அபிதான சிந்தாமணி

நக்னிஜிதன் 96 நச்சினார்க்கினியர் நக்னிஜிதன் - சுவாகாதேவியைப் பெண் புண்ணியன்" என்பதற்கு எழுதிய விசேட னாகப் பெற்றவன், சுவாகாதேவியைக் வுரையாலும், திருமுருகாற்றுப் படை காண்க. யுரையிற் காட்டிய சில நயங்களாலும், நங்கள் - ஒரு அரசன், மகாத் தியாகி. உரைச் சிறப்புப்பாயிரத்தில் தூய ஞான நசிம் - ஒரு தீர்த்தம், நிறைந்த சிவச்சுடர், தானேயாகிய தன் நச்சிகேதசன் - ஒரு அரசன், வல்லியென் மையாளன்" எனக் கூறப்பெற்றதனாலும், னும் வேதபாகத்திற்கு வியாக்யாங், இவன் மற்றுஞ் சிலவற்றாலும் இவர் சைவசமயி தந்தை வாஜசாவன், இவன் தன் பிதாவை யாதல் நன்கு வெளியாகும். இவ் வுரை நோக்கி உலக வெற்றியின் பொருட்டு யாசிரியர், பத்துப்பாட்டினுக்கும், தொல் என்னை யாருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்போகி காப்பியத்திற்கும், கலித் தொகைக்கும், றீரென்று தொந் தரைசெய்ய அவர் யமனி சீவகசிந்தாமணிக்கும், குறுந்தொகையிற் டம் இவனை ஒப்புக்கொடுக்க யமன் இவனை பேராசிரியர் பொருளெழுதா தொழிந்த ஏற்றுக்கொண்டு இவனுக்கு வேதாந்த இருபது செய்யுட்களுக்கும், உரை செய் ஞானம் போதிக்க ஞானம் பெற்றவன். தருளினர், இன்னும் சில நூல்களுக்கு நச்சினார்க்கினியர் - (இவரை மதுரை ஆசி இவர் உரையியற்றினரென்பர் ; அவை ரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் என இவையென்று புலப்படவில்லை. இக்கா வுங் கூறுவர்.) ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினி லத்து வழங்கும் திருக்கோவையா ருரை, யர், பாண்டி வளநாட்டுள்ள மதுராபுரியிற் பேராசிரியராற் செய்யப்பட்ட தென்று ராமணகுலத்திற் பாரத்துவாச கோத்தி தெரிகின்றமையாலும், இவர் அந்நூற்குச் சந்திற் பிறந்தவர். தமிழ்ப்பாஷையிலுள்ள செய்த வேறுரை கிடையாமையாலும், பலவகையான எல்லா நூல்களிலும் அதி அதற்கும் திருக்குறள் முதலிய மற்றுஞ பாண்டித்திய முடையவர். இவரது சமயம் சிலவற்றிற்கும் இவர் உரை செய்திருப்ப சைவமே. இவர் இன்னராதல், "வண்டி தாக இவருடைய உரைச் சிறப்புப்பாயி மிர்சோலை மதுரா புரிதனி, லெண்டிசை ரத்திலேனும் வேறொன்றிலேனும் கூறப் விளங்க வந்த வாசான், பயின்ற கேள்விப் படாமையாலும், அவைகள் இங்கே எழு பாரத்துவாச, னான்மறை துணிந்த நற் தப்பட்டில. சீவகசிந்தாமணிக்கு நச்சினார்க் பொருளாகிய, தூய ஞான நிறைந்த சிவச் கினியர் முதன் முறை ஒருரை யெழுதி, சுடர், தானே யாகிய தன்மை யாளன்'' அக்காலத்துப் பிரசித்திபெற்றிருந்த சைன என்னும் உரைச் சிறப்புப் பாயிரத்தால் வித்துவான்கள் சிலருக்குக் காட்ட, அவர் விளங்கும். சிவஸ் தலங்களுட் சிறந்த சிதம் கள் அவ்வுரையை அங்கீகரியாமைகண்டு, பரத்தினது திருநாமங்களாகிய "திருச்சிற் பின்பு ஆருகத நூல்கள் பலவற்றையும் றம்பலம்", "பெரும்பற்றப்புலியூர்" என் நலமுற ஆராய்ந்து இரண்டாமுறை