அபிதான சிந்தாமணி

அரிகேது 88 அரிச்சந்திரன் ற்ற இவன் காசிகேத்திரமடைந்து தவஞ் புலவர்களும், திருவள்ளுவரும், ஒளவையர் செய்து சிவபெருமான் பிரசன்ன ராகத் ரும், உக்கிரப்பெருவழுதியாரைப் பாடிய துதித்துக்காசிஷேத்திரபாலகனாகத் தண்ட ஐயூர்மூலங்கிழாரும், வையாவிக்கோப்பே மொன்று பெற்றுத் தண்டபாணியாய்ச் கனைப்பாடிய பரணர், பெருங்குன் றூர் சிவாஞ்ஞையால் உத்பிரமன், சம்பிரமன் கிழார் முதலியோரும், தகடூர்யாத்திரையில் எனும் இரண்டு ஏவலாளருடன் கங்கா வந்துள்ள பொன்முடியாரும், இவர்காலத் ஸ்நானஞ் செய்வோர், தன்னை வணங்கும் துப் புலவர்களென்று எண்ணுதற் கிட பதம் பெற்றவன். (சிவமகாபுராணம்) முண்டு. இவர் செய்தனவாக இப்பொ அரிகேது-ஒரு வித்யாதரன் மாயாசிங்கமாகத் ழுது (20) செய்யுட்கள் கிடைக்கின்றன. திவட்டனிடம் அரிமஞ்சவால் அனுப்பப் அரிசேதன் - ஒரு வித்யாதரன். அச்வகண்ட, பட்டவன். (சூளாமணி) 'லுக்குத் தோழன். (சூளாமணி). அரிசகன் - (சங்.) உருசுகன்குமான். மனைவி அரிச்சத்திரம் - குருமக்கள் சேனையின் இரு ' தக்ஷகன் குமரியாகிய சுவாலாதேவி. க்கை . - 2. உருமண்ணுவாவின் புதல்வன். அரிச்சந்திரபுராணம் - நல்லூர், வீரகவிராய அரிசி- பிரமன் மானசபுத்திரரில் ஒருவன். 'ரால் தமிழில் விருத்தப்பாவால் இயற்றப் உடலில் உதித்தவன். புத்திரன் காசிபன். பட்டது. இது ( 86) செய்யுட்கள் அரிசில் - சோணாட்டிலிலுள்ள ஈகிகளில் ஒன்றன பெயா. அரிச்சந்திரன் (சூ.) திரிசங்குவின் புத்திரன், அரிசில் கிழார் - கடைச்சங்கத்துப் புலவர்கள் இவன் வருணனை நோக்கி எனக்குப் புத் ளில் ஒருவர். இவர், தகெேசறிந்த பெருஞ் திரசந்ததி நேருமேல் அக்குமானைப் புரு சேரலிரும்பொறையென்னும் அரசனைப் ஷப் பசுவாகக்கொண்டு உன்னைத் திருப்தி பாடி ஒன்பது நூறாயிரம் பொற்காசு பரி செய்விக்கிறேன் எனக்கூறி அவ்வகை சில் பெற்ற தன்றி அவன் கொடுத்த அர உதித்த குமானை யாகப்பசுவாக்கா திருந்த சாட்சிக்குரிய சிங்கா தனத்தை அவனுக்கே னன். தந்தையின் செய்கையுணர்ந்த கும மீட்டும் இரந்து கொடுத்து அவன்பால் சன் தன்னிலை உணர்ந்து பயந்து காட்டில் அமைச்சுரிமை பூண்டு விளங்கினார். வசித்தனன். பின்பு வருணன் அரிச்சந் "கிழார்" என்பது வேளாளாக்கே உரிய திரனுக்கு மகோதரநோயுண்டாக்கினன். சிறப்புப்பெயராக இருந்ததென்று தெரி தந்தை மகோதரத்தால் பீடிக்கப்படுகிற தலின் இவரை வேளாண் மரபினரென்று னென வினவுற்று நகரநோக்கி வருகையில் சொல்லவேண்டும். அரசிலென்பது இந்திரனால் வனத்தில் ஆறு வருஷம் தடை ஈண்டு ஒரு நதியின் பெயரோ, ஒரூரின் பட்டு அந்த ஆறாம் வருஷக் கடைசியில் பெயரோ, யாதும் விளங்கவில்லை. சோழ அ சிகிரதன் என்பவனிடத்தில் சுனச் நாட்டிலுள்ள நதிகளும் அரிசிலென்று சேபனை விலையாகக்கொண்டு