அபிதான சிந்தாமணி

நக்கீரனார் 817 - ந. சித்தை கொண்டான், ஆனந்தஞ் சேர்க சுவாகா" பாட்டுகளில் பெரும்பாலுஞ், சோ சோழ என்று கூறலும் அவன் அவ்விடத்தே வீழ் பாண்டியர் சிற்றாசர் இவர்களில் யாரை ந்து உயிர் துறந்தான். (ஆனந்தம் - சாக் யேனுங் கூறாது விடுவதில்லை. இன்னும் காடு) அதனை நோக்கிய ஏனையோர் வந்து இவரால் புறத்தின் பாடப் பெற்றோர் வேண்ட, ''ஆரிய நன்று தமிழ் தீதென பாண்டியன் இலவந்திகைத் துஞ்சிய நன் வுரைத்த, காரியத்தாற் காலற்கோட் பட் மாறனும் புறம் (ருசு) சோழநாட்டுப் பிட டானைச் - சீரிய, அந்தண் பொதியி லகத் வூர்கீழார் மகன் பெருஞ்சாத்தனும் புறம் கியனா ராணையினார், செந்தமிழே தீர்க்கசு (ஙகடு) (பிடவூர் - திரிசிராப்பள்ளிக்கு கீழ் வாகா'' என்றொரு வெண்பாப்பாட அவன் பாலுள்ளது). இவர் சிவபெருமானொடு உயிர்பெற் றெழுந்தான் என்பர். இந் நக் வாது கூறியதாகத் திருவிளையாடல் கூற நீரனார் பிரபுவாகிய அருமனையும் அவனது நிற்கும். இவர் பாடியனவாகப் பத்துப் சிறுகுடி யென்னும் ஊரையும் பாராட்டிப் பாட்டில் இரண்டும், நற்றிணையில் எழும், பாடியுள்ளார். நற். (ஙா எ) பாண்டியன் குறுந்தொகையில் எட்டும், அகத்தில் பதி நெடுஞ் செழியன் தலையாலங்கானத்துச் னேழும், திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றும், செருவென்ற தனை விளங்கக் கூறியிருக்கி புறத்தில் மூன்று மாக முப்பத்தெட்டு பாட றார். அகம் (உசு) வள்ளலாகிய பாரியின் ல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. இவையே பறம்புமலையை மூவேந்தரும் முற்றுகை யன்றிப் பதினோராந் திருமுறையில் இவர் செய்திருந்தபொழுது அடைபட்டிருந்த செய்த பிரபந்தஞ் சில உள. யாப்பருங்கல பாரி புலவர்பெருமானாகிய கபிலரது கட் விருத்தி யுரையில் நக்கீரர் நாலடி நாற்பது டளைப்படி கிளிகளை விடுத்து நெற்கதிர் என என்று கூறப்படுகிறது. இதுகாறும் களைக் கொண்டுவந்து உண்டிருந்ததை சுரு அது அச்சில் வந்திலது. க்கி கூறியுள்ளார். அகம் (எ அ) வைப்பூர் நக்கீரர் கோயில் - இது மேலைமாசி வீதியி எவ்வி இடையிலே தூ தாகச் சென்று சமா லிருக்கின்றது. சங்கத்தார் கோயிலென தானப்படுத்தவும் அடங்காது, அன்றியும், வும் வழங்கும். (திருவிளையாடல்). அழுந்தூர் திதியினும் போர் செய்ததனைக் நக்கீரர் திருவுருவம் - இது திருப்பரங்கிரிக் கூறியுள்ளார். அகம் (கஉசு) கார்த்திகை கோயிலில் ஸ்ரீ முத்துக்குமாரஸ்வாமியின் மாதத்துக்குக் கார்த்திகைக்குப் புதுவதாக பக்கத்தே யுள்ளது; உத்ஸவமூர்த்தி; மணம் புரிந்து கொண்ட மருமகளை அழை திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒவ்வொரு வருடத் த்து வந்து அவுளால் முதலில் பால் அடுப் தும் நடக்கும் பங்குனித் திருவிழாவில் பில் வைக்கச் செய்வதும் கார் நெற்கதிர் நான்காந் திருநாளில் முருகக்கடவுள் நக்கீர களை மண்படாமற் கொணர்ந்து அவலிடித் னாரைச் சிறைமீட்டருளிய