அபிதான சிந்தாமணி

நந்திகள் நால்வர் 925 நந்திமாதேவர் மான் கலி தீர்ப்பதற்கு, வள்வார் முரசம நந்தித்தொண்டைமான் - நந்தியையும் கரு திர்த்தாண்டதுந் தொண்டை மண்டல்மே" ணாகரத் தொண்டைமானையுங் காண்க, என்னுந் தொண்டைமண்டல சதகத்தா நந்திநாதோத்பவம் - காசியிலுள்ள நதி, லறிக. | | நந்திதேவர் செய்த நாதவொலியா லுண் 6. இவனுக்கு நந்திபோத்தரையன் என டானது. வும் பெயர். இவன் பல்லவ அரசர்களில் நந்திமண்டலம் - ஸ்ரீசைலத்தில் நிருதி மூலை எட்டாந் தலைமுறையானவன். இவன் யில் நந்திமாதேவர் தவஞ்செய்த இடம் கி. பி. 830 முதல் 854 வரை ஆண்டான். நநீதிமாதேவர் - 1. வீதஹவ்யர் எனும் இவனுக்கு இராஜதானி காஞ்சி முதலிய. சிலாத முனிவர், தம் பத்தினியார் சித்ரவதி இவன் தந்தையாகிய தந்திவர்மனை வர யார் புத்திரப்பேறு வேண்ட முனிவர் சிவ குணபாண்டியன் படை யெடுத்து வந்து மூர்த்தியை யெண்ணித் தவமியற்றச் சிவு வென்று பெண்ணையாற்றின் கரையிலுள்ள பெருமான் தரிசனந்தந்து யாகஞ்செய்வ அரைசூரிலிருக்கையில் அப் பாண்டியனை தற்கு நிலத்தை யுழுவாய் ஆண்டு நம்மை இவன் தெள்ளாற்றில் வென்றனன். பிறகு யொக்கும் அழகுவாய்ந்த புதல்வன் உண் இவன் வரகுணனைப் பின் தொடர்ந்து டாவன் என்று திருவுருக்கரந்தனர். அவ் பழையாறு, வெள்ளாறு, குருக்கோட்டை, வாறே சிலாதர் யாகஞ்செய்ய நிலத்தை வெறியலூர், தொண்டி முதலிய இடங் உழ உழுசாலில் பொற்பெட்டியில் அவ களில் வென்றான். தரித்துப் பிரமதேவரால் எல்லாத் தேவர் நந்திகள் நால்வர் - சிவயோக மாமுனி, பத களையுங் களிப்பித்தமையால் நந்திதேவர் ஞ்சலி, வியாக்ரபா தமுனிவர், திருமூலர். எனப் பெயாடைந்து சிலா தமுனிவர் புத் நந்திகிராமம் - இராமன் காடு சென்று மீளும் திராதலால் சைலாதியென இருடிகளால் நாள் வரையில் அவரது திருப்பாதுகையை பெயர்பெற்று வளர்ந்து சகலகலை வல்லவ வைத்துப் பரதன் பூசித்த இடம். அயோ ராய்ச் சிவபெருமானை யெண்ணி மும் த்தியாபுரியைச் சேர்ந்தது. இதில் பரத முறை தவஞ்செய்து முதலில் திருவடியில் குண்டம், சத்துருக்கின குண்டம், கயா நீங்காத அன்பும், இரண்டாமுறை சிவ குண்டம், சடாகுண்டம், பிசாசவிமோசன நிந்தை , சிவனடியவர் நிந்தை , விபூதி ருத் தீர்த்தம், மானச தீர்த்தம் முதலிய இருக் சாக்ஷநிந்தை செய்பவரைத் தண்டிக்கும் கின்றன. ஆணையும், மூன்று முறை சிவபெருமானைப் நந்திகோத்ரர் - அவுரவருஷியின் தந்தை, போல் நித்யராய் எல்லாராலும் துதிக்கப் நந்திக்குகை - இக் குகை திருத்தணிகையில் பெறுதலும், சிவசாரூப்யமும், பட்டாபி 'விஷ்ணு தீர்த்தத்திலிருந்து மேல் திருத் ஷேகமும், மகவாம்பேறும், கணாதிபத்ய தணிகைக்குப் போகும் வழியில் வடக்கில் மும், சிவஞானசாரியத்வமும், பிதுர்தே