அபிதான சிந்தாமணி

காவன - 908 நகர்வன கரித்தடை இடரை, சேர்ந்த வந்தபோது புழுவினுருவடைந்து இலை றிலுள்ள புழுக்கள் இவற்றின் கால்களில் களை ஆகாரமாகக் கொள்கின்றன. பின் ஒட்ட இவை அன்னபானாதிகளில் தங்கு னிவற்றிற்கு அழகான இரக்கைகள் தோன் வதால் மனிதர்களுக்குப் பல வியாதிக றிப் பறந்து சென்று புட்பங்களிலுள்ள ளுண்டாகின்றன. தேனையுண்டு சீவிக்கின்றன. இப்பூச்சிக தேன் ஈக்கள் - இவை வசதியான மரங் ளில் பல வேறுபாடுகளுளளன. அவை களில் தம்மிடத்துண்டான ஒருவகை '8000) த்திற்கு அதிகம் என்பர். மெழுகைக்கொண்டு முதலில் தேனைச்சே வெட்டுக்கிளிகள் - இவை, பசும் புற் கரித்துவைக்கக் கூடு செய்து பிறகு முட் றரைகளில் குளிர்ந்த இடங்களில் வசிக் டைகளிட இடஞ் செய்கின்றன. இத் கின்றன இவை புழுவினத்தில் திருந்திய தேன் நீர், சர்க்கரை, பூவின் சத்து, சாயப் இரக்கை கொண்டவை. புற்களிலுள்ளவை பொருள், நிரஸவஸ்து சேர்ந்தவையென்று பசுமை, மற்றவை பல நிறங்கொண்டவை. ஆராய்ந்தோர் கூறுகின்றனர். இவை தம்முட்டைகளைப் பூமியிலிட்டு மண மின்மினிப்பூச்சிகள் - இவை ஈக்களி லால் மறைக்கின்றன. இவை இலைகளைத் னின த்தைச் சேர்ந்தவை. இவை வின்ன தினறு ஜீவிக்கின்றன. சில வெட்டுக்கிளி லைப்போல விட்டுவிட்டு ஒளி கொடுத்துப் கள ஆயிரக்கணக்காய் வெகுதூரம் பறந்து பறப்பவை, இவற்றிற் சிலவற்றிற்கு உட சென்று பயிர்களை நாசஞ்செய்கின்றன, லின் பின்னும், சிலவற்றிற்கு மார்பிலும், சில காலத்திற்குமுன் சில சாதியர் வெட் சிலவற்றிற்குக் காலிலும் ஒளியுண்டாகின் க்ெகிளிகளை ஆகாரமாக் கொண்டிருந்தன றது. இவ்வாறு ஒளியுண்டாவதற்கு அவற் ராம். இவ்வினத்தில் ஈட்டித்தலை வெட்டுக் றின் உடம்பில் பாஸ்பரஸ் எனும் ஒரு கிளிகளுண்டு இவற்றிற்குக்கொண்டைகள் வகை பாஷாணசத்துள தென்பர். இவை மிருகங்களின் கொம்புகள் போலவும், சில பலவகை ஒளிகளை உண்டாக்குகின்றன. வற்றிறகு ஆயு தங்கள் போலவு மிருக்கின் இவ்வகையில் தென் அமெரிகாவிலுள்ள றன. இவைகளுக்குக் கண் வாய்கள் மற்ற ஒருசாதி விளக்கின் ஒளிபோலவே ஒளி வெட்டுக்கிளிகளைப்போ விலாமல் கால்களு தருகின்ற தாம். அவற்றைப் பிரயாணிகள் க்குக் கீழ்ப்புறமாக இருக்கின்றன. இவை பிடித்து இரவில் கால்களில் ஒட்டவைத் பச்சோந்தியைப் போல் நிறமாறு பாடடை துக்கொண்டு நடப்பர் என்பர். கின்றன. பேன்கள் - இவை, அழுக்கிலும், வயர் கோசுக்கள் - இவை, அழுக்கு நீரில் வையிலும் உண்டாவன. இவ்வினத்தில் தோன்றும் புழுவினத்தில் திருந்தியவை, தலைப்பேன், சீலைப்பேன், மாட்டுப்பேன், இவ்வினத்தில் (400)க்கு மேற்பட்ட வகை செடிப்பேன் முதலிய உண்டு. இவைக கள் உண்டு. இவ்வினத்தில் பெண் கொசுக் ளுக்கு ஆறு கால்கள், உணவு உதிரம் களே இரத்தபானி, இவை புழுவுருமாறிய உறுஞ்சல் இவைகளும் ஒட்டுவியாதியை