அபிதான சிந்தாமணி

தோடை 888 தொட்டியா மோனை முதலிய வருவது பொழிப்பு, நடு 24. முற்று முரண், 25. அடியியைபு, 26. இருசீரிலுமின்றி முதற்சீரிலும் இறுதிச் இணையியைபு, 27. பொழிப்பியைபு, 28. சீரிலும் மோனை முதலிய வரத் தொடுப் ஒரூஉவியைபு, 29. கூழையியைபு, 30. மே பது ஒரூஉ. இறுதிச் சீரிலின்றி ஒழிந்த ற்கதுவாயியைபு, 31. கீழ்க்கதுவாயியைபு, மூன்று சீரிலும் மோனை முதலிய வாத் 32. முற்றியைபு, 33. அடியளபெடை, தொடுப்பது கூழை, முதலயற் சீரிலில்லா 34. இணையளபெடை, 35. பொழிப்பள மல் மற்ற மூன்று சீரிலு மோனை முதலிய பெடை, 36. ஒரூஉவளபெடை, 37. கூழை வருவன மேற்கதுவாய், ஈற்றயற் சீரிலி யளபெடை, 38. மேற்கதுவாய் அளபெ ன்றி யொழிந்த மூன்றிலும் மோனை முத டை, 39. கீழ்க்கதுவாய் அளபெடை, 40. லிய வரத் தொடுப்பது கீழ்க்கதுவாய், சீர் முற்றளபெடை, 41. கடையிணைமோனை, தோறு மோனை முதலிய வரத் தொடுப் 42, பின்மோனை, 43. இடைப்புணர்மோ பது முற்று. னை, 44, கடைக்கூழை மோனை, 45. கடை தொடை - (தொகை, வகை, விரி) - (i) மோனை, 46, கடையிணையெதுகை, 47. மோனை, (ii) எதுகை, (ii) முரண், பின்னெ துகை, 48. இடைப்புணரெதுகை, (iv) இயைபு, (v) அளபெடை, (vi) செங் 49. கடைக்கூழையெதுகை, 50. கடை தொடை, (vii) இரட்டைத்தொடை, (viii) யெதுகை, 51. கடையிணைமுரண், 52, அந்தாதித்தொடை என்னும் தொகையா பின் முரண், 53. இடைப்புணர்முரண், 54, னும் 1. தலையாகுமோனை, 2. இடையாகு கடைக்கூழைமுரண், 55. கடைமுாண், மோனை, 3, கடையாகுமோனை, 4. தலை 56. கடையிணையியைபு, 57. பின்னியைபு, யாகெதுகை, 5. இடையாகெதுகை, 6. 58. இடைப்புணரியைபு, 59.கடைக்கூழை கடையாகெதுகை, 7. சொன்முரண், 8. வியைபு, 60. கடையியைபு, 61. கடை பொருண்முரண், 9. சொற்பொருண்மு யிணையளபெடை, 62, பின்னிணையளபெ ரண், 10. மோனை முரண், 11, எதுகை டை, 63. இடைப்புணரளபெடை, 64. முரண், 12. செம்முரண், 13. மோனை கடைக்கழையளபெடை, 65. கடையன யியைபு, 14. எதுகையியைபு, 15. முர பெடையென்னும் வகையானும், 66, அசை ணியைபு, 16. அளபெடையியைபு, 17. விரளச்செந்தொடை, 67. சீர்விரளச்செங் மயக்கியைபு, 18. செவ்வியைபு, 19. மோ தொடை, 68. இசைவிரளச்செந்தொடை, னையளபெடை, 20. எதுகையளபெடை, 69. முற்றுவிரளச்செந்தொடை, 70. குறை 21. மாணளபெடை, 22, மயக்களபெ யீற்று ஒருபொருளிரட்டை, 71. குறை டை, 23, செவ்வளபெடை, 24. இயற் யீற்றுப் பலபொருளிரட்டை, 72, நிரை செந்தொடை, 25. மருட்செந்தொடை, யீற்று ஒருபொருளிாட்டை, 73. நிரை 26. ஒருபொருளிரட்டை , 27. இருபொரு மீற்றுப் பலபொருளிரட்டை, 74. குறை ளிரட்டை , 28. பலபொருளிரட்டை , 29. யீற்று முற்றிரட்டை, 75. நிறையீற்று