உள்ளது. (திருத்தணிகை புராணம்). வர்களின் இருதயத்திற்றோன்றிய கன்னி தந்திசேநன் - சண்முக சேநாலீரருள் ஒரு கையாகிய சுயஞ்ஞையின் திருமணமும், வன். பெற்றுத் திருக்கைலை யடைந்தவர். (சிவ நத்திதுர்க்கம் - மைசூரில் உள்ள மலை. ரஹஸ்யம்.) இதில் பாலாறும், வடபெண்ணை உற் 2. ஸ்ரீசைலத்தில் சிலாதமுனிவர் சிவ பத்தி, மூர்த்தியை யெண்ணித் தவமியற்றி அவ நந்திதேவர் - செந்நிறம், முக்கண், சடை, ரருளால் இறவாக்குமான் வேண்டினர், வலக்கையில் ஜபமாலை, இடைக்கையில் சிவமூர்த்தி நமதருளால் உன்னிடம் ஒரு சூலம், அபய, வரதங்கொண்டு சதுர்ப் குமான் உதிப்பன் எனத் திருவாய்மலர்ந்த புஜரா யிருப்பார். மறைந்தனர். அந்தப்படி சிலாதமுனிவர் நந்திதேவன் - ஒரு புண்ணிய சீலன் ; இவன் யாகஞ்செய்ய உழுத நிலத்தில் நந்திமாடே நாற்பத்தெட்டு நாள் காட்டில் சலபானத் வர் குழந்தையருக்கொண்டு திருவவதா துடனிருந்து ஒருநாள் சிறிது ஆகாரங் னர். இவர் திரு அவதரித்த ஏழா கிடைத்துக் குடும்பத்துடனுண்ண விருக் டில் மித்திராவருணரால் மரணமறிந்து கையில் இந்திரன் பசியுள்ளவன் போல் சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் தவமியற்றிச் வந்து யாசிக்க அவனுக்குக் கொடுத்துச் சிவமூர்த்தியின் அருள் பெற்றுப் பிராட்டி சுவர்க்கமடைந்தவன். யாரால் ஞானப்பால் அபிஷேகிக்கப்பட்டுச்
நந்திகள் நால்வர் 925 நந்திமாதேவர் மான் கலி தீர்ப்பதற்கு வள்வார் முரசம நந்தித்தொண்டைமான் - நந்தியையும் கரு திர்த்தாண்டதுந் தொண்டை மண்டல்மே ணாகரத் தொண்டைமானையுங் காண்க என்னுந் தொண்டைமண்டல சதகத்தா நந்திநாதோத்பவம் - காசியிலுள்ள நதி லறிக . | | நந்திதேவர் செய்த நாதவொலியா லுண் 6 . இவனுக்கு நந்திபோத்தரையன் என டானது . வும் பெயர் . இவன் பல்லவ அரசர்களில் நந்திமண்டலம் - ஸ்ரீசைலத்தில் நிருதி மூலை எட்டாந் தலைமுறையானவன் . இவன் யில் நந்திமாதேவர் தவஞ்செய்த இடம் கி . பி . 830 முதல் 854 வரை ஆண்டான் . நநீதிமாதேவர் - 1 . வீதஹவ்யர் எனும் இவனுக்கு இராஜதானி காஞ்சி முதலிய . சிலாத முனிவர் தம் பத்தினியார் சித்ரவதி இவன் தந்தையாகிய தந்திவர்மனை வர யார் புத்திரப்பேறு வேண்ட முனிவர் சிவ குணபாண்டியன் படை யெடுத்து வந்து மூர்த்தியை யெண்ணித் தவமியற்றச் சிவு வென்று பெண்ணையாற்றின் கரையிலுள்ள பெருமான் தரிசனந்தந்து யாகஞ்செய்வ அரைசூரிலிருக்கையில் அப் பாண்டியனை தற்கு நிலத்தை யுழுவாய் ஆண்டு நம்மை இவன் தெள்ளாற்றில் வென்றனன் . பிறகு யொக்கும் அழகுவாய்ந்த புதல்வன் உண் இவன் வரகுணனைப் பின் தொடர்ந்து டாவன் என்று திருவுருக்கரந்தனர் . அவ் பழையாறு வெள்ளாறு குருக்கோட்டை வாறே