பின் நான்கு கால்களும், ஊசிபோல் உதி உண்டு செய்வன. இவ்வினத்தில் செடிப் 1ம் உறுஞ்சும் துதிக்கையும் சிறகும் பெறு பேன், அசுவுணி, மாப்பூச்சி, பட்டைப் கின்றன. ஒரு கொசு ஆயுட்காலத்தில் பேன் முதலியவுண்டு. செடிப்பேன் தலைப் (400) முட்டைக ளிடுகின்றன. பேன் போலுருப் பெற்ற தாய்ச் செடியின் * *கீகள் - இவைகளும் புழுக்களின் வேறு சத்தையு றுஞ்சுவது. அசுவுணி (அசரை) பட்டுச் சிறகு பெற்றவை, இவ்வினத்தில் அவரை முதலிய செடிகளில் கூட்டமாக வீட்டு ஈ, காட்டீ, குருட்டீ, தேனீ, கதண் இருந்து செடியின் சத்தையுறுஞ்சும், மரப் டீ, நாயீ, எனப்பலவகை. வீட்டீ ஒரே பூச்சி செடிகளில் வெண்ணிறப் புள்ளியிட் மூச்சாக (760) கஜம் பறக்கும் என்பர்.) டதுபோல் தொட்டால் ஒட்டும் மாப்போ இதனுடல் (3) பகுதிகளாகப் பிரிவுள்ளது, லிருந்து செடிகளின் சத்தை ஈர்ப்பது. சிலவற்றிற்குக் கண்கள் பெரியவை. சில பட்டைப்பேன் மரப்பட்டைகளி னிடத் ஈக்கள் கொசுக்கள் பெற்றிருக்கும் ஊசி தில் தங்கி மரச்சத்தை ஈர்ப்பது. எரிபூச்சி போன்ற உறுப்பால் இரத்தம் உறுஞ்சும், இது அவரை முதலிய கொடிகளில் தங்கிச் சில ஈக்கள் நாறிய பொருள்களில் புழுக் சத்தை உறுஞ்சுவது. களை ஈனும். இவை மலம், மூத்ரம், அழு 'செதில் பூச்சிகள் - இவை மரப்பட் கிய பொருள்கள் மீது உட்கார் தலால் அவற் டைச் செதிள்களிலிருந்து மாச்சத்தையுண்
காவன - 908 நகர்வன கரித்தடை இடரை சேர்ந்த வந்தபோது புழுவினுருவடைந்து இலை றிலுள்ள புழுக்கள் இவற்றின் கால்களில் களை ஆகாரமாகக் கொள்கின்றன . பின் ஒட்ட இவை அன்னபானாதிகளில் தங்கு னிவற்றிற்கு அழகான இரக்கைகள் தோன் வதால் மனிதர்களுக்குப் பல வியாதிக றிப் பறந்து சென்று புட்பங்களிலுள்ள ளுண்டாகின்றன . தேனையுண்டு சீவிக்கின்றன . இப்பூச்சிக தேன் ஈக்கள் - இவை வசதியான மரங் ளில் பல வேறுபாடுகளுளளன . அவை களில் தம்மிடத்துண்டான ஒருவகை ' 8000 ) த்திற்கு அதிகம் என்பர் . மெழுகைக்கொண்டு முதலில் தேனைச்சே வெட்டுக்கிளிகள் - இவை பசும் புற் கரித்துவைக்கக் கூடு செய்து பிறகு முட் றரைகளில் குளிர்ந்த இடங்களில் வசிக் டைகளிட இடஞ் செய்கின்றன . இத் கின்றன இவை புழுவினத்தில் திருந்திய தேன் நீர் சர்க்கரை பூவின் சத்து சாயப் இரக்கை கொண்டவை . புற்களிலுள்ளவை பொருள் நிரஸவஸ்து சேர்ந்தவையென்று பசுமை மற்றவை பல நிறங்கொண்டவை . ஆராய்ந்தோர் கூறுகின்றனர் . இவை தம்முட்டைகளைப் பூமியிலிட்டு மண மின்மினிப்பூச்சிகள் - இவை ஈக்களி லால் மறைக்கின்றன . இவை இலைகளைத் னின த்தைச் சேர்ந்தவை . இவை வின்ன தினறு ஜீவிக்கின்றன . சில வெட்டுக்கிளி லைப்போல விட்டுவிட்டு ஒளி கொடுத்துப் கள ஆயிரக்கணக்காய் வெகுதூரம் பறந்து பறப்பவை இவற்றிற் சிலவற்றிற்கு உட சென்று பயிர்களை