அபிதான சிந்தாமணி

நடாதரம்மாள் 920 நடிக்கும் ஆஸ்திரேலிய மயில் ராஜப் பெருமாளுக்கு வாதகுரு என்று நிறுத்த மற்றவர்கள் பிரசங்கத்தை நடத்தக் அவதரித்தனர். இவர் எங்களாழ்வானிடம் கூற வாதகுருவும் அவர் வந்தவுடன் தாம் பாஷ்யம் சேவிக்கப் பிதாவின் கட்டளைப் கூறிய அர்த்தங்களைக் கூறச்செய்து அதற் படி சென்று எங்களாழ்வான் வீட்டு வாசற் குச் சுருதப்பிரகாசிகை யெனப் பெயரிட் கதவைத் திறக்க எங்களாழ்வான் யார் டனர். இவ்வகையிருக்கையில் சிலர் இவரி என்றனர். வர தகுரு பிரதியுத்தரமாக நான் டம் வாதத்திற்குவர அவர்களிடம் வாதிட தான் என்றனர். இதைக்கேட்ட எங்க அப்புள்ளார் கேட்க அங்கனமே அவர் வாழ்வான், நான் செத்தபின் வருக என வாதிட்டு வென்றது கண்டு அவர்க்கு வாதி அனுப்பத் திரும்பிப் பிதாவிடங் கூறினர். ஹம்ஸாம்புதர் எனப் பெயரிட்டுப் பெரு பிதா ஆசாரியரிடம் நானென்னும் அகங் மாளுக்குப் பாலமுது செய்வித்துவந்தனர். காரத்தை யொழித்து அடியேன் எனக் அவ்வகை வருகையில் ஒருநாள் பாலமுது கூறுத லொழிந்து, நான் என்ற தனால், ஸமர்ப்பிக்கையில் பால் உஷ்ணமா யிருந் அவர் அவ்வகைக் கூறினர் என்று மீண் தது கண்டு தம்முடைய கைவிரலைப் பாலில் டும் அனுப்பினர், வரதகுருவும் மீண்டும் இட்டுப் பார்த்தனர். இதனைக் கண்ட சென்று ஆசாரியரைக் கண்டு அடியேன் பெருமாள், தாய் குழந்தைக்கு அன்றோ இராமாநுசதாசன் என்று தண்டன் சமாப் இவ்வாறு பால் ஊட்டுவது என்று ''என் பித்தனர். ஆசாரியர்களிடத்துப் புத்திர அம்மாளோ'' என்று அழைத்தனர். அது னைப்போல் அன்புள்ளவராய் எனக்குக் முதல் அம்மாள் எனத் திருநாமம் வந்தது. கொள்ளியிட்டுக் கர்மாதிகிரியைகள் செய் இவர் ஒருநாள் ஆரண்யத்தின் வழியாகத் வதாய்ப் ப்ரதிக்ஞை செய்து தருவீராகில் திருவேங்கடஞ் செல்கையில் வழியில் மகா ஸ்ரீபாஷ்யம் பிரசாதிக்கிறே னென் றனர். ரண்ய மாகையால் பெருமாளுக்குப் பிரசா வரதகுரு அதனைப் பிதாவிற்கு விண்ணப் தம் அமுது செய்விக்கத் தகுந்த இடம் பித்துப் பிதாவின் நியமனம் பெற்று ஸ்ரீ நேராமல் இருந்தது. அதனால் இவர் பெ பாஷ்யகோசத்தைக் கொண்டு ஆழ்வானுக் ருமாளுக்குத் திரு ஆராதனம் செய்துவிட் குப் பிரதிக்ஞை செய்துகொடுத்துப் பாஷ் டுத் தாம் உபவாசமா யிருந் தனர். இதைக் யாதிகளை ஐயந்திரிபறச் சேவித்தனர். கண்ட திருவேங்கடமுடையான் ஒரு வேதி இவர் தமதாசார்யர் திருநாட்டுக் கெழுந்த யாாய் இவர்க்கு முன் எழுந்தருள அம்மா ருள அவர்க்குச் செய்யவேண்டிய சரமக் ளும் தேவர் யார் என்ன நான் திருவேங் கிரியைகளை முடித்துக் கச்சிவாய்த்தான் முடையான் அமுது செய்த பிரசாதத்தைத் மண்டபத்தில் காலக்ஷேபஞ் சாதித்திருக் தேவர் பொருட்டுக் கொண்டு வந்தேன் தனர். இவரிடத்தில் கிடாம்பு அப்புள் தேவர் அமுது செய்தபின் உமக்கு விடை ளார் ஸ்ரீகிருஷ்ணபாதர் என்கிற வடக்குத் தருகிறேன் என்று கூறி அம்மாளமுது திருவீதிப்பிள்ளை