அபிதான சிந்தாமணி

காபி 983 நாமதேவர் ஞான மெவ்வகை வந்ததெனத் தேவரீரது கொடுத்து விடுகிறேனெனக் கேட்க விட் பெருமையெனக் கூறிப் பெருமாள் அருள் டலன் அவனது இற்புகுந் துடன்படுத்தத் பெற்று இருந்தவர். தாப் பொருள் பெற்று வந்து மகனிடங் நாபி -1. ஆக்னீத்ரசுதன், குமரி சுதேவி. கூறினள். மகனுமதற் குடன் பட்டு நிதி தேவி மேரு. (பாகவ தம்.) பெற்று வேதியருடன் எந்த வர்த்தகஞ் 2. இரண்யரோமன் அல்லது இரண்ய செயி னன்றாமென ஆயத் தாம் எண் ரேதஸுக்குக் குமான். ணியபடி அவரும் சமாராதனை செய்வது தாபிக்கிழங்கு - இதுவே விஷநாபி, இது குற்றமில்லாத வர்த்தகமெனக் கூறக்கேட் விஷமுள்ள மருந்து. இவ் வகையில் வெண் இக் கங்கையினருகு ஒரு மடங் கட்டி அதி ணாவி, கருநாவி, சூத்திரநாவி முதலிய லன்ன தானஞ் செய்து வருகையில் அனை உண்டு. இவற்றைச் சுத்தி செய்யாது வருங்கேட்டு நாமதேவரிடஞ் செல்லின் மருந்துகளுடன் சேர்க்கின் மரணத்தை அன்னங் கிடைக்குமென்று சென்று புசித் யொத்த துன்பம் விளைக்கும். துவந்தனர். இச்செய்தி நாடெங்கும் பர நாபிமகாராசா- இவனாண்டது அயோத் வப் பண்டரிபுரத்து வேதியரும் நாமதேவ தியாநகரம். இக்ஷவாகுவம்சம். தேவி மரு ரிடம் செல்லின் உண்டு தக்ஷணையும் தேவியம்மாள். குமார் இருஷபதீர்த்தங் பெற்று மீள்வோமென்று செல்லச் செல் கார். இவரைச் சைநர் தம் சமயத்தினர் வோரைக், கடன் கொடுத்த சௌகார் எங் என்பர். (மா - புராணம்.) குச் செல்கிறீர்களெனக் கேட்க அவர்க நாமகரணம்- பிராமணருக்குப் பிள்ளை பிற ளுண்மை கூறக்கேட்டுத் தானுஞ் செல்ல ந்த 12-ம் நாளும், க்ஷத்திரியருக்கு 16-ம் உடன்பட்டுச் சென்று அவரது ஈகையைக் நாளும், வைசியருக்கு 21-ம் நாளும், சூத் கண்டு மனம் புழுங்கிச் செல்வர்க்குங் திரருக்கு 31-ம் நாளும் நாமகரணம் செய்ய கொடுக்கவராத ஈகையை நோக்கி என் வேண்டும். இந்தநாட் கழிந்தால் சுபதினங் பணம் போயிற்று இனி இவனிடம் தரப் களிலே ஸ்திரிராசிகளு தயமாக லக்கினம் பணமேது என்று எங்கி வருந்தி யிருப்ப 5-ம் இடம், 8-ம் இடம் சுத்தமாகப் பூர்வான் வனை நாமதேவர்கண்டு அடிவணங்கிச் சமா னத்திலே நாமகரணஞ் செய்யவேண்டும். ராதனைக்கு வந்தவர்களை நோக்கி, அடிகளே நாமகள் - கடைச்சங்கத்தி லிருந்த சரஸ் இதோ இருக்கிற பிரபுவே சமாராதனைக் வதியினம்சம். திருவள்ளுவர்க்கு "நாடாமு குரியவர் அவரிடம் நீர் பெற்று அன்ன தனான்மறை நான்முகனாவிற், பாடாவிடை முண்க எனக் கூற - அவ்வாறே சமாராத ப்பாரதம் பகர்ந்தேன், - கூடாரை, என் னைக்கு வந்தோ ரிவனை நீர்வார்க்கக் கேட் முவன் மீனுயர்த்த வேந்திலை வேல்வேங் கக்கண்ட சௌகார், நான் தாய் தந்தைய தனே, வள்ளுவன் வாயதென்வாக்கு" 'ரின் சிரார்த்தமும் பொருள் செலவாமெ எனப்புகழ்ச்சி கூறியவள், னச் செய்தறியேன், கோவில்போ யறி நாமதேவர் - ஒரு பாகவதர். இவர் ஒரு யேன், குளமெடுத்தறியேன், தருமகாரி தொழி லுமின்றி இருந்தபோது தாய் இவ 'யங்கள் செய்தறியேன், இப்போதிவ்விடம் ரை நோக்கி மகனே நமக்குப் பொருளுண் வந்திருக்கும் பிராமணரால் இந்த நாமதே டாகும் வகை ஏதேனும் வர்த்தகாதிகள் வனால் நிந்திக்கப்படலானேனென்று விழ செய்யாதொழியி னில்லறம் எவ்வாறு லுக்கு இறைத்த நீர்போல் என் பணம் நடக்குமெனக் கூறக்கேட்டு யான் பணமி 'போயிற்றென்று நாங்கள் வெகு தூரத்தி லாது யாது செய்வதெனக் கேட்ட தாய் விருந்து அன்ன தானத்தை நோக்கிவந்து இவரை நோக்கி இவ்வூரில் எவர்க்கும் அதிக பசியுட னிருக்கின்றோமென்று தம் உபகரியாத லோபிதாதா என்பவன் அதிக மை நிந்தித்துக்கூறும் வேதியரை நோக்கி பொருள் வைத்திருக்கின்றான் அவனி இதோ நிந்தனைக்கும் உங்கள் பசிக்குமஞ்சி டைச் சென்று கடன்பெற்று வர்த்தகஞ் நீர் வார்க்கிறேன், இந்த அன்ன தானப் செய்வோமென்று தானே சென்று எனது பலன் நாமதேவன தாக என நீர்வார்த்த மகன் ஒரு வேலையுமின்றிச் சும்மாவிருக் னன். இதனைக்கண்ட வேதியர் சிரித்தனர். கின்றான் அவனுக்கு வர்த்தகஞ் செய்யப் சமாராதனைக்கு வந்தோர் நாமதேவர் உ பொருளுமில்லை ஆதலால் நீ எனக்கு ஆயி சரிக்கக் கண்டு தக்ஷணை வாங்கிச் சென்ற ரம் வராகன் தரில் ஆறுமாத அளவில் னர். பின் சௌகார் நாமதேவரை நோக்கி
காபி 983 நாமதேவர் ஞான மெவ்வகை வந்ததெனத் தேவரீரது கொடுத்து விடுகிறேனெனக் கேட்க விட் பெருமையெனக் கூறிப் பெருமாள் அருள் டலன் அவனது இற்புகுந் துடன்படுத்தத் பெற்று இருந்தவர் . தாப் பொருள் பெற்று வந்து மகனிடங் நாபி - 1 . ஆக்னீத்ரசுதன் குமரி சுதேவி . கூறினள் . மகனுமதற் குடன் பட்டு நிதி தேவி மேரு . ( பாகவ தம் . ) பெற்று வேதியருடன் எந்த வர்த்தகஞ் 2 . இரண்யரோமன் அல்லது இரண்ய செயி னன்றாமென ஆயத் தாம் எண் ரேதஸுக்குக் குமான் . ணியபடி அவரும் சமாராதனை செய்வது தாபிக்கிழங்கு - இதுவே விஷநாபி இது குற்றமில்லாத வர்த்தகமெனக் கூறக்கேட் விஷமுள்ள மருந்து . இவ் வகையில் வெண் இக் கங்கையினருகு ஒரு மடங் கட்டி அதி ணாவி கருநாவி சூத்திரநாவி முதலிய லன்ன தானஞ் செய்து வருகையில் அனை உண்டு . இவற்றைச் சுத்தி செய்யாது வருங்கேட்டு நாமதேவரிடஞ் செல்லின் மருந்துகளுடன் சேர்க்கின் மரணத்தை அன்னங் கிடைக்குமென்று சென்று புசித் யொத்த துன்பம் விளைக்கும் . துவந்தனர் . இச்செய்தி நாடெங்கும் பர நாபிமகாராசா - இவனாண்டது அயோத் வப் பண்டரிபுரத்து வேதியரும் நாமதேவ தியாநகரம் . இக்ஷவாகுவம்சம் . தேவி மரு ரிடம் செல்லின் உண்டு தக்ஷணையும் தேவியம்மாள் . குமார் இருஷபதீர்த்தங் பெற்று மீள்வோமென்று செல்லச் செல் கார் . இவரைச் சைநர் தம் சமயத்தினர் வோரைக் கடன் கொடுத்த