அபிதான சிந்தாமணி

வேவருஷம் களன் 2. அசதல்களில் ஒன்று. இது புரட் மாகச் சபித்தனர். இவன் தம்பியுடன் நந்த டாசிமாசம் பூர்வபக்ஷப பிரதமை முதல் கோபன் வீட்டில் விருக்ஷமாயிருந்து கிருஷ் திரிதிகை வரையில் உருத்திரியையும், ணமூர்த்தி ஆய்ச்சி கட்டிய உாலுடன் சதுர்த்தி முதல் ஷஷ்டிவரையில் இலக்கு தவழ்ந்து சென்றதால் சாபநீங்கி நலமடைந் மியையும், சப்தமிமுதல் நவமி வரையில் தனன். இவனிடம் ஆசைகொண்டு அர சரஸ்வதியையும், பூசித்துத் தசமியில் ம்பை ஒருமுறை வந்து கொண் டிருக்கை முடிப்பது. இதனைச் சுகேது என்னும் யில் இராவணன் கண்டு அவளை வலிதிற் அரசன், அரசாட்சி யிழந்து வருந்தியதால் புணர்ந்தனன். அரம்பையா லுணர்ந்த அவன் மனைவியாகிய துவேதியை ஆங் இவன் இராவணனை இனி உடன்படாப் கீரச முனிவர் இவ்விரதம் அநுட்டிக்கக் பெண்களைப் புணரின் தலை வெடித்து கற்பித்தனர். அவ்வகை அவள் அநுட் இறக்கவெனச் சபித்தனன். டிச்க அவ்வ நுட்டானத்திற்குப் பின் அவள் நளவெண்பா - இது புலவர் திலகராகிய வயிற்றிற் பிறந்த குமரனாகிய சூரியப்பிர புகழேந்திப் புலவரால் மூன்று காண்டங்க தாபன் இழந்த நாட்டைப் பகைவரிடமிரு ளாக வகுத்துப் பாடப்பட்ட நளன் சரிதை, ந்து மீட்டனன் என்பர் இதில் ஆங்காங்கு சந்திரன் சுவர்க்கியைப் நவவருஷம் - பரதவருஷம், ஏமகூட வரு புகழ்ந்திருக்கிறது. ஷம், நிஷதம், இளாவிருதம், நீலம், சிவே நளன் -1. நிடதநாட்டில் மாவிந்த நகரத் தம், குரு, பத்திராச்வம், கே தமாலம் தையாண்ட வீரசோன் குமான் ; சந்திர என்பன. வம்சத்தவன். இவன் ஒருநாள் பூஞ்சோலை நவவிதசம்பந்தம் - பிதாபுத்ர சம்பந்தம், பில் உலாவுகையில் அவ்விடம் வந்த அன் 'ரஷ்யரக்ஷக சம்பந்தம், சேஷசேஷி சம் னப் பறவையைக் கண்டு பிடித்தனன். பந்தம், ஞா த்ருஞேய சம்பந்தம், சரீரசரீரி அது பயந்ததைக் கண்டு மீண்டும் விடுத் சம்பந்தம், ஆதார ஆதேய சம்பந்தம், தனன். அதனால் அன்னம் செய்ங்கன்றி விசேஷண விசேஷிய சம்பந்தம், ஆச்ரி மறவாது அரசனை நோக்கி நளனுக்கு யாச்ரியி சம்பந்தம், ரக்ஷயாக்ஷகஸம்பந்தம், ஆசை யுண்டாகும்படிக்குக் குண்டினபுரத் நவவீரர் - உமாதேவியாரின் காற்சிலம்பி தாசன் குமரியாகிய தமயந்தியினது அழகு னின்று சிந்தியமணிகளில் பிறந்த பெண் முதலியவற்றைக் கூறியது. இதைக்கேட்ட கள் சிவமூர்த்தியை விருப்பால் நோக்கிக் அரசன் அவளிடம் ஆசைகொண்டு அன் கருப்பெற்று நவலீரர்களைப் பெற்றனர். னத்தைத் தூதாகச் செல்ல வேண்டினன். இவர்கள் குமாரக்கடவுளுக்குத் துணையா அதற்கு உடன்பட்ட அன்னம் தமயந்தி யிருப்பவர். இவர்களில் முதல்வர் வீர யிடந் தூதாகச் சென்று நளனது அழகு வாகுதேவர். மற்ற எண்மர் வீரகேசரி, முதலியவைகளைத் தமயந்திக்குக் கூறியது. வீரமகேந்திரன், வீரமகேசன் வீரபுரந் இவனது