அபிதான சிந்தாமணி

காசியன | 986 | நாடிகள் என் எழு மானத் திருக் அற்பங்களைவ சற்று ஒருநாள் தன் குமானுடன் தீர்த்தமாடச் சேதம் என்பனவற்றோடும்; கதையோடும் சென்று தருப்பையை மறந்து வந்தபடி பல கூத்துக் கூறுங்கால் உய்த்துணர்வில் யால் குமரனை நோக்கித் தருப்பை யெடு லோர்க்குச் செவிச்சுவை பயக்கக் கூறு த்துவர ஏலக் குமார் சென்று தருப்பை வது. (சிலப்பதிகாரம்.) யைக் காணாது வெறுங்கையாய் வந்து நாடகம் - அகநாடகம், புறாடகம் என தருப்பை யில்லாமைகூற முனிவர் வேறு இரண்டு. அகநாடக உரு (உ.அ). அவை கருப்பையாயினும் கொண்டுவராது வந் கந்த முதலாகப் பிரபந்த மிறு தியாக வுள் தமையால் கோபித்து நீ யமபுரல் கண்டு ளலை, கந்தம் என்பது . அடிவரையறை மீளுக என்றனர். உடனே குமரன் இறக்க யுடைத்தாய் ஒரு தாளத்தாற் புணர்ப்பது. முனிவர் அறியாது சபித்தேனென விசன பிரபந்தமென்பது - அடிவரையறை யின் முதுகையில் குமரன் எழுந்திருந்து தங் றிப் பல தாளத்தாற் புணர்ப்பது. புற தையைப் பணியத் தந்தை குமரனைத் தீர்க் நாடக உருவாவன தேவபாணி முதலாக காயுளாயிருக்க என வாழ்த்த அவ்வாறிருக் அரங்கொழிச் செய்யுளீராகச் செந்துறை கையில் முனிவர்கள் இவனிடம் வந்து நாக விகற்பங்களெல்லாம் என்க. அகநாடகத் லோக மெவ்வாறிருந்ததென அவர்களுக்கு திற் குரியவை கீற்றுக்கடிசரி முதலிய யமபுரச்செய்தி கூறினவன். (நாசிகேது தேசிற்குரிய கால்களும், சுற்றுதல், எறி கதை 2009 தல், உடைத்தல் முதலாகிய வடுகிற்குரிய ). நாசியன் - கத்ரு தநயன் நாகன. கால்களும், உடற்றூக்கு முதலாகிய உடல நாசீசையர் -ஒரு வீரசைவர், சமணரை வர்த்தனையுமாம், புறநாடகத்திற் குரிய வென்று கருவறுத்தவர். ஆடல்களாவன - பெருநடை, சாரியை, நாஞ்சில்வளவன் - இவன் ஒரு வள்ளல, பிரமரி முதலாயினவும் பதினோசாடலிற் இவனை ஒளவை அரிசிகேட்க ஒரு யானை கத்துக்களுமாம். கொடுத்தான். ஆதலால் இவன்மீது "தட நாடார் - சாணார்க்கு ஒரு பட்டப்பெயர். வசிலைப் பலவுநாஞ்சிற் பொருநன்" எனப் நாடி - (க.) சுழிமுனை, இடை, பிங்கலை, பாடினள், காந்தாரி, அத்தி, சிகுவை, அலம்புடை, நாஞ்சில்வள்ளுவன் - ஒரு சிறைப் பெரிய புருடன், குரு, சங்கினி, இவற்றுள் சுழி னாராற் பாடல் பெற்றவன், நாஞ்சில் மலை முனை, ஆதாரம் ஆறிலும் நிற்பது. இடை யுடையான் இவனைப் பாடிய புலவர், மரு கலை பிங்கலை கத்திரிகைக் காற்போல் தன் இளநாகனார், கருவூர்க் கதப்பிள்ளை. உடல் முழுதும் பின்னிற்பது. காந்தாரி, சேரனுக்குப் படைத்துணை யானவன். காபியிலும், அத்தி, சிகுவை கண்களிலும், (புறநா.) அலம்புடை, புருடன், இவை. காதுகள் நாஞ்சினுட்டுவேளாளர் - இவர்கள் மலை) இரண்டினும், குரு, நாபியிலும், சங்கினி, யாளத்துப் பரவியுள்ள வேளாண்குடி