அபிதான சிந்தாமணி

நகர்வன 919 உதர்வன ஒட்டுப்பல்லி, பறக்கும்பல்வி, இவை மழ ஆமை முதலியவற்றை ஆகாரமாக்கொள் மழப்பானதும், கண்ணாடித் தோலையும், ளுகின்ற னர். | புள்ளித் தோலையும், வரித் தோலையும், அறணை - இது பல்லி யினத்தில் ஒரு சொறித்தோலையும் பெற்றிருப்பவை, கால் வகை. இதன் தேகம் மழமழப்பாய் வரி களில் மழமழப்பான இடங்களையும் பற்றத் ள் கொண்டிருக்கும். இதன் நாக்குப் பாம் தக்க நகங்களைப் பெற்றவை. வீட்டுப்பல்லி என் நாக்கைாத்தது. இச்சாதியில் 11 அடி இதனைச் சுவர்ப்பல்வி என்பர். இவை, வீட்பு நீண்டவையுமுண்டு. பூச்சிகள் உணவு. ச்ே சுவர்களிலிருந்து ஈ, கொசுகு முதலிய எலிகள் - எலிகளின் இனத்தை எகர வற்றைப் பிடித்துத் தின்பன. மரப்பல்வி 'வருக்கத்தில் கூறினேனாயினும், பின்னை மரங்களிவிருந்து பூச்சிப்புழுக்களை உண யும் அவ்வினத்திற் சிலவற்றின் வேறுபாடு வாக் கொள்பவை. இவை சுவர்ப்பல்லிய களைக் கூறுகிறேன். இவற்றுள் நீரெலி, னும் சற்றுப் பெரிய உருவுடையவை கண் காசெலி, வெள்ளெலி, முள்ளெலி, தாண் ணாடிப்பல்லி பளபளப்பாய்த் தேகத்தினுள் 6ம் சுண்டெலி, தூங்கெலி, வீங்கெலி, ளுறுப்புகளும் தெரியு நிலைமையான கண் இரைப்பெலி எலிகள் ஒருமுறைக்கு (8) ணாடிபோன்ற தோலுள்ளவை ஓந்திப்பல்லி குட்டிகள் போடுகின்றன. காலமுமிட இதன் உடல் மஞ்சளை யொத்திருக்கும் மும் வாய்க்கின் வருடத்தில் (800) குட்டி இது தன் தேகத்தைப் பலவித நிறங்க கள் ஈனும் என்பர். இவை கடிக்கின் விஷத் ளாக மாற்றும் வன்மையுள்ளது. வேலிப் தால் துன்பமுண்டாம். வீங்கெலி - கடிக் பல்லி வேலிகளிலிருந்து சீவிப்பவை. கின் உடல் வீங்கித் துன்பமாம். இரைப் இவை தம்விரோதிகளை ஏமாற்றும் சக்தி பெலி - கடிக்கின் இரைப்பினால் சுவாச பெற்றவை. ஒட்டுப்பல்லி இதன் கால்கள் சோகமுண்டாம். வெள்ளெலி - கழனிக சுவரில் ஒட்டும் வகை பந்துபோலிருக்கும். ளின் வரப்புகளிலிருந்து தான்ய நாசஞ் அதிவேகமாய்ச் சுவரில் ஒடும். பறக்கும் செய்வன. குண்டெலி - இவை ஆபிரிக் பல்லி இது மேற்குக் கரையோரங்களி காக் கண்டவாசிகள் இவற்றிற்கு வால்கள் லுள்ளவை. இதற்கு முன் கால்களுக்குக் இல்லை; சில வால் குறுகியவை, நீரெலி - கீழ்பக்கங்களில் பறக்கத்தக்க தோல் தாங் இது வளை தோண்டுவிதம் அரண் கல் உண்டு. அதன் உதவியாலிது அதி தூரம் களை ஒக்கும். தண்ணீர்க்குள் அதிகநேரம் தாவிச் செல்லுகிறது. மூழ்கியிருக்கும். முள்ளெலி - இது பெரு ' பெரும் பல்லிகள் (Moniten) - அமெ ச்சாளிபோல் பருத்து மயிர் அடர்ந்து சிறு ரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஆபிரிக்கா முத முட்களைப் பெற்றிருக்கும், இது தோட் லிய நாடுகளில் உள்ளவை. இவை (4) டங்களை நாசஞ் செய்வது, இதனை அக முதல் (8) அடி நீளமும் அதற்குத் தக்க ழெலி என்பர். தாண்டும் சுண்டெலி - உடற்கனமுள்ளவையுமாம். இவை