அபிதான சிந்தாமணி

நாககாககை 988 நீர்ப்பரப்புகள் எது . இதுது காய் தவிக்கும் நதிக்க தடித்தல், சாகுதிரல், ருசியின்மை முத செய்யப்படுகின்றன. வட அமெரிக்கா, லிய நீர்கள் ஸ்நான பானங்களுக்கு உதவா. ஐரோப்பா நதிகளில் வாழ்வன வெந்நீரால், எதிர்க்கின்றவுணவு, புளியேப் நீர்ப்பரப்புகள் - இவைகள், மகாசமுத்ரா பம், குன்மம், சீதக்கட்டு, சுரம், காச முத கள், கடல்கள், விரிகுடாக்கள், வளைகுடாக லிய நீங்கும். | கள், ஆறுகள், ஏரிகள், எனப்பிரிவுள்ள நீர்க்காக்கை - இது காக்கை உருவொத்து வைகளா யிருக்கின்றன. இவ்வகை நீர்ப் நீரிலுள்ள பிராணிகளால் வாழும் பறவை. பாப்பு இக்கோளத்தைச் சூழ்ந்து பூமி வற நீரில் நீந்தி மீன்களை வேட்டையாடுவது. ளாமல் நெய்ப்பைத்தந்து காக்கின்றது. நீர்க்கரை யோரங்களிலுள்ள மரங்களில் இந்நீர்ப் பரப்புகளின் ஆழங்கள், எங்கும், கூடுகட்டி வாழும். 2, 3, மைல்கள் ஆழமுள்ளவைகளென்பர். நீர்க்குதிரை அல்லது ஆற்றுக்குதிரை - இது ஆயினும் சிற்சில இடங்களில் அதிகம் மத்திய ஆபிரிகாவின் ஆற்றோரங்களில் உண்டு. தென் அமெரிகாவின் கீழ்க்கரையி வசிப்பது. இது பெரிய எருமைபோல் லுள்ள ரையோடிலாபிளாடா முகத்து தடித்த தோலுள்ள மிருகம், துப்பாக்கியால் வார சமுத்திரத்தின் ஆழம் (8) மைல், சுடினும் சாகாதது. கால்கள் குறுகி உடல் பிலிப்பயின் தீவுக்கு வடக்கில் உள்ள கட நீண்ட து. (Hippopotamus.) லின் ஆழம் (18) மைல் என்பர். கடலில் நீர்க்குதிரை அல்லது நீர்ப் பன்றி - (1000) அடிகளுக்குக் கீழ் இருளே திணிக் (ஹிபோடமஸ்) இது காண்டாமிருகத்தை திருக்கிறதாம். ஒளியென்பதே இல்லை. ஒருவாறு ஒத்திருக்கும். இதற்குப் பரு மகாசமுத்திரங்களி னடிப்பாகம், பூமியைப் த்தவுடலும், தடித்துக்குறுகிய கால்களும், போலவே, மலைகள், குன்றுகள், சமவெளி தடித்த தோலும், அகன்றவாயும், நீண்ட கள், பள்ளத்தாக்குகள், எரிமலைகள், இரத் பற்களும் உண்டு. கொம்பில்லை. ஏறத்தாழ தினவகைகள், உலோகவகைகள், மரங் நாலடி உயரமும் (12) அடி நீளமும் உள் கள், செடிகள், பூண்டுகள் முதலிய பெ ளது. இது தண்ணீரில் வசிக்க விருப்பமுள் றிருக்கிறது. ஒவ்வொரு காலங்களில் மக ளது. இது காய், கிழங்கு, இலை முதலிய சமுத்திரங்களில் அலைகள் இயற்கைதவ! வற்றைத் தின்று ஜீவிக்கும். இது ஆப் (70) அடிக்குமேல் கிளம்புகிறதும் உன் பிரிகா கண்டத்து நயில் நதிக்கரையில் டென்பர். சில கடல்களில் ஆறுகளை போல் நீரோட்டம் கொள்ளுகிறது. ஆ வசிப்பது. இது தம் கூட்டத்துடன் கூடி லால் கடல்களில் நீர்ச்சுழிகள் தோன்று வாழும் மிருகங்களில் ஒன்று. கின்றன. அந்நீர்ச் சுழல்கள் நீரோட்டங் நீர்நாய் - இது நீர்க்கரை யோரங்களில் கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதனால் உண் வசிக்கும் பிராணி, இது உருவத்தில் எலி டாகி யாத்திரை செய்யும் கப்பல்களை யைப்போன்றது. வால் அகன்று தட்டை