அபிதான சிந்தாமணி

தோற்றுன்னர் | 906 - நகர்வன தோற்றுன்னர் - சாலியன் பார்ப்பினியைப் தோஷ்டா - காச்யபருக்கு அதிதியிட முதி புணரப் பிறந்தவன். த்த குமரன்; துவாதசாதித்தரில் ஒருவன்; கோஷங்கள் - (எ) 1. அபத்தியதோஷம், இவனைத் துஷ்டா என்பர்; துஷ்டாவைக் ஸ்திரீசங்கமதோஷம், விஷம தோஷம், காண்க. . விஷமசீதளதோஷம், பக்தசிக்வகதோ ஷம், பீதசிக்வகதோஷம், கிருஷ்ணசிக் தௌ வகதோஷம், 2. இது குழந்தைகளுக் குண்டாகும் தௌமியர் - 1. மந்தாரன் தந்தை. தோஷங்கள். இது (க)வகை (1) நாய்முள் 2. ஒரு இருடி; பாண்டவருக்குக் குரு. தோஷம் - இது வாயில் முட்போல் எழும் தேளர்வாசம்-துருவாசர் செய்த புராணம், புதல் பாலுண்ணாமை, அள்ளு, கபம், கால் வலி, சுரம் உண்டாம். (2) எச்சில் தோஷம் - இதனால், மயக் கம், சுரம், பேதி, சீறியழல் உண்டாம். (3) குளிசதோஷம் - இது, கருப்பம் நகான் - கத்ரு குமரன், நாகன், வேண்டின ஸ்திரிகுளிசம் கட்டிக்கொள்ளு நகர்வன - இவ்வினத்திற் சில தரையில் கையில் எதிர்ந்த குழந்தைகளுக்கு உச்சி ஊர்ந்து செல்வன. சில கால்களால் நட்ட பள்ளம் விழல், கண் குழி தல், அதிசுரம், பன. சில பறப்பன உண்டு. நகர்வன இளைப்பு, பேதி உண்டாம் புழு, பாம்பு முதலிய; நடப்பன எலி, கீரி, (4) தூரஸ்திரீபரிச தோஷம் - தேக அணில் முதலிய; பறப்பன ஈ, கொசுகு, இளைப்பு, பாலெதிரெடுத்தல் பேதி, கண் வண்டு முதலிய. இவற்றிற் சில மனி ணிற் பீளை இதற்கு முட்டுத் தோஷம் தர்க்கு உதவியாயும், சில துன்பஞ் செய் எனப் பெயர். வனவாயு மிருக்கின்றன. பட்டுப் புழு (5) சையோகபுருஷபரிசதோஷம் -கண் மண்புழு போல்வன பட்டைத் தருகின் குழி விழல், உடம்புபசத்தல், சீறியழல், றன. மண்புழு பூமியைத் தொளைத்துப் பாலெதிரெடுத்தல் இதை விஷதோஷம் பண்படுத்துகின்றன. சில வண்டுகள் துன் என்பர். பஞ் செய்யும் கொசு முதலியவற்றைத் (6) சையோகஸ்திரீபரிசதோஷம் - நெ தின்று சுகமுண்டாக்குகின்றன. ஞ்சு வறட்சி, கண் குழி தல், வெளிறல், - மண்புழ - இது, மண்ணில் அழுகிய பால் குடியாமை, நித்திரையின்மை முத பொருளைப் பிறப்பிடமாக்கொள்வது. இத லிய உண்டாம். ற்குக் கைகால் முதலிய உறுப்புகளில்லை. ' (7) அளிதோஷம் - பாலெடுத்தல், நெஞ் இதற்கு வாயும், ஆசன வாரமும் உண்டு, சடைப்பு, தேக நாற்றம் உண்டாம். - இது வளைதோண்டும் போது மண்ணை வாய் (8) குளித்தவள் எடுத்த தோஷம் - பா வழி யுறுஞ்சி மலத்வாரவழி விட்டுவிடும். லெடுத்தல், உச்சி