அபிதான சிந்தாமணி

அரசா 80 அரசுநம்பி கருடமென்னும் அளவுள்ள பொன் வரு அரசவுழிசை- காவற்செய்தி மிக்கு நடக் வாய் பெற்றவன். கருடம் (க0) மாட கும் பூமி காவலன் றன் கீர்த்தியைச் சொல் அளவினது மாடம். (க0) குன்றி எடை. வியது. (புறப்பொருள் வெண்பாமாலை). நிருபன்-மேற்கூறிய காசு மூன்றிலக்கமளவு அரசவையில் தவிர்வன - அரசனெதிரில் வருஷத்தில் வருவாயுள்ளவன். மண்டலி இராஜசபையில் மற்றொருவனுடன் சன் - ஷ காசு பத்திலக்ஷம் வரையில் இருந்து கொண்டு ஒரு காரியத்தை ஆராய் ஆண்டுதோறும் வருவாயுள்ளவன். கோடி) தலும், அரசனுக்கு அருகில் நிற்றலும், முதல் பத்துக்கோடி வருவாயுள்ளான் சம் அரசன் வேருெருவனிடம் பேசுகையில் சாட் (50) கோடிமுதல் (50) கோடி வரை செவிகொடுத்துக் கேட்டலும் ஆகா. வருவரயுள்ளவன் விராட்டு (எ) தீவு (ஆசாரக்கோவை) களைத் தன்வசப்படுத்தி ஆள்வோன் சக்ர அரசியல்-(சு) படை, குடி, கூழ, அமை வர்த்தி சார்வபௌமன், அக்காசு (70) ச்சு, நட்பு, அரண், (பின்னும்) அறநிலை முதல் (20) வரை ஆண்டில் வருவாயுள்ள | பறம், மறநிலையறம், அறநிலைப்பொருள், வன் அரசன் (20) முதல் கு) வரை ஆண்டு மற நிலைப்பொருள், அறநிலையின்பம், மற தோறும் வருவாயுள்ளான் பேராசன்(ரு) நிலையின்பம் என்பன, இவற்றில் அற கோடி வரை வ வாயுள்ளவன் சுபாட்டு.) நிலைய றமாவது நான்கு வருணத்தவரும், (சுக்கிரநீதி) தத்தம் வருணத்திற் பிறழாதுகாத்தல், ம அரசர் - (க) சேரன், சோழன், பாண்டி நிலையறமாவது நிரைமீட்டலும், பகை யன், வெல்லுதலுமாகிய செஞ்சோற்றுக்கடன் கழியா தாரைத் தண்டித்துக் குறைவுறச் அரசர்க்குக் தழ - மந்திரியர், புரோகிதர், செய்தல். அறநிலைப் பொருளியலாவது, ' சேனாபதியர், தூதர், சாரணர். (திவா). நெறிவழிநின்று தத்தநிலையினால் முயன்று அரசர்க்குத் துணைவர் -(அ) மந்திரியர், கரு பெறுபொருளாம். மறநிலைப் பொருளிய மாதிகாரர், சுற்றம், கடைகாப்பாளர், நகர லாவது, பகைஞர் பொருளும், திறைப் மாக்கள், படைத்தலைவர், இவுளி மறவர், பொருளும், குற்றம் செய்தோரையொறுக் யானை வீரர். கும் பொருளும், சூதில் வெல்பொருளு அரசர்க்குறுதிச் சுற்றம் - (C) நட்பாளா, மாம். அறநிலையின்பமாவது, குலமும் அந்தணாளர், மடைத்தொழிலாளர், மருத்து ஒழுக்கமும், குணமும், பருவமும், ஒத்த வக்கலைஞர், நிமித்திகப்புலவர். (பிங்கலம்). சன்னிகையை மணஞ்செய்து கொண்டு இல்லறத்தொழுகல், மறநிலை இன்பமா அரசர்தானை- வேல், வாள், வில், தேர், பரி, யானை. (பிங்கலம்). வது, ஏறு தழுவலும், வில்லாலிலக்க மெய் தலும், பொருள் கொடுத்துக் கோடலும், அரசரீதளாமணிச் சோழன் - சாத வலிந்து கோடலும் ஆகிய