நாசஞ்செய்கின்றன. இவ்வகைச் சுழல்கள் யாய்ச் செதிள் மூடியிருக்கும். பருமனில் நார்வே தேசக் கடற்கரை யோரமாக பூனையளவிருக்கும். முன்னங்கால் குறுகி நேரிடுகின்றன என்பர். யும் பற்கள் பலமாகவுமிருக்கும். உடலில் நீர்ப்பரப்பு - சில வேளைகளில் தரையில் மிருதுவான மயிர் அடர்ந்திருக்கும். இவை வீசும் சுழல்காற்று, கடலிலுண்டாகி ஜல பல ஒன்று சேர்ந்து வாழும். இவை ஆற் த்தைமேல் நோக்கியிழுத்துத் தூண்கள் றோரங்களில் வீடு கட்டுதற்குப் பற்களால் போல் நிற்கச்செய்கிறது. அக்காலத்தி பெரிய மரக்கிளைகளைக் கடித்துத் தள்ளி லதிலகப்பட்ட பொருள்களை ஆகாயத்தில் அகன்ற வாலினாலும் முன்கைகளைச் சேர்த் தூக்கியெறிந்து பின் தரையில் மோதுகி தும் மணலைக்கொண்டு வட்டமாக வீடு றது. இவ்வாறாகிய நீர்ப்பரப்புக்களில் சில கட்டி நீர் மட்டத்தடியில் வாழும். இது பள்ள மாயும், சிலமேட்டுப் பாங்காயு மிருக் கோடை காலத்தில் கந்த மூலாதிகளைப் ஒன்றன. காஸ்பியன் கடல் அதிக பள்ள புசிக்கின்றன. மழைக்காலத்தில் மரப்பட் மான நீர்மட்ட முடையது. மத்ய தரைக் டைகளைத்தின்று பிழைக்கின்றன. இவை கடல் மேட்டுப்பாங்கானது. பெரும்பாலும் அணிற் பிள்ளைகளைப்போல் உட்கார்ந்து இக்கடல்கள், உருசியாலும், குணத்தாலும் முன்னங்கால்களால் ஆகாரத்தைத்தின்கின் நிறத்தாலும் வேறுபடுகின்றன, எல்லாக் றன. இவற்றின் ரோமத்தால் தொப்பிகள் | கடல்களும் உப்புநீர் உடையன. மத்ய
நாககாககை 988 நீர்ப்பரப்புகள் எது . இதுது காய் தவிக்கும் நதிக்க தடித்தல் சாகுதிரல் ருசியின்மை முத செய்யப்படுகின்றன . வட அமெரிக்கா லிய நீர்கள் ஸ்நான பானங்களுக்கு உதவா . ஐரோப்பா நதிகளில் வாழ்வன வெந்நீரால் எதிர்க்கின்றவுணவு புளியேப் நீர்ப்பரப்புகள் - இவைகள் மகாசமுத்ரா பம் குன்மம் சீதக்கட்டு சுரம் காச முத கள் கடல்கள் விரிகுடாக்கள் வளைகுடாக லிய நீங்கும் . | கள் ஆறுகள் ஏரிகள் எனப்பிரிவுள்ள நீர்க்காக்கை - இது காக்கை உருவொத்து வைகளா யிருக்கின்றன . இவ்வகை நீர்ப் நீரிலுள்ள பிராணிகளால் வாழும் பறவை . பாப்பு இக்கோளத்தைச் சூழ்ந்து பூமி வற நீரில் நீந்தி மீன்களை வேட்டையாடுவது . ளாமல் நெய்ப்பைத்தந்து காக்கின்றது . நீர்க்கரை யோரங்களிலுள்ள மரங்களில் இந்நீர்ப் பரப்புகளின் ஆழங்கள் எங்கும் கூடுகட்டி வாழும் . 2 3 மைல்கள் ஆழமுள்ளவைகளென்பர் . நீர்க்குதிரை அல்லது ஆற்றுக்குதிரை - இது ஆயினும் சிற்சில இடங்களில் அதிகம் மத்திய ஆபிரிகாவின் ஆற்றோரங்களில் உண்டு . தென் அமெரிகாவின் கீழ்க்கரையி வசிப்பது . இது பெரிய எருமைபோல் லுள்ள ரையோடிலாபிளாடா முகத்து தடித்த தோலுள்ள மிருகம் துப்பாக்கியால் வார சமுத்திரத்தின் ஆழம் ( 8 ) மைல் சுடினும் சாகாதது . கால்கள் குறுகி உடல் பிலிப்பயின் தீவுக்கு வடக்கில் உள்ள கட நீண்ட து . ( Hippopotamus . ) லின் ஆழம் ( 18 ) மைல் என்பர் . கடலில் நீர்க்குதிரை அல்லது நீர்ப் பன்றி - ( 1000 ) அடிகளுக்குக் கீழ் இருளே திணிக் ( ஹிபோடமஸ் ) இது காண்டாமிருகத்தை திருக்கிறதாம் . ஒளியென்பதே இல்லை . ஒருவாறு ஒத்திருக்கும் . இதற்குப் பரு மகாசமுத்திரங்களி னடிப்பாகம் பூமியைப் த்தவுடலும் தடித்துக்குறுகிய கால்களும் போலவே மலைகள் குன்றுகள் சமவெளி தடித்த தோலும் அகன்றவாயும் நீண்ட கள் பள்ளத்தாக்குகள் எரிமலைகள் இரத் பற்களும் உண்டு . கொம்பில்லை . ஏறத்தாழ தினவகைகள் உலோகவகைகள் மரங் நாலடி உயரமும் ( 12 ) அடி நீளமும் உள் கள் செடிகள் பூண்டுகள் முதலிய பெ ளது . இது தண்ணீரில் வசிக்க விருப்பமுள் றிருக்கிறது . ஒவ்வொரு காலங்களில் மக ளது . இது காய் கிழங்கு இலை முதலிய சமுத்திரங்களில் அலைகள் இயற்கைதவ ! வற்றைத் தின்று ஜீவிக்கும் . இது ஆப் ( 70 ) அடிக்குமேல் கிளம்புகிறதும் உன் பிரிகா கண்டத்து நயில் நதிக்கரையில் டென்பர் . சில கடல்களில் ஆறுகளை போல் நீரோட்டம் கொள்ளுகிறது . வசிப்பது . இது தம் கூட்டத்துடன் கூடி லால் கடல்களில் நீர்ச்சுழிகள் தோன்று வாழும் மிருகங்களில் ஒன்று . கின்றன . அந்நீர்ச் சுழல்கள் நீரோட்டங் நீர்நாய் - இது நீர்க்கரை யோரங்களில் கள் ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்வதனால் உண் வசிக்கும் பிராணி இது உருவத்தில் எலி டாகி யாத்திரை செய்யும் கப்பல்களை யைப்போன்றது . வால் அகன்று தட்டை நாசஞ்செய்கின்றன . இவ்வகைச் சுழல்கள் யாய்ச் செதிள் மூடியிருக்கும் . பருமனில் நார்வே தேசக் கடற்கரை யோரமாக பூனையளவிருக்கும் . முன்னங்கால் குறுகி நேரிடுகின்றன என்பர் . யும் பற்கள் பலமாகவுமிருக்கும் . உடலில் நீர்ப்பரப்பு - சில வேளைகளில் தரையில் மிருதுவான மயிர் அடர்ந்திருக்கும் . இவை வீசும் சுழல்காற்று கடலிலுண்டாகி ஜல பல ஒன்று சேர்ந்து வாழும் . இவை ஆற் த்தைமேல் நோக்கியிழுத்துத் தூண்கள் றோரங்களில் வீடு கட்டுதற்குப் பற்களால் போல் நிற்கச்செய்கிறது . அக்காலத்தி பெரிய மரக்கிளைகளைக் கடித்துத் தள்ளி லதிலகப்பட்ட பொருள்களை ஆகாயத்தில் அகன்ற வாலினாலும் முன்கைகளைச் சேர்த் தூக்கியெறிந்து பின் தரையில் மோதுகி தும் மணலைக்கொண்டு வட்டமாக வீடு றது . இவ்வாறாகிய நீர்ப்பரப்புக்களில் சில கட்டி நீர் மட்டத்தடியில் வாழும் . இது பள்ள மாயும் சிலமேட்டுப் பாங்காயு மிருக் கோடை காலத்தில் கந்த மூலாதிகளைப் ஒன்றன . காஸ்பியன் கடல் அதிக பள்ள புசிக்கின்றன . மழைக்காலத்தில் மரப்பட் மான நீர்மட்ட முடையது . மத்ய தரைக் டைகளைத்தின்று பிழைக்கின்றன . இவை கடல் மேட்டுப்பாங்கானது . பெரும்பாலும் அணிற் பிள்ளைகளைப்போல் உட்கார்ந்து இக்கடல்கள் உருசியாலும் குணத்தாலும் முன்னங்கால்களால் ஆகாரத்தைத்தின்கின் நிறத்தாலும் வேறுபடுகின்றன எல்லாக் றன . இவற்றின் ரோமத்தால் தொப்பிகள் | கடல்களும் உப்புநீர் உடையன . மத்ய