பள்ளம், வாயுலால் முத இவ்வினத்தில் சிறுபாம்பு என ஒன்றுண்டு. லிய உண்டாம். அது விஷமுள்ளது. (9) தேரை தோஷம் - இது தேரைகள் ஒளிப்புழ - இது, மேனாடுகளிலுள்ள குழந்தைகளின் மேல் வீழ்ந்து பீச்சுவதால் புழுக்களில் ஒன்று. இப்புழுவின் உடலில் உண்டாவது. கால் கைகள் சூம்பல், மாறு ஒருவகை ஒளியுண்டு. அவ்வொளியால் நிறம், வாட்டம், பாலுண்ணாமை, முதலிய விரோதிகளைப் பயமுறுத்தும். அவ்வொளி குணங்களை உண்டாக்கும். யைத் தான் வேண்டும் போது உண்டாக் தோஷன் – 1. யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணை கிக் கொள்கிறது. ஆண்புழுவிற்கு ஒளி யிட முதித்த குமரன். யில்லை. அது பறந்து போய் விடுகிறது. '2. வசுக்களில் ஒருவன் தருமத்திற்கு இது தளிர்களை உண வாக் கொள்ளும். வசுவிடத்துதித்த குமரன், பாரி சரவர். இன்னும் ஐரோப்பாவில் ஒருவகைப் புழு தோஷா - புட்சிபாரன் பாரி, குமார் பிர (Bristleworm) இப் புழு அட்டையைப் தோக்ஷன், நிசிதன், வியுஷ்டி. போன்று நகருகையில் ஒருவித திரவத் தோஷை- 1. பவநன் தேவி. தைக்கொண்டு நகருகிறது. இதனுடம்பில் 2. புஷ்பாருணன் தேவி. மயிர்களடர்ந் தழகாயிருக்கும் என்பர்.
தோற்றுன்னர் | 906 - நகர்வன தோற்றுன்னர் - சாலியன் பார்ப்பினியைப் தோஷ்டா - காச்யபருக்கு அதிதியிட முதி புணரப் பிறந்தவன் . த்த குமரன் ; துவாதசாதித்தரில் ஒருவன் ; கோஷங்கள் - ( ) 1 . அபத்தியதோஷம் இவனைத் துஷ்டா என்பர் ; துஷ்டாவைக் ஸ்திரீசங்கமதோஷம் விஷம தோஷம் காண்க . . விஷமசீதளதோஷம் பக்தசிக்வகதோ ஷம் பீதசிக்வகதோஷம் கிருஷ்ணசிக் தௌ வகதோஷம் 2 . இது குழந்தைகளுக் குண்டாகும் தௌமியர் - 1 . மந்தாரன் தந்தை . தோஷங்கள் . இது ( ) வகை ( 1 ) நாய்முள் 2 . ஒரு இருடி ; பாண்டவருக்குக் குரு . தோஷம் - இது வாயில் முட்போல் எழும் தேளர்வாசம் - துருவாசர் செய்த புராணம் புதல் பாலுண்ணாமை அள்ளு கபம் கால் வலி சுரம் உண்டாம் . ( 2 ) எச்சில் தோஷம் - இதனால் மயக் கம் சுரம் பேதி சீறியழல் உண்டாம் . ( 3 ) குளிசதோஷம் - இது கருப்பம் நகான் - கத்ரு குமரன் நாகன் வேண்டின ஸ்திரிகுளிசம் கட்டிக்கொள்ளு நகர்வன - இவ்வினத்திற் சில தரையில் கையில் எதிர்ந்த குழந்தைகளுக்கு உச்சி ஊர்ந்து செல்வன . சில கால்களால் நட்ட பள்ளம் விழல் கண் குழி தல் அதிசுரம் பன . சில பறப்பன உண்டு . நகர்வன இளைப்பு பேதி உண்டாம் புழு பாம்பு