அபிதான சிந்தாமணி

நன்னன் 949 நன்னனவேலன்மான் உக) பாலுவித்தன ஒரு நாளில் முகம் மிக்க எனக்கு - னும் கொடுப்பதாக இரந்து வேண்டியும் அறிந்த நன்னன் தன் பெரும் படையொடு இரங்கானாய்க் கொல்லுவித்தனன், குறு, வந்து எதிர் நின்று பலநாள் காறும் போர் (உ+உ). இவன் கொடுங்கோ லன்றே செய்ய சுற்றில் சோலன் படையால் நன் வேறெதனாலோ சேர நாட்டை அக்கால னன் இறந் தொழிந்தனன் ; "குடாஅ, த்து அரசாண்டு வந்த களங்காய்க்கண்ணி திரும்பொன்வாகைப் பெருந்துறைச் செரு நார்முடிச்சேரல் இவனை போர்செய் தழிப் விற், பொலம்பூணன்ன பொருகடத்தொ பது கருதித் தன் சேனாபதி ஆஅய் எயினனை ழிய வலம்படுகொற்றந் தந்தவாய்வாட், பெரும் படையொடு செல்ல விடுத்தனன். களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேர, லிழந்த இந்த ஆஅய் எயினன் வெளியம் என்னும் நாடு தந்தனன்" (அகம் ககக). நன்னன் ஊரில் வேளிர் மரபிற் பிறந்தவன். அகம் கதையை யாண்டும் எடுத்துக் காட்டினவர் (204). மிக்க வீரமுடையவன் வேண்டி பரணர் ; (நற். உஎ, கூசுக). இந் நன்ன னோர்க்கு வரையாது யானை முதலியவற் னுடைய பாழியும் பாரமும் பிறவும் சேனா றைக் கொடுக்கும் வண்மை யுடையவன். பதி மிஞிலி யென்பவனால் முன்பு காக்கப் அந் நாளில் மதுரையிலிருக்கும் அகுதை பட்டு வந்தன ; (நற். உசுடு). யென்பவன் தான் மிக்க வீரமுடையவனா நன்னன் வேண்மான் - ''என்பவன, சங்க யிருந்தும் இவ் ஆஅய் எயினனுக்கு நடுங்கி நாளிலே, தமிழகத்திற் பெருவள்ளலாய் யொடுங்கி யிருந்தனன் ; இத்தகைய மேம் விளங்கிய ஒரு சிற்றரசன். இவன் வேளிர் பாடு கொண்ட இவ் ஆஅய்எயினன் நன்ன குலத்தைச் சேர்ந்தவ னென்பது, இவ னது படைத்தலைவனாகிய மிஞிலி மிக்க னுக்கு வழங்கும் வேண்மான்' வேள் வீரமுடையவ னென்று பிறர் தடுத்துக் என்னும் அடைகளால் விளங்குகின்றது. கூறியதையுங் கேளாமல் (அகம் ங 2.0 ). வேண்மான் வேளிர் தலைவன். சங்க நூல் அவனோடு பாழியென்னு மிடத்திற் போர் களிலே, நன்னன் என்னும் பெயருடை தொடங்கினான். அப்பொழுது அந் நன் யாரிருவர் காணப்படுகின்றனர். இவரில் னன் தனது பேய் கூட்டருகில் (அகம் ஒருவன், பத்துப் பாட்டிலொன்றாகிய கசஉ) நின்று கூறிய கட்டளையை மேற் "மலைபடுகடாம்' கொண்டவன். அப்பாட் கொண்டு அவன் படைத் தலைவனாகிய டியற்றிய இரணிய முட்டத்துப் பெருங் IDலி வந்தெதிர் நின்று போர் தொட குன்றூர்க் கௌசிகனார், தாம் பாடிய ங்கி நண் பகற்பொழுதில் வேலாலெறிந்து வேண்மானை (நன்னன் சேய் நன்னன் - ஆஅய் எயினனைக் கொன்றான். விழுந்த எனக் கூறுதலால், மற்றொருவனாகிய நன் எயினன் மேல் வெயில் படாவாறு பறவை னன், இவ்வேண்மானுடைய தந்தையெ பந்தரிட்டாற்போலச் சூழ்ந்தன. நன்னன ன்று தெரிகின்றது. இவ்விருவருள் மக மனமழுங்கி யிருந்தனன் ; (அகம் 104)./ னாகிய நன்னனே புலவர் புகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவ்எயினனது உரிமை