அபிதான சிந்தாமணி

சிம்பன் gin தியாயமன்றம் துக் குடும்பசமேதராய்த் தீர்த்த யாத்திரை வலிய செயல் செய்து முத்தியடைந்தோ செய்து, தாம் கீர்த்தனங்கள் செய்ய என் மென இறுமாந்திருத்தலைச் சிவமூர்த்தி ணங்கொண்டு பகவதாராதனை செய்கை அடக்கத் திருவளத்தெண்ணிச் சிறுத் யில் பகவான் விநாயகர் வழியாய் வித்தை தொண்டரைச் சீடராக அழைத்துத் தாம் யிற்றேர்ச்சிவாச் செய்வித்து நிம்பராஜர் ஒரு சங்கமர் வேடம் பூண்டு நிம்மவ்வை கீர்த்தனை செய்கையில் கேட்டுண்டான வீட்டுக் கெழுந்தருளினார். நிம்மவ்வை ஆனந்தத்தால் பெருமாளிவர்க்குச் சிரம எதிர்கொண்டு பணிந்து இருவரையும் உப பரிகாரத்தின் பொருட்டுச் சாமரமிரட்டப் சரித்து எழுந்தருளியிருக்கச் செய்து அதி பெற்றவர். ரசமுதலிய பலகார வகைகளையும் திரு நம்பன்- 1. ஒரு அசுரன். காளியாற் கொ வமுதும் சமைத்துத் தீர்த்தத்திற்குச் சென் லையுண்டவன். றனள். அச்சமயத்தில் இவள் குமரன் 2. பாண்டியனுக்கு ஒரு பெயர். அன்னைவருமுன் அவ்விடமிருந்த அதிர நிம்பார்க்கமதம் - கிறிஸ்து பிறந்த (கஉ) சத்தில் ஒன்றெடுத்தருந்தினன். அன்னை வது சகாப்தத்தில் இம்மதம் உண்டாயி உணர்ந்து அவ்விடத்திருந்த உலக்கையெடு ற்று. இம்மதத்தாபகர், பாஸ்கராசாரியர். த்து அவன்மீது அடித்தனள். அதனால் இந்தப் பாஸ்கராசாரியர் ஒருநாள் ஒரு புத்திரனிறந்தனன். பின்பு அவன் தொ துறவியைத் தமது வீட்டிற்குப் பிக்ஷைக் ட்ட பலகார வகைகளை எடுத்தெறிந்து கழைக்க அவர் வருவ தாய் வாக்களித்துச் வீடு முதலியவைகளை மெழுகிட்டுப் பல சூரியாஸ் தமனசமயம் வரையிலும் வராமை காரம் திருவமுது முதலிய விரைவிற் யால் ஆசாரியர் அதுவரையில் போஜன செய்து முடித்துச் சங்கமரை எழுப்பி மின்றி யிருந்தனர். இவ்வாறிருக்கையில் னள். சங்கமர் உன்னைத் தேடிவந்த கும சூரியன் அத்தமித்தனன். சந்நியாசியும் என் எங்குச் சென்றனன் என ஒளவை. வந்தனர். சூரியாஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு குமரன் செய்த தீமைகளைக்கூறித் தேவ துறவிகள் போஜனம் செய்வதில்லை யாத ரீர்க்குச் சமைத்த அன்னத்தைத் தேவரீர் லால் ஆசாரியர் சூரியனைப் பிரார்த்தித்த அருந்தவேண்டுமென வேண்டினள். சிவ னர். அப்போது சூரியன் நிம்பவிருக்ஷ மூர்த்தி குமரனையெழுப்பித் தாயிடம் அனு மாகிய வேம்பின் மேல் தன் கிரணத்துடன் ப்ப ஒளவை இவன் சிவனடியவர்க்குத் பிரகாசித்தான் ; அச்சூரியனைக் கண்டு தீமை செய்தவன். இவன் முகத்தைப் பா இருவரும் புசித்தனர். அதுமுதல் பாஸ் சேன் என்று சிறுத்தொண்டர் பிரமிக்கக் கராசாரியருக்கு நிம்பார்க்கர் என்று பெய கூறினள். சிவமூர்த்தி இந்தத் தாயுடன் ருண்டாயிற்று. இவரைச் சூரியசித்தாந் குமரருக்கும் முத்தியளித்தனர். தம் செய்தவர் எனவும், வேதபாஷ்யம் நிம்மனர் - அநமித்திரன் குமரர். இல