உட இதற்குப் பின் கால்கள் நீளம், இதன் வில் வரிகளையும் புள்ளிகளையும் பெற் வால் குச்சுபோல் திரண்டது. இது முய றவை. சில பல்லிகள் விஷப்பற்களுள் லைப்போல் தாண்டித் தாண்டிச் செல்லும், ளவை, அவற்றை இதனா என்பர். இதனா எலி மிருகம் - ஆஸ்திரேலியா, ஆண் தன் வாலால் பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின் டிஸ்மலை நாடு முதலியவற்றிலுள்ளது. (2) னும். மெரிக்காவைச் சார்ந்த அரிசோனா அடி நீளம், (12) அடி உயரம். இதன் நாட்டில் (காலாஸ்மானெட்டர்) ஒருவகைப் காலும் கையும் நாய், ஆடு முதலியவற்றிற் பல்லி நீர்க்கரை யோரங்களில் வசிக்கிறது. குள்ளனபோல் நீண்டவை. இது சாக அதற்கு மற்றப் பல்லிகளுக்கு இருப்பவை பக்ஷணி. போல் கை கால்களிராமல் சற்று நீண்டு ழஞ்சூரு இது சுண்டெலியினத்தின் பருத்தவை. இவை பூச்சி, தவளை முத வேறுபாடு. இவ்வினத்தில் 6 அங்குல விய பிராணிகளை ஆகாரமாகக் கொள்ளு முதல் பன்றியளவு முண்டென்பர். அவை பவை. இவை தேன் கூடுகளிலுள்ள கஸ்தூரி மூஞ்சூரு, துதிக்கை மூஞ்சூரு, தேனீக்களை வாலால் பலமுறை ஒட்டித் நக்ஷத்ர மூக்கு மூஞ்சூரு, பன்றிக்கால் மூஞ் தேன் உண்ணும். இவ்வினப் பல்லி சயாம் சூரு, குண்டெலி மூஞ்சூரு, சுண்டெலி தேசத்திலும் வளை தோண்டிக்கொண்டு) மூஞ்சூரு எனப்படும். இம் மூஞ்சூருக வசிக்கும். அவைகளும் தவளை, நண்டு, | ளுக்குப் பின்காலின் பக்கமாய் ஒருவகை
நகர்வன 919 உதர்வன ஒட்டுப்பல்லி பறக்கும்பல்வி இவை மழ ஆமை முதலியவற்றை ஆகாரமாக்கொள் மழப்பானதும் கண்ணாடித் தோலையும் ளுகின்ற னர் . | புள்ளித் தோலையும் வரித் தோலையும் அறணை - இது பல்லி யினத்தில் ஒரு சொறித்தோலையும் பெற்றிருப்பவை கால் வகை . இதன் தேகம் மழமழப்பாய் வரி களில் மழமழப்பான இடங்களையும் பற்றத் ள் கொண்டிருக்கும் . இதன் நாக்குப் பாம் தக்க நகங்களைப் பெற்றவை . வீட்டுப்பல்லி என் நாக்கைாத்தது . இச்சாதியில் 11 அடி இதனைச் சுவர்ப்பல்வி என்பர் . இவை வீட்பு நீண்டவையுமுண்டு . பூச்சிகள் உணவு . ச்ே சுவர்களிலிருந்து கொசுகு முதலிய எலிகள் - எலிகளின் இனத்தை எகர வற்றைப் பிடித்துத் தின்பன . மரப்பல்வி ' வருக்கத்தில் கூறினேனாயினும் பின்னை மரங்களிவிருந்து பூச்சிப்புழுக்களை உண யும் அவ்வினத்திற் சிலவற்றின் வேறுபாடு வாக் கொள்பவை . இவை சுவர்ப்பல்லிய களைக் கூறுகிறேன் . இவற்றுள் நீரெலி னும் சற்றுப் பெரிய உருவுடையவை கண் காசெலி வெள்ளெலி முள்ளெலி தாண் ணாடிப்பல்லி பளபளப்பாய்த் தேகத்தினுள் 6ம் சுண்டெலி தூங்கெலி வீங்கெலி ளுறுப்புகளும் தெரியு நிலைமையான கண் இரைப்பெலி எலிகள் ஒருமுறைக்கு ( 8 ) ணாடிபோன்ற தோலுள்ளவை ஓந்திப்பல்லி குட்டிகள் போடுகின்றன . காலமுமிட இதன் உடல் மஞ்சளை யொத்திருக்கும் மும் வாய்க்கின் வருடத்தில் ( 800 ) குட்டி இது