மகளிர் இலக்காய் விளங்கியவன். இவனை நன் திரண்டெழுந்து காவிரியாற்றுக்கு வந்து னன் ஆய்' எனவும் வழங்குவர். பத்துப் தங்கள் வழக்கப்படி சரமக்கிரியை முடி பாட்டில் இவனுக்கு பல்குன்றக் கோட் த்து அலங்கரித்த எயினன் போன்ற வடிவ டத்துச் செங்கண்மாத்து வேள்" என்னும் மொன்றனை அந் நீரில் போகட்டு சோடிப் அடை குறிக்கப்பட்டிருத்தலால், இவன் பெயர்ந்து போயினர்; (அகம் கஅக). இப் நாடு பல்குன்றக் கோட்டமென்னும் பெயர் பெரும்பூசல் கேட்டு மதுரையில் அடங்கிக் கொண்டது என்பதும், இவன் தலைநகர் கிடந்த அகுதை அச்சம் நீங்கி மகிழ்வா செங்கண்மா என்பதும் வெளியாகின்றன. னாயினான் ; (அகம் 20 அ). இங்ஙனம் இவன் மலைநாடு “ஏழிற்குன்றம்' எனவும் சேனாபதி முடிந்தானென்பது கேட்ட கள வழங்கும். அஃது ஏழு மலைப் பகுதிகளைப் ங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் சோல் வெகு பெற்றிருந்தமையால், இப்பெயர் கொண் ண்டு பெரும் படையொடு வந்து பெருந் டதாகத் தெரிகிறது. பல்குன்றக்கோட் துறையென்னு மிடத்தில் நன்னனால் பாது டம் என்னும் பெயர் வந்ததன் காரணமும் காக்கப்பட்டு வந்த அவனது காவன் மரமா இதுவேயாம். அவ்வேழு மலைகளிற் பாழிச் இய வாகையை வெட்டிச் சாய்த்தனன். சிலம்பு, நவிரம் என்னுமிரண்டே இப் (இவ் வாகைப் பறந்தலை வாகையென்னும் போது தெரிவன. நன்னனாட்டில், பாழி, பெயசொடு இப்பொழுது முளது) இதனை| வியலூர், பாரம், பிரம்பு -- என்ற வாக
நன்னன் 949 நன்னனவேலன்மான் உக ) பாலுவித்தன ஒரு நாளில் முகம் மிக்க எனக்கு - னும் கொடுப்பதாக இரந்து வேண்டியும் அறிந்த நன்னன் தன் பெரும் படையொடு இரங்கானாய்க் கொல்லுவித்தனன் குறு வந்து எதிர் நின்று பலநாள் காறும் போர் ( + ) . இவன் கொடுங்கோ லன்றே செய்ய சுற்றில் சோலன் படையால் நன் வேறெதனாலோ சேர நாட்டை அக்கால னன் இறந் தொழிந்தனன் ; குடாஅ த்து அரசாண்டு வந்த களங்காய்க்கண்ணி திரும்பொன்வாகைப் பெருந்துறைச் செரு நார்முடிச்சேரல் இவனை போர்செய் தழிப் விற் பொலம்பூணன்ன பொருகடத்தொ பது கருதித் தன் சேனாபதி ஆஅய் எயினனை ழிய வலம்படுகொற்றந் தந்தவாய்வாட் பெரும் படையொடு செல்ல விடுத்தனன் . களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேர லிழந்த இந்த ஆஅய் எயினன் வெளியம் என்னும் நாடு தந்தனன் ( அகம் ககக ) . நன்னன் ஊரில் வேளிர் மரபிற் பிறந்தவன் . அகம் கதையை யாண்டும் எடுத்துக் காட்டினவர் ( 204 ) . மிக்க வீரமுடையவன் வேண்டி பரணர் ; ( நற் . உஎ கூசுக ) . இந் நன்ன னோர்க்கு வரையாது யானை முதலியவற் னுடைய பாழியும் பாரமும் பிறவும் சேனா றைக் கொடுக்கும் வண்மை யுடையவன் . பதி மிஞிலி யென்பவனால் முன்பு காக்கப் அந் நாளில் மதுரையிலிருக்கும் அகுதை பட்டு வந்தன ; ( நற் . உசுடு ) . யென்பவன் தான் மிக்க வீரமுடையவனா நன்னன் வேண்மான் - ' ' என்பவன சங்க யிருந்தும் இவ் ஆஅய் எயினனுக்கு நடுங்கி நாளிலே தமிழகத்திற் பெருவள்ளலாய் யொடுங்கி யிருந்தனன் ; இத்தகைய மேம் விளங்கிய ஒரு சிற்றரசன் . இவன் வேளிர் பாடு கொண்ட இவ் ஆஅய்எயினன் நன்ன குலத்தைச் சேர்ந்தவ னென்பது இவ னது படைத்தலைவனாகிய மிஞிலி மிக்க னுக்கு வழங்கும் வேண்மான் ' வேள் வீரமுடையவ னென்று பிறர் தடுத்துக் என்னும் அடைகளால் விளங்குகின்றது . கூறியதையுங் கேளாமல் ( அகம் 2 . 