அபிதான சிந்தாமணி

நிசாகரர் 975 | நிதியைப்பற்றியது யாதார்த்தம், அபார்த்தகம், அப்பிராத்தகா நீடாதன் - சவனனைக் காண்க. லம், ஏனம், அதிகம், புனருத்தம், அந் | நீததாசுரன் - இவன் ஒரு அசுரன். இவன் நுபாடன், அஞ்ஞா தம், அப்பிரதியை, விஷ்ணுமூர்த்தி உலகங்களை உண்டு உமிழ் விக்ஷேபம், மதானுஞை, பரிய நுயோச்சி வதுபோல் உலகங்களெல்லாம் உண்டு பிரா யாபேக்ஷணம், அபசித்தாந்தம், எதுவாபா ணிகளை வருத்தி வருகையில் பிரம்மாதி சன், இருபத்திரண்டு. (சிவ - சித்.) தேவர்கள் இவன் துன்பம் பொறுக்காது நிசாகார் - விந்திய பர்வதத்தை ஆச்சிரம சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்டனர். சிவ மாகக் கொண்ட இருடி. இவராச்சிரடித் மூர்த்தி இவன் மீது ஒரு அம்பினையேவ தில் சம்பாதி சூரியனைக் காணப் பறந்து அவ்வொரு அம்பு இவன் உயிரை உண்டு இரக்கைகள் கருகிவிழ இவர்கண்டு இராம மீண்டது. தூதனாகிய அநுமனுக்குச் சீதையை இரா நீதந்து - ஒரு இராச ருஷி. இவன் குமார் வணன் கொண்டு சென்றவழி கூறின் | சால்வேயன், சூரசேநன், சுருதசோன், இரக்கை முளைக்குமென அநுக்கிரகித்தவர். திந்துசாரன், அதிசாரன் முதலியவர்கள், நிசிதன் - 1. தோஷாவிற்குப் பட்சிபாரா நிதரிசனவணி - ஒருவகையான் நிகழ்வ னால் பிறந்த குமரன். 2. ஒரு யா தவன். தொன் றற்கு நன்மை புலப்பட நிகழ்வதா திசுந்தன் - சுந்தோபசுந்தர் தந்தை தல், தீமை புலப்பட நிகழ்வதா தல், செய்த நிசும்பன் - 1. சத்தியுடன் யுத்தஞ்செய்து தனைச் சொல்லுவது, (காட்சியணி மாண்ட அசுரன், சும்பனுக்குச் சகோதரன். நீதாகர்-1. ருபன் சீடர் புலத்தியர் குமார். 2. நரகாசுரனுக்கு மந்திரி. இவன் நர 2. இரிபுவின் மாணாக்கர். இவர் சங்கர் காசுர சம்மாரத்தின் பொருட்டுக் கண்ணன் - முதலியவர்க்கு உபதேசித்தவர், செல்லுகையில் கண்ணனை எதிர்த்து நிதி - இது எட்டு வகைப்படும். பதுமநிதி, மாண்டவன். மகாபதுமநிதி, மகாநிதி, கச்சபநிதி, முது 3. சும்பன் எனும் அசுரனுக்குத் தம ந்தநிதி, குந்தநிதி, நீலநிதி, சங்கநிதி என் யன். இவன் ஒருகாலத்தில் தனக்குத் | பன. தன் தம்பியால் இரையாகக் கொடுக்கப் நீதிபதி - பரமதத்தன் தந்தை, பட்ட பிரத்யும் நனை ஆகாயமார்க்கமாக நீதியின் கீழவன் - 1. குபோனுக்கு ஒரு நெடுந்தூரங் கிளம்பி அங்குவிடுப்ப இவன் | பெயர். தெய்வகதியால் சும்பன் பட்டணத்தில் |-2, தலைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர். ஒரு மலையை அடைந்து அம்மலையிலிருந்த | இவர் குபோனாகவே இருக்கலாம். - உத்யானவனத்திருந்த சும்பன் புதரியாகிய நீதியைப்பற்றியது - நிலத்திற் றோண்டிப் லக்ஷ்மியைக் காந்தர்வ மணஞ் செய்து புதைத்து வைக்கும் பொருளின் வைப்பு. கொண்டனன். இதனையறிந்த சும்பனிரு