அபிதான சிந்தாமணி

தொகையிலை தோடை இலக்கணம் பலரும் . (பு. வெ.) கியில் தென்காஞ்ச காற்றில்லர், மூன | சமைத்தொகை, உம்மை த்தொகை, அன் இவர் பாடற்கணுள்ள அருந் தொடரே மொழித்தொகை, இவர்க்கும் பெயராயிற்று. தொகைநிலை - 1. கேடின்றியே நிறையக் தொடு கதிர்க்கிள்ளி - காஞ்சி நகராண்ட கீர்த்தியை நிறுத்தி எல்லாரும் போர்க்கள சோழரில் துணையிளங்கிள்ளிக்கு முன் த்திலே மடிந்தது. (பு. வெ.) னோன் (மணிமேகலை). 2. எல்லா அரணிடத்துமுள்ள மாறுபா தொடுப்புழை வேளாளர் - இவர்கள் மலை ட்டு மன்னர் பலரும் அந்த எயிலிடத்தேடயாளத்திலுள்ள தொடுப்புழை தாலுக்கா அவன் பாதத்தைச் சேர்ந்தது. (பு. வெ.) வில் குடியேறிய வேளாளர். இவர்கள் தொகைநிலைச் செய்யுள் -இது, ஒருவரா ஆதியில் தென் காஞ்சி கும்பகோணத்திருந் லுரைக்கப்பட்டுப் பலபாட்டாய் வருவன தவர்கள். இவர்கள் ஐந்நூற்றில்லர், மூன் வும், பலரா லுரைக்கப்பட்டுப் பலபாட் னூற்றில்லர் என இருவகையர். இவர்கள் டாய் வருவனவுமாம். இது பொருள், நாஞ்சி நாட்டு வேளாளரை யொத்தவர்கள், இடம், காலம், தொழில், பாட்டு, அளவு இவர்கள் பாஷை மலையாளம். (தர்ஸ்டன்.) முதலியவற்றாற் தொகுப்படைந்தவை, | தோடை இலக்கணம் - தொடை - பல இது பெருங்காப்பியம், காப்பியம் என அடிகளிலேனும், பல சீர்களிலேனும் எழு இரண்டுவகைத்து. (தண்டி.) த்துக்கள் ஒன்றி வருவ தாம். அது எது தொடர் நீரி - இவ்வூர் நரிகள் ஒன்றையொ கைத்தொடை, மோனை த்தொடை, முரண் ன்று தொடர்ந்து சென்ற இடமாம். தத்த தொடை, இயைபுத்தொடை, அளபெடை னேரிக்கு மேற்கே யுள்ளது. (திருவிளை.) த்தொடை என ஐந்தும்; அடி, இணை, தொடர்நிலைச் செய்யுட்குறியணி - அஃதா பொழிப்பு, ஒரூஉ, கூழை, மேற்கதுவாய், வது, சாதிக்கத் தக்க பொருளை வாக்கி கீழ்க்கதுவாய், முற்று இவற்றுடன் பொரு யார்த்தத்தினாலாயினும் பதார்த்தத்தினாலா ந்தி ஒவ்வொன்றும் எட்டெட்டுப் பாகுபா யினும் அவ்விரண்டினாலுமாயினுஞ் சாதித் ைெடயவாம். அவை அடியெதுகை, இணை - தலாம். இதனை வடநூலார் காவியாலங் யெதுகை, பொழிப்பெதுகை, ஒரூஉவெ காா மென்பர். துகை, கூழையெதுகை, மேற்கதுவாயெ தொடர்நிலைச்செய்யுட் பொருட்பேறணி -- துகை, கீழ்க்கதுவாயெதுகை, முற்றெது அஃதாவது ஒருபொருளைச் சொல்லத் தண் கை மற்றவையு மிவ்வாறு கூட்டிக் காண்க. டாபூபிகா நியாயத்தின் மற்றொரு பொரு அடிதோறு முதலெழுத்தொன்றி வரத் டோன்று தலாம். தண்டாபூபிகா நியாய தொடுப்பது மோனைத்தொடை, அடிதோ மாவது தண்டத்தை அபகரித்தலினா லத றும் இறுதிக்கணின்ற எழுத்தானும் சொல் னிற் சேர்த்துவைத்த அப்ப முதலிய வுண லானும் ஒன்றிவாரத் தொடுப்பது அடியியை வபகரிக்கப்படுதலுந் தானே விளங்கல். புத்தொடை, அடிதோறும் முதவிலுள்ள இதனை வடளலார் காவியார்த்தாபத்தி இரண்டாமெழுத் தொன்றி வரத் தொடுப் யலங்கார மென்பர். பது அடியெதுகைத்தொடை, அடிதோறு தொடர்பின்மையணி - காரணம் ஓரிடத் முதற்கண் சொல்லானும் பொருளானும் திருப்பக் காரிய மற்றோரிடத்துப் பிறத் மறு தலைப்படத் தொடுப்பது அடிமாண் தலைக் கூறுதல். இதனை அசங்கதியலங் தொடை, அடிதோறு முதலில் உயிராயி காரம் என்பர். (குவல.) னும் மெய்யாயினும் அளபெடுத் தொன்றி தொடர்ழழதுவமையணி - அஃதாவது, வரத் தொடுப்பன அடியளபெடைத்தொ இரண்டு வாக்கியங்களிலுஞ் சாதாரண தர் டை, அடிதோறு மிறுதிக்கணின்ற எழுத்தா மத்தைச் சொல்லு தலாம். இதனை வட னும், அசையானும், சீரானும், அடியானும், நவார் பிரதிவஸ்தூபமாலங்கார பென்பர். மற்றை அடிக்காதியாகத் தொடுப்பது அக் தொடரக்காஞ்சி - கொலை யஞ்சாத பெரிய தாதித்தொடை, ஓரடி முழுதும் ஒருசொல் நிலையினையுடையவன் புண்ணினைத் தீண்டு லேவரத்தொடுப்பது இரட்டைத்தொடை, தற்குப் பயப்பட்டு நடுங்கிப் போய்ப் பெயர் கூறிய தொடைகளும் தொடை விகற்பங் ர்ந்த து. பு. வெ.) களும் போலாது வேறுபடத் தொடுப்பது தொடித்தலைவிழத்தண்டினர் - 1. கடைச் செந்தொடை, (காரிகை) - முதவிருசீர்க் சங்கப் புலவருள் ஒருவர் ; பெருஞ்சாத்த கண் மோனை முதலிய வாத் தொடுப்பது னைப் பாடியவர். (திருவள்ளுவமாலை). இணை, முதற்சீரிலும், மூன்றாஞ்சீரிலும்
தொகையிலை தோடை இலக்கணம் பலரும் . ( பு . வெ . ) கியில் தென்காஞ்ச காற்றில்லர் மூன | சமைத்தொகை உம்மை த்தொகை அன் இவர் பாடற்கணுள்ள அருந் தொடரே மொழித்தொகை இவர்க்கும் பெயராயிற்று . தொகைநிலை - 1 . கேடின்றியே நிறையக் தொடு கதிர்க்கிள்ளி - காஞ்சி நகராண்ட கீர்த்தியை நிறுத்தி எல்லாரும் போர்க்கள சோழரில் துணையிளங்கிள்ளிக்கு முன் த்திலே மடிந்தது . ( பு . வெ . ) னோன் ( மணிமேகலை ) . 2 . எல்லா அரணிடத்துமுள்ள மாறுபா தொடுப்புழை வேளாளர் - இவர்கள் மலை ட்டு மன்னர் பலரும் அந்த எயிலிடத்தேடயாளத்திலுள்ள தொடுப்புழை தாலுக்கா அவன் பாதத்தைச் சேர்ந்தது . ( பு . வெ . ) வில் குடியேறிய வேளாளர் . இவர்கள் தொகைநிலைச் செய்யுள் - இது ஒருவரா ஆதியில் தென் காஞ்சி கும்பகோணத்திருந் லுரைக்கப்பட்டுப் பலபாட்டாய் வருவன தவர்கள் . இவர்கள் ஐந்நூற்றில்லர் மூன் வும் பலரா லுரைக்கப்பட்டுப் பலபாட் னூற்றில்லர் என இருவகையர் . இவர்கள் டாய் வருவனவுமாம் . இது பொருள் நாஞ்சி நாட்டு வேளாளரை யொத்தவர்கள் இடம் காலம் தொழில் பாட்டு அளவு இவர்கள் பாஷை மலையாளம் . ( தர்ஸ்டன் . ) முதலியவற்றாற் தொகுப்படைந்தவை | தோடை இலக்கணம் - தொடை - பல இது பெருங்காப்பியம் காப்பியம் என அடிகளிலேனும் பல சீர்களிலேனும் எழு இரண்டுவகைத்து . ( தண்டி . ) த்துக்கள் ஒன்றி வருவ தாம் . அது எது தொடர் நீரி - இவ்வூர் நரிகள் ஒன்றையொ கைத்தொடை மோனை த்தொடை முரண் ன்று தொடர்ந்து சென்ற இடமாம் . தத்த தொடை இயைபுத்தொடை அளபெடை னேரிக்கு மேற்கே யுள்ளது . ( திருவிளை . ) த்தொடை என ஐந்தும் ; அடி இணை தொடர்நிலைச் செய்யுட்குறியணி - அஃதா பொழிப்பு ஒரூஉ கூழை மேற்கதுவாய் வது சாதிக்கத் தக்க பொருளை வாக்கி கீழ்க்கதுவாய் முற்று இவற்றுடன் பொரு யார்த்தத்தினாலாயினும் பதார்த்தத்தினாலா ந்தி ஒவ்வொன்றும் எட்டெட்டுப் பாகுபா யினும் அவ்விரண்டினாலுமாயினுஞ் சாதித் ைெடயவாம் . அவை அடியெதுகை இணை - தலாம் . இதனை வடநூலார் காவியாலங் யெதுகை பொழிப்பெதுகை ஒரூஉவெ காா மென்பர் . துகை கூழையெதுகை மேற்கதுவாயெ தொடர்நிலைச்செய்யுட் பொருட்பேறணி - - துகை கீழ்க்கதுவாயெதுகை முற்றெது அஃதாவது ஒருபொருளைச் சொல்லத் தண் கை மற்றவையு மிவ்வாறு கூட்டிக் காண்க . டாபூபிகா நியாயத்தின் மற்றொரு பொரு அடிதோறு முதலெழுத்தொன்றி வரத் டோன்று தலாம் . தண்டாபூபிகா நியாய தொடுப்பது மோனைத்தொடை அடிதோ மாவது தண்டத்தை அபகரித்தலினா லத றும் இறுதிக்கணின்ற எழுத்தானும் சொல் னிற் சேர்த்துவைத்த அப்ப முதலிய வுண லானும் ஒன்றிவாரத் தொடுப்பது அடியியை வபகரிக்கப்படுதலுந் தானே விளங்கல் . புத்தொடை அடிதோறும் முதவிலுள்ள இதனை வடளலார் காவியார்த்தாபத்தி இரண்டாமெழுத் தொன்றி வரத் தொடுப் யலங்கார மென்பர் . பது அடியெதுகைத்தொடை அடிதோறு தொடர்பின்மையணி - காரணம் ஓரிடத் முதற்கண் சொல்லானும் பொருளானும் திருப்பக் காரிய மற்றோரிடத்துப் பிறத் மறு தலைப்படத் தொடுப்பது அடிமாண் தலைக் கூறுதல் . இதனை அசங்கதியலங் தொடை அடிதோறு முதலில் உயிராயி காரம் என்பர் . ( குவல . ) னும் மெய்யாயினும் அளபெடுத் தொன்றி தொடர்ழழதுவமையணி - அஃதாவது வரத் தொடுப்பன அடியளபெடைத்தொ இரண்டு வாக்கியங்களிலுஞ் சாதாரண தர் டை அடிதோறு மிறுதிக்கணின்ற எழுத்தா மத்தைச் சொல்லு தலாம் . இதனை வட னும் அசையானும் சீரானும் அடியானும் நவார் பிரதிவஸ்தூபமாலங்கார பென்பர் . மற்றை அடிக்காதியாகத் தொடுப்பது அக் தொடரக்காஞ்சி - கொலை யஞ்சாத பெரிய தாதித்தொடை ஓரடி முழுதும் ஒருசொல் நிலையினையுடையவன் புண்ணினைத் தீண்டு லேவரத்தொடுப்பது இரட்டைத்தொடை தற்குப் பயப்பட்டு நடுங்கிப் போய்ப் பெயர் கூறிய தொடைகளும் தொடை விகற்பங் ர்ந்த து . பு . வெ . ) களும் போலாது வேறுபடத் தொடுப்பது தொடித்தலைவிழத்தண்டினர் - 1 . கடைச் செந்தொடை ( காரிகை ) - முதவிருசீர்க் சங்கப் புலவருள் ஒருவர் ; பெருஞ்சாத்த கண் மோனை முதலிய வாத் தொடுப்பது னைப் பாடியவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) . இணை முதற்சீரிலும் மூன்றாஞ்சீரிலும்