அபிதான சிந்தாமணி

நாழி கானகதரன் கம், (6) உபஜித்வாரோகம் ஆக ஜிக்வா) அர்வதிக்கு (60) இன்மேல் நான்கு காழி சோகம் 6. கை விஷம். மிருகசீரிஷம், சோதி, கேட் நா - அரிசி முதலிய தானியங்களை அளக் டை இவற்றிற்கு (கச) இன்மேல் நான்கு கும் கருவி. இது மாக்கால், படி முதலா நாழிகை விஷம். உரோகணிக்கு (50) கப் பலவகைப்படும். இன்மேல் நான்கு நாழிகை விஷம், உத்தி தாழிகைக்கருவி - இது பளிங்கினால் உடுக் ரம், சதயம் இவற்றிற்கு (க.அ ) இன்மேல் கைபோன்று ஒருபுறம் சிறு மணல்நிறை நான்கு நாழிகை விஷம். இதில் சகல யப் பெற்றது. இம் மணல் மேல்புற மங்கல காரியங்களும் நீக்கவேண்டும். மிருந்து கீழ்புறம் சிறுக விழுந்துவிடின் இந்த விஷகடிகையில் சந்திரன் சுபாங்கி அரைமணி, அம்மணல் விழுந்த பக்கத்தை சத்து நிற்கச் சபகிரகத்தாற் பார்க்கப்பெறி மீண்டும் திருப்ப அது மறுபக்கம் நிறை னும், சுபக்ரகத்துடன் கூடி நிற்பினும், யின் அரைமணி, இவ்வாறு திருப்பி மணி பிரகஸ்பதிகேந்திர திரிகோணத்தில் நிற் தெரிந்துகொள்வோர் ஆன்றோர். (உல.) பினும் விஷகடிகை தோஷமில்லை. அப் நாழிகைவட்டில் - இது நாழிகையின் அள போது அமுதத்தைச் செய்வன் சந்திரன், வைத் தெரிவிக்கும் ஒருவகைக் கருவி. (விதானமாலை) இது மெல்லிய தகட்டால் கிண்ணம் நாற்கவிராசநம்பி- இவர் தொண்டைநாட் போன்று இடையில் ஊசி முனையினும் | டிற் புளியங்குடியில் பிறந்த உய்யவந்தார் சிறிய துவாரமுள்ளது. இதனை நீருள்ள | என்பவருக்குக் குமார். இவர் 'சைநர். தொட்டியில் மிதக்கவிடின் இதில் நீர் இவா தமிழ் நூல்கற்று வல்லவராய் ஆசு, அச் சிறு புழைவழி சென்று நிரம்பிக் கிண் மலம் சென்று நிரம்பிக் சிண் வித்தாரம், மதுரம், சித்திரம் என்னும் ணம் நீரில் அமிழின் ஒரு நாழிகையாம். கவியில் வல்லவரான துபற்றி, இவருக்கு (உல - வ.) நாற்கவிராசநம்பி என்று பெயர் வந்தது. நாளீசங். * - ஒரு கொக்கு. இதற்கு இவர்க்கு இதற்குமுன் நம்பியென்பது இராஜத.. மன் எனவும் பெயர். ஒரு வேதி பெயராயிருக்கலாம். இவர் அகப்பொரு யச் சிறுவன் தன் பிதுராஸ்திகளைத் தீய ளின் விரிவைச்சுருக்கிச் சுருங்கிய எலா வழியில் செலவிட்டு இதனிடை வா இது கத் தம்பெயரால் நாற்கவிராசநம்பி அகப் தன்னண்பனால் பொருள் தருவித்தது. பொருளென இயற்றினர். அந்நூல் அகத் இந் நன்றி பெற்ற வேதியச் சிறுவன் திணையியல் களவியல், வரைவியல், கற்பி கொக்கினைக் கொல்லக் கொக்கினண்பன் யல், ' ஒழிபியல் என ஐந்து இயல்களை வேதியச் சிறுவனைக் கொன்றனன். பின் | யுடையது. (அகப்பொகுள் விளக்கம்.) கொக்கின் மனைவி கணவனை உயிர்ப்பிக்க நாற்கால் இராசி - மேஷம், ரிஷபம், எழுந்து வேதியச் சிறுவனையும் எழுப்பி சிங்கம், தனுசு ஆக ச. நற்புத்தி கூறி