அபிதான சிந்தாமணி

நாராயணன் 971 - நாரைகள் சரை நாராயணர் கழுத்தில் பிடிக்க அவர் என்னும் பெயர் கொண்ட தீர்த்தங்கள் பிடித்த இடம் நீலகண்டமாயிற்று. (பார. இதில் இருக்கும். இதில் நந்தை, ஸte, சாந்திபர்வம்.) - ஸௌாபேயி, லதை, வஸை எனும் சார் நாராயணன் - திருமாலுக்குள்ள திருநாமங் தருவப்பெண்கள் ஒரு இருடி சாபத்தால் களில் முதன்மையானது. இதுவே (நாரா முதலைகளாயிருந்தனர். இவர்கள் அருச் யணநம் ) எனும் திருமந்திரம், நாரம் என் சுநனால் சாபம் நீங்கினர். சால் சலம், அதனை இடமாகக்கொண்டவர் நாரின் வகை - நார் என்பது செடிகளினி ஆதலின் இவர்க்கு இத்திருநாமம் உண்டா ன்று எடுக்கப்படுவது. சணல், கற்றாழை, யிற்று. இந்தமந்திரம் பிரணவசகிதமாய் பனை, தென்னை முதலியவற்றின் தன், அஷ்டாக்ஷரம் எனப்படும். இது எட்டுத் மட்டை இவற்றைத் தண்ணீரில் ஊறவிட் திரு அகரமும், மூன்று பதமுமாய் இருக் டெடுத்து அடித்துச் சுத்தம் செய்து கயிறு கும், மூன்று பதமும் மூன்று பொருள் திரிப்பர், களைச் சொல்லும், அதாவது சேஷத்வம், நாரீகவசன் - மூலகனுக்கு ஒரு பெயர். பார தந்தர்யம், கைங்கர்யமுமாம். இதில் பாசிராமர் அரசர்களைக் கொலை செய்த முதற்பதம், எகாக்ஷரமான பிரணவம். காலத்துப் பெண்கள் இவனைக் கவசம் இது வேதசாரம். அதாவது வேதங்கள் போற் காத்ததலால் இவனுக்கு இப்பெயர் ஒவ்வொன்றற்கும் ஒவ்வொரு அக்ஷரமாக கிடைத்தது, மூலகனைக் காண்க. (பாக எடுத்தது. இதன் பெருமையினை விரிக் வதம்.) | கிற்பெருகும். இதுநிற்க நாராயணபதம் நாரைகள் - இவை கொக்கினத்தில் பெரி நாரங்களுக்கு அயனமென்றபடி, நாரங்க யவை. இவ்வினத்தில் பல வேறுபாடுகள் ளாவன, நித்தியவஸ்துக்களுடைய திரள். உண்டு. இவைகளுக்கு கழுத்தும், மூக் அவையாவன ஜ்ஞாநாநந்தா மலத்வாதி கும், காலும் மிக நீளம். உடல் சற்றுப் களும் ; ஞானசக்தியாதிகளும், வாத்ஸல்ய பருத்தது. காலும் மூக்கும் மஞ்சள் கலந்த ஸௌசீல்யாதிகளும், திருமேனியும், காந்தி செந்நிறம். உடம்பு வெண்மை முதலிய ஸௌகுமா ராதிகளும், திவ்ய பூஷணங் பலநிறம். இவ்வினத்தில் ஐரோப்பாவின் களும், திவ்யாயு தங்களும், பெரிய பிராட் வடபாகத்தில் ஒரு இனம் உண்டு, இவ் டியார் தொடக்கமான நாய்ச்சிமார்களும், வினத்திற்குத் தலையிலும் கழுத்திலும் நித்தியஸூரிகளும், சத்ர சாமராதிகளும், கொண்டையும் தாடியுமுண்டு, அவற்றி திருவாசல் காக்கும் முதலிகளும், கணாதி லுள்ள சிறகுகள் சுருண்டிருக்கும். இதன் பரும், முக்தரும், பாமாகாசமும், பாக்ருதி தலைப்பக்கம் கறுத்தும், முதுகு மாம்பல்கிற யும், பத்தாத்மாக்களும் காலமும், மகதாதி மாயும், வயிறு வெண்மையாயு மிருக்கும். விகாரங்களும், அண்டங்களும், அண்டங் கழுத்தில் சிற்றிறகுகள் புள்ளியுடன் வழு