அபிதான சிந்தாமணி

மமுகாரி 93 | கம்பிநெடுஞ்செழியன் தியை . திருவாரு". வடமிப்பூலை காள் வனமடிபிடுங்கு பாய் என்று மறைந்தனர் " நாயனார் விழித் நம்பாகன் - திருப்பாணாழ்வாருக்கு ஒரு தெழுந்து தாம் நினைத்தது குற்றமென்று பெயர். இவர்க்குப் பாணநாதன், பாணன், சிவார்ச்சனை முடித்து மனைவியார்க்கு நிகழ்முனிவாஹனன், பாண்டுபெருமாள், 5வீச் ந்ததைக் கூறி விடிந்தபின் திருவாரூர்க்குச் வரன் என்றும் பெயர். சென்று, திருவாரூர்ப் பிறந்தவர்களையெல் நம்பாண்டார் நம்பி - திருஞானசம்பந்த லாம் சிவ கணங்களாகக் கண்டு தரிசித்து | சுவாமிகளுக்குப் பெண் கொடுத்தவர். அவர் அவ்வருநீங்கி முன்போலானம்மையும் நம்பி - இவர் திருக்குறுங்குடியில் வாழ்ந்த கண்டு சிவ மூர்த்தியை அபராதக்ஷமை புலவர். வல்லமென்னும் ஊரில் வாழ்ந்த வேண்டித் தம்மூர் விட்டுத் திருவாரூரில் காளத்தி முதலியாரிடஞ் சென்று கண்ட குடி புகுந்து சிவப்பணி செய்து முத்தி வடனே "பொாடக்கயம்பிடி யென்றான் பெற்றவர். இவர் தொண்டைச் சிறப் மதனுமிப்பூவையுமா, தாடக்கமுஞ் சற்ற பித்து அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் றிந்திலளே மலர்த்தாள் வணங்கா, முரடக்க புகழ்ந்திருக்கிறார். (பெரிய புராணம்). வடக் கெடிமன்னர் வெற்றி முடிபிடுங்குங், நழகாசி-தது குமான், தாதவன். காடக்களிற் றண்ணலே வல்லைமாநகர் கா தழசி - விப்ரசித்தியின் குமரன். பாரி ளத்தியே". இப் பாடலைப் பாடி யவர் பிரபை. தேவாசுர தொந்த யுத்தத்தில் யானை முதலிய செல்வந்தரப் பெற்றவர். இந்திரன் இவன்மீது வச்சிர மெறிந்த நம்பிகருணாகரதாசர் - நாதமுனிகளை ஆச் னன். அவ் வச்சிரம் இவன் சருமத்தையு ரயித்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர். மறுக்காதிருந்தது. அதனைக் கண்ட இந் நம்பீகாடநம்பி - இவர் சோழநாட்டுப் பூக் திரன் இவன் மீது நனையாமலும் ஈரமாயு துருத்தித் தலவாசியான வேதியர், இவர் மிருந்த நுரையை யெறிந்து கொன்றனன். . தாம் அருளிச்செய்த திருமுறையில் ஆன் (பாகவதம்)- காங்குச் சைவசமயாசாரியர் மூவரையும் நம்பாடுவார் - இவர் ஒரு பாணக்குடியில் துதித்திருக்கின்றனர். இவர் சிவ பக்தி திருக்குறுங்குடிக் கருகிலுள்ள முனிக்கிரா சிவனடியவர் பக்தியால் சிவத்தைப் பாடி மத்தில் அவதரித்த பாகவதர். இவர் ஏகா | முத்தி பெற்றவர். தசிதோறும் வீணையைக் கையிற் கொண்டு நம்பிகுட்டுவனார் - குட்டைநாட்டை ஆட்சி திருக்குறுங்குடி பெருமாளை மதிற்புறத் புரிந்தமையிற் சோர்பாம்பரையார் குட்டுவ திருந்து பாடி யுவப்பித்துப் பெருமாளே ரெனப்பட்டார். ஆதலின் இவர் சோ வம் தம்மிடம் வந்து வெகுநாள் சேவை சாதிக் சத்தினரே யாவர். நம்பி - வீரத்தன்மை கப்பெற்று அந்தரங்கமா யிருந் தனர். இவ் யுடையவன். இவர் நெய்தல் வளத்தைப் வாறு நடத்திவருகையில் இவர் ஒரு கார்த் பெரும்பாலும் பாராட்டிப் பாடி யிருப்ப திகை மாதத்திய சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் தோடு