நாசஞ்செய்கின்றன லின் பின்னும் சிலவற்றிற்கு மார்பிலும் சில காலத்திற்குமுன் சில சாதியர் வெட் சிலவற்றிற்குக் காலிலும் ஒளியுண்டாகின் க்ெகிளிகளை ஆகாரமாக் கொண்டிருந்தன றது . இவ்வாறு ஒளியுண்டாவதற்கு அவற் ராம் . இவ்வினத்தில் ஈட்டித்தலை வெட்டுக் றின் உடம்பில் பாஸ்பரஸ் எனும் ஒரு கிளிகளுண்டு இவற்றிற்குக்கொண்டைகள் வகை பாஷாணசத்துள தென்பர் . இவை மிருகங்களின் கொம்புகள் போலவும் சில பலவகை ஒளிகளை உண்டாக்குகின்றன . வற்றிறகு ஆயு தங்கள் போலவு மிருக்கின் இவ்வகையில் தென் அமெரிகாவிலுள்ள றன . இவைகளுக்குக் கண் வாய்கள் மற்ற ஒருசாதி விளக்கின் ஒளிபோலவே ஒளி வெட்டுக்கிளிகளைப்போ விலாமல் கால்களு தருகின்ற தாம் . அவற்றைப் பிரயாணிகள் க்குக் கீழ்ப்புறமாக இருக்கின்றன . இவை பிடித்து இரவில் கால்களில் ஒட்டவைத் பச்சோந்தியைப் போல் நிறமாறு பாடடை துக்கொண்டு நடப்பர் என்பர் . கின்றன . பேன்கள் - இவை அழுக்கிலும் வயர் கோசுக்கள் - இவை அழுக்கு நீரில் வையிலும் உண்டாவன . இவ்வினத்தில் தோன்றும் புழுவினத்தில் திருந்தியவை தலைப்பேன் சீலைப்பேன் மாட்டுப்பேன் இவ்வினத்தில் ( 400 ) க்கு மேற்பட்ட வகை செடிப்பேன் முதலிய உண்டு . இவைக கள் உண்டு . இவ்வினத்தில் பெண் கொசுக் ளுக்கு ஆறு கால்கள் உணவு உதிரம் களே இரத்தபானி இவை புழுவுருமாறிய உறுஞ்சல் இவைகளும் ஒட்டுவியாதியை பின் நான்கு கால்களும் ஊசிபோல் உதி உண்டு செய்வன . இவ்வினத்தில் செடிப் 1ம் உறுஞ்சும் துதிக்கையும் சிறகும் பெறு பேன் அசுவுணி மாப்பூச்சி பட்டைப் கின்றன . ஒரு கொசு ஆயுட்காலத்தில் பேன் முதலியவுண்டு . செடிப்பேன் தலைப் ( 400 ) முட்டைக ளிடுகின்றன . பேன் போலுருப் பெற்ற தாய்ச் செடியின் * * கீகள் - இவைகளும் புழுக்களின் வேறு சத்தையு றுஞ்சுவது . அசுவுணி ( அசரை ) பட்டுச் சிறகு பெற்றவை இவ்வினத்தில் அவரை முதலிய செடிகளில் கூட்டமாக வீட்டு காட்டீ குருட்டீ தேனீ கதண் இருந்து செடியின் சத்தையுறுஞ்சும் மரப் டீ நாயீ எனப்பலவகை . வீட்டீ ஒரே பூச்சி செடிகளில் வெண்ணிறப் புள்ளியிட் மூச்சாக ( 760 ) கஜம் பறக்கும் என்பர் . ) டதுபோல் தொட்டால் ஒட்டும் மாப்போ இதனுடல் ( 3 ) பகுதிகளாகப் பிரிவுள்ளது லிருந்து செடிகளின் சத்தை ஈர்ப்பது . சிலவற்றிற்குக் கண்கள் பெரியவை . சில பட்டைப்பேன் மரப்பட்டைகளி னிடத் ஈக்கள் கொசுக்கள் பெற்றிருக்கும் ஊசி தில் தங்கி மரச்சத்தை ஈர்ப்பது . எரிபூச்சி போன்ற உறுப்பால் இரத்தம் உறுஞ்சும் இது அவரை முதலிய கொடிகளில் தங்கிச் சில ஈக்கள் நாறிய பொருள்களில் புழுக் சத்தை உறுஞ்சுவது . களை ஈனும் . இவை மலம் மூத்ரம் அழு ' செதில் பூச்சிகள் - இவை மரப்பட் கிய பொருள்கள் மீது உட்கார் தலால் அவற் டைச் செதிள்களிலிருந்து மாச்சத்தையுண்