திருவிளையா துப் பொரித்து நிவேதிப்பதும், அன்று டல் நடைபெறும்பொழுது இந்த மூர்த்தி வீடுகளிலும், தெருக்களிலும் வைத்துக் எழுந்தருளுதல் மாபு. (திருவிளையாடல்) கொண் டாடுவதுமாகிய கார்த்திகை விழா நக்தன் - பிருது குமான். வை இவர் விரித்துக் கூறுவது படிப்பார் க்கு வியப்பைக் கொடா நிற்கும். அகம் நக்னசித் - அயோத்திநாட் டாசன், இவன் குமரி சவுந்தரியவதி. இவன் கும்பாண்ட (சக) மற்றும் இவர் கிள்ளிவளவனையும், னிடத்திலிருக்கிற எழுருஷபங்களை எவன் இடையர் தலைவனாகிய கழுவுளென்பானை செயிக்கிறானோ அவனுக்குத் தன் குமரி யும், வடுகர் தலைவன் எருமையென்பானை யைக் கொடுப்பதாகக் கூறினன். உடனே யும், குட்டுவளைசோலையும், திறையனையும், கண்ணன் அந்த எழு ருஷபங்களுக்கு எழு பழையன்மாறனையும் ஆங்காங்குப் பாராட் ரூபமாகிக் கொம்பைப் பற்றிக் கீழே தள் டிக் கூறுவதுடன் அவரவர்க்குரிய காவி ளிக் கட்டிப்போட்டதைக் கண்டு திருமண ரிப்பட்டினம், மருங்கூர்பட்டினம், தொ முடிப்பித்தவன். நக்னசித்தை யென்று ண்டி, குடநாடு, பவத்திரி, மதுரை முத லிய பதிகளையுங் சிறப்பிக்கின்றார். அகம் இவன் குமரிக்குப் பெயர். உ00, உருக, உக0, க0, கூச0, கூசசு நக்ன சித்தை - நக்ன சித்தின் குமரி, கிருஷ் தூங்கலோரியார் பாடிய தழும்பனது ணன் பாரி, இவளுக்குச் சவுந்தரியவதி ஊணுரென ஊணுரைப் பாராட்டிக் கூறி யெனவும் பெயர் ; இவளுக்கு அசுவசே யுள்ளார். அகம் (உஉசு) இவர் பாடிய அகப் னன முதலிய பதின்மர் குமார்.
நக்கீரனார் 817 - . சித்தை கொண்டான் ஆனந்தஞ் சேர்க சுவாகா பாட்டுகளில் பெரும்பாலுஞ் சோ சோழ என்று கூறலும் அவன் அவ்விடத்தே வீழ் பாண்டியர் சிற்றாசர் இவர்களில் யாரை ந்து உயிர் துறந்தான் . ( ஆனந்தம் - சாக் யேனுங் கூறாது விடுவதில்லை . இன்னும் காடு ) அதனை நோக்கிய ஏனையோர் வந்து இவரால் புறத்தின் பாடப் பெற்றோர் வேண்ட ' ' ஆரிய நன்று தமிழ் தீதென பாண்டியன் இலவந்திகைத் துஞ்சிய நன் வுரைத்த காரியத்தாற் காலற்கோட் பட் மாறனும் புறம் ( ருசு ) சோழநாட்டுப் பிட டானைச் - சீரிய அந்தண் பொதியி லகத் வூர்கீழார் மகன் பெருஞ்சாத்தனும் புறம் கியனா ராணையினார் செந்தமிழே தீர்க்கசு ( ஙகடு ) ( பிடவூர் - திரிசிராப்பள்ளிக்கு கீழ் வாகா ' ' என்றொரு வெண்பாப்பாட அவன் பாலுள்ளது ) . இவர் சிவபெருமானொடு உயிர்பெற் றெழுந்தான் என்பர் . இந் நக் வாது கூறியதாகத் திருவிளையாடல் கூற நீரனார் பிரபுவாகிய அருமனையும் அவனது நிற்கும் . இவர் பாடியனவாகப் பத்துப் சிறுகுடி யென்னும் ஊரையும் பாராட்டிப் பாட்டில் இரண்டும் நற்றிணையில் எழும் பாடியுள்ளார் . நற் . ( ஙா ) பாண்டியன் குறுந்தொகையில் எட்டும் அகத்தில் பதி நெடுஞ் செழியன் தலையாலங்கானத்துச் னேழும் திருவள்ளுவமாலையில் ஒன்றும் செருவென்ற தனை விளங்கக் கூறியிருக்கி புறத்தில் மூன்று மாக முப்பத்தெட்டு பாட றார் . அகம் ( உசு ) வள்ளலாகிய