தந்தைக்கு ஓதி நதியும், மைசூரைச்சார்ந்த ஊர்களுள் அளித்தனன். அரசன் சுநச்சேபனை யாகப் அரிசிற்கரையென்று ஒரூரும் உள்ளன. பசுவாக்கி வருணனைத் திருப்தி செய்வித் வையாவிக்கோப்பெரும் பேகனால் துறக்க தனன். குமரன் தந்தையை வருணகோ ப்பட்ட கண்ணகியை அவனுடன் சேர்த் பத்தாலுண்டாகிய மகோ தரத்தினின்றும் தல்வேண்டி அவனைப் பாடினர். அதிக நீக்கினன். இவன் சம்சாட். இவன் தேவி மான் தகடூரெறிந்து வீழ்ந்த எழினியென் சந்திரமதி. மந்திரி. சத்தியகீர்த்தி. ஒரு பவனுடைய பிரிவாற்றாது வருந்திப் புலம் முறை தெய்வசபையில் இந்திரன், தேவர் பினர். தகடூர் யாத்திரையென்னு நூலில் முதலியவரை நோக்கிப் பூமியில் சத்தியக் அவ்வச்சமயங்களில் இவர் செய்தனவாகச் தவறா தவன் யார் எனக்கேட்கையில் வசிட் சில பாடல்களுண்டென்று தெரிகிறது. டர் எழுந்து என் சீடன், அரிச்சந்திரன் மேற்கூறிய சேரவாசனும், உக்கிரப்பெரு சத்தியந் தவறா தவன் என் றனர். இதைக் வழுதியாரும், பேகனென்னும் வள்ளலும், 'கேட்ட விச்வாமித்திரர் எழுந்து அப்படி அதிகமானும் இவர்காலத்துத் தலைவர்கள். யாயின் அவனைப் பொய் சொல்விக்கிறேன் திருவள்ளுவமாலையில் "பரந்தபொருள் என்று சபதஞ் செய்துகொண்டு பூமியில் என்னும் (க)ம் செய்யள் இலர் செய்து அயோத்திபையடைந்து அரிச்சந்திரனைச் தாகத் தெரிதலின், ப ப டு யாகம் செய்யவேண்டி செத்த
அரிகேது 88 அரிச்சந்திரன் ற்ற இவன் காசிகேத்திரமடைந்து தவஞ் புலவர்களும் திருவள்ளுவரும் ஒளவையர் செய்து சிவபெருமான் பிரசன்ன ராகத் ரும் உக்கிரப்பெருவழுதியாரைப் பாடிய துதித்துக்காசிஷேத்திரபாலகனாகத் தண்ட ஐயூர்மூலங்கிழாரும் வையாவிக்கோப்பே மொன்று பெற்றுத் தண்டபாணியாய்ச் கனைப்பாடிய பரணர் பெருங்குன் றூர் சிவாஞ்ஞையால் உத்பிரமன் சம்பிரமன் கிழார் முதலியோரும் தகடூர்யாத்திரையில் எனும் இரண்டு ஏவலாளருடன் கங்கா வந்துள்ள பொன்முடியாரும் இவர்காலத் ஸ்நானஞ் செய்வோர் தன்னை வணங்கும் துப் புலவர்களென்று எண்ணுதற் கிட பதம் பெற்றவன் . ( சிவமகாபுராணம் ) முண்டு . இவர் செய்தனவாக இப்பொ அரிகேது - ஒரு வித்யாதரன் மாயாசிங்கமாகத் ழுது ( 20 ) செய்யுட்கள் கிடைக்கின்றன . திவட்டனிடம் அரிமஞ்சவால் அனுப்பப் அரிசேதன் - ஒரு வித்யாதரன் . அச்வகண்ட பட்டவன் . ( சூளாமணி ) ' லுக்குத் தோழன் . ( சூளாமணி ) . அரிசகன் - ( சங் . ) உருசுகன்குமான் . மனைவி அரிச்சத்திரம் - குருமக்கள் சேனையின் இரு ' தக்ஷகன் குமரியாகிய சுவாலாதேவி . க்கை . - 2 . உருமண்ணுவாவின் புதல்வன் . அரிச்சந்திரபுராணம் - நல்லூர் வீரகவிராய அரிசி - பிரமன் மானசபுத்திரரில் ஒருவன் . ' ரால் தமிழில் விருத்தப்பாவால் இயற்றப் உடலில் உதித்தவன் . புத்திரன் காசிபன் . பட்டது . இது ( 86 ) செய்யுட்கள் அரிசில் - சோணாட்டிலிலுள்ள ஈகிகளில் ஒன்றன பெயா . அரிச்சந்திரன் ( சூ . ) திரிசங்குவின் புத்திரன் அரிசில் கிழார் - கடைச்சங்கத்துப் புலவர்கள் இவன் வருணனை நோக்கி எனக்குப் புத் ளில் ஒருவர் . இவர் தகெேசறிந்த பெருஞ் திரசந்ததி நேருமேல் அக்குமானைப் புரு சேரலிரும்பொறையென்னும் அரசனைப் ஷப் பசுவாகக்கொண்டு உன்னைத் திருப்தி பாடி ஒன்பது நூறாயிரம் பொற்காசு பரி செய்விக்கிறேன் எனக்கூறி அவ்வகை சில் பெற்ற தன்றி அவன் கொடுத்த அர உதித்த குமானை யாகப்பசுவாக்கா திருந்த சாட்சிக்குரிய சிங்கா தனத்தை அவனுக்கே னன் . தந்தையின் செய்கையுணர்ந்த கும மீட்டும் இரந்து கொடுத்து அவன்பால் சன் தன்னிலை உணர்ந்து பயந்து காட்டில் அமைச்சுரிமை பூண்டு விளங்கினார் . வசித்தனன் . பின்பு வருணன் அரிச்சந் கிழார் என்பது வேளாளாக்கே உரிய திரனுக்கு மகோதரநோயுண்டாக்கினன் . சிறப்புப்பெயராக இருந்ததென்று தெரி தந்தை மகோதரத்தால் பீடிக்கப்படுகிற தலின் இவரை வேளாண் மரபினரென்று னென வினவுற்று நகரநோக்கி வருகையில் சொல்லவேண்டும் . அரசிலென்பது இந்திரனால் வனத்தில் ஆறு வருஷம் தடை ஈண்டு ஒரு நதியின் பெயரோ ஒரூரின் பட்டு அந்த ஆறாம் வருஷக் கடைசியில் பெயரோ யாதும் விளங்கவில்லை . சோழ சிகிரதன் என்பவனிடத்தில் சுனச் நாட்டிலுள்ள நதிகளும் அரிசிலென்று சேபனை விலையாகக்கொண்டு தந்தைக்கு ஓதி நதியும் மைசூரைச்சார்ந்த ஊர்களுள் அளித்தனன் . அரசன் சுநச்சேபனை யாகப் அரிசிற்கரையென்று ஒரூரும் உள்ளன . பசுவாக்கி வருணனைத் திருப்தி செய்வித் வையாவிக்கோப்பெரும் பேகனால் துறக்க தனன் . குமரன் தந்தையை வருணகோ ப்பட்ட கண்ணகியை அவனுடன் சேர்த் பத்தாலுண்டாகிய மகோ தரத்தினின்றும் தல்வேண்டி அவனைப் பாடினர் . அதிக நீக்கினன் . இவன் சம்சாட் . இவன் தேவி மான் தகடூரெறிந்து வீழ்ந்த எழினியென் சந்திரமதி . மந்திரி . சத்தியகீர்த்தி . ஒரு பவனுடைய பிரிவாற்றாது வருந்திப் புலம் முறை தெய்வசபையில் இந்திரன் தேவர் பினர் . தகடூர் யாத்திரையென்னு நூலில் முதலியவரை நோக்கிப் பூமியில் சத்தியக் அவ்வச்சமயங்களில் இவர் செய்தனவாகச் தவறா தவன் யார் எனக்கேட்கையில் வசிட் சில பாடல்களுண்டென்று தெரிகிறது . டர் எழுந்து என் சீடன் அரிச்சந்திரன் மேற்கூறிய சேரவாசனும் உக்கிரப்பெரு சத்தியந் தவறா தவன் என் றனர் . இதைக் வழுதியாரும் பேகனென்னும் வள்ளலும் ' கேட்ட விச்வாமித்திரர் எழுந்து அப்படி அதிகமானும் இவர்காலத்துத் தலைவர்கள் . யாயின் அவனைப் பொய் சொல்விக்கிறேன் திருவள்ளுவமாலையில் பரந்தபொருள் என்று சபதஞ் செய்துகொண்டு பூமியில் என்னும் ( ) ம் செய்யள் இலர் செய்து அயோத்திபையடைந்து அரிச்சந்திரனைச் தாகத் தெரிதலின் டு யாகம் செய்யவேண்டி செத்த