அபிதான சிந்தாமணி

கோவன 910 நகாவன் றையொன்று பந்துபோற் கட்டிக்கொண்டு இவற்றிற்கு வயது வந்தபோது அவை மிதந்து சென்று மேடான இடங்களிலே இரக்கை பெற்றுப் பறந்து பல இடங்களை னும் மரங்களிலேனும் ஏறி கூடி வாழ் அடைகின்றன. இவ்வீசல்களுக்குப் பிறப் கின்றன. சில எறும்புகள் தானியங்களைத் பிடமாய்ப் பெருஞ் செல் ஒன்று புற்றின் தங்கள் கூடுகளில் தக்க இடங்களில் சேக அடிப்பாகத்திலிருக்கின்றது. அது, ஒரு ரித்து வைத்து ஊறவைத் துண்கின்றன. நாளில் (80) ஆயிரம் முட்டையிடுமென்பர். சில எறும்புகள் சேகரித்த தானியங்களை அந்துப்பூச்சி - இது சிறு பட்டாம்பூச்சி மாவாக்கி அவற்றை மாத்திரை போல் திர 'போன்ற உருவமுள்ளது. இது நெல், ட்டி உலரவைத்துச் சேர்த்து வேண்டிய அரிசி முதலிய உருப்படி யிருக்க உள்ளிரு போது உண்கின்றன. இவற்றைப் பிஸ் க்கும் சத்தை அரிப்பது. கோத் சுடும் எறும்பென்பர். வெள்ளை வண்டுகள் - பெரும்பாலும் வண்டுகள் எறும்பு - வெண்ணிறமா யுள்ள எறும்பு. க்கு (6) கால்களும் உள்ளும் புறம்புமாக முசுட்டெறும்பு - இவை மரஞ் செடிகளின் நான்கு இரக்கைகள் இருக்கின்றன. மே குளிர்ந்த இடங்களில் கூடுகட்டி வாழ்கின் விரக்கை ஓடுபோல் மெல்லிய உள் இரக் றன. சிலற்றிற்குக் கால்கள் நீளம், இவ் கைக்குக் காப்பாக இருக்கின்றது. இவ் வெறும்புகள் முட்டையிட்டே வாழ்கின் வினத்தில் பல லக்ஷ கணக்கானவை உண் றன. இம் முட்டைகள் தோன்றும்போது டென்பர். அவற்றுள் சில உளுவண்டு, சிறியனவாய் வெளிவந்த பின் வளருகின் மரவண்டு, உருட்டுவண்டு, பொன்வண்டு, றன. இவற்றில் சில எறும்புகளுக்குப் முதலிய. வண்டினத்தின் கண்களுக்கு பேய்க்கால் எறும்புகள் என்று பெயர். இமைகளில்லை. அவற்றிற்குக் கண்கள் அவை கருமையாய் உருவத்தில் சிறி தாய்க் சல்லடைக் கண்களை யொத்தன. பற் கால்கள் சற்று நீண்டிருப்புன. எறும்பு கள் வாள் போன்றவை. உளுவண்டு - கள் பெரும்பாலும் வளை தோண்டி வாழ் இவ்வண்டின் மூக்கில் ஊசிபோன்ற உறு வன. சில எறும்புகள் மரத்தில் கூடு கட்டி ப்பொன்றுண்டு. அதனால் இது தானிய வாழ்வன, சில மரப்பட்டைகளை மென்று முதலியவற்றைத் தொளைத் துண்கிறது, கூழாக்கித் தேனடைபோன்ற கூடுகளைக் பொன்வண்டு - வண்டை யொத்துத் தலை கட்டுவன. அவை காற்றிற்கும் மழைக்கும் மாத்திரம் பளபளப்புள்ள ஒளியுள்ள தாய் விழா. ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள சில எறும் இலைகளைத் தின்பது. மரவண்டு - மாங்க புகள் பெரிய புற்றுக்களைத் தெற்கு வடக் ளுக்குள்ளாய் மரங்களைத் துருவிப் பலவழி காகக் கட்டுகின்றனவாம். அவற்றிற்கு அங் யாக்கி நாசஞ் செய்வது. உருளைக்கிழங் நாட்டார் காந்த எறும்பென்று பெயரிட் கின் வண்டு - இது உருளைக்கிழங்கின் செ டிருக்கின் றனர். டிகளை நாசமாக்குவது, மாம்பழ வண்டு - தளவி - இது, எறும்பினத்தில் திருக் இது, மாம்பழத்தினுள் உள்ள வித்தை 'திய பெரிய உருவும் இரக்கையும் உடை இடமாக்கொண் டரித்துத் தின்பது. உரு யது. இது புழுக்கள் முதலியவற்றை ஆகா ட்டுவண்டு - இது, பூமியில் வளை தோண்டி ரமாக்கிக்கொள்வது. இவற்றிற் சில மண் ஆகாரத்தின் பொருட்டுச் சாணி, மல முத ணாலும் சில அரக்கை யொத்த பொருள்க லியவற்றை உருட்டிக்கொண்டு சேர்ப்பது, ளாலும் கூடுகள் கட்டி முட்டையிட்டு அவ தேன் தும்பி - இது மேல்நாட்டுக் காடுகளி ற்றிற் காதாரமாகப் புழுக்களைக் கொன்று லுள்ள வண்டு. இதற்கு நீண்ட தும்பி கூட்டில் புகுத்தி மூடுகின்றன. அதன் யுண்டு. அதனால் பறக்கையில் பூக்களில் குஞ்சுகள் பருவமடைந்த பின் கூட்டை உள்ள தேனைக் கிரகிக்கிறது. மருந்து விட்டு வெளியாகின்றன. இவ்வினத்தில் வண்டு - இது ஐரோபாவின் தென்பாகத்தி கருங் குளவிகள் உண்டு. லிருக்கிறது. இவ்வண்டுகளில் ஒருவகைத் கறையான், செல், சிதல் - இவை தைலமிறக்கி மருந்தாக உபயோகிக்கின் எறும்பின் வகைகளில் திருந்தியவை. றனர், இவை நிறத்தால் வெண்மை, இவை ஒன் நாகப்பூச்சி - (பூநாகம்) இது பூமியில் றுசேர்ந்து வாழ்தலால் பெரிய புற்றுக் வளைதோண்டிக்கொண்டு மண்ணைத்தின்று களைக் கட்டுகின்றன. இவை தாம் பெற்ற மண்ணையே எச்சமிட்டு வாழ்வது. இவ் பொருள்களை அரித்துத் தின்கின்றன.) வினத்தில் மேற்கிந்திய தீவு முதலியவற்
கோவன 910 நகாவன் றையொன்று பந்துபோற் கட்டிக்கொண்டு இவற்றிற்கு வயது வந்தபோது அவை மிதந்து சென்று மேடான இடங்களிலே இரக்கை பெற்றுப் பறந்து பல இடங்களை னும் மரங்களிலேனும் ஏறி கூடி வாழ் அடைகின்றன . இவ்வீசல்களுக்குப் பிறப் கின்றன . சில எறும்புகள் தானியங்களைத் பிடமாய்ப் பெருஞ் செல் ஒன்று புற்றின் தங்கள் கூடுகளில் தக்க இடங்களில் சேக அடிப்பாகத்திலிருக்கின்றது . அது ஒரு ரித்து வைத்து ஊறவைத் துண்கின்றன . நாளில் ( 80 ) ஆயிரம் முட்டையிடுமென்பர் . சில எறும்புகள் சேகரித்த தானியங்களை அந்துப்பூச்சி - இது சிறு பட்டாம்பூச்சி மாவாக்கி அவற்றை மாத்திரை போல் திர ' போன்ற உருவமுள்ளது . இது நெல் ட்டி உலரவைத்துச் சேர்த்து வேண்டிய அரிசி முதலிய உருப்படி யிருக்க உள்ளிரு போது உண்கின்றன . இவற்றைப் பிஸ் க்கும் சத்தை அரிப்பது . கோத் சுடும் எறும்பென்பர் . வெள்ளை வண்டுகள் - பெரும்பாலும் வண்டுகள் எறும்பு - வெண்ணிறமா யுள்ள எறும்பு . க்கு ( 6 ) கால்களும் உள்ளும் புறம்புமாக முசுட்டெறும்பு - இவை மரஞ் செடிகளின் நான்கு இரக்கைகள் இருக்கின்றன . மே குளிர்ந்த இடங்களில் கூடுகட்டி வாழ்கின் விரக்கை ஓடுபோல் மெல்லிய உள் இரக் றன . சிலற்றிற்குக் கால்கள் நீளம் இவ் கைக்குக் காப்பாக இருக்கின்றது . இவ் வெறும்புகள் முட்டையிட்டே வாழ்கின் வினத்தில் பல லக்ஷ கணக்கானவை உண் றன . இம் முட்டைகள் தோன்றும்போது டென்பர் . அவற்றுள் சில உளுவண்டு சிறியனவாய் வெளிவந்த பின் வளருகின் மரவண்டு உருட்டுவண்டு பொன்வண்டு றன . இவற்றில் சில எறும்புகளுக்குப் முதலிய . வண்டினத்தின் கண்களுக்கு பேய்க்கால் எறும்புகள் என்று பெயர் . இமைகளில்லை . அவற்றிற்குக் கண்கள் அவை கருமையாய் உருவத்தில் சிறி தாய்க் சல்லடைக் கண்களை யொத்தன . பற் கால்கள் சற்று நீண்டிருப்புன . எறும்பு கள் வாள் போன்றவை . உளுவண்டு - கள் பெரும்பாலும் வளை தோண்டி வாழ் இவ்வண்டின் மூக்கில் ஊசிபோன்ற உறு வன . சில எறும்புகள் மரத்தில் கூடு கட்டி ப்பொன்றுண்டு . அதனால் இது தானிய வாழ்வன சில மரப்பட்டைகளை மென்று முதலியவற்றைத் தொளைத் துண்கிறது கூழாக்கித் தேனடைபோன்ற கூடுகளைக் பொன்வண்டு - வண்டை யொத்துத் தலை கட்டுவன . அவை காற்றிற்கும் மழைக்கும் மாத்திரம் பளபளப்புள்ள ஒளியுள்ள தாய் விழா . ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ள சில எறும் இலைகளைத் தின்பது . மரவண்டு - மாங்க புகள் பெரிய புற்றுக்களைத் தெற்கு வடக் ளுக்குள்ளாய் மரங்களைத் துருவிப் பலவழி காகக் கட்டுகின்றனவாம் . அவற்றிற்கு அங் யாக்கி நாசஞ் செய்வது . உருளைக்கிழங் நாட்டார் காந்த எறும்பென்று பெயரிட் கின் வண்டு - இது உருளைக்கிழங்கின் செ டிருக்கின் றனர் . டிகளை நாசமாக்குவது மாம்பழ வண்டு - தளவி - இது எறும்பினத்தில் திருக் இது மாம்பழத்தினுள் உள்ள வித்தை ' திய பெரிய உருவும் இரக்கையும் உடை இடமாக்கொண் டரித்துத் தின்பது . உரு யது . இது புழுக்கள் முதலியவற்றை ஆகா ட்டுவண்டு - இது பூமியில் வளை தோண்டி ரமாக்கிக்கொள்வது . இவற்றிற் சில மண் ஆகாரத்தின் பொருட்டுச் சாணி மல முத ணாலும் சில அரக்கை யொத்த பொருள்க லியவற்றை உருட்டிக்கொண்டு சேர்ப்பது ளாலும் கூடுகள் கட்டி முட்டையிட்டு அவ தேன் தும்பி - இது மேல்நாட்டுக் காடுகளி ற்றிற் காதாரமாகப் புழுக்களைக் கொன்று லுள்ள வண்டு . இதற்கு நீண்ட தும்பி கூட்டில் புகுத்தி மூடுகின்றன . அதன் யுண்டு . அதனால் பறக்கையில் பூக்களில் குஞ்சுகள் பருவமடைந்த பின் கூட்டை உள்ள தேனைக் கிரகிக்கிறது . மருந்து விட்டு வெளியாகின்றன . இவ்வினத்தில் வண்டு - இது ஐரோபாவின் தென்பாகத்தி கருங் குளவிகள் உண்டு . லிருக்கிறது . இவ்வண்டுகளில் ஒருவகைத் கறையான் செல் சிதல் - இவை தைலமிறக்கி மருந்தாக உபயோகிக்கின் எறும்பின் வகைகளில் திருந்தியவை . றனர் இவை நிறத்தால் வெண்மை இவை ஒன் நாகப்பூச்சி - ( பூநாகம் ) இது பூமியில் றுசேர்ந்து வாழ்தலால் பெரிய புற்றுக் வளைதோண்டிக்கொண்டு மண்ணைத்தின்று களைக் கட்டுகின்றன . இவை தாம் பெற்ற மண்ணையே எச்சமிட்டு வாழ்வது . இவ் பொருள்களை அரித்துத் தின்கின்றன . ) வினத்தில் மேற்கிந்திய தீவு முதலியவற்