அபிதான சிந்தாமணி

லன் நல்லதங்காள் பல கண்டு பி. அவாவிண்டங்க ரலன் - சூர்யகுலத்தரசனாகிய பரிச்சித்திப் முறை கெஞ்சியும் கதவைத் திறவாமல் குச் சோபனையிடம் உதித்தவன். ஒரு இருக்கவே தன் பதிவிரதா தர்மத்தால் முறை இவனிடம் இவனது தமயனைக் கதவு திறக்கச்செய்து உள் நுழைந்து அண் கொன்ற வாமதேவமுனிவர் வந்தனர். அர ணியுடன் வார்த்தை யாடிக்கொண் டிருக் சன் கோபித்து என் தமையனைக் கொன்ற கச் சுற்றிலுமுள்ள தின் பண்டங்களைக் உன்னைக் கொல்வேன் என்று அம்பினை சண்ட குழந்தைகள் அவாவினால் எடுப் யேவினன், முனிவர் அதனை அரசன் பலத மூளி கண்டு பிடுங்கி யெறிந்து விரட் குமான் மீது ஏவி, அரசன் கையினைத் டப் பசி மேலிட்ட தால் வருந்தும் குழந் தம்பிக்கச் செய்தனர். தைகளுக்கு உணவு வேண்டுமென, வேண் நல்கூர் வேள்வியார் - கடைசசங்கத்துப் டியபடி, மூளி 12 வருடஞ்சென்ற பழைய புலவருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை.) கேழ்வாகையும் சில்லித் தோண்டியையுங் நல்லச்சுதனார் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய கொடுத்தும், கல் மன துடைய கபடியாம் புலவர்களில் ஒருவர். இவர் பெயர் அச்சு மூளி அலங்காரி அடுப்பெரிப்பதற்குப் பச் தரா யிருக்கலாம். நல்லழுசி, நல்லெழுனி சைவாழை மரத்தையுங் கொடுக்கத் தன் என்பன போல் நல் என்பது அடைமொழி. பதிவிரதா மகிமையால் கொழுந்தோங்கி இவர் பரிபாடலில் கந்தமூர்த்தியின் படை எரியச் செய்து கூழாக்கினும் மூளி பசி வீடுகளில் ஒன்றாகிய திருப்பரங்குன்றத் தணியாதபடி அதைக் கரைத்துக் குழந்தை தைப் புகழ்ந்திருக்கின்றனர். (பரிபாடல்). களுக்கும் நாத்திக்கும் வார்த்து வெளிப் நல்லதங்காள் - மதுரைநகரத்தில் இராம 'படுத்தி மறுபடியும் கதவை யடைக்கத் லிங்கமகாராசன் இந்திராணி யென் பாளை துக்க சாகரத்தில் மூழ்கின நல்ல தங்கை, மணந்து அரசாண்டு வருகையில் புத்திரப் மனது பொறாது அண்டை யயலாருக்குத் பேறிலாது சிவபெருமானை யெண்ணித் தன்னிலை தெரிவித்து வெளி சென்றிருக் தவம்புரிந்து அவர நுக்ரகத்தால் ஒரு குமா கும் அண்ணனுக்கு அறிவிக்கச் செய்து ஈனையுங் குமரியையும் பெற்றனர். இவர் எங்கேனும் பாழ்ங் கிணற்றிலாவது வீழ்ந்து க்கு நல்ல தம்பி நல்ல தங்கையெனப் பெய உயிர் துறப்பது நலமெனத் தேடி வருலக ரிட்டு வளர்த்தனர். இராமலிங்கப் புரவ யில் இடைப்பிள்ளைகளால் பாழுங் கிண லர் நல்லதம்பிக்கும் மூளி அலங்காரிக்கும் சொன்று கண்டு அதன் கரையில் தமையன் விவாகம் நடத்தித் தாம் தேகவியோகமா கலியாணத்துத் தனக்குக் கொடுத்த புட யினர். நல்லதம்பி தங்கையாகிய நல்ல வையின் மீது அழுகல் தேங்காயை வைத் தங்கையைக் காசிராஜனுக்கு வதுவை புரி துத் தன் மங்கலநாணைத் தாமரை யிலை வித்துச் சகல ஸ்ரீ தனங்களும் தந்து தம்ப மேல் கழற்றி வைத்துவிட்டுக் குழந்தைக திகள் இருவர்களையும் காசி நகாக்கனுப்ப ளின் நிலை கண்டு அழுது தன் எழு பிள்ளை