அபிதான சிந்தாமணி

நல்லந்துவனார் bag நல்லாவூர் கிழார் நகர் ஷேமப்படவும் தன் மனைவி நல்ல மாலையில் ஒன்றுமாக ஏழு பாடல்கள் தங்கையைப் புத்திரருடன் அழைத்துக் கிடைத்திருக்கின்றன. கொண்டுபோக வந்த காசிராஜன் மைத்து நல்லவை - இருவர் மாறுகொண்ட கால னனால் அவர்களுக்கு நேர்ந்த மரணத்தைக் த்து அவரது இயல்புணர வல்லோர், தரும கேட்டு இனி இருப்பதில்லையெனத் தானும் நெறி நின்றோர், மெய்ப்பொருளைக் கண் தன் உயிர்விடப்போகுஞ் சமயத்தில் பா டோர், பொறுமையுடையோர், கற்றவர், மாத்மா தரிசனந் தந்து யாவரையுமெழுப்பி கல்விக்கடாவிடை யறிந்தோர், கோபமில் நல்வரமீந்து ஆசிகூறி மறைந்தனர். இது லார், மூர்க்கமிலார், இனிய முகத்தோர், கற்பனா கதை | இருந்துரை கேட்போர், வேந் தனொரு நல்லந்துவனூர் - 1. கடைசங்கப் புலவருள் சார்பானாயினும் தாம் நடுநிலை பிறழாதோர், 'ஒருவர்; கலித்தொகையில் நெய்தற்கலி ) கூடியது நல்லவையாம். இதில் தோல்வி யும் பரிபாடலில் நான்கும் பாடியவர்.) யுறினும் தோல்வியல்ல, வெற்றிபெறின் (கலித்தொகை). - சிறப்பாம். (யாப்பு - வி.) 2. இவர் அந்துவனாரெனவும் ஆசிரியர் நல்லழசியார் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய நல்லந்துவனாரெனவுங் கூறப்படுவர். இவர் ' புலவர்களில் ஒருவர். இவர் பெயர் அழுசி இயற்பெயர் அந்துவன் "அந்துவன் பாடிய | யாக இருக்கலாம். நல் என்பது அடை சந்துகெழு நெடுவரை (அகம் டுக) என மொழி. இவர் பரிபாடலில் வையையைச் மதுரை மருதனிளநாகனார் கூறு மாற்றானு | சிறப்பித்துப் பாடியவர். (பரிபாடல்). மறிக. அந்துவனெனப் பிறருமுளராகலின் நல்லாசிரியர் - யாப்பருங் கலக்காரிகை' இவர் நல்லந்துவனாரெனவும், அந்தணராத யுரையிற் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியரில் லின் ஆசிரியர் நல்லந்துவனாரெனவுங் கூற ஒருவர். ப்பட்டார். ஆசிரியர் என அடைமொழி நல்லாதனூர் - கடைச்சங்கத்தவா காலத்து கொடுத்துக் கூறுவது அந்தணர்க்கே யன் இருந்த புலவருள் ஒருவர். இவர் திரி றிப் பிறர்க்குக்கூறும் வழக்குப் பண்டில்லை. ககேமென ஒரு நீதி நூல் செய்திருக்கின் கலித்தொகை இவர் செய்ததாக அதன் றனர். இவர் தாம் செய்த நூலுக்கு முத பதிப்பாசிரியர் கூறாநிற்பர். இவர் அகப் லில் திருமாலைக் "கணணகன் ஞாலமளந் பொருட்சுவையைக் கலிப்பாக்களாற் பலப் தது'' எனத் துதித்திருத்தலால் இவரைத் படப் புனைந்து யாவரும் வியக்கப் பாடும் துணிந்து வைணவர் என எண்ணலாகாது. ஆற்றலுடையவர் பரிபாடலில் நீர்விளை திருமால் காத்தற் கடவுளாதலின் அந்நூல் யாட்டணி இவர் பாடியவை பயிலுந்தோ இடையூறின்றி நின்று நிலவுதல் வேண்டிக் றும் அளவிலா மகிழ்ச்சியெய்துவிக்குந் தன் காப்புக் கூறினார் என்பர். மையன அன்றிப் பிரிந்த தலைவி கையறவு நல்லாப்பிள்ளை - இவர் சோழமண்டலத் கொண்டு புலம்பும் பாடல்கள் கருதுழிக் தில் மதலம்பேட்டில் கணக்கர் குலத்தில் கன்மனத்தையும் உருகச் செய்யும் (கலித் சற்றேறக்குறைய 