உபத்தத்திலும் உறையும். மக்கள். இவர்கள் பாண்டியர்களுக்கும் நாடிகள் - (உடம்பிலுள்ள நிலையை நாடுத மலைநாட்டாருக்கும் யுத்தம் நடக்கையில் லால் இப்பெயர்.) இவை தேகத்தில் உந் திருவனந்தபுரத்தை அடைக்கலமாகக் திச் சுழியிலிருந்தெழுந்து கீழ் மேலாய்ப் கொண்டவர்கள். இவர்களில் பெரும் பேய்ப்பீர்க்கின் கூடுபோல் தேகத்தைப் பாலார் உழவர். (தர்ஸ்ட ன்). பின்னி நிற்பனவாம். இவை தேகமுழுதும் நாடகச்சாதி - இது பத்துவகை. நாடகம், (72,000) எனத் தமிழ் எல்கள் கூறும், பிரகரணம், பரணம், பிரகசனம், ஷமம், ஆயினும் இவற்றில் தசநாடிகள் முக்யமா வியாயோகம், சம்வாகாரம், வீதி, அங்கம், னவை, அவற்றிலும் இடைகலை, பிங்கலை, ஹீயா மிருகம் முதலிய, (தண்டி - உரை). சுழிமுனை முக்கியமானவை. இவை மூன் கடகத்தமிழ் -- இது நிலத்தோடும், கலத் றும் ஒன்றாய் ஒருநரம்பாகி இடைகலை வாத தோடும், கண்டத்தோடும், கருவியோடும், நாடியாகவும், பிங்கலை பித்தநாடியாகவும் நிலையோடும், இயக்கத்தோடும், இருவகை. சுழிமுனை சிலேத்மநாடியாகவும் நடந்து பலவகை விலக்கு றுப்புக் கை கால் வட் இருதயத்தின் குணங்களைத் தெரிவிக்கும். டணை, பொருள், விருத்தி, யோனி, சந்தி, தசநாடிகளினிலையினை நாடிகள் பத்தில் சாதி, சவை, குறிப்பு, சத்துவம், அவி தெரிவித்தோம். இந்தாடிகளினடை இரு எயம், சொல், சொல்வகை, வண்ணம், வரி, தயத்தின் சம்பந்தமான சுவாசநிலையையும்
காசியன | 986 | நாடிகள் என் எழு மானத் திருக் அற்பங்களைவ சற்று ஒருநாள் தன் குமானுடன் தீர்த்தமாடச் சேதம் என்பனவற்றோடும் ; கதையோடும் சென்று தருப்பையை மறந்து வந்தபடி பல கூத்துக் கூறுங்கால் உய்த்துணர்வில் யால் குமரனை நோக்கித் தருப்பை யெடு லோர்க்குச் செவிச்சுவை பயக்கக் கூறு த்துவர ஏலக் குமார் சென்று தருப்பை வது . ( சிலப்பதிகாரம் . ) யைக் காணாது வெறுங்கையாய் வந்து நாடகம் - அகநாடகம் புறாடகம் என தருப்பை யில்லாமைகூற முனிவர் வேறு இரண்டு . அகநாடக உரு ( . ) . அவை கருப்பையாயினும் கொண்டுவராது வந் கந்த முதலாகப் பிரபந்த மிறு தியாக வுள் தமையால் கோபித்து நீ யமபுரல் கண்டு ளலை கந்தம் என்பது . அடிவரையறை மீளுக என்றனர் . உடனே குமரன் இறக்க யுடைத்தாய் ஒரு தாளத்தாற் புணர்ப்பது . முனிவர் அறியாது சபித்தேனென விசன பிரபந்தமென்பது - அடிவரையறை யின் முதுகையில் குமரன் எழுந்திருந்து தங் றிப் பல தாளத்தாற் புணர்ப்பது . புற தையைப் பணியத் தந்தை குமரனைத் தீர்க் நாடக உருவாவன தேவபாணி முதலாக காயுளாயிருக்க என வாழ்த்த அவ்வாறிருக் அரங்கொழிச் செய்யுளீராகச் செந்துறை கையில் முனிவர்கள் இவனிடம் வந்து நாக விகற்பங்களெல்லாம் என்க . அகநாடகத் லோக மெவ்வாறிருந்ததென அவர்களுக்கு திற் குரியவை கீற்றுக்கடிசரி முதலிய யமபுரச்செய்தி கூறினவன் . ( நாசிகேது