முற் இருமுற்றிரட்டை , 30, எழுத்தந்தாதி, 31. றிடையிரட்டை, 76. மண்டிலவெழுத்தம் அசையந்தாதி, 32, சீரந்தாதி, 33. அடி தாதி, 77. செந்தொடை யெழுத்தந்தாதி, யந்தாதி, 34. மயக்கந்தாதி, 35. இடை 78. மண்டிலவசையந்தாதி, 79. செங்கடை வீட்டந்தாதி யென்னும் வகையானும்; யசையந்தாதி, 80. மண்டிலச் சீரந்தாதி, 1. அடிமோனை, 2. இணைமோனை, 3. பொ 81. செந்தடைச் சீரந்தாதி, 82. மண்டில ழிப்பு மோனை, 4, ஒருஉ மோனை, 5. கூழை வடியந்தாதி, 83. செந்தடையடியந் தாதி, மோனை, 6. மேற்கதுவாய்மோனை, 7. கீழ் 84. மண்டிலமயக்கந்தாதி, 85. செந்தடை க்கதுவாய்மோனை, 8. முற்று மோனை, 9. மயக்கந் தாதி, 86. மண்டில இடையீட்டர் அடியெதுகை, 10. இணையெதுகை, 11.1 தாதி, 87. செந்கடை யிடையீட்டந்தாதி பொழிப்பெதுகை, 12. ஒருஉவெதுகை, என்னும் விரியானும் வரும், 13. கழையெதுகை, 14. மேற்க துவா தொட்டகாஞ்சி - அகன்ற இல்லிலே தவை யெதுகை, 15. கீழ்க்கதுவாயெதுகை, 16. - மகனுடைய புண்ணைப் பரிகரிக்க நான்ற முற்றெதுகை, 17. அடிமுரண், 18. இணை | முலையினையும் பெரிய வாயினையுமுடைய முரண், 19. பொழிப்புமுரண், 20. ஒரூஉ பேய்மகள் புண்ணைத் தீண்டியது. (பு.வெ.) முரண், 21. கூழைமுரண், 22. மேற் தொட்டியர் - ஒருவகைக் குறச்சாதியர். கதுவாய்முரண், 23. கீழ்க்கதுவாய்முரண், இவர்கள் பாம்பாட்டியும், பன்றி மேய்த்
தோடை 888 தொட்டியா மோனை முதலிய வருவது பொழிப்பு நடு 24 . முற்று முரண் 25 . அடியியைபு 26 . இருசீரிலுமின்றி முதற்சீரிலும் இறுதிச் இணையியைபு 27 . பொழிப்பியைபு 28 . சீரிலும் மோனை முதலிய வரத் தொடுப் ஒரூஉவியைபு 29 . கூழையியைபு 30 . மே பது ஒரூஉ . இறுதிச் சீரிலின்றி ஒழிந்த ற்கதுவாயியைபு 31 . கீழ்க்கதுவாயியைபு மூன்று சீரிலும் மோனை முதலிய வாத் 32 . முற்றியைபு 33 . அடியளபெடை தொடுப்பது கூழை முதலயற் சீரிலில்லா 34 . இணையளபெடை 35 . பொழிப்பள மல் மற்ற மூன்று சீரிலு மோனை முதலிய பெடை 36 . ஒரூஉவளபெடை 37 . கூழை வருவன மேற்கதுவாய் ஈற்றயற் சீரிலி யளபெடை 38 . மேற்கதுவாய் அளபெ ன்றி யொழிந்த மூன்றிலும் மோனை முத டை 39 . கீழ்க்கதுவாய் அளபெடை 40 . லிய வரத் தொடுப்பது கீழ்க்கதுவாய் சீர் முற்றளபெடை 41 . கடையிணைமோனை தோறு மோனை முதலிய வரத் தொடுப் 42 பின்மோனை 43 . இடைப்புணர்மோ பது முற்று . னை 44 கடைக்கூழை மோனை 45 . கடை தொடை - ( தொகை வகை விரி ) - ( i ) மோனை 46 கடையிணையெதுகை 47 . மோனை ( ii ) எதுகை ( ii ) முரண் பின்னெ துகை 48 . இடைப்புணரெதுகை ( iv ) இயைபு ( v ) அளபெடை ( vi ) செங் 49 . கடைக்கூழையெதுகை 50 . கடை தொடை ( vii ) இரட்டைத்தொடை ( viii ) யெதுகை 51 . கடையிணைமுரண் 52 அந்தாதித்தொடை என்னும் தொகையா பின் முரண் 53 . இடைப்புணர்முரண் 54 னும் 1 . தலையாகுமோனை 2 . இடையாகு கடைக்கூழைமுரண் 55 . கடைமுாண் மோனை 3 கடையாகுமோனை 4 . தலை 56 . கடையிணையியைபு 57 . பின்னியைபு யாகெதுகை 5 . இடையாகெதுகை 6 . 