கும் செய்தவர் எனவும் கூறுவர். இம் மதசித் ரர் சத்திராசிதன் பிரசேகன். தாந்தம், கடவுள் ஒருவனே எனவும், அவர் நீம்ரோசி - பசமாகன் குமரரில் ஒருவன். விக்ரகத்தைத் தொழுது ஆனந்தப் படுதல் நியகோதரன் - கஞ்சன் தம்பி, போல் மறுமையிலும் இவ்வகை ஆனந்தம் நீயக்குரோதம் --- இதனடியில் பாண்டவர் உண்டு எனவும் கூறும். இவர்களுக்கு சென்றனர். இந்த விருக்ஷத்தைத் தட்சகன் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெய்வம். இவர்கள், கடித்தான். ஜீவனை நாயகியாகவும், பரமாத்மாவை நியதி - மேருவென்பவன் குமரி, விதாதா நாயகனாகவும் எண்ணுவர். -வின் தேவி. நீம்மலகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். (நியத் - பீமன் என்னும் ஏகாதசருத்திரன் நிம்மவ்வை - இந்தம்மாள் வீரசைவ ஒழுக்க தேவி. மேற்கொண்டவள். இவள் புதலையென் நியாயமன்றம் - உலகியல், வேதம், அற னும் ஊரில் சிவனடியவர்க்குத் தீர்த்த நூல் முதலியவற்றிற் சிறந்த அந்தணர், மெடுத்துக் கொடுக்கும் திருப்பணி செய்து எ, ரு, 1, வரைக்கொண்டது. அம்மன் தன் குமரன் மாடு மேய்த்ததனால் வரும் றத்தில் அறிவுவாய்ந்த வணிகர்களை வழ கூலிகொண்டு சிவனடியவரைப் பூசித்து க்கு கேட்போராக நியமித்தல்வேண்டும், வருவர். இவ்வகையிருக்கு நாட்களில் இதன் (க) அங்கங்களாவன - அரசன், திருக்கைலையில் சிறுத்தொண்ட நாயனார்) நீதிபதி, நீதிமன்றத்தவர், அறநூல், கணக்
சிம்பன் gin தியாயமன்றம் துக் குடும்பசமேதராய்த் தீர்த்த யாத்திரை வலிய செயல் செய்து முத்தியடைந்தோ செய்து தாம் கீர்த்தனங்கள் செய்ய என் மென இறுமாந்திருத்தலைச் சிவமூர்த்தி ணங்கொண்டு பகவதாராதனை செய்கை அடக்கத் திருவளத்தெண்ணிச் சிறுத் யில் பகவான் விநாயகர் வழியாய் வித்தை தொண்டரைச் சீடராக அழைத்துத் தாம் யிற்றேர்ச்சிவாச் செய்வித்து நிம்பராஜர் ஒரு சங்கமர் வேடம் பூண்டு நிம்மவ்வை கீர்த்தனை செய்கையில் கேட்டுண்டான வீட்டுக் கெழுந்தருளினார் . நிம்மவ்வை ஆனந்தத்தால் பெருமாளிவர்க்குச் சிரம எதிர்கொண்டு பணிந்து இருவரையும் உப பரிகாரத்தின் பொருட்டுச் சாமரமிரட்டப் சரித்து எழுந்தருளியிருக்கச் செய்து அதி பெற்றவர் . ரசமுதலிய பலகார வகைகளையும் திரு நம்பன் - 1 . ஒரு அசுரன் . காளியாற் கொ வமுதும் சமைத்துத் தீர்த்தத்திற்குச் சென் லையுண்டவன் . றனள் . அச்சமயத்தில் இவள் குமரன் 2 . பாண்டியனுக்கு ஒரு பெயர் . அன்னைவருமுன் அவ்விடமிருந்த அதிர நிம்பார்க்கமதம் - கிறிஸ்து பிறந்த ( கஉ ) சத்தில் ஒன்றெடுத்தருந்தினன் . அன்னை வது சகாப்தத்தில் இம்மதம் உண்டாயி உணர்ந்து அவ்விடத்திருந்த உலக்கையெடு ற்று . இம்மதத்தாபகர் பாஸ்கராசாரியர் . த்து அவன்மீது அடித்தனள் . அதனால் இந்தப் பாஸ்கராசாரியர் ஒருநாள் ஒரு புத்திரனிறந்தனன் . பின்பு அவன் தொ துறவியைத் தமது வீட்டிற்குப் பிக்ஷைக் ட்ட