நெடுநாளிருந்தது. நானகதாசர் - இவர் பஞ்சாபுதேசத்தவர் ; நாள் - பூமி ஒருமுறை தன்னைச் சுற்றி அரிபக்தி மிகுந்தவராய்த் துருக்கதேசமாத வருவது. லால் வேதியர்களையும் தேவாலயத்தையும் நாள் விஷம் - அஸ்தத்திற்கு (உஉ) இன் தம்மாசனிடஞ் சொல்லி இடித்து விடுவ மேலும், ஆயிலியத்திற்கு (உக) இன் சென்று தாமே கோயிலை இடித்துப் பின் மேலும், திருவாதிரைக்கு (கக) இன் னர் ஒரு மசீது கட்டி அதனையுமிடித்துச் மேலும், பூரட்டாதிக்கு (கசு ) இன் மேலும் செல்வ முழுது மழித்துத் தனித்திருக்கை அடையவே நான்கு நாழிகை விஷம். யில் துருக்கர் தம்மவன் ஒருவன் வேஷ இரேவதி, புனர்பூசம், கார்த்திகை, மகம் தாரியாய்த் திரிகின்றானென்ன அரசன் இவற்றிற்கு (10) இன்மேல் நான்கு நாழி கேட்டு ஒரு தூ தனையனுப்பி வருக எனத் கை விஷம். உத்திரட்டாதி, பரணி, பூரா தாசர் அரசனுக்கு நான் நாராயணனை டம் இவற்றிற்கு (உச) இன்மேல் நான்கு வணங்குவோ னுன்னிடம் வரவேண்டிய நாழிகை விஷம். பூசம், உத்திராடம், தில்லையென்று ஒருகவி எழுதியனுப்ப மூலம், பூரம், சித்திரை இவற்றிற்கு (20) அரசன் கண் இளமகிழ்ந்து ஆயினும் பின், இன்மேல் நான்குநாழிகை விஷம். அவிட் னுமறிவோமென்று கோபித்தவன்போல் டம், அநுஷம், திருவோணம் இவற்றிற்கு சில வீரரையனுப்பி அவரை அழைத்து (5) இன்மேல் நான்கு நாழிகை விஷம். வரக் கட்டளையிட வீரர் தாசரிடஞ்சென்று
நாழி கானகதரன் கம் ( 6 ) உபஜித்வாரோகம் ஆக ஜிக்வா ) அர்வதிக்கு ( 60 ) இன்மேல் நான்கு காழி சோகம் 6 . கை விஷம் . மிருகசீரிஷம் சோதி கேட் நா - அரிசி முதலிய தானியங்களை அளக் டை இவற்றிற்கு ( கச ) இன்மேல் நான்கு கும் கருவி . இது மாக்கால் படி முதலா நாழிகை விஷம் . உரோகணிக்கு ( 50 ) கப் பலவகைப்படும் . இன்மேல் நான்கு நாழிகை விஷம் உத்தி தாழிகைக்கருவி - இது பளிங்கினால் உடுக் ரம் சதயம் இவற்றிற்கு ( . ) இன்மேல் கைபோன்று ஒருபுறம் சிறு மணல்நிறை நான்கு நாழிகை விஷம் . இதில் சகல யப் பெற்றது . இம் மணல் மேல்புற மங்கல காரியங்களும் நீக்கவேண்டும் . மிருந்து கீழ்புறம் சிறுக விழுந்துவிடின் இந்த விஷகடிகையில் சந்திரன் சுபாங்கி அரைமணி அம்மணல் விழுந்த பக்கத்தை சத்து நிற்கச் சபகிரகத்தாற் பார்க்கப்பெறி மீண்டும் திருப்ப அது மறுபக்கம் நிறை னும் சுபக்ரகத்துடன் கூடி நிற்பினும் யின் அரைமணி இவ்வாறு திருப்பி மணி பிரகஸ்பதிகேந்திர திரிகோணத்தில் நிற் தெரிந்துகொள்வோர் ஆன்றோர் . ( உல . ) பினும் விஷகடிகை தோஷமில்லை . அப் நாழிகைவட்டில் - இது நாழிகையின் அள போது அமுதத்தைச் செய்வன் சந்திரன் வைத் தெரிவிக்கும் ஒருவகைக் கருவி . ( விதானமாலை ) இது மெல்லிய தகட்டால் கிண்ணம் நாற்கவிராசநம்பி - இவர் தொண்டைநாட் போன்று இடையில் ஊசி முனையினும் | டிற் புளியங்குடியில் பிறந்த