அழகு முதலிய கேட்ட தமயந்தி, தரன், வீரராக்ஷசன், வீரமார்த்தாண்டன், இவனிடம் ஆவல் கொண்டு வருந்தினள், வீரராந்தகன், வீரதீரன் என்பவராம். இதைத் தோழியாலறிந்த அரசன் சுயம் நவன் - உசீநரன் குமரன். வரம் நாட்டினன். இதைக்கேட்ட இந் நளகிரி - இது பிரச்சோ தனது பட்டத்து திரன், வாயு, அக்னி, யமன் முதலியவரும் யானை, மிக்க வீர்யமுடையது. மதவெறி அவளிடம் ஆவல்கொண்டு சுயம்வரத்திற்கு கொண்டு உஞ்சை நகரை அழித்துக் கலக் வந்து இவள் நளனிடம் ஆவல் கொண் கிய இதன் கோபத்தை அடக்கி ஊர்க் டிருப்பதறிந்து நளனைத் தூ தாக மாயவுருக் தமையாலே தான் உதயணன் சிறைவீடு கொடுத்து அனுப்பினர். இவன் சென்று பெற்றான். (பெ. க.) தேவரை மணக்க வேண்டியும் தமயந்தி நளகூபரன் - குபேரன் குமரரில் ஒருவன். இசையாமையால் திரும்பித் தேவர்க்குக் இவனும் இவன் தம்பியாகிய மணிக்கிரீவ கூறினன். இதனால் இந்திரன் பல ஆய னும் மதுவுண்ட மயக்கத்தால் சலக்கிரீடை தங்களையும் அக்கி, தீயிலாது சமைக்கவும் செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது வாயு அச்வமந்திரத்தையும், யமன் கதா நாரதர் அவ்விடம் வந்தனர். அவரைக் யுதத்தையு நளனுக்குக் கொடுத்தனர். பின் கண்டு இவ்விருவரும் எழுந்திராது வணங் நளன் சுயம்வர மண்டபமடைய இந் காதிருந்ததால் முனிவர் கோபித்து மர | நான்கு தேவரும் அவனைப்போ லுருக்
வேவருஷம் களன் 2 . அசதல்களில் ஒன்று . இது புரட் மாகச் சபித்தனர் . இவன் தம்பியுடன் நந்த டாசிமாசம் பூர்வபக்ஷப பிரதமை முதல் கோபன் வீட்டில் விருக்ஷமாயிருந்து கிருஷ் திரிதிகை வரையில் உருத்திரியையும் ணமூர்த்தி ஆய்ச்சி கட்டிய உாலுடன் சதுர்த்தி முதல் ஷஷ்டிவரையில் இலக்கு தவழ்ந்து சென்றதால் சாபநீங்கி நலமடைந் மியையும் சப்தமிமுதல் நவமி வரையில் தனன் . இவனிடம் ஆசைகொண்டு அர சரஸ்வதியையும் பூசித்துத் தசமியில் ம்பை ஒருமுறை வந்து கொண் டிருக்கை முடிப்பது . இதனைச் சுகேது என்னும் யில் இராவணன் கண்டு அவளை வலிதிற் அரசன் அரசாட்சி யிழந்து வருந்தியதால் புணர்ந்தனன் . அரம்பையா லுணர்ந்த அவன் மனைவியாகிய துவேதியை ஆங் இவன் இராவணனை இனி உடன்படாப் கீரச முனிவர் இவ்விரதம் அநுட்டிக்கக் பெண்களைப் புணரின் தலை வெடித்து கற்பித்தனர் . அவ்வகை அவள் அநுட் இறக்கவெனச் சபித்தனன் . டிச்க அவ்வ நுட்டானத்திற்குப் பின் அவள் நளவெண்பா - இது புலவர் திலகராகிய வயிற்றிற் பிறந்த குமரனாகிய சூரியப்பிர புகழேந்திப் புலவரால் மூன்று காண்டங்க தாபன் இழந்த நாட்டைப் பகைவரிடமிரு ளாக வகுத்துப் பாடப்பட்ட நளன் சரிதை ந்து மீட்டனன் என்பர் இதில் ஆங்காங்கு சந்திரன் சுவர்க்கியைப் நவவருஷம் - பரதவருஷம் ஏமகூட வரு புகழ்ந்திருக்கிறது . ஷம் நிஷதம் இளாவிருதம் நீலம் சிவே நளன் - 1 . நிடதநாட்டில் மாவிந்த நகரத் தம் குரு பத்திராச்வம் கே தமாலம் தையாண்ட வீரசோன் குமான் ; சந்திர என்பன . வம்சத்தவன் . இவன் ஒருநாள் பூஞ்சோலை நவவிதசம்பந்தம் - பிதாபுத்ர சம்பந்தம் பில் உலாவுகையில் அவ்விடம் வந்த அன் ' ரஷ்யரக்ஷக சம்பந்தம் சேஷசேஷி சம் னப் பறவையைக் கண்டு பிடித்தனன் . பந்தம் ஞா த்ருஞேய சம்பந்தம் சரீரசரீரி அது பயந்ததைக் கண்டு மீண்டும் விடுத் சம்பந்தம் ஆதார ஆதேய சம்பந்தம் தனன் . அதனால் அன்னம் செய்ங்கன்றி விசேஷண விசேஷிய சம்பந்தம் ஆச்ரி மறவாது அரசனை நோக்கி நளனுக்கு யாச்ரியி சம்பந்தம் ரக்ஷயாக்ஷகஸம்பந்தம் ஆசை யுண்டாகும்படிக்குக் குண்டினபுரத் நவவீரர் - உமாதேவியாரின் காற்சிலம்பி தாசன் குமரியாகிய தமயந்தியினது அழகு னின்று சிந்தியமணிகளில் பிறந்த பெண் முதலியவற்றைக் கூறியது . இதைக்கேட்ட கள் சிவமூர்த்தியை விருப்பால் நோக்கிக் அரசன் அவளிடம் ஆசைகொண்டு அன் கருப்பெற்று நவலீரர்களைப் பெற்றனர் . னத்தைத் தூதாகச் செல்ல வேண்டினன் . இவர்கள் குமாரக்கடவுளுக்குத் துணையா அதற்கு உடன்பட்ட அன்னம் தமயந்தி யிருப்பவர் . இவர்களில் முதல்வர் வீர யிடந் தூதாகச் சென்று நளனது அழகு வாகுதேவர் . மற்ற எண்மர் வீரகேசரி முதலியவைகளைத் தமயந்திக்குக் கூறியது . வீரமகேந்திரன் வீரமகேசன் வீரபுரந் இவனது அழகு முதலிய கேட்ட தமயந்தி தரன் வீரராக்ஷசன் வீரமார்த்தாண்டன் இவனிடம் ஆவல் கொண்டு வருந்தினள் வீரராந்தகன் வீரதீரன் என்பவராம் . இதைத் தோழியாலறிந்த அரசன் சுயம் நவன் - உசீநரன் குமரன் . வரம் நாட்டினன் . இதைக்கேட்ட இந் நளகிரி - இது பிரச்சோ தனது பட்டத்து திரன் வாயு அக்னி யமன் முதலியவரும் யானை மிக்க வீர்யமுடையது . மதவெறி அவளிடம் ஆவல்கொண்டு சுயம்வரத்திற்கு கொண்டு உஞ்சை நகரை அழித்துக் கலக் வந்து இவள் நளனிடம் ஆவல் கொண் கிய இதன் கோபத்தை அடக்கி ஊர்க் டிருப்பதறிந்து நளனைத் தூ தாக மாயவுருக் தமையாலே தான் உதயணன் சிறைவீடு கொடுத்து அனுப்பினர் . இவன் சென்று பெற்றான் . ( பெ . . ) தேவரை மணக்க வேண்டியும் தமயந்தி நளகூபரன் - குபேரன் குமரரில் ஒருவன் . இசையாமையால் திரும்பித் தேவர்க்குக் இவனும் இவன் தம்பியாகிய மணிக்கிரீவ கூறினன் . இதனால் இந்திரன் பல ஆய னும் மதுவுண்ட மயக்கத்தால் சலக்கிரீடை தங்களையும் அக்கி தீயிலாது சமைக்கவும் செய்து கொண்டிருந்தனர் . அப்போது வாயு அச்வமந்திரத்தையும் யமன் கதா நாரதர் அவ்விடம் வந்தனர் . அவரைக் யுதத்தையு நளனுக்குக் கொடுத்தனர் . பின் கண்டு இவ்விருவரும் எழுந்திராது வணங் நளன் சுயம்வர மண்டபமடைய இந் காதிருந்ததால் முனிவர் கோபித்து மர | நான்கு தேவரும் அவனைப்போ லுருக்