்கு வர இவர் கமரிற் சிந்தினர். தாயனார் இனி ஆலயத் அவனுக்கு அன்னம் இட்டனர். அப்போது திற்குச் செல்வதிற் பயனில்லையென்று சிறிது அன்னம் பூமியிற் சிந்தியது. அன் தம்மிடமிருந்த அரிவாளெடுத்து ஊட் னத்திற்கு வந்தவன் அத்தருணம் சிவனல் டியை அரியச் சிவமூர்த்தி கமரிடமிருந்து லார் பெயர் கூறினன். இவர் கோபித் தமது திருக்கரத்தை நீட்டித் தாயனார் கரத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு மாவடு தலையில் இடித்து வீழ்த்தினர். இதனை வைக் கடிக்கும் “விடே லென்னும் ஓசை அரசன் அறிந்து அரியமாரையரை வரு யைக் காட்டினர்." தாயனார் அவ்வோசை விக்க வேவுகாரரை அனுப்ப இவர் சிவ கேட்டு மனமகிழ்ந்து பணியச் சிவமூர்த்தி சந்நிதானத்திற் புகுந்து நான் அரசன் நமது சிவலோகத்தில் வாழ்ந்திருவென்று முன்போகவோ" என்று சிவசாருப்பியம் திருவுருக் கரந்தனர். இவர் அரிவாளால் பெற்றவர். (பசவபுராணம்.) ஊட்டியரிந்த காரணத்தால் அரிவாட்டா அரியார் - பட்டினவ சாதிப்பகுப்பு. (தர்) யனூர் எனப் பெயரடைந்தனர். (பெரிய- அரிளி- ஒருவகை ஸ்தானிகர். புராணம்.) அரிவருஷன்- அக்நியித்ரனுக்குப் பூர்வசித்தி அரிவியாசர் - இவர் பரமபாகவதர். வட யிடம் உதித்த குமரன். தேவி. உக்ரத மதுரையில் வாழ்ந்தவர். இவர் ஜகந்நாத மஷ்ட்ரை . மடைய வேண்டி யாத்திரை செய்கையில் அரிவாட்டாய நாயனார் - இவர் சோழநாட் ஒரு சோலையிடையடைய அவ்விடம் ஒரு இக் கணமங்கலம் என்னும் ஊரில் வேளா காளிகோயிலிருக்க, அக்கோயிலுக்கு ஆட் ளர் குலத்தில் தாயனார் என அவதரித்துச் டினை ஒருவன் பலியிடக் கண்டு அப் சிவபக்தியிற் சிறந்து தமது மனைவியா பொழில்விட்டு நீங்கி வேறோரிடஞ் செல் ருடன் இல்லறம் நடத்தி வரும் நாட்களில் கையில் அக்கோயிலிலிருந்த காளி, நாடோறும் பரமசிவத்திற்குச் செந்நெல் இவரையடைந்து என்னிடம் விருந்துண்டு லரிசியும், செங்கீரையும், மாம்பிஞ்சும் படைத்து வருவதே நியமமாகப் பூண்டு கொலை விரும்பாதிருக்கினுடன்படுவே படைத்து வருவர். இவ்வகை நடத்தி னென அவ்வாறு காளி சம்மதித்துக் கூற, வரும் நாட்களில் வறுமை வந்தது. விருந்துண்டவர். அரசன் கனவில் காளி அந்தக் காலத்தும் கூலிக்கு வேலை செய்து தோன்றி தனக்கு இனி உயிர்க்கொலை வந்த செந்நெல்லரிசியைச் சிவமூர்த்திக் செயின் உன்னை வருத்துவேனென அரசன் சென்று வைத்துத் தாம் கார் அரிசி யன் பயந்து ஊரில் கொலை செய்யாதிருக்கப் னம் புசித்து வந்தனர். இவரது அன்பின் பறை யறைவித்தனன். பின் அரசன் 12
அரியசுவனன் 89 | அரிவியாசர் தேவ கால வய அரிசி அரியசுவனன் - ' சங் . ) கிருதன் குமரன் . நிலையை அறிவிக்கும்படி சிவமூர்த்தி அவ் இவன் குமரன் சகதேவன் . ஷர் முழுதும் செந்நெல்லே விளைவித்த அரியசுவன் - 1 . பிருதுச்சக்கரவர்த்திக்கு னர் . அடியவர் அக்கூலிகொண்ட செய் அர்ச்சசியிடத்தில் உதித்த குமரன் . நெல்முழுதும் சுவாமிக்கு வைத்துவிட்டுத் 2 . ( சூ . ) அநரண்ய ன் குமரன் . தாம் தம் மனைவியார் சமைத்து வைத்த 3 . திடாசுவன் குமரன் . ( சூ ) கீரை முதலியவற்றையே ஆகாரமாகக் 4 . நிமிவம்சத்துத் திருஷ்டகேதின் கொண்டு வந்தனர் . இவ்வகை புரிந்தும் குமரன் . கீரை முதலியவை கெட்டகாலத்து நீர் அரியசுவாசர் - இவர்கள் பதினாயிரவர் . ) முதலியவை உண்டு பசி தீர்ந்து விரதம் தக்ஷனுக்கு அசக்னி