அபிதான சிந்தாமணி

987 நரைமுடி நெட்டையார் பிடிக்கு கடுவது வழக் காலத்தில் இ நநம கொண்டு வேளவி நடத்திக் குதிரையொ நானூறு (ந-ம்) செய்யுளாலும், தொல் ன் பெற்று அதில் ஏறித் தானே மகோற் காப்பிய நச்சினார்க்கினியம் மெய்ப்பாட் கடருடன் யுத்தஞ்செய்து விநாயகமூர்த்தி டியல் புதுமை பெருமை" எனும் சூத்தி யின் கொம்பினா லிறந்தவன். ரத்திற்கு அவர் எழுதிய உரையாலும் நரி - இது நாயினத்தைச் சேர்ந்த பிராணி. அறிக. இவராற் பாடப்பட்டோன் ஷை இது நாயைப் போலவே உருவுள்ளது சேரமான். (திருவள்ளுவமாலை.) ஆயினும் முகமும் காதும் நீண்டு வால் மயி நரிஷ்யந்தன் - 1. வைவச்சுதமனுவின் கும ரடர்ந்திருக்கும். பற்களும் கால் நகங்க ரன் ; இவன் குமாரன் சித்ரசேகன். ளும் உறுதியுள்ளவை. இது மோப்பம் 2. மருத்சக்ரவர்த்தியின் குமான், பிடிக்கும் சக்தியுள்ளது. இது இரவில் 3. இந்திரசேனை என்பவளை மணந்த இரை தேடுவது வழக்கம். நடு இரவில் வன். இந்த இந்திரசேனை (க) வருடம் கண் தெரியாது. அந்தக் காலத்தில் இடுக் கருத்தாங்கித் தமனைப் பெற்றாள். குகளில் நுழைய மீசை மயிரை உபயோ நருமதை - 1. நாகராசன் தங்கை ; புருகுச் கிக்கிறது. நரியின் காது ஓசைவரும் பக் சன் பாரி. | கம் திரும்புஞ் சக்தியுள்ளது. நரி மாம்ஸ -2. ஒரு காந்தருவப்பெண் ; சுந்தரி, முதலியவற்றைக் கடித்துத் தின்னாமல் கேதுமதி, சுவதை இப் பெண்களைப் விழுங்கும். கோழிகளைத் திருடுகையில் பெற்று மாலியவான், மாலி, சுமாலி இவர் காலினால் கூண்டைத் தோண்டி உள் நுழை களுக்கு அளித்தவள். ந்து திருடும், ஆண் நரிகளில் சிலவற்றிற் 3. ஒரு நதி; இவள் பெண்ணுருக் குக் கொம்பு முளைப்பதுண்டு. இதற்கு கொண்டு சுயோ தனனை மணந்து சதர்சனை பீஜத்தருகில் ஒருவித தைலம் உண்டு, யைப் பெற்றவள். வேட்டை நாய் முதலிய தன்னைத் துரத்து 4. பித்ருக்களைக் காண்க. இப் பெயர் கையில் அது தன்னை நெருங்குவ தறிந்து கொண்ட நதி விந்தமலைக்கருகில் அமர தைலத்தை விடும். அந்தத் துர்நாற்றத்தால் கண்டகியில் உற்பத்தியாய் மேற்கே செல் துரத்திய நாய் பின்னிடைய நரி ஓடி லுகிறது ; இது மேற்கடலில் விழுவதால் மறையும். நதமெனப்படும். நரி கழகு சம்வாதம் - ஒரு பராமணனுக்கு 5. உஞ்சை நகரில் உள்ள ஐம்பதினா ஒரே பிள்ளை. அது இறக்க அதனை மயா யிரம் நாடகக் கணிகையருள் தலைக்கோற் னத்திலிட எடுத்துச் சென்று துக்கப்படு பட்டம் பெற்றவளும், சாமரை விரட்டை கையில் கழுகு, இறந்த பிள்ளைக்குத் துக் யுந் தமனியக்குடையு மாமணியடைப்பையு கப்படுவதால் பயனில்லை யென்று கூறி மருப்பிய லூர்தியும் பைந்தொடி யாயமும் அவர்களை வீட்டிற் கனுப்புகையில், நரி பட்டமு முடையோளும் ஆகிய ஒருத்தி மறுத்து அப் பிள்ளை பிழைக்கும், கழுகின் யின் மகள். பிரச்சோதனனால் நன்கு