அபிதான சிந்தாமணி

நார்ப்பொருள்கள் - நாவில் உண்டாம் ரோகம் தாடிப்பை காண - இது தென் ஆபிரிகா முதலிய இடங்களில் பயிரிடப்படுகிறது. கண்டத்தின் மேற்குக்கரை நீர் நிலைகளில் இதன் நாரினால் உறுதியான கான்வாஸ் வசிப்பவை. இது 5, 6 அடிகள் உயரம், கள், கப்பற் பாய்கள், மெல்லிய கயிறுகள் இதற்குத் தூரமாகப் பறப்பதற்கான இறக் மற்றும் பல செய்யப்படுகின்றன. சைகளுண்டு. இவ்வின் ஆணிற்குக் கழுத் காசருக்கனார் - இச்செடி இந்தியாவின் துப்பக்கத்தில் ஒரு தோற்பை தொக்கு வடபாகங்களில் பயிரிடப்படுகிறது. இது இது. அப்பையின் மேற்பாகம் இரத்தம் 12, 14 அடி உயரம் வளரும், இதன் நாரி போற் சிவந்து பளபளப்பா யிருக்கிறது. னால் கோணிகள் நெய்வர். இது அங்காட்டாரால் வளர்க்கப்பட்டு வீட் தென்னை, பனை - இவற்றின் நாரினால் டில் அவர்களுடன் உலாவுகிறது. கயிறுகள் பின்னுவார்கள், நெடுங்கழுத்து நாரை-இது அமெரிக்கா தாலடியார் -1. இது சைநமுனிவர்களால் கண்ட வாசி. இதன் கால்கள் 1) அக்கு இயற்றப்பட்ட நீதி நூல். சங்க மருவிய லம் உயாம், இதன் தோலகன்ற பாதங்களி பதினெண்கீழ் கணக்கினுள் ஒன்று. நா ஒள்ள விரல்கள் 3 அங்குல நீளம், உடல் னூறு வெண்பாக்களை யுடையது. பதும அடி கனம், இதன் கழுத்துப் பருத்து னார் என்பவர் இவைகளை முப்பாலாய் நாற் 8,9 அடிகள் தீனத்திற்குப் பாம்பைப்போல் பது அதிகாரங்களாகப் பகுத்து உரையும் நீண்டிருக்கிறது. இதில் பெண்பறவை இயற்றினர். கடவுள் வாழ்த்தும் அவரே கழுத்து முதல் வால்வரை 5, 6 அடிகள் இயற்றியதென்பர். ரீனமும், ஆண் பறவை 8, 10 அடிகள் நாலாயிரக்கோவை - காங்கேய முதலியார் சீளமும் இருக்கின்றன. மூக்குக் கூர்மை மீது ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய கோவைப் பிர யாய் 4 அங்குலம் நீளம், வாயினுட்புறத் பந்த ம். | தில் கூரிய சிறு பற்களுண்டு. இதன் நாலுகவிப்பெருமாள் - திருமங்கை மன் மேல்மூக்குக் கரூமை, கீழ்மூக்கு மஞ்சள் | னன் பட்டப்பெயர். நிறம். இதன் வாய் கண்ணுக்குப் பின் நாலூராச்சான்- ஒரு வைஷ்ணவர் சோழ புறம் வரையில் நீண்டிருக்கிறது தருது னுக்கு மந்திரியென்பர். பர்ப்பொதள்கள் - சணல் - (Elax) இது | நாலூராச்சான்பிள்ளை - திருவாய்மொழிப் ஒருவித வருவார்தாப் பயிர், இரண்டடி பிள்ளைக்கு மருமகன். உயாம் உள்ளது, நீலப்பூப் பூப்பது, நாலூரான்- உடையவரை ஆச்ரயித்தவர். இது தற்காலம் எல்லா நாகெளிலும் பயிர் நாலை கிழவன் நாகன் - ஒருவள்ளல். வட செயாப்படுகிறது. இச்செடிகளை நன்றாச நெடுந்தத்தனாற் பாடப்பட்டவன். பாண் உலர்த்தித் தண்ணீரில் ஊறியபின் தண்டு | டியனுடைய வீரன். (புற. நா.) களிலுள்ள பசுமை நீங்கும். பின்னவற்றை நால்வகைத்தேவர் - முப்பத்து மூவர் அவர் மறுத்தி அவற்றிலுள்ள கயிறு போன்ற நரரி