நெறியால் மணத் சோழனுக்குப் புத்ரன், இவன் திரிசிரா தலாம். (சுக்கிரநீதி.) மலை தரிசித்து நீங்குகையில் கோழி யொ அரசு, ஒரு விருக்ஷம்- விஷ்ணு மூர்த்தியின் ன்று இவன் சேனைகளின் மீதும் இவன் வலக்கண்ணில் உதித்தது. இதனை அவர் எல்லா விருக்ஷங்களுக்குத் தலைமையாம் விடம் ஏதோமகிமை இருக்கிறதென்று அபிஷேகம் புரிந்து அரசு எனப் பெய அறிந்து அவ்விடம் அப்பெயரால் ஒரு பட் ரிட்டனர். இதனைப் புராணங்கள் கூறிய டினங்கட்டினான். ஆதலால் அப்பட்டினத் படி வாரந்தோறும் பூஜிப்போர் வேண் திற்குக் கோழியென்று பெயர், அரச டுஞ் சித்திகளைப் பெறுவர். இது திரி னுக்குக் கோழிவேர் தன் என்று பெயர். மூர்த்தி ஸ்வரூபம். இதைத் தினந்தோறும் இந்தமரபில் சூர ஆதித்த சோழன் பிறங் பிர தக்ஷணம் செய்பவன் மூவரையும் பிர தான். (செவ்வந்திபுராணம்). தகணம் செய்தவனாகிறான். புண்யவுலகங் அரசாமீளி - (சங்.) நிகும்பன் குமரன். களை அடைந்தவனாகிறான். இவ்விருவுத் அரசவாகை-நுகத்திற்பகலாணிபோன்ற நடு திற்கு ஒரு கெடுதியும் செய்யக்கூடாது, நிலைச்சொல்லினையுடைய மாறுபாட்டாற் (திருமுட்டபுராணம்). சிறந்த மன்னனது தன்மையைச் சொல்வி | அரசுநம்பி-மணக்கால் நம்பியின் திருவடிகளை யது. (புறப்பொருள் வெண்பாமாலை). ஆசாயித்த ஆசாரியர். (குருபரம்பரை).
அரசா 80 அரசுநம்பி கருடமென்னும் அளவுள்ள பொன் வரு அரசவுழிசை - காவற்செய்தி மிக்கு நடக் வாய் பெற்றவன் . கருடம் ( க0 ) மாட கும் பூமி காவலன் றன் கீர்த்தியைச் சொல் அளவினது மாடம் . ( க0 ) குன்றி எடை . வியது . ( புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ) . நிருபன் - மேற்கூறிய காசு மூன்றிலக்கமளவு அரசவையில் தவிர்வன - அரசனெதிரில் வருஷத்தில் வருவாயுள்ளவன் . மண்டலி இராஜசபையில் மற்றொருவனுடன் சன் - காசு பத்திலக்ஷம் வரையில் இருந்து கொண்டு ஒரு காரியத்தை ஆராய் ஆண்டுதோறும் வருவாயுள்ளவன் . கோடி ) தலும் அரசனுக்கு அருகில் நிற்றலும் முதல் பத்துக்கோடி வருவாயுள்ளான் சம் அரசன் வேருெருவனிடம் பேசுகையில் சாட் ( 50 ) கோடிமுதல் ( 50 ) கோடி வரை செவிகொடுத்துக் கேட்டலும் ஆகா . வருவரயுள்ளவன் விராட்டு ( ) தீவு ( ஆசாரக்கோவை ) களைத் தன்வசப்படுத்தி ஆள்வோன் சக்ர அரசியல் - ( சு ) படை குடி கூழ அமை வர்த்தி சார்வபௌமன் அக்காசு ( 70 ) ச்சு நட்பு அரண் ( பின்னும் ) அறநிலை முதல் ( 20 ) வரை ஆண்டில் வருவாயுள்ள | பறம் மறநிலையறம் அறநிலைப்பொருள் வன் அரசன் ( 20 ) முதல் கு ) வரை ஆண்டு மற நிலைப்பொருள் அறநிலையின்பம் மற தோறும் வருவாயுள்ளான் பேராசன் ( ரு ) நிலையின்பம் என்பன இவற்றில் அற கோடி வரை வாயுள்ளவன் சுபாட்டு . ) நிலைய றமாவது நான்கு வருணத்தவரும் ( சுக்கிரநீதி ) தத்தம் வருணத்திற் பிறழாதுகாத்தல் அரசர் - ( ) சேரன் சோழன் பாண்டி நிலையறமாவது நிரைமீட்டலும் பகை யன் வெல்லுதலுமாகிய செஞ்சோற்றுக்கடன் கழியா தாரைத் தண்டித்துக் குறைவுறச் அரசர்க்குக் தழ - மந்திரியர் புரோகிதர் செய்தல் . அறநிலைப் பொருளியலாவது ' சேனாபதியர் தூதர் சாரணர் . ( திவா ) . நெறிவழிநின்று தத்தநிலையினால் முயன்று அரசர்க்குத் துணைவர் - ( ) மந்திரியர் கரு பெறுபொருளாம் . மறநிலைப் பொருளிய மாதிகாரர் சுற்றம் கடைகாப்பாளர் நகர லாவது பகைஞர் பொருளும் திறைப் மாக்கள் படைத்தலைவர் இவுளி மறவர் பொருளும் குற்றம் செய்தோரையொறுக் யானை வீரர் . கும் பொருளும் சூதில் வெல்பொருளு அரசர்க்குறுதிச் சுற்றம் - ( C ) நட்பாளா மாம் . அறநிலையின்பமாவது குலமும் அந்தணாளர் மடைத்தொழிலாளர் மருத்து ஒழுக்கமும் குணமும் பருவமும் ஒத்த வக்கலைஞர் நிமித்திகப்புலவர் . ( பிங்கலம் ) . சன்னிகையை மணஞ்செய்து கொண்டு இல்லறத்தொழுகல் மறநிலை இன்பமா அரசர்தானை - வேல் வாள் வில் தேர் பரி யானை . ( பிங்கலம் ) . வது ஏறு தழுவலும் வில்லாலிலக்க மெய் தலும் பொருள் கொடுத்துக் கோடலும் அரசரீதளாமணிச் சோழன் - சாத வலிந்து கோடலும் ஆகிய நெறியால் மணத் சோழனுக்குப் புத்ரன் இவன் திரிசிரா தலாம் . ( சுக்கிரநீதி . ) மலை தரிசித்து நீங்குகையில் கோழி யொ அரசு ஒரு விருக்ஷம் - விஷ்ணு மூர்த்தியின் ன்று இவன் சேனைகளின் மீதும் இவன் வலக்கண்ணில் உதித்தது . இதனை அவர் எல்லா விருக்ஷங்களுக்குத் தலைமையாம் விடம் ஏதோமகிமை இருக்கிறதென்று அபிஷேகம் புரிந்து அரசு எனப் பெய அறிந்து அவ்விடம் அப்பெயரால் ஒரு பட் ரிட்டனர் . இதனைப் புராணங்கள் கூறிய டினங்கட்டினான் . ஆதலால் அப்பட்டினத் படி வாரந்தோறும் பூஜிப்போர் வேண் திற்குக் கோழியென்று பெயர் அரச டுஞ் சித்திகளைப் பெறுவர் . இது திரி னுக்குக் கோழிவேர் தன் என்று பெயர் . மூர்த்தி ஸ்வரூபம் . இதைத் தினந்தோறும் இந்தமரபில் சூர ஆதித்த சோழன் பிறங் பிர தக்ஷணம் செய்பவன் மூவரையும் பிர தான் . ( செவ்வந்திபுராணம் ) . தகணம் செய்தவனாகிறான் . புண்யவுலகங் அரசாமீளி - ( சங் . ) நிகும்பன் குமரன் . களை அடைந்தவனாகிறான் . இவ்விருவுத் அரசவாகை - நுகத்திற்பகலாணிபோன்ற நடு திற்கு ஒரு கெடுதியும் செய்யக்கூடாது நிலைச்சொல்லினையுடைய மாறுபாட்டாற் ( திருமுட்டபுராணம் ) . சிறந்த மன்னனது தன்மையைச் சொல்வி | அரசுநம்பி - மணக்கால் நம்பியின் திருவடிகளை யது . ( புறப்பொருள் வெண்பாமாலை ) . ஆசாயித்த ஆசாரியர் . ( குருபரம்பரை ) .