0 ) . வேண்மான் வேளிர் தலைவன் . சங்க நூல் அவனோடு பாழியென்னு மிடத்திற் போர் களிலே நன்னன் என்னும் பெயருடை தொடங்கினான் . அப்பொழுது அந் நன் யாரிருவர் காணப்படுகின்றனர் . இவரில் னன் தனது பேய் கூட்டருகில் ( அகம் ஒருவன் பத்துப் பாட்டிலொன்றாகிய கசஉ ) நின்று கூறிய கட்டளையை மேற் மலைபடுகடாம் ' கொண்டவன் . அப்பாட் கொண்டு அவன் படைத் தலைவனாகிய டியற்றிய இரணிய முட்டத்துப் பெருங் IDலி வந்தெதிர் நின்று போர் தொட குன்றூர்க் கௌசிகனார் தாம் பாடிய ங்கி நண் பகற்பொழுதில் வேலாலெறிந்து வேண்மானை ( நன்னன் சேய் நன்னன் - ஆஅய் எயினனைக் கொன்றான் . விழுந்த எனக் கூறுதலால் மற்றொருவனாகிய நன் எயினன் மேல் வெயில் படாவாறு பறவை னன் இவ்வேண்மானுடைய தந்தையெ பந்தரிட்டாற்போலச் சூழ்ந்தன . நன்னன ன்று தெரிகின்றது . இவ்விருவருள் மக மனமழுங்கி யிருந்தனன் ; ( அகம் 104 ) . / னாகிய நன்னனே புலவர் புகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவ்எயினனது உரிமை மகளிர் இலக்காய் விளங்கியவன் . இவனை நன் திரண்டெழுந்து காவிரியாற்றுக்கு வந்து னன் ஆய் ' எனவும் வழங்குவர் . பத்துப் தங்கள் வழக்கப்படி சரமக்கிரியை முடி பாட்டில் இவனுக்கு பல்குன்றக் கோட் த்து அலங்கரித்த எயினன் போன்ற வடிவ டத்துச் செங்கண்மாத்து வேள் என்னும் மொன்றனை அந் நீரில் போகட்டு சோடிப் அடை குறிக்கப்பட்டிருத்தலால் இவன் பெயர்ந்து போயினர் ; ( அகம் கஅக ) . இப் நாடு பல்குன்றக் கோட்டமென்னும் பெயர் பெரும்பூசல் கேட்டு மதுரையில் அடங்கிக் கொண்டது என்பதும் இவன் தலைநகர் கிடந்த அகுதை அச்சம் நீங்கி மகிழ்வா செங்கண்மா என்பதும் வெளியாகின்றன . னாயினான் ; ( அகம் 20 ) . இங்ஙனம் இவன் மலைநாடு ஏழிற்குன்றம் ' எனவும் சேனாபதி முடிந்தானென்பது கேட்ட கள வழங்கும் . அஃது ஏழு மலைப் பகுதிகளைப் ங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் சோல் வெகு பெற்றிருந்தமையால் இப்பெயர் கொண் ண்டு பெரும் படையொடு வந்து பெருந் டதாகத் தெரிகிறது . பல்குன்றக்கோட் துறையென்னு மிடத்தில் நன்னனால் பாது டம் என்னும் பெயர் வந்ததன் காரணமும் காக்கப்பட்டு வந்த அவனது காவன் மரமா இதுவேயாம் . அவ்வேழு மலைகளிற் பாழிச் இய வாகையை வெட்டிச் சாய்த்தனன் . சிலம்பு நவிரம் என்னுமிரண்டே இப் ( இவ் வாகைப் பறந்தலை வாகையென்னும் போது தெரிவன . நன்னனாட்டில் பாழி பெயசொடு இப்பொழுது முளது ) இதனை | வியலூர் பாரம் பிரம்பு - - என்ற வாக