அபிதான சிந்தாமணி

மான்மணிக்கடிகை ஒது நிக்ரகத்தானம் அருந் அரிசிய திருமால் கேட் நிகழ்வின் அழைக்கத் தாசர் நாராயணஸ்மாணை பெயர் புலப்படவில்லை. நிகண்டன் என்ற செய்ய அயுதமென்னு மெண்கொண்ட அடைமொழியால் இவர் தமிழில் நிகண் விஷ்ணுபடர் அவர்களைப் புறங்கொடுக்கச் டொன்று செய்தாரென்று தெரிகிறது. செய்தனர். இதனையறிந்த அரசன் தாசரை அதுவே கலைக்கோட்டுத் தண்டனெனப் யடைந்து, பணிந்து புகழ்ந்தனன். இவர் படுவது. இதனை இடுகுறிப்பெயர் என்று மக்கத்திற்குச் சீடருடன் செல்லுகையில் கொண்டார். களவியலுரைகாரரும், நன் வழியில் ஆற்றில் வெள்ளம்வா அலக்நிரஞ் னூல் விருத்தியுரைகாரரும் (சூத், சக) சன் என்று தாண்டிச்சென்றனர். சீடர் அஃது இதுகாறும் வெளிவந்திலது. இவர் திகைக்கத் தாசர் நம்மைநினைத்து ஆம் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். றைக் கடக்க என அவ்வாறு செய்து கடந் | இவர் பாடியது (நற். கூ அஉ-ம்) பாட்டு, தனர். பின் மக்கத்தை அடைந்து அங்கி நீகம்பன் - சுந்தோபசுந்தருக்குத் தந்தை. ருந்தோர் இங்குப் புதைந்திருக்கும் இந்துக் நீகழ்வினவிற்சியணி - இது முன் நடந்த கள் விக்ரகத்தை எழுப்புமெனக் கேட் தையேனும், பின் நடப்பதையேனும் அப் கப் பூமியில் மூடியிருந்த திருமால் விக்ர | போது நடக்கிறதாகச் சொல்லுதலாம். இத கத்தை எழுப்பித் தரிசிப்பித்து ஒரு ஆற் | னைப் பாவிகாலங்காரம் என்பர். (குவல.) றைக் கடக்கமுடியாது திகைத்த அரசனுக் நீகர்தீ -டம்பமாயைகளின் குமாரன், இது குக் கடுதாசியால் கலஞ்சமைத்து அதில் (உருவகம் ) அவன் சேனையுடன் ஆற்றைக் கடப்பித் நீதம்பலை - இலங்கைத் தீவில் இந்திரசித்து துக் கோரக்கர் சொற்படி அரித்துவாரத் யாகஞ்செய்த இடம். திருந்த நான்குலக்ஷம் ஜனங்களுக்கு உண நிகும்பன்-1. (சங்.) அஸ் தன் குமரன். வளித்து அரிபஜனை செய்து களித்தவர். 2. அரியசுவன் குமரன். குமரன் பர் நான்மணிக்கடிகை - இது சங்கமருவிய ஹிணாசுவன், பதினெண்கீழ்க் கணக்கினுள் ஒன்று. நீதி 3. இராவணனுக்கு அம்மான். பெரிய நூல். ஒவ்வொரு செய்யுளும் தனித்தனி ஆகாரமுடையவன். இவனுக்கு ஒன்பது நான்கு நீதிகளைக் கற்பிக்கும். இதனை இய கோடி சைந்யம். இவன் அக்னியுடன் ற்றியவர் விளம்பிநாகனார். கடவுள் வாழ்த்து போர் செய்து வென்றவன், இராவணனுக் உட்பட நூற்றொரு வெண்பாக்களையுடை குச் சீதையை விட்டுவிடும்படி புத்திபோ தித்தவன். மாருதியால் அறையுண்டிறந் நான்மாடக்கூடல் - தென்மதுரைக்கு ஒரு தவன். பெயர். இம்மதுரைமா நகரத்தின்மீது 4. கும்பகர்ணன் குமரன். அநுமனால வருணன் கோபித்து மேகங்களை