மதி சொற்களைக் கேளாதீரென்று தடுத்தது. க்கப் பெற்றவள். வாசவதத்தைபாலுள்ள இவ்வாறு இரண்டும் பலமுறை தடுக்கும் அன்பின் மிகுதியால் தனக் குண்டான செய்கை கண்ட சிவமூர்த்தி பிள்ளைக்கு வேறுபாடு இவளாலுண்டாயிற்று என்று உயிர் தந்து தாய் தந்தையரைக் களிப்பித் பிறரறிந்து கொள்ளும்படி வயந்தகனைக் தனர். (பார - சாந்தி. கொண்டு உதயணனால் வருவித்துக்கொள் நரிக்குடி - இது ஆளுடை நாயகர் நரிகளைக் ளப்பட்டவள். (பெ, கதை). குதிரைகளாக்கிய இடம் ; புதுக்கோட்டை நருமதையாறு - விந்தமலையி லுண்டாவது. யைச் சார்ந்த மிழலை நாட்டில் உள்ளது. பத்திரை யென்னும் தெய்வ மகளொருத்தி (திருவிளையாடல்). பெண் யானையாகும்படி குபோனாற் சாபம் நரிவெரு உத்தலையார் - கடைச்சங்கத்துத் பெற்றது, இதன் கரையிலே தான். (பெ. தமிழ்ப் புலவருள் ஒருவர் ; இவர் யாது கதை ). The liver Narbads rises in காரணத்தாலோ தம்முடம்பு வேறுபட்டி the Amarakantaka Mountain, (நர் ருந்து சேரமான் கருவூரேறிய வொள் மதைக் காண்க). . வாட் கோப்பெருஞ் சோலிரும்பொறை நரைமுடி நெட்டையார் - இவர் கடைச்சங்க யைக்கண்ட நாளில் அவ் வேறுபாடு நீங் மருவிய புலவருள் ஒருவர். இவர் உருவக் கித் தம்முடம்பு பெற்றனர். இதனைப் டற தைநோக்கிய பெயர்போலும். அக. கக. 118
987 நரைமுடி நெட்டையார் பிடிக்கு கடுவது வழக் காலத்தில் நநம கொண்டு வேளவி நடத்திக் குதிரையொ நானூறு ( - ம் ) செய்யுளாலும் தொல் ன் பெற்று அதில் ஏறித் தானே மகோற் காப்பிய நச்சினார்க்கினியம் மெய்ப்பாட் கடருடன் யுத்தஞ்செய்து விநாயகமூர்த்தி டியல் புதுமை பெருமை எனும் சூத்தி யின் கொம்பினா லிறந்தவன் . ரத்திற்கு அவர் எழுதிய உரையாலும் நரி - இது நாயினத்தைச் சேர்ந்த பிராணி . அறிக . இவராற் பாடப்பட்டோன் ஷை இது நாயைப் போலவே உருவுள்ளது சேரமான் . ( திருவள்ளுவமாலை . ) ஆயினும் முகமும் காதும் நீண்டு வால் மயி நரிஷ்யந்தன் - 1 . வைவச்சுதமனுவின் கும ரடர்ந்திருக்கும் . பற்களும் கால் நகங்க ரன் ; இவன் குமாரன் சித்ரசேகன் . ளும் உறுதியுள்ளவை . இது மோப்பம் 2 . மருத்சக்ரவர்த்தியின் குமான் பிடிக்கும் சக்தியுள்ளது . இது இரவில் 3 . இந்திரசேனை என்பவளை மணந்த இரை தேடுவது வழக்கம் . நடு இரவில் வன் . இந்த இந்திரசேனை ( ) வருடம் கண் தெரியாது . அந்தக் காலத்தில் இடுக் கருத்தாங்கித் தமனைப் பெற்றாள் . குகளில் நுழைய மீசை மயிரை உபயோ நருமதை - 1 . நாகராசன் தங்கை ; புருகுச் கிக்கிறது . நரியின் காது ஓசைவரும் பக் சன் பாரி . | கம் திரும்புஞ் சக்தியுள்ளது . நரி மாம்ஸ - 2 . ஒரு காந்தருவப்பெண் ; சுந்தரி முதலியவற்றைக் கடித்துத் தின்னாமல் கேதுமதி சுவதை