உபங்தி - மற்றொருவன் பால் நம்பி அடைக் வரையும் வஜ்ரபஞ்சரத்தில் காவலிடப் கலமாக வைப்பது. பண்டமாற்று - ஒரு பிரத்யும்நன், தேவி உபாசனை புரிய, தேவி பொருளைப் பெறு தற்கு விலையாகக் கொடுக் யார் ஒரு கிளியுருக்கொண்டு உள்ளடைந்து. கப்படுவது. ஆதமர்ணிகம் - வட்டியுட பஞ்சரத்தை உடைத்தெறியச் சும்ப நிசும் னாதல், அது இல்லாமலாதல் பெற்றுக் பர் யுத்தத்திற்கு வந்து பிராட்டியைக்கண்டு கொள்வதாக கொடுக்கப்பட்ட பொருள், மோகித்து ஒருவருடன் ஒருவர் யுத்தஞ் கடன் - வட்டியுடன் பெறுவதாகக் கொடு செய்திறந்தனர். க்கப்பட்ட பொருள். யாசிதம் - வட்டி நிசுளாபுரியாசன் - தொண்டரடிப் பொடி யின்றிப் பெறுவதாகக் கொடுக்கப்பட்டது - யாழ்வார் காலத்திருந்த உறையூர் அரசன். தன்னுரிமை யொழிவதாகிய செலவு இம் நிச்சக்கிரன் - அசீம கிருஷ்ணன் குமரன் மையது, மறுமையது என (2) வகை. அஸ்தினபுரம் கங்கையில் முழுகிய காலத் இம்மைச் செலவு பிரதி தானம், பரிசில், துக் கௌசாம்பிகை நகரத்தில் வசித்த 'வே தனம், போக்யம் என (ச) வகைப்படும். வன், இவன் குமரன் உதகன், பிரதி தானம் - ஒன்றற்கு விலையாகக் கொ நிடதம் - அஷ்ட குலாசலங்களில் ஒன்று.) க்ெகப்படுவது. பரிசில் - ஒருவனுக்கு வீட் இது ஏமகூடபர்வதத்திற் கப்பால் (க000) | முதலியன குறித்து உவகையுடன் கொடுட யோசனையில் இருக்கிறது, பது, வே தனம் - கூலியாகக் கொடுப்பது,
நிசாகரர் 975 | நிதியைப்பற்றியது யாதார்த்தம் அபார்த்தகம் அப்பிராத்தகா நீடாதன் - சவனனைக் காண்க . லம் ஏனம் அதிகம் புனருத்தம் அந் | நீததாசுரன் - இவன் ஒரு அசுரன் . இவன் நுபாடன் அஞ்ஞா தம் அப்பிரதியை விஷ்ணுமூர்த்தி உலகங்களை உண்டு உமிழ் விக்ஷேபம் மதானுஞை பரிய நுயோச்சி வதுபோல் உலகங்களெல்லாம் உண்டு பிரா யாபேக்ஷணம் அபசித்தாந்தம் எதுவாபா ணிகளை வருத்தி வருகையில் பிரம்மாதி சன் இருபத்திரண்டு . ( சிவ - சித் . ) தேவர்கள் இவன் துன்பம் பொறுக்காது நிசாகார் - விந்திய பர்வதத்தை ஆச்சிரம சிவமூர்த்தியிடம் முறையிட்டனர் . சிவ மாகக் கொண்ட இருடி . இவராச்சிரடித் மூர்த்தி இவன் மீது ஒரு அம்பினையேவ தில் சம்பாதி சூரியனைக் காணப் பறந்து அவ்வொரு அம்பு இவன் உயிரை உண்டு இரக்கைகள் கருகிவிழ இவர்கண்டு இராம மீண்டது . தூதனாகிய அநுமனுக்குச் சீதையை இரா நீதந்து - ஒரு இராச ருஷி . இவன் குமார் வணன் கொண்டு சென்றவழி கூறின் | சால்வேயன் சூரசேநன் சுருதசோன் இரக்கை முளைக்குமென அநுக்கிரகித்தவர் . திந்துசாரன் அதிசாரன் முதலியவர்கள் நிசிதன் - 1 . தோஷாவிற்குப் பட்சிபாரா நிதரிசனவணி - ஒருவகையான் நிகழ்வ னால் பிறந்த குமரன் . 