அபிதான சிந்தாமணி

தேனன் | 897 தொகை ஆம் அதில் கையாக மொகஞ்சி வாழும் தனால் தைத்து ய வந்தவன், பலாவைன் கழுகை தேனும் படித்து என் இவனைப்டன் போர் தத்தேள், பித்தத்தேள், சிலேஷ்மத்தேள், | லாயினும் சற்று அசைக்கின் தானே வேண் செந்தேள், கருந்தேள், நச்சுத்தேன், மாத்டியபடி தைப்பது. தேன் முதலிய வகை உண்டு. | தைசசன் - சுவப்பனாவஸ்தையுடன் ஆத்மா தேனன் - காவிரியில் வீழ்ந்திறந்து சுவர்க்க கூடியிருக்கையில் பெற்ற பெயர். மடைந்தவன். தைத்தியசேனை - தேவசேனைக்கு மூத்த தேனிக்குடி கீரனார் - கடைசங்கத்துப் புல வள் ; அரிஷ்டநேமியின் பெண். வருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை) தைத்தியர் - PR புத்திரர் ; திதி காசிய தேனீ - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி ருஷியைச் சந்தியாகாலத்திற் புணர்ந்த வகையில் சேர்ந்தது. இதற்கும் வாயில் -தால் பிறந்த அரக்கர், துதிக்கையும் பற்களும் உண்டு. இவற்றால் தைத்தியவனம் - வியாசர், பாண்டவருக்கு பூவிலுள்ள தேனை யுறுஞ்சி வாழும். இது வெளிப்பட்டு உபதேசித்த வனம், பலவகையாக மெழுகமைத்துக் கூடு கட்டி தைத்திரியர் - ஒரு ரூஷி; கௌதாரியிடம் அதில் முட்டையிட்டுக் குஞ்சுகளுக் காதா பிறந்தவராம். ரமாய் அதில் தேனை அமைக்கும். தைத்திரீயம் - ஒரு உபநிஷத்து. இது யசுர் தேனுகாசுரன் - இவன் கம்சனுக்கு நண்ப | வேதசாகை, வைசம்பாயனர் கோபத்தால் னாகிய அசுரன். இவன் பிருந்தாவனத்திற் | யஞ்ஞவல்கியரால் விடப்பட்ட எசுர்வேத கருகிலிருந்த அசுரன். இவன் கழுதை த்தை அவர் மாணாக்கர் தித்திரிபக்ஷி யுருக் யுருக்கொண்டவன், பலராமருடன் போர் கொண்டு அருந்திய தால் அதற்கு இப் செய்ய வந்தனன், இவனைப் பலராமர் பெயர் உண்டாயிற்று, காலைப் பிடித்து எறிந்துவீச மாண்டவன். தைத்திரேயர் - கிருஷ்ண யசுர்வேதிகன் தேனுமதி - இந்திரப்பிரத்தத்திற்கு அருகி தைபாயனம் - துரியோதனன், தன் சேனை லுள்ள தீர்த்தம். கள் இறந்தபின்பு ஜலஸ் தம்பனம் செய் தேன் - இது ஒருவகைப் பூச்சியினால் புஷ்) திருந்த மடு, பங்களிலும் மற்றவைகளிலிருந்தும் கொ தையங்கண்ணன் - கடைச்சங்க மருவிய ண்டு சேர்க்கும் பொருள், இது இனிப் | புலவன். (அகநானூறு). பான திரவம். இது மலைத்தேன், கொம் தையற்பறவை - இது, சிறு உருவமுள் புத்தேன், மரப்பொந்துத்தேன், புற்றுத் | ளது. இதன் தலை, கழுத்து, முதுகு கபில தேன் மனைத்தேன், கொதுகுத்தேன் என - நிறம். வயிறு சாம்பல் நிறம், அலகு பலவகைப்படும். மெலிந்து கூர்மையுள்ளது. இது மரங் தேன் சிட்டு - இவ்வினத்தில் ஒரு வண்டு களில் தன் சத்துருக்களுக்கெட்டாத வகை போன்ற உருவுள்ளவைகளும் உண்டு. இவ யில் உதிராத