அபிதான சிந்தாமணி

தொண்டைமானிளந்திரையன 901 தொல்காப்பியதேவ கினி நதியையும், வடக்குத் திருவேங்கடத் சம் வளருதல், புண்ணாதல், ஜலம் வடிதல் தையும் எல்லையாகக்கொண்ட நாடு, முதலிய உண்டாம். 1. கண்டவா தரோ தொண்டைமானிளந்திரையன் - கடியனர் கணி, 2. கண்டபித்தரோகணி, 3. கண்ட உருத்திரங்கண்ணனாரால் பாடல் பெற்ற சிலேஷ்மரோகணி, 4. கண்டாத்தசோ வன், நாகப்பட்டினத்துச் சோழன், பிலத் கணி, 5 கண்ட திரிதோஷரோகணி, 6. தின்வழி நாகலோகஞ் சென்று நாககன் கண்டசாலிகரோகம், 7. களபிருந்தசோ னிகையைப் புணர்ந்தனன். ஆங்கு அவ கம், 8. துண்டகேரிகாரோகம், 9. களஓக ளுக்கு ஒரு புத்திரன் பிறக்க அவள், அர ரோகம், 10. அலாபுகரோசம், 11. சதக் சனை யான்பெற்ற புத்திரனை என்செய்க கினிரோகம், 12. களவித்திரதிரோகம், என்றனள். அரசன் ஆதொண்டைக் 13. களாற்புதரோகம், 14, வாதகள கண்ட கொடியைச்சூடி அனுப்புக என்று தன் சோகம், 15. பித்தகளகண்டரோகம், 16. னகாஞ் சென்றனன். நாககன்னிகை தன் சிலேஷ்மகள கண்டரோகம், 17. மேதோ புத்திரனுக்கு அரசன் சொற்படி ஆதொண் களகண்டரோகம், 18. சாக்கினிரோகம் டை மாலையை அடையாளமாகச் சூட்டிக் ஆக கண்ட ரோகம் (18). கடலில் விட்டனள். குமான் கடலினின்று தொம்பாவர் - (தொம்பர்) இவர்களிற் கரையேறி அரசனால் உரிமை பெற்றனன், சிலர் கழைக்கூத்தராய் ஊர் ஊராய்த் திரி இவனே ஆதொண்டைச் சக்கிரவர்த்தி, ந்து ஆட்டம் ஆடிப் பிழைப்பர். பலர் மாத் காஞ்சிமண்டல மாண்டவன், (புறநா.) தால் சீப்பு, ஈருளி முதலிய செய்து கடை தொண்டைமான் - A. ஆதொண்டைச் சக் களில் விற்றுப் பிழைப்பர். இவர்கள் கிரவர்த்தியைக் காண்க. இவன் சோழ பெரும்பாலும் மராத்தி, தெலுங்கு, முத னுக்கு நாககன்னிகையிடம் பிறந்து திரு லிய பேசுவர். இவர்களிற் சிலர் ஜால வேங்கடத்தில், பெருமாளுக்குத் திருத்தொ வித்தை செய்வர். இவர்கள் பெரும்பாலும் ண்டைச் செய்த தனால் தொண்டைமான் தாழ்ந்த ஜாதியர். (தர்ஸ்ட ன்) என்று பெயர் பெற்றவன். இவன் ஒரு தொய்யில் - மாதர்முலைமீதெழுதுஞ் சந்த சன்மத்தில் அரங்கதாசன் என்னும் சூத் னக்கோலம், இது மன்ம தனது கொடி திரன்; திருவேங்கடத்தில் புட்பகைங்கர் படை முதலிய எழுதலாம். யஞ் செய்து வருகையில் மனைவிமாருடன் தொலைவு - கூறியதுகூறல், மாறுகொளக் நீர்விளையாடிக் கொண்டிருந்த குண்டலன் கூறல், பொருளலகூறல், மயங்கக்கூறல், என்னும் காந் தருவனைக்கண்டு எச்சிலடை கேட்போருக்குத் துன்பமுண்டாகப்பழித்த ந்து புட்பத்தைக் கொட்டித் தீர்த்தமாடி மொழிகளால் இழித்துக்கூறல், தானே அசரீரி சொற்படி தொண்டைமானாகப் ஒருபொருளைக் கருதிக்கூறல், இன்னாவகை பிறந்து திருப்பணி நடத்திப் பகைவர்க் யால் மனங்கொளாமையாம். (யாப்பு - வி.) கஞ்சி வேங்கடத்துப் பெருமாளிடம் முறை தொல்கபிலர் - இவர் பாடிய நற். 