வசுக்கள் எண்மர், திவாகார் பன்னிருவர், ஓனச்சிக்கறுத்துச் சணல் நூலாக்கிசெய்வர்.) உருத்திரர் பதினொருவர், மருத்துவர் இரு இந்தச் சணல் துணிகளில் முக்கியமான வர். மூவாறு கணங்களாவார் கின்னரர், சல்லா டாமஸ்க். இது முதலில் சிரியா நிம்புருடர், விச்சாதார், கருடர், பூதர், தேசத்திலுள்ள டாமஸ்க் தேசத்தில் நெய் இயக்கர், உரகர், சார், சாரணர், முனிவர், யப்பட்டது. இரண்டாவது கேம்பிரிக். பரகதியோர், சித்தர், காந்தருவர், தாரகை இது பிரான்ஸ் தேசத்திலுள்ள கேம்பிரிக் கள், பசாசர், இராக்கதர், போகபூமியர், எனும் இடத்தில் செய்யப்பட்டது. ஆகாசவாசிகள். பஞ்ச - இது பல இடங்களில் பயிரா நாவில் உண்டாம் சோகம் - நாவில் திரி கும் பொருள். இது உயாத்தில் நான்கு தோஷங்களினால் சிவந்தும், கொப்பளங் ஐந்தடி யிருக்கும். இதிற் பலவகையுண்டு. கள் உண்டாகியும் வருவது. இவை நாபி இது ஏராளமான பஞ்சைக் கொடுக்கும். க்கு அடி இடம், நாபி, இருதயம், கண்ட ம், இதனை எலாச்சிப் பலவித வேஷ்டிகள் நாக்கு இந்த ஐந்து ஸ்தானங்களைப்பற்றிப் நெய்வர். பிறக்கும். இது (1) வாதஜிக்வாகண்டக பாரசீக சணல் - (Hemp) து முதலில் ரோகம், (2) பித்தஜிக்வாகண்டக ரோகம், பாசிச வினைபொருள். தற்காலம் ரஷ்யா, (3) சிலேஷ்மஜிக்வாகண்டகரோகம், (4) வட இந்தியா, வட அமெரிகா, ஆபிரிகா ஜிக்வாலஜகரோகம், (5) அதிஜிக்வாரோ 'லேப்களிலும் 2
நார்ப்பொருள்கள் - நாவில் உண்டாம் ரோகம் தாடிப்பை காண - இது தென் ஆபிரிகா முதலிய இடங்களில் பயிரிடப்படுகிறது . கண்டத்தின் மேற்குக்கரை நீர் நிலைகளில் இதன் நாரினால் உறுதியான கான்வாஸ் வசிப்பவை . இது 5 6 அடிகள் உயரம் கள் கப்பற் பாய்கள் மெல்லிய கயிறுகள் இதற்குத் தூரமாகப் பறப்பதற்கான இறக் மற்றும் பல செய்யப்படுகின்றன . சைகளுண்டு . இவ்வின் ஆணிற்குக் கழுத் காசருக்கனார் - இச்செடி இந்தியாவின் துப்பக்கத்தில் ஒரு தோற்பை தொக்கு வடபாகங்களில் பயிரிடப்படுகிறது . இது இது . அப்பையின் மேற்பாகம் இரத்தம் 12 14 அடி உயரம் வளரும் இதன் நாரி போற் சிவந்து பளபளப்பா யிருக்கிறது . னால் கோணிகள் நெய்வர் . இது அங்காட்டாரால் வளர்க்கப்பட்டு வீட் தென்னை பனை - இவற்றின் நாரினால் டில் அவர்களுடன் உலாவுகிறது . கயிறுகள் பின்னுவார்கள் நெடுங்கழுத்து நாரை - இது அமெரிக்கா தாலடியார் - 1 . இது சைநமுனிவர்களால் கண்ட வாசி . இதன் கால்கள் 1 ) அக்கு இயற்றப்பட்ட நீதி நூல் . சங்க மருவிய லம் உயாம் இதன் தோலகன்ற பாதங்களி பதினெண்கீழ் கணக்கினுள் ஒன்று . நா ஒள்ள விரல்கள் 3 அங்குல நீளம் உடல் னூறு வெண்பாக்களை யுடையது . பதும அடி கனம் இதன் கழுத்துப் பருத்து னார் என்பவர் இவைகளை முப்பாலாய் நாற் 8 9 அடிகள் தீனத்திற்குப் பாம்பைப்போல் பது அதிகாரங்களாகப் பகுத்து