200 வருஷங்களுக்கு தொகை) இவர் எல்லா திணையையும் விரி | முன் பிறந்தவர். இவர் வில்லிபுத்தூரார் த்துப் பாடுந் திறமுடையவர். நம்மை செய்த பாரதத்தை விரித்துத் தம் பெய நினைந்து குன்றமும் அழாநிற்குமென்று ராற் செய்தவர். கேட்போரிரங்குமாறு கூறியுள்ளார். (நற். நல்லார் பூரன் கீழான - கடைசசங்கமருவிய அ அ ) நாழிகை வட்டிலாற் பொழுதறிவ புலவன். (அகநானூறு). தல்லது ஞாயிற்றை அறியப்படாத மழைக் நல்லாவூர்கிழார் - இஃது ஊாபற்றி வந்த காலமெனக் கார்காலத்தைச் சிறப்பித்துக் 'பெயர். இவர் வேளாளர், இயற்பெயர் கூறியுள்ளார். (அகம் எக). இதனைக் எழுதப்படவில்லை. இவர் தாம் பாடிய 'காலமறிவுற் றுணர்தல் கன்னலள வல் ''உழுந்து தலைப்பெய்த" என்னும் (அகம் லால் மாலைபகலுற்ற தெனவோர் வரிது அக)-ம் பாட்டில் முன் காலத்து நிகழ்த்தும் மாதோ" என்றார் கம்பரும். கார்காலப் வதுவைச் சடங்கை விரித்துக் கூறியுள் படலம் செய்யுள் (ஏக) கலித்தொகையை ளார். குறிஞ்சித் திணையைப் புனைந்து பாடி, நீக்கி இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் யுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையி (அ)-ம் பாடலொன்றும், அகத்திலொன் லொன்றும், அகத்திலொன்றுமாக இரண்டு றும், பரிபாடலில் நாலும், திருவள்ளுவ ! பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன.
நல்லந்துவனார் bag நல்லாவூர் கிழார் நகர் ஷேமப்படவும் தன் மனைவி நல்ல மாலையில் ஒன்றுமாக ஏழு பாடல்கள் தங்கையைப் புத்திரருடன் அழைத்துக் கிடைத்திருக்கின்றன . கொண்டுபோக வந்த காசிராஜன் மைத்து நல்லவை - இருவர் மாறுகொண்ட கால னனால் அவர்களுக்கு நேர்ந்த மரணத்தைக் த்து அவரது இயல்புணர வல்லோர் தரும கேட்டு இனி இருப்பதில்லையெனத் தானும் நெறி நின்றோர் மெய்ப்பொருளைக் கண் தன் உயிர்விடப்போகுஞ் சமயத்தில் பா டோர் பொறுமையுடையோர் கற்றவர் மாத்மா தரிசனந் தந்து யாவரையுமெழுப்பி கல்விக்கடாவிடை யறிந்தோர் கோபமில் நல்வரமீந்து ஆசிகூறி மறைந்தனர் . இது லார் மூர்க்கமிலார் இனிய முகத்தோர் கற்பனா கதை | இருந்துரை கேட்போர் வேந் தனொரு நல்லந்துவனூர் - 1 . கடைசங்கப் புலவருள் சார்பானாயினும் தாம் நடுநிலை பிறழாதோர் ' ஒருவர் ; கலித்தொகையில் நெய்தற்கலி ) கூடியது நல்லவையாம் . இதில் தோல்வி யும் பரிபாடலில் நான்கும் பாடியவர் . ) யுறினும் தோல்வியல்ல வெற்றிபெறின் ( கலித்தொகை ) . - சிறப்பாம் . ( யாப்பு - வி . ) 2 . இவர் அந்துவனாரெனவும் ஆசிரியர் நல்லழசியார் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய நல்லந்துவனாரெனவுங் கூறப்படுவர் . இவர் ' புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் பெயர் அழுசி இயற்பெயர் அந்துவன் அந்துவன் பாடிய | யாக இருக்கலாம் . நல் என்பது அடை சந்துகெழு நெடுவரை ( அகம் டுக ) என மொழி . இவர் பரிபாடலில் வையையைச் மதுரை மருதனிளநாகனார் கூறு மாற்றானு | சிறப்பித்துப் பாடியவர் . ( பரிபாடல் ) . மறிக . அந்துவனெனப் பிறருமுளராகலின் நல்லாசிரியர் - யாப்பருங் கலக்காரிகை ' இவர் நல்லந்துவனாரெனவும் அந்தணராத யுரையிற் கூறப்பட்ட தொல்லாசிரியரில் லின் ஆசிரியர் நல்லந்துவனாரெனவுங் கூற ஒருவர் . ப்பட்டார் . ஆசிரியர் என அடைமொழி நல்லாதனூர் - கடைச்சங்கத்தவா காலத்து கொடுத்துக் கூறுவது அந்தணர்க்கே யன் இருந்த புலவருள் ஒருவர் . இவர் திரி றிப் பிறர்க்குக்கூறும் வழக்குப் பண்டில்லை . ககேமென ஒரு நீதி நூல் செய்திருக்கின் கலித்தொகை இவர் செய்ததாக அதன் றனர் . இவர் தாம் செய்த நூலுக்கு முத பதிப்பாசிரியர் கூறாநிற்பர் . இவர் அகப் லில் திருமாலைக் கணணகன் ஞாலமளந் பொருட்சுவையைக் கலிப்பாக்களாற் பலப் தது ' ' எனத் துதித்திருத்தலால் இவரைத் படப் புனைந்து யாவரும் வியக்கப் பாடும் துணிந்து வைணவர் என எண்ணலாகாது . ஆற்றலுடையவர் பரிபாடலில் நீர்விளை திருமால் காத்தற் கடவுளாதலின் அந்நூல் யாட்டணி இவர் பாடியவை பயிலுந்தோ இடையூறின்றி நின்று நிலவுதல் வேண்டிக் றும் அளவிலா மகிழ்ச்சியெய்துவிக்குந் தன் காப்புக் கூறினார் என்பர் . மையன அன்றிப் பிரிந்த தலைவி கையறவு நல்லாப்பிள்ளை - இவர் சோழமண்டலத் கொண்டு புலம்பும் பாடல்கள் கருதுழிக் தில் மதலம்பேட்டில் கணக்கர் குலத்தில் கன்மனத்தையும் உருகச் செய்யும் ( கலித் சற்றேறக்குறைய 200 வருஷங்களுக்கு தொகை ) இவர் எல்லா திணையையும் விரி | முன் பிறந்தவர் . இவர் வில்லிபுத்தூரார் த்துப் பாடுந் திறமுடையவர் . நம்மை செய்த பாரதத்தை விரித்துத் தம் பெய நினைந்து குன்றமும் அழாநிற்குமென்று ராற் செய்தவர் . கேட்போரிரங்குமாறு கூறியுள்ளார் . ( நற் . நல்லார் பூரன் கீழான - கடைசசங்கமருவிய ) நாழிகை வட்டிலாற் பொழுதறிவ புலவன் . ( அகநானூறு ) . தல்லது ஞாயிற்றை அறியப்படாத மழைக் நல்லாவூர்கிழார் - இஃது ஊாபற்றி வந்த காலமெனக் கார்காலத்தைச் சிறப்பித்துக் ' பெயர் . இவர் வேளாளர் இயற்பெயர் கூறியுள்ளார் . ( அகம் எக ) . இதனைக் எழுதப்படவில்லை . இவர் தாம் பாடிய ' காலமறிவுற் றுணர்தல் கன்னலள வல் ' ' உழுந்து தலைப்பெய்த என்னும் ( அகம் லால் மாலைபகலுற்ற தெனவோர் வரிது அக ) - ம் பாட்டில் முன் காலத்து நிகழ்த்தும் மாதோ என்றார் கம்பரும் . கார்காலப் வதுவைச் சடங்கை விரித்துக் கூறியுள் படலம் செய்யுள் ( ஏக ) கலித்தொகையை ளார் . குறிஞ்சித் திணையைப் புனைந்து பாடி நீக்கி இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் யுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையி ( ) - ம் பாடலொன்றும் அகத்திலொன் லொன்றும் அகத்திலொன்றுமாக இரண்டு றும் பரிபாடலில் நாலும் திருவள்ளுவ ! பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன .