அபிதான சிந்தாமணி

ஆ. சிங்காரவேலு முதலியார் 2002 Asian educational services Tamil Digital Library