இலைகளுள்ள மரங்களில் ற்றின் உடல் சிறிதும் இறக்கைகள் நீண்டு இலைகளை ஒன்று சேர்த்து மரப்பட்டை முள்ளவை. இவை நிறத்தால் நீலம், களின் நாரினால் தைத்து மிருதுவான படு அலகு மெலிந்து நீண்டு முன் வளைந்திருக் க்கை யமைத்து முட்டை யிட்டுக் குஞ்சு கும். இது, பூக்களிலுள்ள தேனைத் தேடி பொரிக்கிறது. வீவர்பர்ட் - ஆபிரிக்காக் யுண்ணும். இது பூக்களி லுட்கார்ந்து கண்ட பறவைகளில் ஒன்று, இது தையற் தேனை யுண்பதுமன்றிப் பறந்தவி தமாகவே பறவை போல நீர்ப்புறமாகச் சார்ந்துள்ள பூக்களில் அலகை நுழைத்துத் தொங்கும் மரங்களை ஆராய்ந்து நார்போல அதை புத் மலர்களிலுள்ள தேனைக் குடிக்கிறது. களைக் கொண்டுவந்து பின்னி வாய்ப்புறம் தேஜஸ்வி - அகத்தியர் போன் ; திருச்யன் நீர்மட்டத்திலிருக்கும்படி கூடு கட்டுகிறது. புத்திரன். தைவதம் - ஒரு தீர்த்த ம், தேஜோவதி - அக்னிதேவன் பட்டணம், தோ தை தொகாநிலை - வினைமுற்று, ஈரெச்சங்கள், தைக்கும் யந்திரம் - இது, மனிதர் துணி எழுவாய், விளி, இரண்டு, முதலிய ஆறு முதலியவைகளைக் கையால் தைத்துக் கஷ்// உருபுகள் விரிந்து நிற்பன. (நன்னூல்). டப்படாமல் ஏலை யந்திரத்திலுள்ள சிற் தொகை ஆறு - வேற்றுமைத்தொகை, சசியில் கோத்துக் கையாலாயினும் காலா வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை, உலு மனிதர்க ள் கொ 113
தேனன் | 897 தொகை ஆம் அதில் கையாக மொகஞ்சி வாழும் தனால் தைத்து வந்தவன் பலாவைன் கழுகை தேனும் படித்து என் இவனைப்டன் போர் தத்தேள் பித்தத்தேள் சிலேஷ்மத்தேள் | லாயினும் சற்று அசைக்கின் தானே வேண் செந்தேள் கருந்தேள் நச்சுத்தேன் மாத்டியபடி தைப்பது . தேன் முதலிய வகை உண்டு . | தைசசன் - சுவப்பனாவஸ்தையுடன் ஆத்மா தேனன் - காவிரியில் வீழ்ந்திறந்து சுவர்க்க கூடியிருக்கையில் பெற்ற பெயர் . மடைந்தவன் . தைத்தியசேனை - தேவசேனைக்கு மூத்த தேனிக்குடி கீரனார் - கடைசங்கத்துப் புல வள் ; அரிஷ்டநேமியின் பெண் . வருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) தைத்தியர் - PR புத்திரர் ; திதி காசிய தேனீ - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி ருஷியைச் சந்தியாகாலத்திற் புணர்ந்த வகையில் சேர்ந்தது . இதற்கும் வாயில் - தால் பிறந்த அரக்கர் துதிக்கையும் பற்களும் உண்டு . இவற்றால் தைத்தியவனம் - வியாசர் பாண்டவருக்கு பூவிலுள்ள தேனை யுறுஞ்சி வாழும் . இது வெளிப்பட்டு உபதேசித்த வனம் பலவகையாக மெழுகமைத்துக் கூடு கட்டி தைத்திரியர் - ஒரு ரூஷி ; கௌதாரியிடம் அதில் முட்டையிட்டுக் குஞ்சுகளுக் காதா பிறந்தவராம் . ரமாய் அதில் தேனை அமைக்கும் . தைத்திரீயம் - ஒரு