முதலிய ; நடப்பன எலி கீரி ( 4 ) தூரஸ்திரீபரிச தோஷம் - தேக அணில் முதலிய ; பறப்பன கொசுகு இளைப்பு பாலெதிரெடுத்தல் பேதி கண் வண்டு முதலிய . இவற்றிற் சில மனி ணிற் பீளை இதற்கு முட்டுத் தோஷம் தர்க்கு உதவியாயும் சில துன்பஞ் செய் எனப் பெயர் . வனவாயு மிருக்கின்றன . பட்டுப் புழு ( 5 ) சையோகபுருஷபரிசதோஷம் - கண் மண்புழு போல்வன பட்டைத் தருகின் குழி விழல் உடம்புபசத்தல் சீறியழல் றன . மண்புழு பூமியைத் தொளைத்துப் பாலெதிரெடுத்தல் இதை விஷதோஷம் பண்படுத்துகின்றன . சில வண்டுகள் துன் என்பர் . பஞ் செய்யும் கொசு முதலியவற்றைத் ( 6 ) சையோகஸ்திரீபரிசதோஷம் - நெ தின்று சுகமுண்டாக்குகின்றன . ஞ்சு வறட்சி கண் குழி தல் வெளிறல் - மண்புழ - இது மண்ணில் அழுகிய பால் குடியாமை நித்திரையின்மை முத பொருளைப் பிறப்பிடமாக்கொள்வது . இத லிய உண்டாம் . ற்குக் கைகால் முதலிய உறுப்புகளில்லை . ' ( 7 ) அளிதோஷம் - பாலெடுத்தல் நெஞ் இதற்கு வாயும் ஆசன வாரமும் உண்டு சடைப்பு தேக நாற்றம் உண்டாம் . - இது வளைதோண்டும் போது மண்ணை வாய் ( 8 ) குளித்தவள் எடுத்த தோஷம் - பா வழி யுறுஞ்சி மலத்வாரவழி விட்டுவிடும் . லெடுத்தல் உச்சி பள்ளம் வாயுலால் முத இவ்வினத்தில் சிறுபாம்பு என ஒன்றுண்டு . லிய உண்டாம் . அது விஷமுள்ளது . ( 9 ) தேரை தோஷம் - இது தேரைகள் ஒளிப்புழ - இது மேனாடுகளிலுள்ள குழந்தைகளின் மேல் வீழ்ந்து பீச்சுவதால் புழுக்களில் ஒன்று . இப்புழுவின் உடலில் உண்டாவது . கால் கைகள் சூம்பல் மாறு ஒருவகை ஒளியுண்டு . அவ்வொளியால் நிறம் வாட்டம் பாலுண்ணாமை முதலிய விரோதிகளைப் பயமுறுத்தும் . அவ்வொளி குணங்களை உண்டாக்கும் . யைத் தான் வேண்டும் போது உண்டாக் தோஷன் 1 . யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணை கிக் கொள்கிறது . ஆண்புழுவிற்கு ஒளி யிட முதித்த குமரன் . யில்லை . அது பறந்து போய் விடுகிறது . ' 2 . வசுக்களில் ஒருவன் தருமத்திற்கு இது தளிர்களை உண வாக் கொள்ளும் . வசுவிடத்துதித்த குமரன் பாரி சரவர் . இன்னும் ஐரோப்பாவில் ஒருவகைப் புழு தோஷா - புட்சிபாரன் பாரி குமார் பிர ( Bristleworm ) இப் புழு அட்டையைப் தோக்ஷன் நிசிதன் வியுஷ்டி . போன்று நகருகையில் ஒருவித திரவத் தோஷை - 1 . பவநன் தேவி . தைக்கொண்டு நகருகிறது . இதனுடம்பில் 2 . புஷ்பாருணன் தேவி . மயிர்களடர்ந் தழகாயிருக்கும் என்பர் .