2 . ஒரு யா தவன் . தொன் றற்கு நன்மை புலப்பட நிகழ்வதா திசுந்தன் - சுந்தோபசுந்தர் தந்தை தல் தீமை புலப்பட நிகழ்வதா தல் செய்த நிசும்பன் - 1 . சத்தியுடன் யுத்தஞ்செய்து தனைச் சொல்லுவது ( காட்சியணி மாண்ட அசுரன் சும்பனுக்குச் சகோதரன் . நீதாகர் - 1 . ருபன் சீடர் புலத்தியர் குமார் . 2 . நரகாசுரனுக்கு மந்திரி . இவன் நர 2 . இரிபுவின் மாணாக்கர் . இவர் சங்கர் காசுர சம்மாரத்தின் பொருட்டுக் கண்ணன் - முதலியவர்க்கு உபதேசித்தவர் செல்லுகையில் கண்ணனை எதிர்த்து நிதி - இது எட்டு வகைப்படும் . பதுமநிதி மாண்டவன் . மகாபதுமநிதி மகாநிதி கச்சபநிதி முது 3 . சும்பன் எனும் அசுரனுக்குத் தம ந்தநிதி குந்தநிதி நீலநிதி சங்கநிதி என் யன் . இவன் ஒருகாலத்தில் தனக்குத் | பன . தன் தம்பியால் இரையாகக் கொடுக்கப் நீதிபதி - பரமதத்தன் தந்தை பட்ட பிரத்யும் நனை ஆகாயமார்க்கமாக நீதியின் கீழவன் - 1 . குபோனுக்கு ஒரு நெடுந்தூரங் கிளம்பி அங்குவிடுப்ப இவன் | பெயர் . தெய்வகதியால் சும்பன் பட்டணத்தில் | - 2 தலைச்சங்கப் புலவருள் ஒருவர் . ஒரு மலையை அடைந்து அம்மலையிலிருந்த | இவர் குபோனாகவே இருக்கலாம் . - உத்யானவனத்திருந்த சும்பன் புதரியாகிய நீதியைப்பற்றியது - நிலத்திற் றோண்டிப் லக்ஷ்மியைக் காந்தர்வ மணஞ் செய்து புதைத்து வைக்கும் பொருளின் வைப்பு . கொண்டனன் . இதனையறிந்த சும்பனிரு உபங்தி - மற்றொருவன் பால் நம்பி அடைக் வரையும் வஜ்ரபஞ்சரத்தில் காவலிடப் கலமாக வைப்பது . பண்டமாற்று - ஒரு பிரத்யும்நன் தேவி உபாசனை புரிய தேவி பொருளைப் பெறு தற்கு விலையாகக் கொடுக் யார் ஒரு கிளியுருக்கொண்டு உள்ளடைந்து . கப்படுவது . ஆதமர்ணிகம் - வட்டியுட பஞ்சரத்தை உடைத்தெறியச் சும்ப நிசும் னாதல் அது இல்லாமலாதல் பெற்றுக் பர் யுத்தத்திற்கு வந்து பிராட்டியைக்கண்டு கொள்வதாக கொடுக்கப்பட்ட பொருள் மோகித்து ஒருவருடன் ஒருவர் யுத்தஞ் கடன் - வட்டியுடன் பெறுவதாகக் கொடு செய்திறந்தனர் . க்கப்பட்ட பொருள் . யாசிதம் - வட்டி நிசுளாபுரியாசன் - தொண்டரடிப் பொடி யின்றிப் பெறுவதாகக் கொடுக்கப்பட்டது - யாழ்வார் காலத்திருந்த உறையூர் அரசன் . தன்னுரிமை யொழிவதாகிய செலவு இம் நிச்சக்கிரன் - அசீம கிருஷ்ணன் குமரன் மையது மறுமையது என ( 2 ) வகை . அஸ்தினபுரம் கங்கையில் முழுகிய காலத் இம்மைச் செலவு பிரதி தானம் பரிசில் துக் கௌசாம்பிகை நகரத்தில் வசித்த ' வே தனம் போக்யம் என ( ) வகைப்படும் . வன் இவன் குமரன் உதகன் பிரதி தானம் - ஒன்றற்கு விலையாகக் கொ நிடதம் - அஷ்ட குலாசலங்களில் ஒன்று . ) க்ெகப்படுவது . பரிசில் - ஒருவனுக்கு வீட் இது ஏமகூடபர்வதத்திற் கப்பால் ( க000 ) | முதலியன குறித்து உவகையுடன் கொடுட யோசனையில் இருக்கிறது பது வே தனம் - கூலியாகக் கொடுப்பது