முதலியவர்கள் ஆச்ரயித் செய்தபின் மறைந்தருளினர். அம்மாள் திருந்தனர். இவ்வகை இவர் பாஷ்ய கால இது பெருமாள் செயலென்று துதித்துத் க்ஷேபம் செய்து வருகையில் ஒருநாள் அப் திருவேங்கடஞ் சென்று பெருமாளைச் சே புள்ளார் ஸ்ரீவேங்கடநாதாசார்யர் என்னும் வித்துத் திரும்பிக் கச்சிக் கெழுந் தருளிச் பிள்ளைத் திருநாமம் பெற்ற வேதாந்த தேசி சிலகால்மிருந்து திருநாட்டுக்கு எழுந்தரு கருடன் காலக்ஷேபங் கேட்டிருக்கையில் ளினர். வேதாந்த தேசிகரின் திவ்ய தேஜசைக் நடாதூராழ்வான் - உடையவர் திருவடிசம் கண்டு மயங்கிக் காலக்ஷேபத்தில் விட்ட பந்தி, உடையவர் சகோதரி புத்திரர், இவர் விடந் தெரியாமலிருக்க மூன்று வயதுள்ள குமார் நடாதூர் தேவராசப் பெருமாள். வேங்கடநாதாசாரியர் விட்டவிடங் குறிப் நயினாசாரியர் திருவடிசம்பந்தி. (குருபரம் பித்திருந்தனர். இதனால் அதிகக் களிப் பரை) | படைந்த வரதகுரு தூப்பில் பிள்ளையை நடாதூர் தேவராசப்பெருமாள் - மடாதா ஆசீர்வதித்து அப்புள்ளாரிடம் ஒப்புவித்து | ஆழ்வான் குமார். ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளைப் பிரசாதிக்கக் கட்டளை நடிக்கும் ஆஸ்திரேலிய மயில் - இது, மயி யிட்டனர். ஸ்ரீபராசபட்டர் இவரது கால லைப்போல் உருவமுள்ள தாயும் அழகுடைய க்ஷேபம் சேவித்து வருநாளில் ஒருநாள் வரா தாயுமுள்ளது. இதன் தோகை, நீண்டு திருந்தது கண்டு வர தகுரு பிரசங்கத்தை முனை வளைந்து சுருண்டு சிவப்பும், பசு
நடாதரம்மாள் 920 நடிக்கும் ஆஸ்திரேலிய மயில் ராஜப் பெருமாளுக்கு வாதகுரு என்று நிறுத்த மற்றவர்கள் பிரசங்கத்தை நடத்தக் அவதரித்தனர் . இவர் எங்களாழ்வானிடம் கூற வாதகுருவும் அவர் வந்தவுடன் தாம் பாஷ்யம் சேவிக்கப் பிதாவின் கட்டளைப் கூறிய அர்த்தங்களைக் கூறச்செய்து அதற் படி சென்று எங்களாழ்வான் வீட்டு வாசற் குச் சுருதப்பிரகாசிகை யெனப் பெயரிட் கதவைத் திறக்க எங்களாழ்வான் யார் டனர் . இவ்வகையிருக்கையில் சிலர் இவரி என்றனர் . வர தகுரு பிரதியுத்தரமாக நான் டம் வாதத்திற்குவர அவர்களிடம் வாதிட தான் என்றனர் . இதைக்கேட்ட எங்க அப்புள்ளார் கேட்க அங்கனமே அவர் வாழ்வான் நான் செத்தபின் வருக என வாதிட்டு வென்றது கண்டு அவர்க்கு வாதி அனுப்பத் திரும்பிப் பிதாவிடங் கூறினர் . ஹம்ஸாம்புதர் எனப் பெயரிட்டுப் பெரு பிதா ஆசாரியரிடம் நானென்னும் அகங் மாளுக்குப் பாலமுது செய்வித்துவந்தனர் . காரத்தை யொழித்து அடியேன் எனக் அவ்வகை வருகையில் ஒருநாள் பாலமுது கூறுத லொழிந்து நான் என்ற தனால் ஸமர்ப்பிக்கையில் பால் உஷ்ணமா யிருந் அவர் அவ்வகைக் கூறினர் என்று மீண் தது கண்டு தம்முடைய கைவிரலைப் பாலில் டும் அனுப்பினர் வரதகுருவும் மீண்டும் இட்டுப் பார்த்தனர் . இதனைக் கண்ட சென்று ஆசாரியரைக் கண்டு அடியேன் பெருமாள் தாய் குழந்தைக்கு அன்றோ இராமாநுசதாசன் என்று தண்டன் சமாப் இவ்வாறு பால் ஊட்டுவது என்று ' ' என் பித்தனர் . ஆசாரியர்களிடத்துப் புத்திர அம்மாளோ ' ' என்று அழைத்தனர் . அது னைப்போல் அன்புள்ளவராய் எனக்குக் முதல் அம்மாள் எனத் திருநாமம் வந்தது . கொள்ளியிட்டுக் கர்மாதிகிரியைகள் செய் இவர் ஒருநாள் ஆரண்யத்தின் வழியாகத் வதாய்ப் ப்ரதிக்ஞை செய்து தருவீராகில் திருவேங்கடஞ் செல்கையில் வழியில் மகா ஸ்ரீபாஷ்யம் பிரசாதிக்கிறே னென் றனர் . ரண்ய மாகையால் பெருமாளுக்குப் பிரசா வரதகுரு அதனைப் பிதாவிற்கு விண்ணப் தம் அமுது செய்விக்கத் தகுந்த இடம் பித்துப் பிதாவின் நியமனம் பெற்று ஸ்ரீ நேராமல் இருந்தது . அதனால் இவர் பெ பாஷ்யகோசத்தைக் கொண்டு ஆழ்வானுக் ருமாளுக்குத் திரு ஆராதனம் செய்துவிட் குப் பிரதிக்ஞை செய்துகொடுத்துப் பாஷ் டுத் தாம் உபவாசமா யிருந் தனர் . இதைக் யாதிகளை ஐயந்திரிபறச் சேவித்தனர் . கண்ட திருவேங்கடமுடையான் ஒரு வேதி இவர் தமதாசார்யர் திருநாட்டுக் கெழுந்த யாாய் இவர்க்கு முன் எழுந்தருள அம்மா ருள அவர்க்குச் செய்யவேண்டிய சரமக் ளும் தேவர் யார் என்ன நான் திருவேங் கிரியைகளை முடித்துக் கச்சிவாய்த்தான் முடையான் அமுது செய்த பிரசாதத்தைத் மண்டபத்தில் காலக்ஷேபஞ் சாதித்திருக் தேவர் பொருட்டுக் கொண்டு வந்தேன் தனர் . இவரிடத்தில் கிடாம்பு அப்புள் தேவர் அமுது செய்தபின் உமக்கு விடை ளார் ஸ்ரீகிருஷ்ணபாதர் என்கிற வடக்குத் தருகிறேன் என்று கூறி அம்மாளமுது திருவீதிப்பிள்ளை முதலியவர்கள் ஆச்ரயித் செய்தபின் மறைந்தருளினர் . அம்மாள் திருந்தனர் . இவ்வகை இவர் பாஷ்ய கால இது பெருமாள் செயலென்று துதித்துத் க்ஷேபம் செய்து வருகையில் ஒருநாள் அப் திருவேங்கடஞ் சென்று பெருமாளைச் சே புள்ளார் ஸ்ரீவேங்கடநாதாசார்யர் என்னும் வித்துத் திரும்பிக் கச்சிக் கெழுந் தருளிச் பிள்ளைத் திருநாமம் பெற்ற வேதாந்த தேசி சிலகால்மிருந்து திருநாட்டுக்கு எழுந்தரு கருடன் காலக்ஷேபங் கேட்டிருக்கையில் ளினர் . வேதாந்த தேசிகரின் திவ்ய தேஜசைக் நடாதூராழ்வான் - உடையவர் திருவடிசம் கண்டு மயங்கிக் காலக்ஷேபத்தில் விட்ட பந்தி உடையவர் சகோதரி புத்திரர் இவர் விடந் தெரியாமலிருக்க மூன்று வயதுள்ள குமார் நடாதூர் தேவராசப் பெருமாள் . வேங்கடநாதாசாரியர் விட்டவிடங் குறிப் நயினாசாரியர் திருவடிசம்பந்தி . ( குருபரம் பித்திருந்தனர் . இதனால் அதிகக் களிப் பரை ) | படைந்த வரதகுரு தூப்பில் பிள்ளையை நடாதூர் தேவராசப்பெருமாள் - மடாதா ஆசீர்வதித்து அப்புள்ளாரிடம் ஒப்புவித்து | ஆழ்வான் குமார் . ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளைப் பிரசாதிக்கக் கட்டளை நடிக்கும் ஆஸ்திரேலிய மயில் - இது மயி யிட்டனர் . ஸ்ரீபராசபட்டர் இவரது கால லைப்போல் உருவமுள்ள தாயும் அழகுடைய க்ஷேபம் சேவித்து வருநாளில் ஒருநாள் வரா தாயுமுள்ளது . இதன் தோகை நீண்டு திருந்தது கண்டு வர தகுரு பிரசங்கத்தை முனை வளைந்து சுருண்டு சிவப்பும் பசு