இப் பெண்களைப் விழுங்கும் . கோழிகளைத் திருடுகையில் பெற்று மாலியவான் மாலி சுமாலி இவர் காலினால் கூண்டைத் தோண்டி உள் நுழை களுக்கு அளித்தவள் . ந்து திருடும் ஆண் நரிகளில் சிலவற்றிற் 3 . ஒரு நதி ; இவள் பெண்ணுருக் குக் கொம்பு முளைப்பதுண்டு . இதற்கு கொண்டு சுயோ தனனை மணந்து சதர்சனை பீஜத்தருகில் ஒருவித தைலம் உண்டு யைப் பெற்றவள் . வேட்டை நாய் முதலிய தன்னைத் துரத்து 4 . பித்ருக்களைக் காண்க . இப் பெயர் கையில் அது தன்னை நெருங்குவ தறிந்து கொண்ட நதி விந்தமலைக்கருகில் அமர தைலத்தை விடும் . அந்தத் துர்நாற்றத்தால் கண்டகியில் உற்பத்தியாய் மேற்கே செல் துரத்திய நாய் பின்னிடைய நரி ஓடி லுகிறது ; இது மேற்கடலில் விழுவதால் மறையும் . நதமெனப்படும் . நரி கழகு சம்வாதம் - ஒரு பராமணனுக்கு 5 . உஞ்சை நகரில் உள்ள ஐம்பதினா ஒரே பிள்ளை . அது இறக்க அதனை மயா யிரம் நாடகக் கணிகையருள் தலைக்கோற் னத்திலிட எடுத்துச் சென்று துக்கப்படு பட்டம் பெற்றவளும் சாமரை விரட்டை கையில் கழுகு இறந்த பிள்ளைக்குத் துக் யுந் தமனியக்குடையு மாமணியடைப்பையு கப்படுவதால் பயனில்லை யென்று கூறி மருப்பிய லூர்தியும் பைந்தொடி யாயமும் அவர்களை வீட்டிற் கனுப்புகையில் நரி பட்டமு முடையோளும் ஆகிய ஒருத்தி மறுத்து அப் பிள்ளை பிழைக்கும் கழுகின் யின் மகள் . பிரச்சோதனனால் நன்கு மதி சொற்களைக் கேளாதீரென்று தடுத்தது . க்கப் பெற்றவள் . வாசவதத்தைபாலுள்ள இவ்வாறு இரண்டும் பலமுறை தடுக்கும் அன்பின் மிகுதியால் தனக் குண்டான செய்கை கண்ட சிவமூர்த்தி பிள்ளைக்கு வேறுபாடு இவளாலுண்டாயிற்று என்று உயிர் தந்து தாய் தந்தையரைக் களிப்பித் பிறரறிந்து கொள்ளும்படி வயந்தகனைக் தனர் . ( பார - சாந்தி . கொண்டு உதயணனால் வருவித்துக்கொள் நரிக்குடி - இது ஆளுடை நாயகர் நரிகளைக் ளப்பட்டவள் . ( பெ கதை ) . குதிரைகளாக்கிய இடம் ; புதுக்கோட்டை நருமதையாறு - விந்தமலையி லுண்டாவது . யைச் சார்ந்த மிழலை நாட்டில் உள்ளது . பத்திரை யென்னும் தெய்வ மகளொருத்தி ( திருவிளையாடல் ) . பெண் யானையாகும்படி குபோனாற் சாபம் நரிவெரு உத்தலையார் - கடைச்சங்கத்துத் பெற்றது இதன் கரையிலே தான் . ( பெ . தமிழ்ப் புலவருள் ஒருவர் ; இவர் யாது கதை ) . The liver Narbads rises in காரணத்தாலோ தம்முடம்பு வேறுபட்டி the Amarakantaka Mountain ( நர் ருந்து சேரமான் கருவூரேறிய வொள் மதைக் காண்க ) . . வாட் கோப்பெருஞ் சோலிரும்பொறை நரைமுடி நெட்டையார் - இவர் கடைச்சங்க யைக்கண்ட நாளில் அவ் வேறுபாடு நீங் மருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவர் உருவக் கித் தம்முடம்பு பெற்றனர் . இதனைப் டற தைநோக்கிய பெயர்போலும் . அக . கக . 118