114-ல் யிட்டு அவர் சங்காழி தரப் பெற்றுப் பகை கரையைப் "புள்ளித்தொல்கரை" என்று வரை வென்று பெருமாளை இத் திருவேங் கூறிய அடைச் சிறப்பால் தொல்கபிலரே கடத்தில் சங்காழியிலாது என்றும் தரிச னப்பட்டார். குறிஞ்சித் திணையைச் சிறப் னந்தா வரம் பெற்றவன். தொண்டைமான் பித்துப் பல படியாகப் புனைந்து பாடியுள் என்பது சோழர் பின்வந்த அரசருக்குப் ளார். பல உள்ளுறைகளடுக்கிக் கூறியுள் பட்டப் பெயர் என்றுங் கூறுவர். சோழர், ளார். நற்.328 மடலேறுவனெனுந் தலை பல்லவர்களைச் செயித்து அவர்கள் நாட் வன் கூற்றாக இவர் கூறியது வியப்புடைய டைக் கைக்கொண்டபின் இப் பட்டத்தை தாகும். குறு. 14. இவர் பாடியனவாக வகித்தனர் என்பர். நற்றிணையில் நாலு பாடல்கள், குறுந்தொ ' B. இவன் காஞ்சி நகாத்திருந்த ஓர் அர கையில் ஒன்றும், அகத்தில் ஒன்றுமாக சன், அதியமானெடுமானஞ்சி, ஒளவை ஆறு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. இவர்கள் காலத்தில் இருந்ததாகக் கூறு தொல்கபிலன் - கடைச்சங்க மருவிய புல கின்ற னர். (புறம்.) வர். (அகநானூறு.) தொண்டையில் உண்டாகும் சோகம் - (18) தொல்காப்பிய தேவர் -1. இவர் ஒரு தமி எனப்படும். இந்த சோகம் திரிதோஷங் ழாசிரியர். இவர் திருப்பாதிரிப் புலியூர்க் களில் கண்டத்தின் உட்புறத்தில் துர்மாமி கலம்பகம் பாடினவர். இத் தலத்திற்கு அவர்கடம் நடடை
தொண்டைமானிளந்திரையன 901 தொல்காப்பியதேவ கினி நதியையும் வடக்குத் திருவேங்கடத் சம் வளருதல் புண்ணாதல் ஜலம் வடிதல் தையும் எல்லையாகக்கொண்ட நாடு முதலிய உண்டாம் . 1 . கண்டவா தரோ தொண்டைமானிளந்திரையன் - கடியனர் கணி 2 . கண்டபித்தரோகணி 3 . கண்ட உருத்திரங்கண்ணனாரால் பாடல் பெற்ற சிலேஷ்மரோகணி 4 . கண்டாத்தசோ வன் நாகப்பட்டினத்துச் சோழன் பிலத் கணி 5 கண்ட திரிதோஷரோகணி 6 . தின்வழி நாகலோகஞ் சென்று நாககன் கண்டசாலிகரோகம் 7 . களபிருந்தசோ னிகையைப் புணர்ந்தனன் . ஆங்கு அவ கம் 8 . துண்டகேரிகாரோகம் 9 . களஓக ளுக்கு ஒரு புத்திரன் பிறக்க அவள் அர ரோகம் 10 . அலாபுகரோசம் 11 . சதக் சனை யான்பெற்ற புத்திரனை என்செய்க கினிரோகம் 12 . களவித்திரதிரோகம் என்றனள் . அரசன் ஆதொண்டைக் 13 . களாற்புதரோகம் 14 வாதகள கண்ட கொடியைச்சூடி அனுப்புக என்று தன் சோகம் 15 . பித்தகளகண்டரோகம் 16 . னகாஞ் சென்றனன் . நாககன்னிகை தன் சிலேஷ்மகள கண்டரோகம் 17 . மேதோ புத்திரனுக்கு அரசன் சொற்படி ஆதொண் களகண்டரோகம் 18 . சாக்கினிரோகம் டை மாலையை அடையாளமாகச் சூட்டிக் ஆக கண்ட ரோகம் ( 18 ) . கடலில் விட்டனள் . குமான் கடலினின்று தொம்பாவர் - ( தொம்பர் ) இவர்களிற் கரையேறி அரசனால் உரிமை பெற்றனன் சிலர் கழைக்கூத்தராய் ஊர் ஊராய்த் திரி இவனே ஆதொண்டைச் சக்கிரவர்த்தி ந்து