குறிஞ்சியையும் பாடியுள்ளார். தலை பெருமாளைப் பாடிக்கொண்டே தம்மை மகனது மலைமேற்பட்ட காற்று வந்து யறியாதவராய்க் காட்டிற்குள் புக அங்குப் வீசின் இறைமகளது ஆகத்துள்ள பசலை பூர்வஜன்ம மந்தர லோபகிரியா லோபத் தணியுமென்று இவர் காதற் சிறப்புக் கூறி தால் பிரம்மாக்ஷஸாய் இருந்த வேதியன் யது சுவையுடையதாகும். நற். (உகசு). இவரை விழுங்கவரத் திடுக்கிட்டு அந்தப் ஆம்பல் மலர்வது காக்கை கொட்டாவி பிரமரக்ஷவிற்குத் தாம் பெருமாளை யுகப் விடுதல்போலுமென்று கூறியுள்ளார். நற். பித்து மீளுகையில் தம்மைக்கொடுப்பதாய் (கசடு). இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் வாக்களிக்க அவ்வாறே பிரம்மாக்ஷஸ் மூன்று பாடல்களும், 'குறுந்தொகையில் விடை கொடுக்கச் சென்று பெருமாளைப் இரண்டுமாக ஐந்து பாடல்கள் கிடைத் பாடி மீண்டு பிரம்மாவுஸிடம் வாப் பிரம | திருக்கின் றன. அஸ் இவரை வணங்கித் தன் வரலாறு நம்பிதறுந்தேவர் - உடையவர் திருவடி கூறி ரக்ஷிக்க வேண்ட இவர் தாம் சம்பந்தி, பாமைகாந்தியரில் ஒருவர். பாடும் கைசிகிசானத்தினாலுண்டான புண் நம்பிநெடுஞ்செழியன் - பேரெயில் முறுவ யத்திற் சிறிது உதல அப் பிரமராகஸப் லாராற் பாடப்பட்டவன், இவன் அரசர்க் பிறவி மாற்றிப் பரமபத மடைந்தவர். குரிய எல்லா இன்பங்களையும் அடுபவித்த ஆகையால் அந்த ஏகாதசியை கைசிக தன்றி எல்லா நன்மைகளையு முடையவன் ஏகாதசி என்பர். (புற. நானூறு) 117
மமுகாரி 93 | கம்பிநெடுஞ்செழியன் தியை . திருவாரு . வடமிப்பூலை காள் வனமடிபிடுங்கு பாய் என்று மறைந்தனர் நாயனார் விழித் நம்பாகன் - திருப்பாணாழ்வாருக்கு ஒரு தெழுந்து தாம் நினைத்தது குற்றமென்று பெயர் . இவர்க்குப் பாணநாதன் பாணன் சிவார்ச்சனை முடித்து மனைவியார்க்கு நிகழ்முனிவாஹனன் பாண்டுபெருமாள் 5வீச் ந்ததைக் கூறி விடிந்தபின் திருவாரூர்க்குச் வரன் என்றும் பெயர் . சென்று திருவாரூர்ப் பிறந்தவர்களையெல் நம்பாண்டார் நம்பி - திருஞானசம்பந்த லாம் சிவ கணங்களாகக் கண்டு தரிசித்து | சுவாமிகளுக்குப் பெண் கொடுத்தவர் . அவர் அவ்வருநீங்கி முன்போலானம்மையும் நம்பி - இவர் திருக்குறுங்குடியில் வாழ்ந்த கண்டு சிவ மூர்த்தியை அபராதக்ஷமை புலவர் . வல்லமென்னும் ஊரில் வாழ்ந்த வேண்டித் தம்மூர் விட்டுத் திருவாரூரில் காளத்தி முதலியாரிடஞ் சென்று கண்ட குடி புகுந்து சிவப்பணி செய்து முத்தி வடனே பொாடக்கயம்பிடி யென்றான் பெற்றவர் . இவர் தொண்டைச் சிறப் மதனுமிப்பூவையுமா தாடக்கமுஞ் சற்ற பித்து அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் றிந்திலளே மலர்த்தாள் வணங்கா முரடக்க புகழ்ந்திருக்கிறார் . ( பெரிய புராணம் ) . வடக் கெடிமன்னர் வெற்றி முடிபிடுங்குங் நழகாசி - தது குமான் தாதவன் . காடக்களிற் றண்ணலே வல்லைமாநகர் கா தழசி - விப்ரசித்தியின் குமரன் . பாரி ளத்தியே . இப் பாடலைப் பாடி யவர் பிரபை . தேவாசுர தொந்த