தேசிற்குரிய கால்களும் சுற்றுதல் எறி கதை 2009 தல் உடைத்தல் முதலாகிய வடுகிற்குரிய ) . நாசியன் - கத்ரு தநயன் நாகன . கால்களும் உடற்றூக்கு முதலாகிய உடல நாசீசையர் - ஒரு வீரசைவர் சமணரை வர்த்தனையுமாம் புறநாடகத்திற் குரிய வென்று கருவறுத்தவர் . ஆடல்களாவன - பெருநடை சாரியை நாஞ்சில்வளவன் - இவன் ஒரு வள்ளல பிரமரி முதலாயினவும் பதினோசாடலிற் இவனை ஒளவை அரிசிகேட்க ஒரு யானை கத்துக்களுமாம் . கொடுத்தான் . ஆதலால் இவன்மீது தட நாடார் - சாணார்க்கு ஒரு பட்டப்பெயர் . வசிலைப் பலவுநாஞ்சிற் பொருநன் எனப் நாடி - ( . ) சுழிமுனை இடை பிங்கலை பாடினள் காந்தாரி அத்தி சிகுவை அலம்புடை நாஞ்சில்வள்ளுவன் - ஒரு சிறைப் பெரிய புருடன் குரு சங்கினி இவற்றுள் சுழி னாராற் பாடல் பெற்றவன் நாஞ்சில் மலை முனை ஆதாரம் ஆறிலும் நிற்பது . இடை யுடையான் இவனைப் பாடிய புலவர் மரு கலை பிங்கலை கத்திரிகைக் காற்போல் தன் இளநாகனார் கருவூர்க் கதப்பிள்ளை . உடல் முழுதும் பின்னிற்பது . காந்தாரி சேரனுக்குப் படைத்துணை யானவன் . காபியிலும் அத்தி சிகுவை கண்களிலும் ( புறநா . ) அலம்புடை புருடன் இவை . காதுகள் நாஞ்சினுட்டுவேளாளர் - இவர்கள் மலை ) இரண்டினும் குரு நாபியிலும் சங்கினி யாளத்துப் பரவியுள்ள வேளாண்குடி உபத்தத்திலும் உறையும் . மக்கள் . இவர்கள் பாண்டியர்களுக்கும் நாடிகள் - ( உடம்பிலுள்ள நிலையை நாடுத மலைநாட்டாருக்கும் யுத்தம் நடக்கையில் லால் இப்பெயர் . ) இவை தேகத்தில் உந் திருவனந்தபுரத்தை அடைக்கலமாகக் திச் சுழியிலிருந்தெழுந்து கீழ் மேலாய்ப் கொண்டவர்கள் . இவர்களில் பெரும் பேய்ப்பீர்க்கின் கூடுபோல் தேகத்தைப் பாலார் உழவர் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . பின்னி நிற்பனவாம் . இவை தேகமுழுதும் நாடகச்சாதி - இது பத்துவகை . நாடகம் ( 72 000 ) எனத் தமிழ் எல்கள் கூறும் பிரகரணம் பரணம் பிரகசனம் ஷமம் ஆயினும் இவற்றில் தசநாடிகள் முக்யமா வியாயோகம் சம்வாகாரம் வீதி அங்கம் னவை அவற்றிலும் இடைகலை பிங்கலை ஹீயா மிருகம் முதலிய ( தண்டி - உரை ) . சுழிமுனை முக்கியமானவை . இவை மூன் கடகத்தமிழ் - - இது நிலத்தோடும் கலத் றும் ஒன்றாய் ஒருநரம்பாகி இடைகலை வாத தோடும் கண்டத்தோடும் கருவியோடும் நாடியாகவும் பிங்கலை பித்தநாடியாகவும் நிலையோடும் இயக்கத்தோடும் இருவகை . சுழிமுனை சிலேத்மநாடியாகவும் நடந்து பலவகை விலக்கு றுப்புக் கை கால் வட் இருதயத்தின் குணங்களைத் தெரிவிக்கும் . டணை பொருள் விருத்தி யோனி சந்தி தசநாடிகளினிலையினை நாடிகள் பத்தில் சாதி சவை குறிப்பு சத்துவம் அவி தெரிவித்தோம் . இந்தாடிகளினடை இரு எயம் சொல் சொல்வகை வண்ணம் வரி தயத்தின் சம்பந்தமான சுவாசநிலையையும்