அங்கு ஈச்வர திருபையால் மக்களெழு களையுந் தள்ளித் தானும் விழுந்தனள். வரை ஈன்று சுகமாக (40) ஞ வாழ்க் இங்கிப்படியிருக்க வேட்டைக்குச் சென்ற துவரும் நாளில் 12 வருடம் மழையில் நல்லண்ணன் அரண்மனைக்குத் திரும்பித் லாது பஞ்சம் உண்டாக அப்பொழுது தங்கையுங் குழந்தைகளையும் எங்கெனத் காசிராஜன் தனக்குண்டான செல்வமனைத் தன் தங்கையும் மக்களும் எவ்வளவு கூறி தையும் குடிகளுக்கு உதவி புரிந்து ஏழை யும் நில்லாமல் தம் ஊருக்குத் திரும்பிச் பாகிய காசி மன்னன், மனைவி புதல்வ சென்றனர் என்று மனைவியாம் மூளி கூறி ரோடு ஈனஸ்திதியை நினைத்து வருந்து னதை நம்பாது, தன் தங்கையைத் தேடி வதைக் கண்ட நல்ல தங்கை, தன் அண் வரும் வழியில் இடைப்பிள்ளை களால் உண் ணன் ராச்சிய மடைதலே தகுதியெனக் மை தெரிந்து கிணற்றிடை வந்து கரைக் கூறினதை மறுத்த மன்னனுக்குச் சமா கண் இருந்த அடையாளங்களைக் கண்டு தானங்கூறி அரசனை விடுத்துக் காட்டில் மக்களெழுவரையும் தங்கையையும் எடுத்து கிடைக்கும் கிழங்கு முதலியவற்றைப் பறி ஈமக்கடன் முடித்து அரண்மனை வந்து த்து மக்களுக்குக் கொடுத்துப் பசி தீர்ந்து கபடமாய் மூளியின் பந்துக்களைக் கல்மண தன் அண்ணன் இராஜ்யமடைய மூளியல டபஞ் சேர்த்து மண்டபம் இடிந்து யாவ ங்காரி நாத்தி வருகையை அறிந்து தாளிட் ரும் மாளச்செய்து மூளியைச் சுண்ணாம்புக் இக் கதவை அடைக்க எல்ல தங்கை பல காளவாயில் எரித்தனன், மழை பெய்பு
லன் நல்லதங்காள் பல கண்டு பி . அவாவிண்டங்க ரலன் - சூர்யகுலத்தரசனாகிய பரிச்சித்திப் முறை கெஞ்சியும் கதவைத் திறவாமல் குச் சோபனையிடம் உதித்தவன் . ஒரு இருக்கவே தன் பதிவிரதா தர்மத்தால் முறை இவனிடம் இவனது தமயனைக் கதவு திறக்கச்செய்து உள் நுழைந்து அண் கொன்ற வாமதேவமுனிவர் வந்தனர் . அர ணியுடன் வார்த்தை யாடிக்கொண் டிருக் சன் கோபித்து என் தமையனைக் கொன்ற கச் சுற்றிலுமுள்ள தின் பண்டங்களைக் உன்னைக் கொல்வேன் என்று அம்பினை சண்ட குழந்தைகள் அவாவினால் எடுப் யேவினன் முனிவர் அதனை அரசன் பலத மூளி கண்டு பிடுங்கி யெறிந்து விரட் குமான் மீது ஏவி அரசன் கையினைத் டப் பசி மேலிட்ட தால் வருந்தும் குழந் தம்பிக்கச் செய்தனர் . தைகளுக்கு உணவு வேண்டுமென வேண் நல்கூர் வேள்வியார் - கடைசசங்கத்துப் டியபடி மூளி 12 வருடஞ்சென்ற பழைய புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை . ) கேழ்வாகையும் சில்லித் தோண்டியையுங் நல்லச்சுதனார் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய கொடுத்தும் கல் மன துடைய கபடியாம் புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் பெயர் அச்சு மூளி அலங்காரி அடுப்பெரிப்பதற்குப் பச் தரா யிருக்கலாம் . நல்லழுசி நல்லெழுனி சைவாழை மரத்தையுங் கொடுக்கத் தன் என்பன போல் நல் என்பது அடைமொழி . பதிவிரதா மகிமையால் கொழுந்தோங்கி இவர் பரிபாடலில் கந்தமூர்த்தியின் படை