பலகார வகைகளை எடுத்தெறிந்து கழைக்க அவர் வருவ தாய் வாக்களித்துச் வீடு முதலியவைகளை மெழுகிட்டுப் பல சூரியாஸ் தமனசமயம் வரையிலும் வராமை காரம் திருவமுது முதலிய விரைவிற் யால் ஆசாரியர் அதுவரையில் போஜன செய்து முடித்துச் சங்கமரை எழுப்பி மின்றி யிருந்தனர் . இவ்வாறிருக்கையில் னள் . சங்கமர் உன்னைத் தேடிவந்த கும சூரியன் அத்தமித்தனன் . சந்நியாசியும் என் எங்குச் சென்றனன் என ஒளவை . வந்தனர் . சூரியாஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு குமரன் செய்த தீமைகளைக்கூறித் தேவ துறவிகள் போஜனம் செய்வதில்லை யாத ரீர்க்குச் சமைத்த அன்னத்தைத் தேவரீர் லால் ஆசாரியர் சூரியனைப் பிரார்த்தித்த அருந்தவேண்டுமென வேண்டினள் . சிவ னர் . அப்போது சூரியன் நிம்பவிருக்ஷ மூர்த்தி குமரனையெழுப்பித் தாயிடம் அனு மாகிய வேம்பின் மேல் தன் கிரணத்துடன் ப்ப ஒளவை இவன் சிவனடியவர்க்குத் பிரகாசித்தான் ; அச்சூரியனைக் கண்டு தீமை செய்தவன் . இவன் முகத்தைப் பா இருவரும் புசித்தனர் . அதுமுதல் பாஸ் சேன் என்று சிறுத்தொண்டர் பிரமிக்கக் கராசாரியருக்கு நிம்பார்க்கர் என்று பெய கூறினள் . சிவமூர்த்தி இந்தத் தாயுடன் ருண்டாயிற்று . இவரைச் சூரியசித்தாந் குமரருக்கும் முத்தியளித்தனர் . தம் செய்தவர் எனவும் வேதபாஷ்யம் நிம்மனர் - அநமித்திரன் குமரர் . இல கும் செய்தவர் எனவும் கூறுவர் . இம் மதசித் ரர் சத்திராசிதன் பிரசேகன் . தாந்தம் கடவுள் ஒருவனே எனவும் அவர் நீம்ரோசி - பசமாகன் குமரரில் ஒருவன் . விக்ரகத்தைத் தொழுது ஆனந்தப் படுதல் நியகோதரன் - கஞ்சன் தம்பி போல் மறுமையிலும் இவ்வகை ஆனந்தம் நீயக்குரோதம் - - - இதனடியில் பாண்டவர் உண்டு எனவும் கூறும் . இவர்களுக்கு சென்றனர் . இந்த விருக்ஷத்தைத் தட்சகன் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெய்வம் . இவர்கள் கடித்தான் . ஜீவனை நாயகியாகவும் பரமாத்மாவை நியதி - மேருவென்பவன் குமரி விதாதா நாயகனாகவும் எண்ணுவர் . - வின் தேவி . நீம்மலகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . ( நியத் - பீமன் என்னும் ஏகாதசருத்திரன் நிம்மவ்வை - இந்தம்மாள் வீரசைவ ஒழுக்க தேவி . மேற்கொண்டவள் . இவள் புதலையென் நியாயமன்றம் - உலகியல் வேதம் அற னும் ஊரில் சிவனடியவர்க்குத் தீர்த்த நூல் முதலியவற்றிற் சிறந்த அந்தணர் மெடுத்துக் கொடுக்கும் திருப்பணி செய்து ரு 1 வரைக்கொண்டது . அம்மன் தன் குமரன் மாடு மேய்த்ததனால் வரும் றத்தில் அறிவுவாய்ந்த வணிகர்களை வழ கூலிகொண்டு சிவனடியவரைப் பூசித்து க்கு கேட்போராக நியமித்தல்வேண்டும் வருவர் . இவ்வகையிருக்கு நாட்களில் இதன் ( ) அங்கங்களாவன - அரசன் திருக்கைலையில் சிறுத்தொண்ட நாயனார் ) நீதிபதி நீதிமன்றத்தவர் அறநூல் கணக்