யிடத்துதித்த குமார் விடாது நடத்தி வந்தனர் . ஒருநாள் தாம் கள் இவர்கள் நாரதரால் உபதேசிக்கப் செந்நெல்லரிசியும் செங்கீரையும் மாவடு பட்டு ஞானம் அடைந்தனர் . இவர்களுக்கு வந்தாங்கி முன்செல்ல மனைவியார் பஞ்ச அரியசுவர் எனவும் பெயர் . கவ்யந் தாங்கிப் பின் செல்லச் சிவாலயத்திற் அரியமன் - 1 . அத்திரி ரிதியின் குமரன் . குப் போகையில் தாயனார் அன்னமில்லா அரியமா - 1 . காச்யபருக்கு அதிதியிடம் உதி இளைப்பாலும் அரிசி முதலிய தாங்கிச் த்த குமரன் . துவாதசாதித்தரில் ஒருவன் . செல்லுதலாலும் காலிடறி வீழ்கையில் 2 . ரம்மியக வருஷமாள்பவன் . பின்சென்ற தேவியார் தாங்கவும் தரியாது அரியமாரையர் - ஒரு சிவனடியவர் . இவ அரிசி மாவடு முதலிய திரவியங்களைக் ரிடத்து ஒருவன் பிச்சைக்கு வர இவர் கமரிற் சிந்தினர் . தாயனார் இனி ஆலயத் அவனுக்கு அன்னம் இட்டனர் . அப்போது திற்குச் செல்வதிற் பயனில்லையென்று சிறிது அன்னம் பூமியிற் சிந்தியது . அன் தம்மிடமிருந்த அரிவாளெடுத்து ஊட் னத்திற்கு வந்தவன் அத்தருணம் சிவனல் டியை அரியச் சிவமூர்த்தி கமரிடமிருந்து லார் பெயர் கூறினன் . இவர் கோபித் தமது திருக்கரத்தை நீட்டித் தாயனார் கரத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு மாவடு தலையில் இடித்து வீழ்த்தினர் . இதனை வைக் கடிக்கும் விடே லென்னும் ஓசை அரசன் அறிந்து அரியமாரையரை வரு யைக் காட்டினர் . தாயனார் அவ்வோசை விக்க வேவுகாரரை அனுப்ப இவர் சிவ கேட்டு மனமகிழ்ந்து பணியச் சிவமூர்த்தி சந்நிதானத்திற் புகுந்து நான் அரசன் நமது சிவலோகத்தில் வாழ்ந்திருவென்று முன்போகவோ என்று சிவசாருப்பியம் திருவுருக் கரந்தனர் . இவர் அரிவாளால் பெற்றவர் . ( பசவபுராணம் . ) ஊட்டியரிந்த காரணத்தால் அரிவாட்டா அரியார் - பட்டினவ சாதிப்பகுப்பு . ( தர் ) யனூர் எனப் பெயரடைந்தனர் . ( பெரிய அரிளி - ஒருவகை ஸ்தானிகர் . புராணம் . ) அரிவருஷன் - அக்நியித்ரனுக்குப் பூர்வசித்தி அரிவியாசர் - இவர் பரமபாகவதர் . வட யிடம் உதித்த குமரன் . தேவி . உக்ரத மதுரையில் வாழ்ந்தவர் . இவர் ஜகந்நாத மஷ்ட்ரை . மடைய வேண்டி யாத்திரை செய்கையில் அரிவாட்டாய நாயனார் - இவர் சோழநாட் ஒரு சோலையிடையடைய அவ்விடம் ஒரு இக் கணமங்கலம் என்னும் ஊரில் வேளா காளிகோயிலிருக்க அக்கோயிலுக்கு ஆட் ளர் குலத்தில் தாயனார் என அவதரித்துச் டினை ஒருவன் பலியிடக் கண்டு அப் சிவபக்தியிற் சிறந்து தமது மனைவியா பொழில்விட்டு நீங்கி வேறோரிடஞ் செல் ருடன் இல்லறம் நடத்தி வரும் நாட்களில் கையில் அக்கோயிலிலிருந்த காளி நாடோறும் பரமசிவத்திற்குச் செந்நெல் இவரையடைந்து என்னிடம் விருந்துண்டு லரிசியும் செங்கீரையும் மாம்பிஞ்சும் படைத்து வருவதே நியமமாகப் பூண்டு கொலை விரும்பாதிருக்கினுடன்படுவே படைத்து வருவர் . இவ்வகை நடத்தி னென அவ்வாறு காளி சம்மதித்துக் கூற வரும் நாட்களில் வறுமை வந்தது . விருந்துண்டவர் . அரசன் கனவில் காளி அந்தக் காலத்தும் கூலிக்கு வேலை செய்து தோன்றி தனக்கு இனி உயிர்க்கொலை வந்த செந்நெல்லரிசியைச் சிவமூர்த்திக் செயின் உன்னை வருத்துவேனென அரசன் சென்று வைத்துத் தாம் கார் அரிசி யன் பயந்து ஊரில் கொலை செய்யாதிருக்கப் னம் புசித்து வந்தனர் . இவரது அன்பின் பறை யறைவித்தனன் . பின் அரசன் 12