ஏவி இறந்தவன். மழை பொழிவித்த காலத்துப் பாண்டியன் 5. சிவமூர்த்தியால் கொல்லப் பட்ட அரக்கன். க்க வேண்டின்ன. அதனால் சிவமூர்த்தி 6. சண்முக சேநாவீரன். தம்மிடமிருந்த மேகங்களை நான்கு மூலை 7. சிவகணத்தவன், இவன் தேகமுழு யிலும் எவி நீரைப்பருகி மழை தடுக்க ஏவி தும் வாயும், எண்ணிறந்த கைகால்களு னர். அதனால் இப்பெயருண்டாயிற்று. முள்ளவன். இங்ஙனமன்றி வேறுங்கூறுவர். திரு ஆல நீக்கனன் - யதுவம்சத்து அநமித்திரன். வாய், திருநள்ளாறு, திருமுடங்கை, திரு ஜேஷ்டபுத்திரன். இவன் புத்திரர் சத்ரா நடுவூர் இவைகளுக்கு நடுவிருத்தலின் இப் சித், பிரசேநன். பெயர் பெற்றதென்பர் நச்சினார்க்கினியர். நீகீகுருந்தனம் - ஒரு நகரம். நீக்குரோதன் - உக்கிரசேகன் குமரன். நீக்ாகத்தானம் - என்பது, ஒருவராலும் கண் டிக்கப்படேன் என்பவன் மதத்தைக் கண் டிக்கப்படுவது. இது அப்ரதிபத்தி, விப் நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனர் - ரதிபத்தி எனவும், இவற்றின் பேதம் பிர மான்கொம்பை நிமிர்த்திக் கைக்கோலாகக் திஞ்ஞா ஆனி, பிரதிஞ்ஞாந்தம், பிரதிஞ் கொண்டமையால் இவர் கலைக்கோட்டுத் ஞாவிரோதம் பிரதிஞ்ஞாசந்யாசம், எது தண்டனெனப்பட்டார். இவரது இயற் வந்தாம், அர்த்தாந்தரம், நிரர்த்தகம், அவிக்
மான்மணிக்கடிகை ஒது நிக்ரகத்தானம் அருந் அரிசிய திருமால் கேட் நிகழ்வின் அழைக்கத் தாசர் நாராயணஸ்மாணை பெயர் புலப்படவில்லை . நிகண்டன் என்ற செய்ய அயுதமென்னு மெண்கொண்ட அடைமொழியால் இவர் தமிழில் நிகண் விஷ்ணுபடர் அவர்களைப் புறங்கொடுக்கச் டொன்று செய்தாரென்று தெரிகிறது . செய்தனர் . இதனையறிந்த அரசன் தாசரை அதுவே கலைக்கோட்டுத் தண்டனெனப் யடைந்து பணிந்து புகழ்ந்தனன் . இவர் படுவது . இதனை இடுகுறிப்பெயர் என்று மக்கத்திற்குச் சீடருடன் செல்லுகையில் கொண்டார் . களவியலுரைகாரரும் நன் வழியில் ஆற்றில் வெள்ளம்வா அலக்நிரஞ் னூல் விருத்தியுரைகாரரும் ( சூத் சக ) சன் என்று தாண்டிச்சென்றனர் . சீடர் அஃது இதுகாறும் வெளிவந்திலது . இவர் திகைக்கத் தாசர் நம்மைநினைத்து ஆம் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . றைக் கடக்க என அவ்வாறு செய்து கடந் | இவர் பாடியது ( நற் . கூ அஉ - ம் ) பாட்டு தனர் . பின் மக்கத்தை அடைந்து அங்கி நீகம்பன் - சுந்தோபசுந்தருக்குத் தந்தை . ருந்தோர் இங்குப் புதைந்திருக்கும் இந்துக் நீகழ்வினவிற்சியணி - இது முன் நடந்த கள் விக்ரகத்தை எழுப்புமெனக் கேட் தையேனும் பின் நடப்பதையேனும் அப் கப் பூமியில் மூடியிருந்த திருமால் விக்ர | போது