சௌகார் எங் என்பர் . ( மா - புராணம் . ) குச் செல்கிறீர்களெனக் கேட்க அவர்க நாமகரணம் - பிராமணருக்குப் பிள்ளை பிற ளுண்மை கூறக்கேட்டுத் தானுஞ் செல்ல ந்த 12 - ம் நாளும் க்ஷத்திரியருக்கு 16 - ம் உடன்பட்டுச் சென்று அவரது ஈகையைக் நாளும் வைசியருக்கு 21 - ம் நாளும் சூத் கண்டு மனம் புழுங்கிச் செல்வர்க்குங் திரருக்கு 31 - ம் நாளும் நாமகரணம் செய்ய கொடுக்கவராத ஈகையை நோக்கி என் வேண்டும் . இந்தநாட் கழிந்தால் சுபதினங் பணம் போயிற்று இனி இவனிடம் தரப் களிலே ஸ்திரிராசிகளு தயமாக லக்கினம் பணமேது என்று எங்கி வருந்தி யிருப்ப 5 - ம் இடம் 8 - ம் இடம் சுத்தமாகப் பூர்வான் வனை நாமதேவர்கண்டு அடிவணங்கிச் சமா னத்திலே நாமகரணஞ் செய்யவேண்டும் . ராதனைக்கு வந்தவர்களை நோக்கி அடிகளே நாமகள் - கடைச்சங்கத்தி லிருந்த சரஸ் இதோ இருக்கிற பிரபுவே சமாராதனைக் வதியினம்சம் . திருவள்ளுவர்க்கு நாடாமு குரியவர் அவரிடம் நீர் பெற்று அன்ன தனான்மறை நான்முகனாவிற் பாடாவிடை முண்க எனக் கூற - அவ்வாறே சமாராத ப்பாரதம் பகர்ந்தேன் - கூடாரை என் னைக்கு வந்தோ ரிவனை நீர்வார்க்கக் கேட் முவன் மீனுயர்த்த வேந்திலை வேல்வேங் கக்கண்ட சௌகார் நான் தாய் தந்தைய தனே வள்ளுவன் வாயதென்வாக்கு ' ரின் சிரார்த்தமும் பொருள் செலவாமெ எனப்புகழ்ச்சி கூறியவள் னச் செய்தறியேன் கோவில்போ யறி நாமதேவர் - ஒரு பாகவதர் . இவர் ஒரு யேன் குளமெடுத்தறியேன் தருமகாரி தொழி லுமின்றி இருந்தபோது தாய் இவ ' யங்கள் செய்தறியேன் இப்போதிவ்விடம் ரை நோக்கி மகனே நமக்குப் பொருளுண் வந்திருக்கும் பிராமணரால் இந்த நாமதே டாகும் வகை ஏதேனும் வர்த்தகாதிகள் வனால் நிந்திக்கப்படலானேனென்று விழ செய்யாதொழியி னில்லறம் எவ்வாறு லுக்கு இறைத்த நீர்போல் என் பணம் நடக்குமெனக் கூறக்கேட்டு யான் பணமி ' போயிற்றென்று நாங்கள் வெகு தூரத்தி லாது யாது செய்வதெனக் கேட்ட தாய் விருந்து அன்ன தானத்தை நோக்கிவந்து இவரை நோக்கி இவ்வூரில் எவர்க்கும் அதிக பசியுட னிருக்கின்றோமென்று தம் உபகரியாத லோபிதாதா என்பவன் அதிக மை நிந்தித்துக்கூறும் வேதியரை நோக்கி பொருள் வைத்திருக்கின்றான் அவனி இதோ நிந்தனைக்கும் உங்கள் பசிக்குமஞ்சி டைச் சென்று கடன்பெற்று வர்த்தகஞ் நீர் வார்க்கிறேன் இந்த அன்ன தானப் செய்வோமென்று தானே சென்று எனது பலன் நாமதேவன தாக என நீர்வார்த்த மகன் ஒரு வேலையுமின்றிச் சும்மாவிருக் னன் . இதனைக்கண்ட வேதியர் சிரித்தனர் . கின்றான் அவனுக்கு வர்த்தகஞ் செய்யப் சமாராதனைக்கு வந்தோர் நாமதேவர் பொருளுமில்லை ஆதலால் நீ எனக்கு ஆயி சரிக்கக் கண்டு தக்ஷணை வாங்கிச் சென்ற ரம் வராகன் தரில் ஆறுமாத அளவில் னர் . பின் சௌகார் நாமதேவரை நோக்கி