உபநிஷத்து . இது யசுர் தேனுகாசுரன் - இவன் கம்சனுக்கு நண்ப | வேதசாகை வைசம்பாயனர் கோபத்தால் னாகிய அசுரன் . இவன் பிருந்தாவனத்திற் | யஞ்ஞவல்கியரால் விடப்பட்ட எசுர்வேத கருகிலிருந்த அசுரன் . இவன் கழுதை த்தை அவர் மாணாக்கர் தித்திரிபக்ஷி யுருக் யுருக்கொண்டவன் பலராமருடன் போர் கொண்டு அருந்திய தால் அதற்கு இப் செய்ய வந்தனன் இவனைப் பலராமர் பெயர் உண்டாயிற்று காலைப் பிடித்து எறிந்துவீச மாண்டவன் . தைத்திரேயர் - கிருஷ்ண யசுர்வேதிகன் தேனுமதி - இந்திரப்பிரத்தத்திற்கு அருகி தைபாயனம் - துரியோதனன் தன் சேனை லுள்ள தீர்த்தம் . கள் இறந்தபின்பு ஜலஸ் தம்பனம் செய் தேன் - இது ஒருவகைப் பூச்சியினால் புஷ் ) திருந்த மடு பங்களிலும் மற்றவைகளிலிருந்தும் கொ தையங்கண்ணன் - கடைச்சங்க மருவிய ண்டு சேர்க்கும் பொருள் இது இனிப் | புலவன் . ( அகநானூறு ) . பான திரவம் . இது மலைத்தேன் கொம் தையற்பறவை - இது சிறு உருவமுள் புத்தேன் மரப்பொந்துத்தேன் புற்றுத் | ளது . இதன் தலை கழுத்து முதுகு கபில தேன் மனைத்தேன் கொதுகுத்தேன் என - நிறம் . வயிறு சாம்பல் நிறம் அலகு பலவகைப்படும் . மெலிந்து கூர்மையுள்ளது . இது மரங் தேன் சிட்டு - இவ்வினத்தில் ஒரு வண்டு களில் தன் சத்துருக்களுக்கெட்டாத வகை போன்ற உருவுள்ளவைகளும் உண்டு . இவ யில் உதிராத இலைகளுள்ள மரங்களில் ற்றின் உடல் சிறிதும் இறக்கைகள் நீண்டு இலைகளை ஒன்று சேர்த்து மரப்பட்டை முள்ளவை . இவை நிறத்தால் நீலம் களின் நாரினால் தைத்து மிருதுவான படு அலகு மெலிந்து நீண்டு முன் வளைந்திருக் க்கை யமைத்து முட்டை யிட்டுக் குஞ்சு கும் . இது பூக்களிலுள்ள தேனைத் தேடி பொரிக்கிறது . வீவர்பர்ட் - ஆபிரிக்காக் யுண்ணும் . இது பூக்களி லுட்கார்ந்து கண்ட பறவைகளில் ஒன்று இது தையற் தேனை யுண்பதுமன்றிப் பறந்தவி தமாகவே பறவை போல நீர்ப்புறமாகச் சார்ந்துள்ள பூக்களில் அலகை நுழைத்துத் தொங்கும் மரங்களை ஆராய்ந்து நார்போல அதை புத் மலர்களிலுள்ள தேனைக் குடிக்கிறது . களைக் கொண்டுவந்து பின்னி வாய்ப்புறம் தேஜஸ்வி - அகத்தியர் போன் ; திருச்யன் நீர்மட்டத்திலிருக்கும்படி கூடு கட்டுகிறது . புத்திரன் . தைவதம் - ஒரு தீர்த்த ம் தேஜோவதி - அக்னிதேவன் பட்டணம் தோ தை தொகாநிலை - வினைமுற்று ஈரெச்சங்கள் தைக்கும் யந்திரம் - இது மனிதர் துணி எழுவாய் விளி இரண்டு முதலிய ஆறு முதலியவைகளைக் கையால் தைத்துக் கஷ் / / உருபுகள் விரிந்து நிற்பன . ( நன்னூல் ) . டப்படாமல் ஏலை யந்திரத்திலுள்ள சிற் தொகை ஆறு - வேற்றுமைத்தொகை சசியில் கோத்துக் கையாலாயினும் காலா வினைத்தொகை பண்புத்தொகை உலு மனிதர்க ள் கொ 113