தன் தேகத்தைப் பலவித நிறங்க கள் ஈனும் என்பர் . இவை கடிக்கின் விஷத் ளாக மாற்றும் வன்மையுள்ளது . வேலிப் தால் துன்பமுண்டாம் . வீங்கெலி - கடிக் பல்லி வேலிகளிலிருந்து சீவிப்பவை . கின் உடல் வீங்கித் துன்பமாம் . இரைப் இவை தம்விரோதிகளை ஏமாற்றும் சக்தி பெலி - கடிக்கின் இரைப்பினால் சுவாச பெற்றவை . ஒட்டுப்பல்லி இதன் கால்கள் சோகமுண்டாம் . வெள்ளெலி - கழனிக சுவரில் ஒட்டும் வகை பந்துபோலிருக்கும் . ளின் வரப்புகளிலிருந்து தான்ய நாசஞ் அதிவேகமாய்ச் சுவரில் ஒடும் . பறக்கும் செய்வன . குண்டெலி - இவை ஆபிரிக் பல்லி இது மேற்குக் கரையோரங்களி காக் கண்டவாசிகள் இவற்றிற்கு வால்கள் லுள்ளவை . இதற்கு முன் கால்களுக்குக் இல்லை ; சில வால் குறுகியவை நீரெலி - கீழ்பக்கங்களில் பறக்கத்தக்க தோல் தாங் இது வளை தோண்டுவிதம் அரண் கல் உண்டு . அதன் உதவியாலிது அதி தூரம் களை ஒக்கும் . தண்ணீர்க்குள் அதிகநேரம் தாவிச் செல்லுகிறது . மூழ்கியிருக்கும் . முள்ளெலி - இது பெரு ' பெரும் பல்லிகள் ( Moniten ) - அமெ ச்சாளிபோல் பருத்து மயிர் அடர்ந்து சிறு ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஆபிரிக்கா முத முட்களைப் பெற்றிருக்கும் இது தோட் லிய நாடுகளில் உள்ளவை . இவை ( 4 ) டங்களை நாசஞ் செய்வது இதனை அக முதல் ( 8 ) அடி நீளமும் அதற்குத் தக்க ழெலி என்பர் . தாண்டும் சுண்டெலி - உடற்கனமுள்ளவையுமாம் . இவை உட இதற்குப் பின் கால்கள் நீளம் இதன் வில் வரிகளையும் புள்ளிகளையும் பெற் வால் குச்சுபோல் திரண்டது . இது முய றவை . சில பல்லிகள் விஷப்பற்களுள் லைப்போல் தாண்டித் தாண்டிச் செல்லும் ளவை அவற்றை இதனா என்பர் . இதனா எலி மிருகம் - ஆஸ்திரேலியா ஆண் தன் வாலால் பூச்சிகளைப் பிடித்துத் தின் டிஸ்மலை நாடு முதலியவற்றிலுள்ளது . ( 2 ) னும் . மெரிக்காவைச் சார்ந்த அரிசோனா அடி நீளம் ( 12 ) அடி உயரம் . இதன் நாட்டில் ( காலாஸ்மானெட்டர் ) ஒருவகைப் காலும் கையும் நாய் ஆடு முதலியவற்றிற் பல்லி நீர்க்கரை யோரங்களில் வசிக்கிறது . குள்ளனபோல் நீண்டவை . இது சாக அதற்கு மற்றப் பல்லிகளுக்கு இருப்பவை பக்ஷணி . போல் கை கால்களிராமல் சற்று நீண்டு ழஞ்சூரு இது சுண்டெலியினத்தின் பருத்தவை . இவை பூச்சி தவளை முத வேறுபாடு . இவ்வினத்தில் 6 அங்குல விய பிராணிகளை ஆகாரமாகக் கொள்ளு முதல் பன்றியளவு முண்டென்பர் . அவை பவை . இவை தேன் கூடுகளிலுள்ள கஸ்தூரி மூஞ்சூரு துதிக்கை மூஞ்சூரு தேனீக்களை வாலால் பலமுறை ஒட்டித் நக்ஷத்ர மூக்கு மூஞ்சூரு பன்றிக்கால் மூஞ் தேன் உண்ணும் . இவ்வினப் பல்லி சயாம் சூரு குண்டெலி மூஞ்சூரு சுண்டெலி தேசத்திலும் வளை தோண்டிக்கொண்டு ) மூஞ்சூரு எனப்படும் . இம் மூஞ்சூருக வசிக்கும் . அவைகளும் தவளை நண்டு | ளுக்குப் பின்காலின் பக்கமாய் ஒருவகை