அபிதான சிந்தாமணி

நாதம் 962 . | காபாஜிபக்தர் இன்றதைக் கண்டீரோவெனக் கேட்டு அப் லுள்ள பூச்சி புழுக்களை அக்காவிலுள்ள புறஞ் செல்லுகையிற் பெருமாள் அழகிய பசையால் ஒட்டச்செய்து உண்ணும், சிங்கராய்ச் சேவைசாதித்தருளினர். நாத நாபகை - ஒரு நதி. முனிகள் சக்கிரவர்த்தி திருமகனை வலிய நாபாகன் - 1. நரபாகன் எனவும் பெயர். வந்தும் காணப்பெற்றிலோமென்று மூர்ச் திஷ்டன் குமரன். இவன் சுப்பிரபை சித்திருக்கையில் பெருமாள் சக்கிரவர்த் யென்னும் வைசியப்பெண்ணை மணந்த தித் திருமகனாய்ச் சேவைசாதித்தருளக் தால் வைசியனானான். இவன் குமரன் கண்டு களித்துக் குருகைக்காவலப்பன் பலந்தன். இவன் இராஜருஷியாயினான். கோவிலில் திருநாட்டுக் கெழுந்தருளினர். 2. சுகோத்ரன் குமரன். இவர் (ஙசO) வருஷம் எழுந்தருளி யிருங் நாபாநேதிக்ஷிதன் - மநுவின் புத்ரன். தனர். இவர் அருளிய பிரபந்தம் நியாயதத் இவன் தமது பிதுரார்ச்சித பொருளைப் வம், யோகாகஸ்யம், பாதித்துக் கொள்வதினின்று நீக்கப்பட் நாதம் -1, சிவரூபமாய்ச் சூக்ஷ்மாதி சூஷ்ம டிருந்தவன், மாய் யோகிகளால் உணரப்படும் பொருள். நாபாஜிபக்தர் - காசி நகரத்தில் அக்ரஜி 2. என்பது, தவனி. இது இரண்டு யென்னும் பக்தர் அரிபக்தி மிகுந்தவராய் காத்திலுள்ள கட்டைவிரல்களை இரண்டு வருங்காலையில் காமம் வந்தது. அந்நாட் காதின் துவாரத்தில் மூடிக்கொண்டால் களில் ஒருநாள் அவ்வூரிலிருந்த ஒருத்தி கேட்கும் ஓசையே நாதம். (சி- சா.) தன் பிள்ளையுடன் உணவில்லாது வருந்தி 3. என்பது அதிகிராந்த விந்துக பரா ஆற்றினருகடைந்து பிள்ளையைக் கரை சத்தியினிலை. இந்த நாதம் பரநாதம், அபா யில் விட்டு ஆற்றில் வீழ்ந்து இறந்தனள். நாதம், பராற்பரநாதம் என மூவகைப் குழந்தை தாயைக் காணாமல் ஆற்றருகு பயம். அவற்றுள் பரநாதம் - உன்மனாக தனித்து அழுது கொண் டிருக்கையில் அக் லாதி சாந்திய தீத கலாந்தகாரிய சிவகலா ரஜிபக்தர் ஆற்றிற்கு ஸ்நானத்திற்குச் சத்தியையும், சமனாதி அபாவிந்து நிவர்த்தி சென்று அப்பிள்ளை தனித்தழுதலைக்கண்டு யந்த காரியசத்தி கலாசத்தியையும், சமா வரலாறறிந்து பயப்பட வேண்டாமென் காராத்மகமாயுள்ள காரணசாந்திய தீத னும் பொருள்பட நாபாஜி என்று கூறி உட கலா ரூபமகாமாயை. இது பரசிவதத்வங் னழைத்துவந்து மடத்தில் விட்டு நாபாஜி களாகிய வியாபினி, வியோமரூபை, அருந் யென அழைத்து வந்தனர். பக்தர் இளை தை, அநாதை, அநாசிருதை முதலிய மைப் பருவமுதல் தாசரது ஏவல் முதலிய ஐந்து கலைகளை வியாபித்திருக்கும், அபா செய்தலாலும் அரிகீர்த்தனை கேட்டலா நாதம் - என்பது இந்திகை, தீபிகை, ரோ லும் மெய்யறிவடைந்திருந்தனர். இதனை சிகை, மோசிகை, ஊர்த்தவகை, முதலிய அறியாத அக்ரஜி ஒருநாள் நாபாஜியை சத்திகளின் கலைகளாய் அபரசிவ தத்வ நோக்கி