அபிதான சிந்தாமணி

அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் - 83 அரதத்தாசாரியசுவாமிகள் ஒட்டினள். அரதத்தர் அதனை ஒட்டின த்தி கனாவிடைத்தோன்றி நேற்று அரதத் காரணத்தால் உனக்கு வரும் பலத்தில் தன் வார்த்த கஞ்சிக்கு இணையல்ல உன் பாதி ஒழியும் என்றனர். இது நடவா அன்ன மென்ன, விழித்துக்கொண்டு, நிற்கையில் அரசன் எவலாளர் வந்து மூட் சோழன் அரதத்தரைப்போய்ப் பணிந்து டைகளிழந்த செய்தி கூறினர். சுவாமி அடிமைபூண்டனன். இவர் தம்மைச் சர களின் மனைவியார் ஒருநாள் அரிசி களை ணடைந்து சோழன் மோக்ஷம் வேண்டச் யும்போது நாயொன்று வந்து அரிசியில் ஈவாமிகள் அரையாமத்தில் அக்நீச்சுரத் வாயிட அந்தம்மாள் அங்கிருந்த அரிவா திற் கருகிலுள்ள ஏழு சிவாலயங்களையுஞ் சேவித்து வருவையேல் முத்தியுண்டாகும் கண்ட சுவாமிகள், பரிதபித்து அது எனக் கூறக்கேட்டுத் தான் குதிரையுடன் குடையாள் பின்றொடரச் சென்று ஏழு மென எண்ணி அதற்குப் பஞ்சாக்ஷர மந் சிவாலயங்களையும் தரிசித்து நிற்கக் குதி திரம் உபதேசித்து முத்தியளித்தனர். ரையும் குதிரை ஆளும் சிவலோகஞ்செல்ல தமது கிருகத்தில் தாயாரும் மனைவியா அரசன் தனித்திருந்து இரங்கச் சுவாமி ரும் பசுங்காளையை அடித்ததற்கும், நாயி கள் நீயும் பாதசாரியாக அவ்வாறு செல் னைக் கொன்றதற்கும் பிராயச்சித்தம் வாய் எனக் கூறக்கேட்டு அவ்வகைசெய்து விரும்பி ஒரு சுலோகம் எழுதி வைத்து உடலோடு சிவபுரஞ் சென்றனன். ஒரு விட்டுத் தீர்த்தமாடப்போக அதனைச் சிவ விலைமாது தன்னிடம் யாரோ ஒரு வேதி பெருமான் சுவாமிகளைப்போல் வந்து சிவ யன் தமது குமாரனென்று வந்து ஒன்றுங் நாம் உச்சாரணமே பிராயச்சித்தமென கொடாது சென்றனன் என அவளுக்கு எழுதிவைக்கக் கண்டு சிவபிரான் கருணைக் விலைபெற்ற ஆபரணந் தந்து எடுத்துச் குப் பணிந்தனர். இவர் ஒருநாள் காவிரி செல் என அவள் செல்லுகையில் சுவாமி ஸ்நானத்திற்குச் சென்று ஆங்குத் தம் களின் குமார் அவ்வாறு செய்யாரெனப் மனைவி காவிரியில் ஸ்நானமாடுதல் பாபங் பலர்கூறக் கேட்டு அவள் அவ்வணிகளை களைப் போக்குமெனக் கூற அதனைக் மீண்டுந் தரப்போகச் சுவாமிகள் மறுத் கூடாது, காவிரியிலுள்ள மணல் எல்லாம் துத் திருப்பணிசெய்யக் கட்டளை தந்த சிவலிங்கம் நாம் பரிசிக்கவும் அருகரல் னர். அக்நீசுரர் இரதோற்சவத்திற்குச் லோம் என மறுக்கும் புலையனது பாத செல்ல ஆபரணம் வேண்டிய தமது கும ரக்ஷைகளைச் சிரசில் வைத்துக்கொண்டு ரியர்களுக்குப் பசுவின் காலடிகளின் சுவ நடனஞ்செய்து, உலகத்திற் பலர் பல கெளில் ஆபரணங்காட்டி அவைகளை அணி வகையாகத் தெய்வங்களைக் கொள்ளுகின் யக்கூறிக் களிப்பித்தவர். ஒருநாள் திரு வாவடுதுறை ஆலய தரிசனஞ் செய்து களை அவலம்பிக்கிறோம் என்றனர். இவர் நீங்குகையில் பொழுது போய் மழையுண் ஒருநாள் மடைப்பள்ளியுள் நாயொன்று டாகச் சிவபெருமான் கோபால வுருக் அன்னத்தையுண்ண அது சிவநிவே தனம், கொண்டு நானும் கஞ்சனூர் வருவோன் சிவமூர்த்தி அவ்வாறு வந்துண்ட தாகக் என்று துணை சென்று சுவாமிகள் இட்ட கூறிப் பலருடனும் அவ்வன்னம் புசித்த அன்னத்தை வாங்கிக்கொண்டுவந்து பலி னர். ஒருநாள் ஸ்நானத்திற்குக் காவிரிக் பீடத்தருகிற் இறைத்து விட்டு அசரீரியாக குச் செல்கையில் எதிரில் பசிகொண்டு நடந்தவை கூறினர். பஞ்சாக்ஷர உபதே புலையனாக வந்து அன்னம்வேண்டிய சிவ சத்தைப் பரிபாகம் வருதற்குமுன் உரைக் மூர்த்திக்குக்கஞ்சிவார்த்துச் சிவாக்ய சோழ கலாகாதென்று சீடன் வருதற்கு முன் மகாராஜனால் சிவமூர்த்தியென்று தெரிந் தேகநீங்குதலெண்ணி அங்கிருந்த மண துகொண்டவர். சிவாக்ய சோழமகாராஜ வில் அதனை எழுதக்கண்ட, கழைக்கூத்தி னுக்கு நாடோறுஞ் சுவப்பனத்தில் தரி அம் மந்திரத்தைக் காதோலையில் எழுதி சனந்தரும் சிவபெருமான் கஞ்சி குடித்த அணிந்து கொண்டதை அறிந்த மாணாக்கர் மறு தினம் அரசன் சிவபிரானுக்கு மகாபி கழைக்கூத்திக்குப் பலநாள் ஏவல் செய்து ஷேகஞ் செய்து பலவித சித்ரான்னங்கள் அவளுண்ட சேஷமுதலிய வுண்டு அவள் நிவேதிக்கவும் அன்றைக்குச் சுவப்பனந் தரப்பெற்ற மந்திரம் பெற்றுப் பிராயச் தராமையால் விசனமுற்றிருக்கச் சிவமூா / சித்தத்தின் பொருட்டுச் சுவாமிகளைச்
அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் - 83 அரதத்தாசாரியசுவாமிகள் ஒட்டினள் . அரதத்தர் அதனை ஒட்டின த்தி கனாவிடைத்தோன்றி நேற்று அரதத் காரணத்தால் உனக்கு வரும் பலத்தில் தன் வார்த்த கஞ்சிக்கு இணையல்ல உன் பாதி ஒழியும் என்றனர் . இது நடவா அன்ன மென்ன விழித்துக்கொண்டு நிற்கையில் அரசன் எவலாளர் வந்து மூட் சோழன் அரதத்தரைப்போய்ப் பணிந்து டைகளிழந்த செய்தி கூறினர் . சுவாமி அடிமைபூண்டனன் . இவர் தம்மைச் சர களின் மனைவியார் ஒருநாள் அரிசி களை ணடைந்து சோழன் மோக்ஷம் வேண்டச் யும்போது நாயொன்று வந்து அரிசியில் ஈவாமிகள் அரையாமத்தில் அக்நீச்சுரத் வாயிட அந்தம்மாள் அங்கிருந்த அரிவா திற் கருகிலுள்ள ஏழு சிவாலயங்களையுஞ் சேவித்து வருவையேல் முத்தியுண்டாகும் கண்ட சுவாமிகள் பரிதபித்து அது எனக் கூறக்கேட்டுத் தான் குதிரையுடன் குடையாள் பின்றொடரச் சென்று ஏழு மென எண்ணி அதற்குப் பஞ்சாக்ஷர மந் சிவாலயங்களையும் தரிசித்து நிற்கக் குதி திரம் உபதேசித்து முத்தியளித்தனர் . ரையும் குதிரை ஆளும் சிவலோகஞ்செல்ல தமது கிருகத்தில் தாயாரும் மனைவியா அரசன் தனித்திருந்து இரங்கச் சுவாமி ரும் பசுங்காளையை அடித்ததற்கும் நாயி கள் நீயும் பாதசாரியாக அவ்வாறு செல் னைக் கொன்றதற்கும் பிராயச்சித்தம் வாய் எனக் கூறக்கேட்டு அவ்வகைசெய்து