ஓர் பவற்றை முறையே ஆறெழுத் தொரு 'உரையை எழுதி அவர்களுக்குக் காட் மொழிக்கும் ஏழெழுத்தொரு மொழிக்கும் டவே, அவர்கள் உற்றுநோக்கி வியந்து உதாரணமாக, இவர் தொல்காப்பியம் அவ்வுரையை அங்கீகரித்துக் கொண்டார்க எழுத்ததிகாரத்து மொழிமாபில், ஒரே ளென்று சைனர் கூறுகின்றனர். தொல் ழுத்தொருமொழி'' என்னுஞ் சூத்திரத்து காப்பியவுரை முதலியவற்றில் வேதம், விசேடவுரையிற் காட்டி யிருத்தலாலும், வே தாங்கம் முதலிய பல நூல்களிலிருந் சைவசமயத்துச் சிறந்த நூல்களாகிய திரு தும் பல உரைகளிலிருந்தும் பற்பல அரிய வாசகம், திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் விஷயங்களை ஆங்காங்கு எடுத்துக்காட்டி என்பவற்றினின்றும் தமது உரைகளிற் நன்குவிளக்கிப் போகின்றமையாலும் பிற பலவிடங்களில் இலக்கிய விலக்கணப் வாற்றலும் இவரை வடமொழியிலும் பொருள்களுக் கன்றித் தத்துவப் பொரு மிக்க பயிற்சியுள்ளவராகச் சொல்லுவது ளுக்கும் மேற்கோள்கள் எடுத்துக்காட்டி டன் பலவகையான கலைகளிலும் பயிற்சி யிருத்தலாலும், அல்கனம் மேற்கோள் யுடையவரென்று சொல்லுதற்கிடமுண்டு, கொண்ட சிலவிடங்களில் எழுதியுள்ள உரையாசிரியர், சேனாவரையர், பேராசிரி விசேட வுரைகளாலும், சிந்தாமணியிற் யர், ஆளவந்தபிள்ளை யாசிரியர் முதலிய நாமகளிலம்பகத்து ''மேகம்மீன்ற என் உரையாசிரியர்கள் இவருடைய உரையில் னும் கூக-ம் செய்யுளில் போகம்மீன்ற எடுத்துக் கூறப்பட்டிருத்தலின், அவர்
நக்னிஜிதன் 96 நச்சினார்க்கினியர் நக்னிஜிதன் - சுவாகாதேவியைப் பெண் புண்ணியன் என்பதற்கு எழுதிய விசேட னாகப் பெற்றவன் சுவாகாதேவியைக் வுரையாலும் திருமுருகாற்றுப் படை காண்க . யுரையிற் காட்டிய சில நயங்களாலும் நங்கள் - ஒரு அரசன் மகாத் தியாகி . உரைச் சிறப்புப்பாயிரத்தில் தூய ஞான நசிம் - ஒரு தீர்த்தம் நிறைந்த சிவச்சுடர் தானேயாகிய தன் நச்சிகேதசன் - ஒரு அரசன் வல்லியென் மையாளன் எனக் கூறப்பெற்றதனாலும் னும் வேதபாகத்திற்கு வியாக்யாங் இவன் மற்றுஞ் சிலவற்றாலும் இவர் சைவசமயி தந்தை வாஜசாவன் இவன் தன் பிதாவை யாதல் நன்கு வெளியாகும் . இவ் வுரை நோக்கி உலக வெற்றியின் பொருட்டு யாசிரியர் பத்துப்பாட்டினுக்கும் தொல் என்னை யாருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்போகி காப்பியத்திற்கும் கலித் தொகைக்கும் றீரென்று தொந் தரைசெய்ய அவர் யமனி சீவகசிந்தாமணிக்கும் குறுந்தொகையிற் டம் இவனை ஒப்புக்கொடுக்க யமன் இவனை பேராசிரியர் பொருளெழுதா தொழிந்த ஏற்றுக்கொண்டு இவனுக்கு வேதாந்த இருபது செய்யுட்களுக்கும் உரை செய் ஞானம் போதிக்க ஞானம் பெற்றவன் . தருளினர் இன்னும் சில நூல்களுக்கு நச்சினார்க்கினியர் - ( இவரை மதுரை ஆசி இவர் உரையியற்றினரென்பர் ; அவை ரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் என இவையென்று புலப்படவில்லை . இக்கா