உய்யவந்தார் சிறிய துவாரமுள்ளது . இதனை நீருள்ள | என்பவருக்குக் குமார் . இவர் ' சைநர் . தொட்டியில் மிதக்கவிடின் இதில் நீர் இவா தமிழ் நூல்கற்று வல்லவராய் ஆசு அச் சிறு புழைவழி சென்று நிரம்பிக் கிண் மலம் சென்று நிரம்பிக் சிண் வித்தாரம் மதுரம் சித்திரம் என்னும் ணம் நீரில் அமிழின் ஒரு நாழிகையாம் . கவியில் வல்லவரான துபற்றி இவருக்கு ( உல - . ) நாற்கவிராசநம்பி என்று பெயர் வந்தது . நாளீசங் . * - ஒரு கொக்கு . இதற்கு இவர்க்கு இதற்குமுன் நம்பியென்பது இராஜத . . மன் எனவும் பெயர் . ஒரு வேதி பெயராயிருக்கலாம் . இவர் அகப்பொரு யச் சிறுவன் தன் பிதுராஸ்திகளைத் தீய ளின் விரிவைச்சுருக்கிச் சுருங்கிய எலா வழியில் செலவிட்டு இதனிடை வா இது கத் தம்பெயரால் நாற்கவிராசநம்பி அகப் தன்னண்பனால் பொருள் தருவித்தது . பொருளென இயற்றினர் . அந்நூல் அகத் இந் நன்றி பெற்ற வேதியச் சிறுவன் திணையியல் களவியல் வரைவியல் கற்பி கொக்கினைக் கொல்லக் கொக்கினண்பன் யல் ' ஒழிபியல் என ஐந்து இயல்களை வேதியச் சிறுவனைக் கொன்றனன் . பின் | யுடையது . ( அகப்பொகுள் விளக்கம் . ) கொக்கின் மனைவி கணவனை உயிர்ப்பிக்க நாற்கால் இராசி - மேஷம் ரிஷபம் எழுந்து வேதியச் சிறுவனையும் எழுப்பி சிங்கம் தனுசு ஆக . நற்புத்தி கூறி நெடுநாளிருந்தது . நானகதாசர் - இவர் பஞ்சாபுதேசத்தவர் ; நாள் - பூமி ஒருமுறை தன்னைச் சுற்றி அரிபக்தி மிகுந்தவராய்த் துருக்கதேசமாத வருவது . லால் வேதியர்களையும் தேவாலயத்தையும் நாள் விஷம் - அஸ்தத்திற்கு ( உஉ ) இன் தம்மாசனிடஞ் சொல்லி இடித்து விடுவ மேலும் ஆயிலியத்திற்கு ( உக ) இன் சென்று தாமே கோயிலை இடித்துப் பின் மேலும் திருவாதிரைக்கு ( கக ) இன் னர் ஒரு மசீது கட்டி அதனையுமிடித்துச் மேலும் பூரட்டாதிக்கு ( கசு ) இன் மேலும் செல்வ முழுது மழித்துத் தனித்திருக்கை அடையவே நான்கு நாழிகை விஷம் . யில் துருக்கர் தம்மவன் ஒருவன் வேஷ இரேவதி புனர்பூசம் கார்த்திகை மகம் தாரியாய்த் திரிகின்றானென்ன அரசன் இவற்றிற்கு ( 10 ) இன்மேல் நான்கு நாழி கேட்டு ஒரு தூ தனையனுப்பி வருக எனத் கை விஷம் . உத்திரட்டாதி பரணி பூரா தாசர் அரசனுக்கு நான் நாராயணனை டம் இவற்றிற்கு ( உச ) இன்மேல் நான்கு வணங்குவோ னுன்னிடம் வரவேண்டிய நாழிகை விஷம் . பூசம் உத்திராடம் தில்லையென்று ஒருகவி எழுதியனுப்ப மூலம் பூரம் சித்திரை இவற்றிற்கு ( 20 ) அரசன் கண் இளமகிழ்ந்து ஆயினும் பின் இன்மேல் நான்குநாழிகை விஷம் . அவிட் னுமறிவோமென்று கோபித்தவன்போல் டம் அநுஷம் திருவோணம் இவற்றிற்கு சில வீரரையனுப்பி அவரை அழைத்து ( 5 ) இன்மேல் நான்கு நாழிகை விஷம் . வரக் கட்டளையிட வீரர் தாசரிடஞ்சென்று