அபிதான சிந்தாமணி

நக்ஷத்திரங்கள் - 954 நக்ஷத்திரங்கள் லிருந்து சூரியனைப் போய்ச் சோ (அ) த்திரக் கூட்டமும் ஷை (27) ஸமபாகங் நிமிஷம் ஆகின்றது என்றும் மிருகசீருஷ களுள் ஒரு ஸமபாகத்தைக் கவர்கிறது. நக்ஷத்திரங்களுக்குச்சமீபத்திலிருக்கும் அக் ஷை ஒவ்வொரு ஸமபாகத்தையும் சந்திரன் கினி நக்ஷத்திரத்தைப் போய்ச்சேர (சு) கடந்து செல்லவேண்டிய காலத்தையொரு வருஷம் ஆகின்றது என்றும் கூறுகிறது. நக்ஷத்திரம் என்கிறார்கள். எந்தத் தினத் ஆதலால் நமக்கும் நக்ஷத்திரங்களுக்கும் தில் எந்த நக்ஷத்திரக் கூட்டத்திற்கு நேர் அதிக தூரம் இருக்கின்றது. அவற்றின் கீழாகச் சந்திரன் இருக்கிறதோ அந்த தொகை கணக்கிட முடியா. இவ்வாறு நாள் அந் நக்ஷத்திரம். மேற் கூறிய நக்ஷத்திரங்கள் சற்றேறக் வலவோட்டு நக்ஷத்திரங்கள் - அசுவதி, குறைய (7000) இருக்கின்றன என்று பரணி, கார்த்திகை, புனர்பூசம், பூசம், கூறுகிறார்கள். அசுவனி முதலிய (27) ஆயிலியம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, நக்ஷத்திரங்களும் உரு முதலியவும் சூரிய மூலம், பூராடம், உத்திராடம், பூரட்டாதி, வீதிக்கு ஒரு புறத்திற்கு (80) டிகிரியாக உத்திரட்டாதி, ரேவதி. ஆக 15. (160) டிகிரி அகலமுள்ள பிரதேசத்திற்கு இடவோட்டு நாள் - ரோகணி, மிருக ராசி மண்டலம் என்று பெயர். இந்த ராசி சீரிடம், திருவாதிரை, மகம், பூரம், உத்தி மண்டலத்தின் எல்லைக்குள் பூமியும், சந்தி ரம், விசாகம், அநுஷம், கேட்டை , திரு ரனும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன. வோணம், அவிட்டம் சதயம். ஆக 12. இந்த ராசிமண்டலத்தில் சந்திரன் பூமியை நக்ஷத்திரங்கள் - இவை ஆகாயத்திற் (27) நாட்களில் ஒருதடவை சுற்றி வரும் காணப்படும் கிரகங்களை யொத்த சுடர்ப் போது இம் மண்டலத்தையும், அதன் உட் பகுதிகள் இவை அளவற்றவை. அவற் புறமாக ஒருதடவை சுற்றி வருகின்றது. றுள் பலவகை உருவங்களும் நிறங்களும் ஒவ்வொரு தினத்திலும் இம் மண்டலத் பெற்றவை அதிகம் உண்டு. அவற்றுள் தில் சந்திரனுக்கு நேர் மேலாக இருக்கும் சில பூமிக்குக் காணப்பட்டு மறைவன. ஸ்தான த்தைக் குறித்துக் காட்ட, பாசி வால் நக்ஷத்திரம் - இதனைத் தூமகேது மண்டலத்தை (27) சமபாகங்களாக வகுத் என்பர். இது 75, 76 வருஷங்களுக்கு திருக்கிறார்கள், நக்ஷத்திரம் - அசுவனி ஒரு முறை சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. (உடு) குதிரைமுகம் எண் 3, பாணி (2) இது தலையில் நக்ஷத்திர உருவத்துடன் அடுப்பு (எ) 3, கார்த்திகை (2) அம்பட் பின்னால் நீண்டு அகன்று வெண்ணிறம் டன் கத்தி (எ)6, ரோகணி (2) வண்டி பெற்ற வாலைப்பெற்றிருக்கிறது. இந்த (எ) 5, மிருகசீருஷம் (2) அம்பு (எ) 3, நக்ஷத்திரங்களில் பலவகை வெவ்வேறு திருவாதிரை (2) பவளம் (எ) 1, புனர் வடிவினவாய் நீண்டும், குறுகியும், வளைக் பூசம் (2) வில் (எ) 6, பூசம் (2) புடலம்பூ தும், பிரிந்தும் இருக்கிறன என்பர். இவை (எ) 3, ஆயிலியம் (2) ஸர்ப்ப ம் (எ ) 6, ஆகாயத்தில் கூட்டங்களாக இருக்கின்றன. மகம் (2) டோளி (எ) 5, பூரம் (2) கட்டித் அவற்றுள் (270) வால் நக்ஷத்திரங்கள் கால் (எ) 2, உத்திரம் (2) கட்டிற்கால் (உ) | கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மற் 2, அஸ்தம் (2) கை (எ) 5, சித்திரை (2) றொன்று வால் குறுகிய தூமகேது ; இது முத்து (எ ) 1, ஸ்வாதி (2) மாணிக்கம் (வ) (37) வருஷத்திற் கொருமுறை சூரியனைச் 1, விசாகம் (2) குசவன் சக்கரம் (எ) 5, சுற்றுகிறதாம். மற்றொன்று (63) வருஷத் அநுஷம் (2) மோதிரம் (எ) 4, கேட்டை திற் கொருமுறை சூரியனைச் சுற்றி வரு 12) சக்கரம் (எ) 3, மூலம் (2) மேழி (எ) கிறதாம். பலவாலி நக்ஷத்திரம் - இது பல 5, பூராடம் (2) கட்டிற்கால் (எ) 2, உத் வால்களைப் பெற்ற நக்ஷத்திரம். மற்றொரு திராடம் (2) கட்டிற்கால் (எ) 2, திருவோ தூமகேது (2000) வருஷ அளவிற் சூரிய ணம் (2) வேர் (எ) 3, அவிட்ட ம் (2) மிரு னைச் சுற்றி வருகிறது. சில வால் நக்ஷத் தங்கம் (எ) 5, சதயம் (2) பூனைக்கண் (எ) திரங்கள் பகலிலும் பிரகாசத்தைத் தரும் 100, பூரட்டாதி (2) கட்டிற்கால் (எ) 2, ஒளியுள்ளன என்பர். இவ்வகை நக்ஷத்தி உத்திரட்டாதி (2) கட்டிற்கால் (எ) 2,) ரத்தின் வால் உச்சிவானத்திருந்து அடிவா ரேவதி (2) மீன் (எ) 2. அசுவனி முதல் னம் வரையில் நீண்டிருந்ததாகக் கூறுவர். 27) நக்ஷத்திரங்கள், மேற் கூறிய (27) எரிநக்ஷத்திரங்கள் - இரவில் ஆகாய க்ஷத்திரக் கூட்டங்களுள் ஒவ்வொரு நக்ஷ/ வெளியிலிருந்து நக்ஷத்திரங்களைப்போல்
நக்ஷத்திரங்கள் - 954 நக்ஷத்திரங்கள் லிருந்து சூரியனைப் போய்ச் சோ ( ) த்திரக் கூட்டமும் ஷை ( 27 ) ஸமபாகங் நிமிஷம் ஆகின்றது என்றும் மிருகசீருஷ களுள் ஒரு ஸமபாகத்தைக் கவர்கிறது . நக்ஷத்திரங்களுக்குச்சமீபத்திலிருக்கும் அக் ஷை ஒவ்வொரு ஸமபாகத்தையும் சந்திரன் கினி நக்ஷத்திரத்தைப் போய்ச்சேர ( சு ) கடந்து செல்லவேண்டிய காலத்தையொரு வருஷம் ஆகின்றது என்றும் கூறுகிறது . நக்ஷத்திரம் என்கிறார்கள் . எந்தத் தினத் ஆதலால் நமக்கும் நக்ஷத்திரங்களுக்கும் தில் எந்த நக்ஷத்திரக் கூட்டத்திற்கு நேர் அதிக தூரம் இருக்கின்றது . அவற்றின் கீழாகச் சந்திரன் இருக்கிறதோ அந்த தொகை கணக்கிட முடியா . இவ்வாறு நாள் அந் நக்ஷத்திரம் . மேற் கூறிய நக்ஷத்திரங்கள் சற்றேறக் வலவோட்டு நக்ஷத்திரங்கள் - அசுவதி குறைய ( 7000 ) இருக்கின்றன என்று பரணி கார்த்திகை புனர்பூசம் பூசம் கூறுகிறார்கள் . அசுவனி முதலிய ( 27 ) ஆயிலியம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி நக்ஷத்திரங்களும் உரு முதலியவும் சூரிய மூலம் பூராடம் உத்திராடம் பூரட்டாதி வீதிக்கு ஒரு புறத்திற்கு ( 80 ) டிகிரியாக உத்திரட்டாதி ரேவதி . ஆக 15 . ( 160 ) டிகிரி அகலமுள்ள பிரதேசத்திற்கு இடவோட்டு நாள் - ரோகணி மிருக ராசி மண்டலம் என்று பெயர் . இந்த ராசி சீரிடம் திருவாதிரை மகம் பூரம் உத்தி மண்டலத்தின் எல்லைக்குள் பூமியும் சந்தி ரம் விசாகம் அநுஷம் கேட்டை திரு ரனும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன . வோணம் அவிட்டம் சதயம் . ஆக 12 . இந்த ராசிமண்டலத்தில் சந்திரன் பூமியை நக்ஷத்திரங்கள் - இவை ஆகாயத்திற் ( 27 ) நாட்களில் ஒருதடவை சுற்றி வரும் காணப்படும் கிரகங்களை யொத்த சுடர்ப் போது இம் மண்டலத்தையும் அதன் உட் பகுதிகள் இவை அளவற்றவை . அவற் புறமாக ஒருதடவை சுற்றி வருகின்றது . றுள் பலவகை உருவங்களும் நிறங்களும் ஒவ்வொரு தினத்திலும் இம் மண்டலத் பெற்றவை அதிகம் உண்டு . அவற்றுள் தில் சந்திரனுக்கு நேர் மேலாக இருக்கும் சில பூமிக்குக் காணப்பட்டு மறைவன . ஸ்தான த்தைக் குறித்துக் காட்ட பாசி வால் நக்ஷத்திரம் - இதனைத் தூமகேது மண்டலத்தை ( 27 ) சமபாகங்களாக வகுத் என்பர் . இது 75 76 வருஷங்களுக்கு திருக்கிறார்கள் நக்ஷத்திரம் - அசுவனி ஒரு முறை சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது . ( உடு ) குதிரைமுகம் எண் 3 பாணி ( 2 ) இது தலையில் நக்ஷத்திர உருவத்துடன் அடுப்பு ( ) 3 கார்த்திகை ( 2 ) அம்பட் பின்னால் நீண்டு அகன்று வெண்ணிறம் டன் கத்தி ( ) 6 ரோகணி ( 2 ) வண்டி பெற்ற வாலைப்பெற்றிருக்கிறது . இந்த ( ) 5 மிருகசீருஷம் ( 2 ) அம்பு ( ) 3 நக்ஷத்திரங்களில் பலவகை வெவ்வேறு திருவாதிரை ( 2 ) பவளம் ( ) 1 புனர் வடிவினவாய் நீண்டும் குறுகியும் வளைக் பூசம் ( 2 ) வில் ( ) 6 பூசம் ( 2 ) புடலம்பூ தும் பிரிந்தும் இருக்கிறன என்பர் . இவை ( ) 3 ஆயிலியம் ( 2 ) ஸர்ப்ப ம் ( ) 6 ஆகாயத்தில் கூட்டங்களாக இருக்கின்றன . மகம் ( 2 ) டோளி ( ) 5 பூரம் ( 2 ) கட்டித் அவற்றுள் ( 270 ) வால் நக்ஷத்திரங்கள் கால் ( ) 2 உத்திரம் ( 2 ) கட்டிற்கால் ( ) | கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன . மற் 2 அஸ்தம் ( 2 ) கை ( ) 5 சித்திரை ( 2 ) றொன்று வால் குறுகிய தூமகேது ; இது முத்து ( ) 1 ஸ்வாதி ( 2 ) மாணிக்கம் ( ) ( 37 ) வருஷத்திற் கொருமுறை சூரியனைச் 1 விசாகம் ( 2 ) குசவன் சக்கரம் ( ) 5 சுற்றுகிறதாம் . மற்றொன்று ( 63 ) வருஷத் அநுஷம் ( 2 ) மோதிரம் ( ) 4 கேட்டை திற் கொருமுறை சூரியனைச் சுற்றி வரு 12 ) சக்கரம் ( ) 3 மூலம் ( 2 ) மேழி ( ) கிறதாம் . பலவாலி நக்ஷத்திரம் - இது பல 5 பூராடம் ( 2 ) கட்டிற்கால் ( ) 2 உத் வால்களைப் பெற்ற நக்ஷத்திரம் . மற்றொரு திராடம் ( 2 ) கட்டிற்கால் ( ) 2 திருவோ தூமகேது ( 2000 ) வருஷ அளவிற் சூரிய ணம் ( 2 ) வேர் ( ) 3 அவிட்ட ம் ( 2 ) மிரு னைச் சுற்றி வருகிறது . சில வால் நக்ஷத் தங்கம் ( ) 5 சதயம் ( 2 ) பூனைக்கண் ( ) திரங்கள் பகலிலும் பிரகாசத்தைத் தரும் 100 பூரட்டாதி ( 2 ) கட்டிற்கால் ( ) 2 ஒளியுள்ளன என்பர் . இவ்வகை நக்ஷத்தி உத்திரட்டாதி ( 2 ) கட்டிற்கால் ( ) 2 ) ரத்தின் வால் உச்சிவானத்திருந்து அடிவா ரேவதி ( 2 ) மீன் ( ) 2 . அசுவனி முதல் னம் வரையில் நீண்டிருந்ததாகக் கூறுவர் . 27 ) நக்ஷத்திரங்கள் மேற் கூறிய ( 27 ) எரிநக்ஷத்திரங்கள் - இரவில் ஆகாய க்ஷத்திரக் கூட்டங்களுள் ஒவ்வொரு நக்ஷ / வெளியிலிருந்து நக்ஷத்திரங்களைப்போல்