கட்குட்பட்ட தேவாதி பதார்த்தங்களும், வழுப்பாயுள்ளன. இவை நின்றபடி தூங் ஆம். அயனமென்றது இவற்றிற்கு ஆச் கும். தூங்குகையில் சில காவல்புரிகின்றன. ரயமென்றபடி, அங்கனம் அன்றி இவை, ' நெடுங்கால் நாரை - இது நீண்ட கால் தம்மை ஆச்ரயமாக வுடையன என்னலு களை யுடையதா தலால் இப்பெயர் பெற் மாம். ஆய என்கிறபதத்தால் எல்லா அடி றது. தலை கறுப்பு, முதுகுப்பக்கம் செவப் மைகளும், செய்யவேண்டுமென்று அபே புக்கலந்த சாம்பல் நிறம். இதன் காலக க்ஷிக்கிறது. நமஸ்ஸாலே நாம் வழுவில்லா ளும் அலகும் செந்நிறம், இதன் மூக்கு அடிமை செய்யவேண்டும் என்கிற பிரார் கீழ்நோக்கி வளைந்திருக்கிறது. இவை த்தனையைக் காட்டுகிறது. இன்னும் இந்த மீன்களையும் தளிர்களையுந் தின்கின்றன. மகாமந்திரத்தின் பெருமையை விரிந்த இதன் கால்கள் தோலடிகள். இவை நூல்களிற் காண்க. 2, 3 அடி தண்ணீ ரிலும் நடந்து சென்று நாராயணி - சத்தமாதர்களில் ஒருத்தி. இரைதேடும். இது தூங்கும்போது ஒரு நாரி - 1. மேருதேவியின் பெண். குருவின் காலை மடக்கிக்கொண்டும், கழுத்தை வளை பாரி. த்து உடலில் சுற்றிக்கொள்ளும். இது 2. தகூன்பெண். புலத்தியன் தேவி. மெதுவாய்ப் பறக்கும். வருஷத்திற் நாரிதீர்த்தம் - காரண்டலம், ஸௌபத்ரம், கொருமுறை 2 முட்டைகளிட்டுக் குஞ்சு பிரசஸங்கம , பௌலோமம், பாரத்வாசம் | பொரிக்கும்.
நாராயணன் 971 - நாரைகள் சரை நாராயணர் கழுத்தில் பிடிக்க அவர் என்னும் பெயர் கொண்ட தீர்த்தங்கள் பிடித்த இடம் நீலகண்டமாயிற்று . ( பார . இதில் இருக்கும் . இதில் நந்தை ஸte சாந்திபர்வம் . ) - ஸௌாபேயி லதை வஸை எனும் சார் நாராயணன் - திருமாலுக்குள்ள திருநாமங் தருவப்பெண்கள் ஒரு இருடி சாபத்தால் களில் முதன்மையானது . இதுவே ( நாரா முதலைகளாயிருந்தனர் . இவர்கள் அருச் யணநம் ) எனும் திருமந்திரம் நாரம் என் சுநனால் சாபம் நீங்கினர் . சால் சலம் அதனை இடமாகக்கொண்டவர் நாரின் வகை - நார் என்பது செடிகளினி ஆதலின் இவர்க்கு இத்திருநாமம் உண்டா ன்று எடுக்கப்படுவது . சணல் கற்றாழை யிற்று . இந்தமந்திரம் பிரணவசகிதமாய் பனை தென்னை முதலியவற்றின் தன் அஷ்டாக்ஷரம் எனப்படும் . இது எட்டுத் மட்டை இவற்றைத் தண்ணீரில் ஊறவிட் திரு அகரமும் மூன்று பதமுமாய் இருக் டெடுத்து அடித்துச் சுத்தம் செய்து கயிறு கும் மூன்று பதமும் மூன்று பொருள் திரிப்பர் களைச் சொல்லும் அதாவது சேஷத்வம் நாரீகவசன் - மூலகனுக்கு ஒரு பெயர் . பார தந்தர்யம் கைங்கர்யமுமாம் . இதில் பாசிராமர் அரசர்களைக் கொலை செய்த முதற்பதம் எகாக்ஷரமான பிரணவம் . காலத்துப் பெண்கள் இவனைக் கவசம் இது வேதசாரம் . அதாவது வேதங்கள் போற் காத்ததலால் இவனுக்கு இப்பெயர் ஒவ்வொன்றற்கும் ஒவ்வொரு