அபிதான சிந்தாமணி

நித்தியகருமம் 977 நித்திரை செய்து - விதி தூக்கினவனாய்ச் சிசோமந்திரத்தை நினை. லத்தில் மனேவாக்குக் காயங்களால் செய் த்து ஏழடிசென்றவனாய்ப் பசுவின் கூட்ட கிற - பாபங்களை மாலைச்சந்தி யுபாசனை த்தில் காற்றினால் பறக்கிற தூளிகளில் யால் உபாசகன் போக்கடிக்கிறான். இர செய்கிற ஸ்நாநம், இந்த ஸ்நாநம் ஸ்நாநங் வில் அங்கனஞ் செய்தோன் காலைச் சந் களிற் சிறந்ததாம். மந்திரஸ்நாநம் சத்யோ தியா வந்தனத்தால் போக்குவன், இதனை ஜாத முதலிய ஆகமமந்திரத்தால் செபிக் இருடிகள் நெடுங்காலம் உபாசித்தால் தீர்க் கப்பட்ட சலத்தால் ஸ்நாகஞ் செய்வது. காயுளையும் நல்ல போறிவையும் பெரும் மானஸஸ்நாநம் பிரணவ வுச்சரிப்புடன் புகழையும் கீர்த்தியையும் பிரமவொளியை கூடிய பிராணாயாமாதிகளைச் செய்வது ; யும் பெறுகின்றனர். சந்தியாவந்தன மில் நீராடும் போது பேசினால் வருணன் சத் லாதவன் அசுசியுடையனாய் நித்தமும் எவ் தியைக் கெடுக்கிறான். இவ்வகை ஸ்நா லாக் கருமங்களுக்கும் தகாதவனே யாகின் நாதிகள் முடித்து மந்திரபூர்வகமாக நீர்க் முன். எக்கருமமும் பயன் தராது. சந் கடன் முதலியவற்றைத் தேவருஷி பிது தியைவிட்டவன் சூத்திரனே யாகின்றான். சர்களுக்குச் செய்து சைவ வைஷ்ணவர் அவ்வகைச் சந்தியா வந்தனாதிகளைச் செய் கள் நெற்றியில் திரிபுண்டராதி குறிக தவன் சுத்தனாய் ஆசமனாதிகளைச் செய்து ளைத் தரித்துக் கிழக்கேனும் வடக்கேனு சைவனேல் சிவபூசையையும் வைணவ மிருந்து சந்திகளிற் காயத்ரி முதலிய னேல் விஷ்ணுவாதி தேவதா பூசைகளுஞ் ஜபித்தல் வேண்டும். சந்தியாவந்தனம் - செய்க. இந்தக் காயத்ரிக்குரிய மந்திரங் இச்சந்தியாவந்தனம் பிராதக் காலம், மத் சளைக் குருமுகமாயறிக. யான்னம் சாயங்காலம் அர்த்தயாமம் ஆகிய நித்தியசூரிகள் - ஸ்ரீ வைகுந்தத்தில் பரம நான்கு காலங்களிலும் செய்தல் வேண்டும்; பத நாதனைப்போல் சாரூபமடைந்து நித் பிராதக்காலசந்தி நக்ஷத்திரங்கள் தோன் தியானந்த வாசிகளாய் எழுந்தருளியிருக் றும்போது செய்தல் உத்தமம் ; நக்ஷத் கும் முத்தாத்மாக்கள். அவர்கள் சேனை திரங்கள் மறைந்தபோது செய்தல் மத்தி முதலியார் குமுதர், குமுதாக்ஷர், புண்ட மம். சூரியன் பாதி உதிக்கும்போது செய் ரீகர், வாமனர், சங்குகர்ணர், சர்ப்பநேத்தி தல் அதமம் ; சாயங்காலச் சந்தியைச் சூரி ரர், சுமுகர், சுப்பிரதிஷ்டர், சண்டர், பிர யன் பாதி அத்தமிக்கும் போது செய்தல் சண்டர், பத்திரர், சுபத்திரர், ஜயர், விஜ உத்தமம் ; அத்தமயமானபின் ஆகாசத்தில் யர், தாத்ரு, விதாத்ரு, பிரப்புருதி முத நக்ஷத்திரங்கள் தோன்று முன் செய்தல் லியவர்கள். மத்திமம் ; நக்ஷத்திரங்கள் தோன்றும்போ நித்தியதானம் - பலன் கருதாது முனிவர்க் து செய்தல் அதமம் ; மத்தியான சந்தி - குப் பொருளைப் பரிவுடன் அளிப்பது. யைப் பதினைந்து நாழிகையாகிய மத்தி நீத்தியநாதன் - இவன் முக்கால முணர்ந்த யான்னத்தில் செய்தல் உத்தமம் ; மத்தி