உரையும் நீண்டிருக்கிறது . இதில் பெண்பறவை இயற்றினர் . கடவுள் வாழ்த்தும் அவரே கழுத்து முதல் வால்வரை 5 6 அடிகள் இயற்றியதென்பர் . ரீனமும் ஆண் பறவை 8 10 அடிகள் நாலாயிரக்கோவை - காங்கேய முதலியார் சீளமும் இருக்கின்றன . மூக்குக் கூர்மை மீது ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய கோவைப் பிர யாய் 4 அங்குலம் நீளம் வாயினுட்புறத் பந்த ம் . | தில் கூரிய சிறு பற்களுண்டு . இதன் நாலுகவிப்பெருமாள் - திருமங்கை மன் மேல்மூக்குக் கரூமை கீழ்மூக்கு மஞ்சள் | னன் பட்டப்பெயர் . நிறம் . இதன் வாய் கண்ணுக்குப் பின் நாலூராச்சான் - ஒரு வைஷ்ணவர் சோழ புறம் வரையில் நீண்டிருக்கிறது தருது னுக்கு மந்திரியென்பர் . பர்ப்பொதள்கள் - சணல் - ( Elax ) இது | நாலூராச்சான்பிள்ளை - திருவாய்மொழிப் ஒருவித வருவார்தாப் பயிர் இரண்டடி பிள்ளைக்கு மருமகன் . உயாம் உள்ளது நீலப்பூப் பூப்பது நாலூரான் - உடையவரை ஆச்ரயித்தவர் . இது தற்காலம் எல்லா நாகெளிலும் பயிர் நாலை கிழவன் நாகன் - ஒருவள்ளல் . வட செயாப்படுகிறது . இச்செடிகளை நன்றாச நெடுந்தத்தனாற் பாடப்பட்டவன் . பாண் உலர்த்தித் தண்ணீரில் ஊறியபின் தண்டு | டியனுடைய வீரன் . ( புற . நா . ) களிலுள்ள பசுமை நீங்கும் . பின்னவற்றை நால்வகைத்தேவர் - முப்பத்து மூவர் அவர் மறுத்தி அவற்றிலுள்ள கயிறு போன்ற நரரி வசுக்கள் எண்மர் திவாகார் பன்னிருவர் ஓனச்சிக்கறுத்துச் சணல் நூலாக்கிசெய்வர் . ) உருத்திரர் பதினொருவர் மருத்துவர் இரு இந்தச் சணல் துணிகளில் முக்கியமான வர் . மூவாறு கணங்களாவார் கின்னரர் சல்லா டாமஸ்க் . இது முதலில் சிரியா நிம்புருடர் விச்சாதார் கருடர் பூதர் தேசத்திலுள்ள டாமஸ்க் தேசத்தில் நெய் இயக்கர் உரகர் சார் சாரணர் முனிவர் யப்பட்டது . இரண்டாவது கேம்பிரிக் . பரகதியோர் சித்தர் காந்தருவர் தாரகை இது பிரான்ஸ் தேசத்திலுள்ள கேம்பிரிக் கள் பசாசர் இராக்கதர் போகபூமியர் எனும் இடத்தில் செய்யப்பட்டது . ஆகாசவாசிகள் . பஞ்ச - இது பல இடங்களில் பயிரா நாவில் உண்டாம் சோகம் - நாவில் திரி கும் பொருள் . இது உயாத்தில் நான்கு தோஷங்களினால் சிவந்தும் கொப்பளங் ஐந்தடி யிருக்கும் . இதிற் பலவகையுண்டு . கள் உண்டாகியும் வருவது . இவை நாபி இது ஏராளமான பஞ்சைக் கொடுக்கும் . க்கு அடி இடம் நாபி இருதயம் கண்ட ம் இதனை எலாச்சிப் பலவித வேஷ்டிகள் நாக்கு இந்த ஐந்து ஸ்தானங்களைப்பற்றிப் நெய்வர் . பிறக்கும் . இது ( 1 ) வாதஜிக்வாகண்டக பாரசீக சணல் - ( Hemp ) து முதலில் ரோகம் ( 2 ) பித்தஜிக்வாகண்டக ரோகம் பாசிச வினைபொருள் . தற்காலம் ரஷ்யா ( 3 ) சிலேஷ்மஜிக்வாகண்டகரோகம் ( 4 ) வட இந்தியா வட அமெரிகா ஆபிரிகா ஜிக்வாலஜகரோகம் ( 5 ) அதிஜிக்வாரோ ' லேப்களிலும் 2