எரியச் செய்து கூழாக்கினும் மூளி பசி வீடுகளில் ஒன்றாகிய திருப்பரங்குன்றத் தணியாதபடி அதைக் கரைத்துக் குழந்தை தைப் புகழ்ந்திருக்கின்றனர் . ( பரிபாடல் ) . களுக்கும் நாத்திக்கும் வார்த்து வெளிப் நல்லதங்காள் - மதுரைநகரத்தில் இராம ' படுத்தி மறுபடியும் கதவை யடைக்கத் லிங்கமகாராசன் இந்திராணி யென் பாளை துக்க சாகரத்தில் மூழ்கின நல்ல தங்கை மணந்து அரசாண்டு வருகையில் புத்திரப் மனது பொறாது அண்டை யயலாருக்குத் பேறிலாது சிவபெருமானை யெண்ணித் தன்னிலை தெரிவித்து வெளி சென்றிருக் தவம்புரிந்து அவர நுக்ரகத்தால் ஒரு குமா கும் அண்ணனுக்கு அறிவிக்கச் செய்து ஈனையுங் குமரியையும் பெற்றனர் . இவர் எங்கேனும் பாழ்ங் கிணற்றிலாவது வீழ்ந்து க்கு நல்ல தம்பி நல்ல தங்கையெனப் பெய உயிர் துறப்பது நலமெனத் தேடி வருலக ரிட்டு வளர்த்தனர் . இராமலிங்கப் புரவ யில் இடைப்பிள்ளைகளால் பாழுங் கிண லர் நல்லதம்பிக்கும் மூளி அலங்காரிக்கும் சொன்று கண்டு அதன் கரையில் தமையன் விவாகம் நடத்தித் தாம் தேகவியோகமா கலியாணத்துத் தனக்குக் கொடுத்த புட யினர் . நல்லதம்பி தங்கையாகிய நல்ல வையின் மீது அழுகல் தேங்காயை வைத் தங்கையைக் காசிராஜனுக்கு வதுவை புரி துத் தன் மங்கலநாணைத் தாமரை யிலை வித்துச் சகல ஸ்ரீ தனங்களும் தந்து தம்ப மேல் கழற்றி வைத்துவிட்டுக் குழந்தைக திகள் இருவர்களையும் காசி நகாக்கனுப்ப ளின் நிலை கண்டு அழுது தன் எழு பிள்ளை அங்கு ஈச்வர திருபையால் மக்களெழு களையுந் தள்ளித் தானும் விழுந்தனள் . வரை ஈன்று சுகமாக ( 40 ) வாழ்க் இங்கிப்படியிருக்க வேட்டைக்குச் சென்ற துவரும் நாளில் 12 வருடம் மழையில் நல்லண்ணன் அரண்மனைக்குத் திரும்பித் லாது பஞ்சம் உண்டாக அப்பொழுது தங்கையுங் குழந்தைகளையும் எங்கெனத் காசிராஜன் தனக்குண்டான செல்வமனைத் தன் தங்கையும் மக்களும் எவ்வளவு கூறி தையும் குடிகளுக்கு உதவி புரிந்து ஏழை யும் நில்லாமல் தம் ஊருக்குத் திரும்பிச் பாகிய காசி மன்னன் மனைவி புதல்வ சென்றனர் என்று மனைவியாம் மூளி கூறி ரோடு ஈனஸ்திதியை நினைத்து வருந்து னதை நம்பாது தன் தங்கையைத் தேடி வதைக் கண்ட நல்ல தங்கை தன் அண் வரும் வழியில் இடைப்பிள்ளை களால் உண் ணன் ராச்சிய மடைதலே தகுதியெனக் மை தெரிந்து கிணற்றிடை வந்து கரைக் கூறினதை மறுத்த மன்னனுக்குச் சமா கண் இருந்த அடையாளங்களைக் கண்டு தானங்கூறி அரசனை விடுத்துக் காட்டில் மக்களெழுவரையும் தங்கையையும் எடுத்து கிடைக்கும் கிழங்கு முதலியவற்றைப் பறி ஈமக்கடன் முடித்து அரண்மனை வந்து த்து மக்களுக்குக் கொடுத்துப் பசி தீர்ந்து கபடமாய் மூளியின் பந்துக்களைக் கல்மண தன் அண்ணன் இராஜ்யமடைய மூளியல டபஞ் சேர்த்து மண்டபம் இடிந்து யாவ ங்காரி நாத்தி வருகையை அறிந்து தாளிட் ரும் மாளச்செய்து மூளியைச் சுண்ணாம்புக் இக் கதவை அடைக்க எல்ல தங்கை பல காளவாயில் எரித்தனன் மழை பெய்பு