அரசன். இனி வரும்பிறப்பில் சென்ம யான்னத்துக்கு முன் ஒரு நாழிகையில் நீக்க மென்றறிந்து தவஞ்செய்கையில் செய்தல் அதமம். இச்சந்தியா தேவதை குமாரக்கடவுள் ஆசாரியராய் எழுந்தருளி காலையில் காயத்திரி யென்றும் மத்யான் ஞானோபதேசஞ்செய்ய முக்திபெற்றவன், னத்தில் சாவித்ரி யெனவும் சாயங்காலத் | நித்தியப்பிரளயம் - ஜன்மாதி யவஸ்தை தில் சரஸ்வதியெனவும் கூறப்படும். இச் - களால் ஆத்மா நாடோறும் லயமடைந்து சந்தியா தேவதைகளுள் காயத்ரி செந் திரும்பிச் சாக்கிராவஸ்தை யடைதல். நிறத்தவராயும் சாவித்ரி வெண்ணிறத்தவ நித்திரன் - பாண்டுவிற்குப் பௌத்திரன். ராயும் சரஸ்வதி கருநிறத்தவராயும் உபா நித்திரை - காலாக்கினிருத்ரர்க்குத் தேவி; சிக்கப்படுவர். இவர்களுள் காயத்ரி பிரமன் - இவள் சகலரையும் இளைப்பாறச் செய்ப வடிவம், சாவித்ரிருத்ரன் வடிவம் சரஸ் வள், (பிரம்மகைவர்த்த ம்.) | வதி விஷ்ணு வடிவம். இக்காயத்ரி தேவ நித்திரை செய்து விழிக்கையில் பார்க்கக் தைகளின் தியானம் சைவஸ்மார்த்த வை கூடாவிதி - நித்திரை செய்து விழித்த ணவர்களுக்கு வேறுபடும். யார் விரத நிய உடன் அங்கயீனம், வஸ்திரயீனம், பாவம், மத்துடன் சந்தியை உபாசிக்கிறார்களோ காவிவஸ்திரம், கிரகசங்கை, ஊமை , அவர்கள் பாவத்தை உதறி அழியாத பிர மொட்டைத்தவை, செவிடு, அழுகை, சடை; மலோகத்தை அடைகிறார்கள், பகற்கா, கூன், அழக்குமேனி, விரிந்த மயிர்த்தலை, 123 சண்டர்கர், சுப்பகர் வேதாகர்
நித்தியகருமம் 977 நித்திரை செய்து - விதி தூக்கினவனாய்ச் சிசோமந்திரத்தை நினை . லத்தில் மனேவாக்குக் காயங்களால் செய் த்து ஏழடிசென்றவனாய்ப் பசுவின் கூட்ட கிற - பாபங்களை மாலைச்சந்தி யுபாசனை த்தில் காற்றினால் பறக்கிற தூளிகளில் யால் உபாசகன் போக்கடிக்கிறான் . இர செய்கிற ஸ்நாநம் இந்த ஸ்நாநம் ஸ்நாநங் வில் அங்கனஞ் செய்தோன் காலைச் சந் களிற் சிறந்ததாம் . மந்திரஸ்நாநம் சத்யோ தியா வந்தனத்தால் போக்குவன் இதனை ஜாத முதலிய ஆகமமந்திரத்தால் செபிக் இருடிகள் நெடுங்காலம் உபாசித்தால் தீர்க் கப்பட்ட சலத்தால் ஸ்நாகஞ் செய்வது . காயுளையும் நல்ல போறிவையும் பெரும் மானஸஸ்நாநம் பிரணவ வுச்சரிப்புடன் புகழையும் கீர்த்தியையும் பிரமவொளியை கூடிய பிராணாயாமாதிகளைச் செய்வது ; யும் பெறுகின்றனர் . சந்தியாவந்தன மில் நீராடும் போது பேசினால் வருணன் சத் லாதவன் அசுசியுடையனாய் நித்தமும் எவ் தியைக் கெடுக்கிறான் . இவ்வகை ஸ்நா லாக் கருமங்களுக்கும் தகாதவனே யாகின் நாதிகள் முடித்து மந்திரபூர்வகமாக நீர்க் முன் . எக்கருமமும் பயன் தராது . சந் கடன் முதலியவற்றைத் தேவருஷி பிது தியைவிட்டவன் சூத்திரனே யாகின்றான் . சர்களுக்குச் செய்து சைவ வைஷ்ணவர் அவ்வகைச் சந்தியா வந்தனாதிகளைச் செய் கள் நெற்றியில் திரிபுண்டராதி குறிக தவன் சுத்தனாய் ஆசமனாதிகளைச் செய்து ளைத் தரித்துக் கிழக்கேனும் வடக்கேனு சைவனேல் சிவபூசையையும் வைணவ மிருந்து சந்திகளிற் காயத்ரி முதலிய னேல் விஷ்ணுவாதி தேவதா பூசைகளுஞ் ஜபித்தல் வேண்டும் . சந்தியாவந்தனம் - செய்க . இந்தக் காயத்ரிக்குரிய மந்திரங் இச்சந்தியாவந்தனம் பிராதக் காலம் மத் சளைக் குருமுகமாயறிக . யான்னம் சாயங்காலம் அர்த்தயாமம் ஆகிய நித்தியசூரிகள் - ஸ்ரீ வைகுந்தத்தில் பரம நான்கு காலங்களிலும் செய்தல் வேண்டும் ; பத நாதனைப்போல் சாரூபமடைந்து நித் பிராதக்காலசந்தி நக்ஷத்திரங்கள் தோன் தியானந்த வாசிகளாய் எழுந்தருளியிருக் றும்போது செய்தல் உத்தமம் ; நக்ஷத் கும் முத்தாத்மாக்கள் . அவர்கள் சேனை திரங்கள் மறைந்தபோது செய்தல் மத்தி முதலியார் குமுதர் குமுதாக்ஷர் புண்ட மம் . சூரியன் பாதி உதிக்கும்போது செய் ரீகர் வாமனர் சங்குகர்ணர் சர்ப்பநேத்தி தல் அதமம் ; சாயங்காலச் சந்தியைச் சூரி ரர் சுமுகர் சுப்பிரதிஷ்டர் சண்டர் பிர யன் பாதி அத்தமிக்கும் போது செய்தல் சண்டர் பத்திரர் சுபத்திரர் ஜயர் விஜ உத்தமம் ; அத்தமயமானபின் ஆகாசத்தில் யர் தாத்ரு விதாத்ரு பிரப்புருதி முத நக்ஷத்திரங்கள் தோன்று முன் செய்தல் லியவர்கள் . மத்திமம் ; நக்ஷத்திரங்கள் தோன்றும்போ நித்தியதானம் - பலன் கருதாது முனிவர்க் து செய்தல் அதமம் ; மத்தியான சந்தி - குப் பொருளைப் பரிவுடன் அளிப்பது . யைப் பதினைந்து நாழிகையாகிய மத்தி நீத்தியநாதன் - இவன் முக்கால முணர்ந்த யான்னத்தில் செய்தல் உத்தமம் ; மத்தி அரசன் . இனி வரும்பிறப்பில் சென்ம யான்னத்துக்கு முன் ஒரு நாழிகையில் நீக்க மென்றறிந்து தவஞ்செய்கையில் செய்தல் அதமம் . இச்சந்தியா தேவதை குமாரக்கடவுள் ஆசாரியராய் எழுந்தருளி காலையில் காயத்திரி யென்றும் மத்யான் ஞானோபதேசஞ்செய்ய முக்திபெற்றவன் னத்தில் சாவித்ரி யெனவும் சாயங்காலத் | நித்தியப்பிரளயம் - ஜன்மாதி யவஸ்தை தில் சரஸ்வதியெனவும் கூறப்படும் . இச் - களால் ஆத்மா நாடோறும் லயமடைந்து சந்தியா தேவதைகளுள் காயத்ரி செந் திரும்பிச் சாக்கிராவஸ்தை யடைதல் . நிறத்தவராயும் சாவித்ரி வெண்ணிறத்தவ நித்திரன் - பாண்டுவிற்குப் பௌத்திரன் . ராயும் சரஸ்வதி கருநிறத்தவராயும் உபா நித்திரை - காலாக்கினிருத்ரர்க்குத் தேவி ; சிக்கப்படுவர் . இவர்களுள் காயத்ரி பிரமன் - இவள் சகலரையும் இளைப்பாறச் செய்ப வடிவம் சாவித்ரிருத்ரன் வடிவம் சரஸ் வள் ( பிரம்மகைவர்த்த ம் . ) | வதி விஷ்ணு வடிவம் . இக்காயத்ரி தேவ நித்திரை செய்து விழிக்கையில் பார்க்கக் தைகளின் தியானம் சைவஸ்மார்த்த வை கூடாவிதி - நித்திரை செய்து விழித்த ணவர்களுக்கு வேறுபடும் . யார் விரத நிய உடன் அங்கயீனம் வஸ்திரயீனம் பாவம் மத்துடன் சந்தியை உபாசிக்கிறார்களோ காவிவஸ்திரம் கிரகசங்கை ஊமை அவர்கள் பாவத்தை உதறி அழியாத பிர மொட்டைத்தவை செவிடு அழுகை சடை ; மலோகத்தை அடைகிறார்கள் பகற்கா கூன் அழக்குமேனி விரிந்த மயிர்த்தலை 123 சண்டர்கர் சுப்பகர் வேதாகர்