நான் பெருமாளைப் பூசிக்கச் செல் மெனப்படும். பராற்பரநாதம் - உன்மனை கின்றேன் உள்ளே ஒருவரையும் விடாது எனப்படும். இந்த உன்மனை சமனை இவ் புறத்தே காத்துக்கொண்டிருக்க எனக் விரண்டும் சிவசத்தி கலைகளாம். கூறித் தியானத்திருக்கையில் அன்றைக் நாதர் - நாதமுனிகளுக்குப் பிள்ளைத்திரு குப் பெருமாள் தரிசனங்கொடாதது கண்டு நாமம், வருந்துகையில் புறத்திருந்த நாபாஜி நாதவன்-குண்டலபுரத்தின் முதல் அரசன். இன்று பெருமாள் 'கடலின் வணிகன் இவனால் தோன்றியகுலம் நாதவகுலம். ஒருவனது கப்பல் மூழ்க அதனை அவன் நாதிகன் - பார தவீரரில் ஒருவன். காலபுத் அக்ரஜிக்கு இக்கப்பலிலுள்ள பொருள்கள் திரர் அம்சம், ளில் ஐந்திலொன்று தருவதாகப் பிரார்த் நாநீண்ட பறவை - இது மீன்குத்தியினத் திக்கக் கேட்டு அக்கப்பலைக் காக்கச் சென் தது. இதன் வால் சிறகுகள் குட்டை . றிருக்கிறார் ஆதலால் தரிசனந் தந்திலர், இதன் இறக்கையிலும் முதுகிலும் கறுப் அத்தொழில் முடிந்தமையால் இனித் பும் வெண்மையுமான கோடுகள் அடுக்கா தியானிக்கின் வருவர் என, அவ்வாறு தியா யிருக்கின்றன. இதனலகு சிறியதாயினும் னிக்கப் பெருமாள் ஈரவஸ்திரத்துடன் அதிலுள்ள நாக்கு அலகினும் நீண்டது. தரிசனந் தரச் செய்தி கேட்டுணர்ந்து இப்பறவை அந்தாவை நீட்டித் தூரத்தி) நாபாஜியைப் புகழ்ந்து உழக்கு இத்தகைய நாதம் மோசி லகளாபரமாதம் சமனை இது
நாதம் 962 . | காபாஜிபக்தர் இன்றதைக் கண்டீரோவெனக் கேட்டு அப் லுள்ள பூச்சி புழுக்களை அக்காவிலுள்ள புறஞ் செல்லுகையிற் பெருமாள் அழகிய பசையால் ஒட்டச்செய்து உண்ணும் சிங்கராய்ச் சேவைசாதித்தருளினர் . நாத நாபகை - ஒரு நதி . முனிகள் சக்கிரவர்த்தி திருமகனை வலிய நாபாகன் - 1 . நரபாகன் எனவும் பெயர் . வந்தும் காணப்பெற்றிலோமென்று மூர்ச் திஷ்டன் குமரன் . இவன் சுப்பிரபை சித்திருக்கையில் பெருமாள் சக்கிரவர்த் யென்னும் வைசியப்பெண்ணை மணந்த தித் திருமகனாய்ச் சேவைசாதித்தருளக் தால் வைசியனானான் . இவன் குமரன் கண்டு களித்துக் குருகைக்காவலப்பன் பலந்தன் . இவன் இராஜருஷியாயினான் . கோவிலில் திருநாட்டுக் கெழுந்தருளினர் . 2 . சுகோத்ரன் குமரன் . இவர் ( ஙசO ) வருஷம் எழுந்தருளி யிருங் நாபாநேதிக்ஷிதன் - மநுவின் புத்ரன் . தனர் . இவர் அருளிய பிரபந்தம் நியாயதத் இவன் தமது பிதுரார்ச்சித பொருளைப் வம் யோகாகஸ்யம் பாதித்துக் கொள்வதினின்று நீக்கப்பட் நாதம் - 1 சிவரூபமாய்ச் சூக்ஷ்மாதி சூஷ்ம டிருந்தவன் மாய் யோகிகளால் உணரப்படும் பொருள் . நாபாஜிபக்தர் - காசி நகரத்தில் அக்ரஜி 2 . என்பது தவனி . இது இரண்டு யென்னும் பக்தர் அரிபக்தி மிகுந்தவராய் காத்திலுள்ள கட்டைவிரல்களை இரண்டு வருங்காலையில் காமம் வந்தது . அந்நாட் காதின் துவாரத்தில் மூடிக்கொண்டால் களில் ஒருநாள் அவ்வூரிலிருந்த ஒருத்தி கேட்கும் ஓசையே நாதம் . ( சி - சா . ) தன் பிள்ளையுடன் உணவில்லாது வருந்தி 3 . என்பது அதிகிராந்த விந்துக பரா ஆற்றினருகடைந்து பிள்ளையைக் கரை சத்தியினிலை . இந்த நாதம் பரநாதம் அபா யில் விட்டு ஆற்றில் வீழ்ந்து இறந்தனள் . நாதம் பராற்பரநாதம் என மூவகைப் குழந்தை தாயைக் காணாமல் ஆற்றருகு பயம் . அவற்றுள் பரநாதம் - உன்மனாக தனித்து அழுது கொண் டிருக்கையில் அக் லாதி சாந்திய தீத கலாந்தகாரிய சிவகலா ரஜிபக்தர் ஆற்றிற்கு ஸ்நானத்திற்குச் சத்தியையும் சமனாதி அபாவிந்து நிவர்த்தி சென்று அப்பிள்ளை தனித்தழுதலைக்கண்டு யந்த காரியசத்தி கலாசத்தியையும் சமா வரலாறறிந்து பயப்பட வேண்டாமென் காராத்மகமாயுள்ள காரணசாந்திய தீத னும் பொருள்பட நாபாஜி என்று கூறி உட கலா ரூபமகாமாயை . இது பரசிவதத்வங் னழைத்துவந்து மடத்தில் விட்டு நாபாஜி களாகிய வியாபினி வியோமரூபை அருந் யென அழைத்து வந்தனர் . பக்தர் இளை தை அநாதை அநாசிருதை முதலிய மைப் பருவமுதல் தாசரது ஏவல் முதலிய ஐந்து கலைகளை வியாபித்திருக்கும் அபா செய்தலாலும் அரிகீர்த்தனை கேட்டலா நாதம் - என்பது இந்திகை தீபிகை ரோ லும் மெய்யறிவடைந்திருந்தனர் . இதனை சிகை மோசிகை ஊர்த்தவகை முதலிய அறியாத அக்ரஜி ஒருநாள் நாபாஜியை சத்திகளின் கலைகளாய் அபரசிவ தத்வ நோக்கி நான் பெருமாளைப் பூசிக்கச் செல் மெனப்படும் . பராற்பரநாதம் - உன்மனை கின்றேன் உள்ளே ஒருவரையும் விடாது எனப்படும் . இந்த உன்மனை சமனை இவ் புறத்தே காத்துக்கொண்டிருக்க எனக் விரண்டும் சிவசத்தி கலைகளாம் . கூறித் தியானத்திருக்கையில் அன்றைக் நாதர் - நாதமுனிகளுக்குப் பிள்ளைத்திரு குப் பெருமாள் தரிசனங்கொடாதது கண்டு நாமம் வருந்துகையில் புறத்திருந்த நாபாஜி நாதவன் - குண்டலபுரத்தின் முதல் அரசன் . இன்று பெருமாள் ' கடலின் வணிகன் இவனால் தோன்றியகுலம் நாதவகுலம் . ஒருவனது கப்பல் மூழ்க அதனை அவன் நாதிகன் - பார தவீரரில் ஒருவன் . காலபுத் அக்ரஜிக்கு இக்கப்பலிலுள்ள பொருள்கள் திரர் அம்சம் ளில் ஐந்திலொன்று தருவதாகப் பிரார்த் நாநீண்ட பறவை - இது மீன்குத்தியினத் திக்கக் கேட்டு அக்கப்பலைக் காக்கச் சென் தது . இதன் வால் சிறகுகள் குட்டை . றிருக்கிறார் ஆதலால் தரிசனந் தந்திலர் இதன் இறக்கையிலும் முதுகிலும் கறுப் அத்தொழில் முடிந்தமையால் இனித் பும் வெண்மையுமான கோடுகள் அடுக்கா தியானிக்கின் வருவர் என அவ்வாறு தியா யிருக்கின்றன . இதனலகு சிறியதாயினும் னிக்கப் பெருமாள் ஈரவஸ்திரத்துடன் அதிலுள்ள நாக்கு அலகினும் நீண்டது . தரிசனந் தரச் செய்தி கேட்டுணர்ந்து இப்பறவை அந்தாவை நீட்டித் தூரத்தி ) நாபாஜியைப் புகழ்ந்து உழக்கு இத்தகைய நாதம் மோசி லகளாபரமாதம் சமனை இது