நடக்கிறதாகச் சொல்லுதலாம் . இத கத்தை எழுப்பித் தரிசிப்பித்து ஒரு ஆற் | னைப் பாவிகாலங்காரம் என்பர் . ( குவல . ) றைக் கடக்கமுடியாது திகைத்த அரசனுக் நீகர்தீ - டம்பமாயைகளின் குமாரன் இது குக் கடுதாசியால் கலஞ்சமைத்து அதில் ( உருவகம் ) அவன் சேனையுடன் ஆற்றைக் கடப்பித் நீதம்பலை - இலங்கைத் தீவில் இந்திரசித்து துக் கோரக்கர் சொற்படி அரித்துவாரத் யாகஞ்செய்த இடம் . திருந்த நான்குலக்ஷம் ஜனங்களுக்கு உண நிகும்பன் - 1 . ( சங் . ) அஸ் தன் குமரன் . வளித்து அரிபஜனை செய்து களித்தவர் . 2 . அரியசுவன் குமரன் . குமரன் பர் நான்மணிக்கடிகை - இது சங்கமருவிய ஹிணாசுவன் பதினெண்கீழ்க் கணக்கினுள் ஒன்று . நீதி 3 . இராவணனுக்கு அம்மான் . பெரிய நூல் . ஒவ்வொரு செய்யுளும் தனித்தனி ஆகாரமுடையவன் . இவனுக்கு ஒன்பது நான்கு நீதிகளைக் கற்பிக்கும் . இதனை இய கோடி சைந்யம் . இவன் அக்னியுடன் ற்றியவர் விளம்பிநாகனார் . கடவுள் வாழ்த்து போர் செய்து வென்றவன் இராவணனுக் உட்பட நூற்றொரு வெண்பாக்களையுடை குச் சீதையை விட்டுவிடும்படி புத்திபோ தித்தவன் . மாருதியால் அறையுண்டிறந் நான்மாடக்கூடல் - தென்மதுரைக்கு ஒரு தவன் . பெயர் . இம்மதுரைமா நகரத்தின்மீது 4 . கும்பகர்ணன் குமரன் . அநுமனால வருணன் கோபித்து மேகங்களை ஏவி இறந்தவன் . மழை பொழிவித்த காலத்துப் பாண்டியன் 5 . சிவமூர்த்தியால் கொல்லப் பட்ட அரக்கன் . க்க வேண்டின்ன . அதனால் சிவமூர்த்தி 6 . சண்முக சேநாவீரன் . தம்மிடமிருந்த மேகங்களை நான்கு மூலை 7 . சிவகணத்தவன் இவன் தேகமுழு யிலும் எவி நீரைப்பருகி மழை தடுக்க ஏவி தும் வாயும் எண்ணிறந்த கைகால்களு னர் . அதனால் இப்பெயருண்டாயிற்று . முள்ளவன் . இங்ஙனமன்றி வேறுங்கூறுவர் . திரு ஆல நீக்கனன் - யதுவம்சத்து அநமித்திரன் . வாய் திருநள்ளாறு திருமுடங்கை திரு ஜேஷ்டபுத்திரன் . இவன் புத்திரர் சத்ரா நடுவூர் இவைகளுக்கு நடுவிருத்தலின் இப் சித் பிரசேநன் . பெயர் பெற்றதென்பர் நச்சினார்க்கினியர் . நீகீகுருந்தனம் - ஒரு நகரம் . நீக்குரோதன் - உக்கிரசேகன் குமரன் . நீக்ாகத்தானம் - என்பது ஒருவராலும் கண் டிக்கப்படேன் என்பவன் மதத்தைக் கண் டிக்கப்படுவது . இது அப்ரதிபத்தி விப் நிகண்டன் கலைக்கோட்டுத் தண்டனர் - ரதிபத்தி எனவும் இவற்றின் பேதம் பிர மான்கொம்பை நிமிர்த்திக் கைக்கோலாகக் திஞ்ஞா ஆனி பிரதிஞ்ஞாந்தம் பிரதிஞ் கொண்டமையால் இவர் கலைக்கோட்டுத் ஞாவிரோதம் பிரதிஞ்ஞாசந்யாசம் எது தண்டனெனப்பட்டார் . இவரது இயற் வந்தாம் அர்த்தாந்தரம் நிரர்த்தகம் அவிக்