58 . இடைப்புணரியைபு 59 . கடைக்கூழை கடையாகெதுகை 7 . சொன்முரண் 8 . வியைபு 60 . கடையியைபு 61 . கடை பொருண்முரண் 9 . சொற்பொருண்மு யிணையளபெடை 62 பின்னிணையளபெ ரண் 10 . மோனை முரண் 11 எதுகை டை 63 . இடைப்புணரளபெடை 64 . முரண் 12 . செம்முரண் 13 . மோனை கடைக்கழையளபெடை 65 . கடையன யியைபு 14 . எதுகையியைபு 15 . முர பெடையென்னும் வகையானும் 66 அசை ணியைபு 16 . அளபெடையியைபு 17 . விரளச்செந்தொடை 67 . சீர்விரளச்செங் மயக்கியைபு 18 . செவ்வியைபு 19 . மோ தொடை 68 . இசைவிரளச்செந்தொடை னையளபெடை 20 . எதுகையளபெடை 69 . முற்றுவிரளச்செந்தொடை 70 . குறை 21 . மாணளபெடை 22 மயக்களபெ யீற்று ஒருபொருளிரட்டை 71 . குறை டை 23 செவ்வளபெடை 24 . இயற் யீற்றுப் பலபொருளிரட்டை 72 நிரை செந்தொடை 25 . மருட்செந்தொடை யீற்று ஒருபொருளிாட்டை 73 . நிரை 26 . ஒருபொருளிரட்டை 27 . இருபொரு மீற்றுப் பலபொருளிரட்டை 74 . குறை ளிரட்டை 28 . பலபொருளிரட்டை 29 . யீற்று முற்றிரட்டை 75 . நிறையீற்று முற் இருமுற்றிரட்டை 30 எழுத்தந்தாதி 31 . றிடையிரட்டை 76 . மண்டிலவெழுத்தம் அசையந்தாதி 32 சீரந்தாதி 33 . அடி தாதி 77 . செந்தொடை யெழுத்தந்தாதி யந்தாதி 34 . மயக்கந்தாதி 35 . இடை 78 . மண்டிலவசையந்தாதி 79 . செங்கடை வீட்டந்தாதி யென்னும் வகையானும் ; யசையந்தாதி 80 . மண்டிலச் சீரந்தாதி 1 . அடிமோனை 2 . இணைமோனை 3 . பொ 81 . செந்தடைச் சீரந்தாதி 82 . மண்டில ழிப்பு மோனை 4 ஒருஉ மோனை 5 . கூழை வடியந்தாதி 83 . செந்தடையடியந் தாதி மோனை 6 . மேற்கதுவாய்மோனை 7 . கீழ் 84 . மண்டிலமயக்கந்தாதி 85 . செந்தடை க்கதுவாய்மோனை 8 . முற்று மோனை 9 . மயக்கந் தாதி 86 . மண்டில இடையீட்டர் அடியெதுகை 10 . இணையெதுகை 11 . 1 தாதி 87 . செந்கடை யிடையீட்டந்தாதி பொழிப்பெதுகை 12 . ஒருஉவெதுகை என்னும் விரியானும் வரும் 13 . கழையெதுகை 14 . மேற்க துவா தொட்டகாஞ்சி - அகன்ற இல்லிலே தவை யெதுகை 15 . கீழ்க்கதுவாயெதுகை 16 . - மகனுடைய புண்ணைப் பரிகரிக்க நான்ற முற்றெதுகை 17 . அடிமுரண் 18 . இணை | முலையினையும் பெரிய வாயினையுமுடைய முரண் 19 . பொழிப்புமுரண் 20 . ஒரூஉ பேய்மகள் புண்ணைத் தீண்டியது . ( பு . வெ . ) முரண் 21 . கூழைமுரண் 22 . மேற் தொட்டியர் - ஒருவகைக் குறச்சாதியர் . கதுவாய்முரண் 23 . கீழ்க்கதுவாய்முரண் இவர்கள் பாம்பாட்டியும் பன்றி மேய்த்