அக்ஷரமாக கிடைத்தது மூலகனைக் காண்க . ( பாக எடுத்தது . இதன் பெருமையினை விரிக் வதம் . ) | கிற்பெருகும் . இதுநிற்க நாராயணபதம் நாரைகள் - இவை கொக்கினத்தில் பெரி நாரங்களுக்கு அயனமென்றபடி நாரங்க யவை . இவ்வினத்தில் பல வேறுபாடுகள் ளாவன நித்தியவஸ்துக்களுடைய திரள் . உண்டு . இவைகளுக்கு கழுத்தும் மூக் அவையாவன ஜ்ஞாநாநந்தா மலத்வாதி கும் காலும் மிக நீளம் . உடல் சற்றுப் களும் ; ஞானசக்தியாதிகளும் வாத்ஸல்ய பருத்தது . காலும் மூக்கும் மஞ்சள் கலந்த ஸௌசீல்யாதிகளும் திருமேனியும் காந்தி செந்நிறம் . உடம்பு வெண்மை முதலிய ஸௌகுமா ராதிகளும் திவ்ய பூஷணங் பலநிறம் . இவ்வினத்தில் ஐரோப்பாவின் களும் திவ்யாயு தங்களும் பெரிய பிராட் வடபாகத்தில் ஒரு இனம் உண்டு இவ் டியார் தொடக்கமான நாய்ச்சிமார்களும் வினத்திற்குத் தலையிலும் கழுத்திலும் நித்தியஸூரிகளும் சத்ர சாமராதிகளும் கொண்டையும் தாடியுமுண்டு அவற்றி திருவாசல் காக்கும் முதலிகளும் கணாதி லுள்ள சிறகுகள் சுருண்டிருக்கும் . இதன் பரும் முக்தரும் பாமாகாசமும் பாக்ருதி தலைப்பக்கம் கறுத்தும் முதுகு மாம்பல்கிற யும் பத்தாத்மாக்களும் காலமும் மகதாதி மாயும் வயிறு வெண்மையாயு மிருக்கும் . விகாரங்களும் அண்டங்களும் அண்டங் கழுத்தில் சிற்றிறகுகள் புள்ளியுடன் வழு கட்குட்பட்ட தேவாதி பதார்த்தங்களும் வழுப்பாயுள்ளன . இவை நின்றபடி தூங் ஆம் . அயனமென்றது இவற்றிற்கு ஆச் கும் . தூங்குகையில் சில காவல்புரிகின்றன . ரயமென்றபடி அங்கனம் அன்றி இவை ' நெடுங்கால் நாரை - இது நீண்ட கால் தம்மை ஆச்ரயமாக வுடையன என்னலு களை யுடையதா தலால் இப்பெயர் பெற் மாம் . ஆய என்கிறபதத்தால் எல்லா அடி றது . தலை கறுப்பு முதுகுப்பக்கம் செவப் மைகளும் செய்யவேண்டுமென்று அபே புக்கலந்த சாம்பல் நிறம் . இதன் காலக க்ஷிக்கிறது . நமஸ்ஸாலே நாம் வழுவில்லா ளும் அலகும் செந்நிறம் இதன் மூக்கு அடிமை செய்யவேண்டும் என்கிற பிரார் கீழ்நோக்கி வளைந்திருக்கிறது . இவை த்தனையைக் காட்டுகிறது . இன்னும் இந்த மீன்களையும் தளிர்களையுந் தின்கின்றன . மகாமந்திரத்தின் பெருமையை விரிந்த இதன் கால்கள் தோலடிகள் . இவை நூல்களிற் காண்க . 2 3 அடி தண்ணீ ரிலும் நடந்து சென்று நாராயணி - சத்தமாதர்களில் ஒருத்தி . இரைதேடும் . இது தூங்கும்போது ஒரு நாரி - 1 . மேருதேவியின் பெண் . குருவின் காலை மடக்கிக்கொண்டும் கழுத்தை வளை பாரி . த்து உடலில் சுற்றிக்கொள்ளும் . இது 2 . தகூன்பெண் . புலத்தியன் தேவி . மெதுவாய்ப் பறக்கும் . வருஷத்திற் நாரிதீர்த்தம் - காரண்டலம் ஸௌபத்ரம் கொருமுறை 2 முட்டைகளிட்டுக் குஞ்சு பிரசஸங்கம பௌலோமம் பாரத்வாசம் | பொரிக்கும் .