ஆட்டம் ஆடிப் பிழைப்பர் . பலர் மாத் காஞ்சிமண்டல மாண்டவன் ( புறநா . ) தால் சீப்பு ஈருளி முதலிய செய்து கடை தொண்டைமான் - A . ஆதொண்டைச் சக் களில் விற்றுப் பிழைப்பர் . இவர்கள் கிரவர்த்தியைக் காண்க . இவன் சோழ பெரும்பாலும் மராத்தி தெலுங்கு முத னுக்கு நாககன்னிகையிடம் பிறந்து திரு லிய பேசுவர் . இவர்களிற் சிலர் ஜால வேங்கடத்தில் பெருமாளுக்குத் திருத்தொ வித்தை செய்வர் . இவர்கள் பெரும்பாலும் ண்டைச் செய்த தனால் தொண்டைமான் தாழ்ந்த ஜாதியர் . ( தர்ஸ்ட ன் ) என்று பெயர் பெற்றவன் . இவன் ஒரு தொய்யில் - மாதர்முலைமீதெழுதுஞ் சந்த சன்மத்தில் அரங்கதாசன் என்னும் சூத் னக்கோலம் இது மன்ம தனது கொடி திரன் ; திருவேங்கடத்தில் புட்பகைங்கர் படை முதலிய எழுதலாம் . யஞ் செய்து வருகையில் மனைவிமாருடன் தொலைவு - கூறியதுகூறல் மாறுகொளக் நீர்விளையாடிக் கொண்டிருந்த குண்டலன் கூறல் பொருளலகூறல் மயங்கக்கூறல் என்னும் காந் தருவனைக்கண்டு எச்சிலடை கேட்போருக்குத் துன்பமுண்டாகப்பழித்த ந்து புட்பத்தைக் கொட்டித் தீர்த்தமாடி மொழிகளால் இழித்துக்கூறல் தானே அசரீரி சொற்படி தொண்டைமானாகப் ஒருபொருளைக் கருதிக்கூறல் இன்னாவகை பிறந்து திருப்பணி நடத்திப் பகைவர்க் யால் மனங்கொளாமையாம் . ( யாப்பு - வி . ) கஞ்சி வேங்கடத்துப் பெருமாளிடம் முறை தொல்கபிலர் - இவர் பாடிய நற் . 114 - ல் யிட்டு அவர் சங்காழி தரப் பெற்றுப் பகை கரையைப் புள்ளித்தொல்கரை என்று வரை வென்று பெருமாளை இத் திருவேங் கூறிய அடைச் சிறப்பால் தொல்கபிலரே கடத்தில் சங்காழியிலாது என்றும் தரிச னப்பட்டார் . குறிஞ்சித் திணையைச் சிறப் னந்தா வரம் பெற்றவன் . தொண்டைமான் பித்துப் பல படியாகப் புனைந்து பாடியுள் என்பது சோழர் பின்வந்த அரசருக்குப் ளார் . பல உள்ளுறைகளடுக்கிக் கூறியுள் பட்டப் பெயர் என்றுங் கூறுவர் . சோழர் ளார் . நற் . 328 மடலேறுவனெனுந் தலை பல்லவர்களைச் செயித்து அவர்கள் நாட் வன் கூற்றாக இவர் கூறியது வியப்புடைய டைக் கைக்கொண்டபின் இப் பட்டத்தை தாகும் . குறு . 14 . இவர் பாடியனவாக வகித்தனர் என்பர் . நற்றிணையில் நாலு பாடல்கள் குறுந்தொ ' B . இவன் காஞ்சி நகாத்திருந்த ஓர் அர கையில் ஒன்றும் அகத்தில் ஒன்றுமாக சன் அதியமானெடுமானஞ்சி ஒளவை ஆறு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . இவர்கள் காலத்தில் இருந்ததாகக் கூறு தொல்கபிலன் - கடைச்சங்க மருவிய புல கின்ற னர் . ( புறம் . ) வர் . ( அகநானூறு . ) தொண்டையில் உண்டாகும் சோகம் - ( 18 ) தொல்காப்பிய தேவர் - 1 . இவர் ஒரு தமி எனப்படும் . இந்த சோகம் திரிதோஷங் ழாசிரியர் . இவர் திருப்பாதிரிப் புலியூர்க் களில் கண்டத்தின் உட்புறத்தில் துர்மாமி கலம்பகம் பாடினவர் . இத் தலத்திற்கு அவர்கடம் நடடை