யுத்தத்தில் யானை முதலிய செல்வந்தரப் பெற்றவர் . இந்திரன் இவன்மீது வச்சிர மெறிந்த நம்பிகருணாகரதாசர் - நாதமுனிகளை ஆச் னன் . அவ் வச்சிரம் இவன் சருமத்தையு ரயித்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர் . மறுக்காதிருந்தது . அதனைக் கண்ட இந் நம்பீகாடநம்பி - இவர் சோழநாட்டுப் பூக் திரன் இவன் மீது நனையாமலும் ஈரமாயு துருத்தித் தலவாசியான வேதியர் இவர் மிருந்த நுரையை யெறிந்து கொன்றனன் . . தாம் அருளிச்செய்த திருமுறையில் ஆன் ( பாகவதம் ) காங்குச் சைவசமயாசாரியர் மூவரையும் நம்பாடுவார் - இவர் ஒரு பாணக்குடியில் துதித்திருக்கின்றனர் . இவர் சிவ பக்தி திருக்குறுங்குடிக் கருகிலுள்ள முனிக்கிரா சிவனடியவர் பக்தியால் சிவத்தைப் பாடி மத்தில் அவதரித்த பாகவதர் . இவர் ஏகா | முத்தி பெற்றவர் . தசிதோறும் வீணையைக் கையிற் கொண்டு நம்பிகுட்டுவனார் - குட்டைநாட்டை ஆட்சி திருக்குறுங்குடி பெருமாளை மதிற்புறத் புரிந்தமையிற் சோர்பாம்பரையார் குட்டுவ திருந்து பாடி யுவப்பித்துப் பெருமாளே ரெனப்பட்டார் . ஆதலின் இவர் சோ வம் தம்மிடம் வந்து வெகுநாள் சேவை சாதிக் சத்தினரே யாவர் . நம்பி - வீரத்தன்மை கப்பெற்று அந்தரங்கமா யிருந் தனர் . இவ் யுடையவன் . இவர் நெய்தல் வளத்தைப் வாறு நடத்திவருகையில் இவர் ஒரு கார்த் பெரும்பாலும் பாராட்டிப் பாடி யிருப்ப திகை மாதத்திய சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் தோடு குறிஞ்சியையும் பாடியுள்ளார் . தலை பெருமாளைப் பாடிக்கொண்டே தம்மை மகனது மலைமேற்பட்ட காற்று வந்து யறியாதவராய்க் காட்டிற்குள் புக அங்குப் வீசின் இறைமகளது ஆகத்துள்ள பசலை பூர்வஜன்ம மந்தர லோபகிரியா லோபத் தணியுமென்று இவர் காதற் சிறப்புக் கூறி தால் பிரம்மாக்ஷஸாய் இருந்த வேதியன் யது சுவையுடையதாகும் . நற் . ( உகசு ) . இவரை விழுங்கவரத் திடுக்கிட்டு அந்தப் ஆம்பல் மலர்வது காக்கை கொட்டாவி பிரமரக்ஷவிற்குத் தாம் பெருமாளை யுகப் விடுதல்போலுமென்று கூறியுள்ளார் . நற் . பித்து மீளுகையில் தம்மைக்கொடுப்பதாய் ( கசடு ) . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் வாக்களிக்க அவ்வாறே பிரம்மாக்ஷஸ் மூன்று பாடல்களும் ' குறுந்தொகையில் விடை கொடுக்கச் சென்று பெருமாளைப் இரண்டுமாக ஐந்து பாடல்கள் கிடைத் பாடி மீண்டு பிரம்மாவுஸிடம் வாப் பிரம | திருக்கின் றன . அஸ் இவரை வணங்கித் தன் வரலாறு நம்பிதறுந்தேவர் - உடையவர் திருவடி கூறி ரக்ஷிக்க வேண்ட இவர் தாம் சம்பந்தி பாமைகாந்தியரில் ஒருவர் . பாடும் கைசிகிசானத்தினாலுண்டான புண் நம்பிநெடுஞ்செழியன் - பேரெயில் முறுவ யத்திற் சிறிது உதல அப் பிரமராகஸப் லாராற் பாடப்பட்டவன் இவன் அரசர்க் பிறவி மாற்றிப் பரமபத மடைந்தவர் . குரிய எல்லா இன்பங்களையும் அடுபவித்த ஆகையால் அந்த ஏகாதசியை கைசிக தன்றி எல்லா நன்மைகளையு முடையவன் ஏகாதசி என்பர் . ( புற . நானூறு ) 117