வுங் கூறுவர் . ) ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினி லத்து வழங்கும் திருக்கோவையா ருரை யர் பாண்டி வளநாட்டுள்ள மதுராபுரியிற் பேராசிரியராற் செய்யப்பட்ட தென்று ராமணகுலத்திற் பாரத்துவாச கோத்தி தெரிகின்றமையாலும் இவர் அந்நூற்குச் சந்திற் பிறந்தவர் . தமிழ்ப்பாஷையிலுள்ள செய்த வேறுரை கிடையாமையாலும் பலவகையான எல்லா நூல்களிலும் அதி அதற்கும் திருக்குறள் முதலிய மற்றுஞ பாண்டித்திய முடையவர் . இவரது சமயம் சிலவற்றிற்கும் இவர் உரை செய்திருப்ப சைவமே . இவர் இன்னராதல் வண்டி தாக இவருடைய உரைச் சிறப்புப்பாயி மிர்சோலை மதுரா புரிதனி லெண்டிசை ரத்திலேனும் வேறொன்றிலேனும் கூறப் விளங்க வந்த வாசான் பயின்ற கேள்விப் படாமையாலும் அவைகள் இங்கே எழு பாரத்துவாச னான்மறை துணிந்த நற் தப்பட்டில . சீவகசிந்தாமணிக்கு நச்சினார்க் பொருளாகிய தூய ஞான நிறைந்த சிவச் கினியர் முதன் முறை ஒருரை யெழுதி சுடர் தானே யாகிய தன்மை யாளன் ' ' அக்காலத்துப் பிரசித்திபெற்றிருந்த சைன என்னும் உரைச் சிறப்புப் பாயிரத்தால் வித்துவான்கள் சிலருக்குக் காட்ட அவர் விளங்கும் . சிவஸ் தலங்களுட் சிறந்த சிதம் கள் அவ்வுரையை அங்கீகரியாமைகண்டு பரத்தினது திருநாமங்களாகிய திருச்சிற் பின்பு ஆருகத நூல்கள் பலவற்றையும் றம்பலம் பெரும்பற்றப்புலியூர் என் நலமுற ஆராய்ந்து இரண்டாமுறை ஓர் பவற்றை முறையே ஆறெழுத் தொரு ' உரையை எழுதி அவர்களுக்குக் காட் மொழிக்கும் ஏழெழுத்தொரு மொழிக்கும் டவே அவர்கள் உற்றுநோக்கி வியந்து உதாரணமாக இவர் தொல்காப்பியம் அவ்வுரையை அங்கீகரித்துக் கொண்டார்க எழுத்ததிகாரத்து மொழிமாபில் ஒரே ளென்று சைனர் கூறுகின்றனர் . தொல் ழுத்தொருமொழி ' ' என்னுஞ் சூத்திரத்து காப்பியவுரை முதலியவற்றில் வேதம் விசேடவுரையிற் காட்டி யிருத்தலாலும் வே தாங்கம் முதலிய பல நூல்களிலிருந் சைவசமயத்துச் சிறந்த நூல்களாகிய திரு தும் பல உரைகளிலிருந்தும் பற்பல அரிய வாசகம் திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார் விஷயங்களை ஆங்காங்கு எடுத்துக்காட்டி என்பவற்றினின்றும் தமது உரைகளிற் நன்குவிளக்கிப் போகின்றமையாலும் பிற பலவிடங்களில் இலக்கிய விலக்கணப் வாற்றலும் இவரை வடமொழியிலும் பொருள்களுக் கன்றித் தத்துவப் பொரு மிக்க பயிற்சியுள்ளவராகச் சொல்லுவது ளுக்கும் மேற்கோள்கள் எடுத்துக்காட்டி டன் பலவகையான கலைகளிலும் பயிற்சி யிருத்தலாலும் அல்கனம் மேற்கோள் யுடையவரென்று சொல்லுதற்கிடமுண்டு கொண்ட சிலவிடங்களில் எழுதியுள்ள உரையாசிரியர் சேனாவரையர் பேராசிரி விசேட வுரைகளாலும் சிந்தாமணியிற் யர் ஆளவந்தபிள்ளை யாசிரியர் முதலிய நாமகளிலம்பகத்து ' ' மேகம்மீன்ற என் உரையாசிரியர்கள் இவருடைய உரையில் னும் கூக - ம் செய்யுளில் போகம்மீன்ற எடுத்துக் கூறப்பட்டிருத்தலின் அவர்