பாரியின் ல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . இவையே பறம்புமலையை மூவேந்தரும் முற்றுகை யன்றிப் பதினோராந் திருமுறையில் இவர் செய்திருந்தபொழுது அடைபட்டிருந்த செய்த பிரபந்தஞ் சில உள . யாப்பருங்கல பாரி புலவர்பெருமானாகிய கபிலரது கட் விருத்தி யுரையில் நக்கீரர் நாலடி நாற்பது டளைப்படி கிளிகளை விடுத்து நெற்கதிர் என என்று கூறப்படுகிறது . இதுகாறும் களைக் கொண்டுவந்து உண்டிருந்ததை சுரு அது அச்சில் வந்திலது . க்கி கூறியுள்ளார் . அகம் ( ) வைப்பூர் நக்கீரர் கோயில் - இது மேலைமாசி வீதியி எவ்வி இடையிலே தூ தாகச் சென்று சமா லிருக்கின்றது . சங்கத்தார் கோயிலென தானப்படுத்தவும் அடங்காது அன்றியும் வும் வழங்கும் . ( திருவிளையாடல் ) . அழுந்தூர் திதியினும் போர் செய்ததனைக் நக்கீரர் திருவுருவம் - இது திருப்பரங்கிரிக் கூறியுள்ளார் . அகம் ( கஉசு ) கார்த்திகை கோயிலில் ஸ்ரீ முத்துக்குமாரஸ்வாமியின் மாதத்துக்குக் கார்த்திகைக்குப் புதுவதாக பக்கத்தே யுள்ளது ; உத்ஸவமூர்த்தி ; மணம் புரிந்து கொண்ட மருமகளை அழை திருப்பரங்குன்றத்தில் ஒவ்வொரு வருடத் த்து வந்து அவுளால் முதலில் பால் அடுப் தும் நடக்கும் பங்குனித் திருவிழாவில் பில் வைக்கச் செய்வதும் கார் நெற்கதிர் நான்காந் திருநாளில் முருகக்கடவுள் நக்கீர களை மண்படாமற் கொணர்ந்து அவலிடித் னாரைச் சிறைமீட்டருளிய திருவிளையா துப் பொரித்து நிவேதிப்பதும் அன்று டல் நடைபெறும்பொழுது இந்த மூர்த்தி வீடுகளிலும் தெருக்களிலும் வைத்துக் எழுந்தருளுதல் மாபு . ( திருவிளையாடல் ) கொண் டாடுவதுமாகிய கார்த்திகை விழா நக்தன் - பிருது குமான் . வை இவர் விரித்துக் கூறுவது படிப்பார் க்கு வியப்பைக் கொடா நிற்கும் . அகம் நக்னசித் - அயோத்திநாட் டாசன் இவன் குமரி சவுந்தரியவதி . இவன் கும்பாண்ட ( சக ) மற்றும் இவர் கிள்ளிவளவனையும் னிடத்திலிருக்கிற எழுருஷபங்களை எவன் இடையர் தலைவனாகிய கழுவுளென்பானை செயிக்கிறானோ அவனுக்குத் தன் குமரி யும் வடுகர் தலைவன் எருமையென்பானை யைக் கொடுப்பதாகக் கூறினன் . உடனே யும் குட்டுவளைசோலையும் திறையனையும் கண்ணன் அந்த எழு ருஷபங்களுக்கு எழு பழையன்மாறனையும் ஆங்காங்குப் பாராட் ரூபமாகிக் கொம்பைப் பற்றிக் கீழே தள் டிக் கூறுவதுடன் அவரவர்க்குரிய காவி ளிக் கட்டிப்போட்டதைக் கண்டு திருமண ரிப்பட்டினம் மருங்கூர்பட்டினம் தொ முடிப்பித்தவன் . நக்னசித்தை யென்று ண்டி குடநாடு பவத்திரி மதுரை முத லிய பதிகளையுங் சிறப்பிக்கின்றார் . அகம் இவன் குமரிக்குப் பெயர் . உ00 உருக உக0 க0 கூச0 கூசசு நக்ன சித்தை - நக்ன சித்தின் குமரி கிருஷ் தூங்கலோரியார் பாடிய தழும்பனது ணன் பாரி இவளுக்குச் சவுந்தரியவதி ஊணுரென ஊணுரைப் பாராட்டிக் கூறி யெனவும் பெயர் ; இவளுக்கு அசுவசே யுள்ளார் . அகம் ( உஉசு ) இவர் பாடிய அகப் னன முதலிய பதின்மர் குமார் .