விரும்பி ஒரு சுலோகம் எழுதி வைத்து உடலோடு சிவபுரஞ் சென்றனன் . ஒரு விட்டுத் தீர்த்தமாடப்போக அதனைச் சிவ விலைமாது தன்னிடம் யாரோ ஒரு வேதி பெருமான் சுவாமிகளைப்போல் வந்து சிவ யன் தமது குமாரனென்று வந்து ஒன்றுங் நாம் உச்சாரணமே பிராயச்சித்தமென கொடாது சென்றனன் என அவளுக்கு எழுதிவைக்கக் கண்டு சிவபிரான் கருணைக் விலைபெற்ற ஆபரணந் தந்து எடுத்துச் குப் பணிந்தனர் . இவர் ஒருநாள் காவிரி செல் என அவள் செல்லுகையில் சுவாமி ஸ்நானத்திற்குச் சென்று ஆங்குத் தம் களின் குமார் அவ்வாறு செய்யாரெனப் மனைவி காவிரியில் ஸ்நானமாடுதல் பாபங் பலர்கூறக் கேட்டு அவள் அவ்வணிகளை களைப் போக்குமெனக் கூற அதனைக் மீண்டுந் தரப்போகச் சுவாமிகள் மறுத் கூடாது காவிரியிலுள்ள மணல் எல்லாம் துத் திருப்பணிசெய்யக் கட்டளை தந்த சிவலிங்கம் நாம் பரிசிக்கவும் அருகரல் னர் . அக்நீசுரர் இரதோற்சவத்திற்குச் லோம் என மறுக்கும் புலையனது பாத செல்ல ஆபரணம் வேண்டிய தமது கும ரக்ஷைகளைச் சிரசில் வைத்துக்கொண்டு ரியர்களுக்குப் பசுவின் காலடிகளின் சுவ நடனஞ்செய்து உலகத்திற் பலர் பல கெளில் ஆபரணங்காட்டி அவைகளை அணி வகையாகத் தெய்வங்களைக் கொள்ளுகின் யக்கூறிக் களிப்பித்தவர் . ஒருநாள் திரு வாவடுதுறை ஆலய தரிசனஞ் செய்து களை அவலம்பிக்கிறோம் என்றனர் . இவர் நீங்குகையில் பொழுது போய் மழையுண் ஒருநாள் மடைப்பள்ளியுள் நாயொன்று டாகச் சிவபெருமான் கோபால வுருக் அன்னத்தையுண்ண அது சிவநிவே தனம் கொண்டு நானும் கஞ்சனூர் வருவோன் சிவமூர்த்தி அவ்வாறு வந்துண்ட தாகக் என்று துணை சென்று சுவாமிகள் இட்ட கூறிப் பலருடனும் அவ்வன்னம் புசித்த அன்னத்தை வாங்கிக்கொண்டுவந்து பலி னர் . ஒருநாள் ஸ்நானத்திற்குக் காவிரிக் பீடத்தருகிற் இறைத்து விட்டு அசரீரியாக குச் செல்கையில் எதிரில் பசிகொண்டு நடந்தவை கூறினர் . பஞ்சாக்ஷர உபதே புலையனாக வந்து அன்னம்வேண்டிய சிவ சத்தைப் பரிபாகம் வருதற்குமுன் உரைக் மூர்த்திக்குக்கஞ்சிவார்த்துச் சிவாக்ய சோழ கலாகாதென்று சீடன் வருதற்கு முன் மகாராஜனால் சிவமூர்த்தியென்று தெரிந் தேகநீங்குதலெண்ணி அங்கிருந்த மண துகொண்டவர் . சிவாக்ய சோழமகாராஜ வில் அதனை எழுதக்கண்ட கழைக்கூத்தி னுக்கு நாடோறுஞ் சுவப்பனத்தில் தரி அம் மந்திரத்தைக் காதோலையில் எழுதி சனந்தரும் சிவபெருமான் கஞ்சி குடித்த அணிந்து கொண்டதை அறிந்த மாணாக்கர் மறு தினம் அரசன் சிவபிரானுக்கு மகாபி கழைக்கூத்திக்குப் பலநாள் ஏவல் செய்து ஷேகஞ் செய்து பலவித சித்ரான்னங்கள் அவளுண்ட சேஷமுதலிய வுண்டு அவள் நிவேதிக்கவும் அன்றைக்குச் சுவப்பனந் தரப்பெற்ற மந்திரம் பெற்றுப் பிராயச் தராமையால் விசனமுற்றிருக்கச் சிவமூா / சித்தத்தின் பொருட்டுச் சுவாமிகளைச்