சிலாதர் யாகஞ்செய்ய நிலத்தை வெறியலூர் தொண்டி முதலிய இடங் உழ உழுசாலில் பொற்பெட்டியில் அவ களில் வென்றான் . தரித்துப் பிரமதேவரால் எல்லாத் தேவர் நந்திகள் நால்வர் - சிவயோக மாமுனி பத களையுங் களிப்பித்தமையால் நந்திதேவர் ஞ்சலி வியாக்ரபா தமுனிவர் திருமூலர் . எனப் பெயாடைந்து சிலா தமுனிவர் புத் நந்திகிராமம் - இராமன் காடு சென்று மீளும் திராதலால் சைலாதியென இருடிகளால் நாள் வரையில் அவரது திருப்பாதுகையை பெயர்பெற்று வளர்ந்து சகலகலை வல்லவ வைத்துப் பரதன் பூசித்த இடம் . அயோ ராய்ச் சிவபெருமானை யெண்ணி மும் த்தியாபுரியைச் சேர்ந்தது . இதில் பரத முறை தவஞ்செய்து முதலில் திருவடியில் குண்டம் சத்துருக்கின குண்டம் கயா நீங்காத அன்பும் இரண்டாமுறை சிவ குண்டம் சடாகுண்டம் பிசாசவிமோசன நிந்தை சிவனடியவர் நிந்தை விபூதி ருத் தீர்த்தம் மானச தீர்த்தம் முதலிய இருக் சாக்ஷநிந்தை செய்பவரைத் தண்டிக்கும் கின்றன . ஆணையும் மூன்று முறை சிவபெருமானைப் நந்திகோத்ரர் - அவுரவருஷியின் தந்தை போல் நித்யராய் எல்லாராலும் துதிக்கப் நந்திக்குகை - இக் குகை திருத்தணிகையில் பெறுதலும் சிவசாரூப்யமும் பட்டாபி ' விஷ்ணு தீர்த்தத்திலிருந்து மேல் திருத் ஷேகமும் மகவாம்பேறும் கணாதிபத்ய தணிகைக்குப் போகும் வழியில் வடக்கில் மும் சிவஞானசாரியத்வமும் பிதுர்தே உள்ளது . ( திருத்தணிகை புராணம் ) . வர்களின் இருதயத்திற்றோன்றிய கன்னி தந்திசேநன் - சண்முக சேநாலீரருள் ஒரு கையாகிய சுயஞ்ஞையின் திருமணமும் வன் . பெற்றுத் திருக்கைலை யடைந்தவர் . ( சிவ நத்திதுர்க்கம் - மைசூரில் உள்ள மலை . ரஹஸ்யம் . ) இதில் பாலாறும் வடபெண்ணை உற் 2 . ஸ்ரீசைலத்தில் சிலாதமுனிவர் சிவ பத்தி மூர்த்தியை யெண்ணித் தவமியற்றி அவ நந்திதேவர் - செந்நிறம் முக்கண் சடை ரருளால் இறவாக்குமான் வேண்டினர் வலக்கையில் ஜபமாலை இடைக்கையில் சிவமூர்த்தி நமதருளால் உன்னிடம் ஒரு சூலம் அபய வரதங்கொண்டு சதுர்ப் குமான் உதிப்பன் எனத் திருவாய்மலர்ந்த புஜரா யிருப்பார் . மறைந்தனர் . அந்தப்படி சிலாதமுனிவர் நந்திதேவன் - ஒரு புண்ணிய சீலன் ; இவன் யாகஞ்செய்ய உழுத நிலத்தில் நந்திமாடே நாற்பத்தெட்டு நாள் காட்டில் சலபானத் வர் குழந்தையருக்கொண்டு திருவவதா துடனிருந்து ஒருநாள் சிறிது ஆகாரங் னர் . இவர் திரு அவதரித்த ஏழா கிடைத்துக் குடும்பத்துடனுண்ண விருக் டில் மித்திராவருணரால் மரணமறிந்து கையில் இந்திரன் பசியுள்ளவன் போல் சிவமூர்த்தியை யெண்ணித் தவமியற்றிச் வந்து யாசிக்க அவனுக்குக் கொடுத்துச் சிவமூர்த்தியின் அருள் பெற்றுப் பிராட்டி சுவர்க்கமடைந்தவன் . யாரால் ஞானப்பால் அபிஷேகிக்கப்பட்டுச்