அபிதான சிந்தாமணி

தேவஷத்திரன் - 893 தேள் தேற்றாங்கினத்தில் களு தேவங்கத்திரன் செய்யும்படி தன்னிடமிருந்த மணியைக் தேவாபி - 1. (சங்.) குரோதன் குமரன் ; கொடுத்தவன். இவன் குமரன் உருசுகன். 4. தேவாங்கருக்கு ஒரு பட்டம், _ 2. பிரத் தீபன் குமான், சந்தனுக்கு மூத் தேவஷத்திரன் - தேவராதி குமரன், இவன் தோன். இவன் அரசுவேண்டாது காட குமரன் மது. டைந்து தவமேற்கொண்டான். இவன் தேவக்ஷத்திரன் - யதுவம்சத்துத் தேவரா கலியுக அந்தத்தில் தருமத்தை நிறுத்தக் தன் குமரன். காலாபம் என்னும் கிராமத்தில் தவஞ்செய் 'தேவஸ்தானன் - ஒரு இருடி தருமபுத்திர கையில் கல்கியடைய அவரையடைந்து ரிடம் தோன்றி இல்லறமே சிறந்ததெனக் இந்திரனா லனுப்பப்பட்ட இரதத்திலே கூறியவர். (பார - சாங்.) றிச் சென்றவன். ) தேவஸ்தாணு - பாரதயுத்தமுடிவில் தன் | தேவாபிருதம் - நிஷததேசத்தி லிருக்கும் சுற்றத்தார் இறந்ததைப்பற்றி விசனமுற்ற பட்டணம். தருமபுத்ரரைத் தேற்றிய முனிவர். | தேவாரண்யம் - ஒருகாடு; இதிலுள்ள இரு தேவாங்கு - இது, குரங்கினத்தில் ஒரு டியர் அருச்சுநனைக்கண்டு உபசரித்தனர். வகை, சிறிய உருவமும் நீண்ட கால்களு | தேவாரதி - குந்தி குமரன். இவன் குமரன் முடையது, வாலில்லை. இது தலையை | தேவக்ஷத்திரன். மார்பில் வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் தேவாரம் - இது திருஞானசம்பந்த சுவாமி உறங்கும். முகம் பூனையை யொத்திருக் | _ கள், அப்பர் சுவாமிகள், சுந்தரமூர்த்திசுவா கும். கைகளும் கால்களும் குரங்கைப் | _ மிகள் மூவர்களாலும் சிவமூர்த்தியின் மீது போல் நீண்டவை. இது மரங்களை உறுதி அருளிச்செய்யப்பட்ட தமிழ் வேதம். யாய்ப் பிடித்து மெதுவாய்ச் செல்லும். இதிலிறைவன் கட்டளைப்படி சிதைந் தன இரவில் பூச்சிப் புழுக்களையும் பழங்களையும் போக மிகுதியை அபயகுலச் சோழராஜா தின்னும், இதனினும் பெரிது ஆபிரிகா பலராற்கேட்டு ஆவலால் நம்பியாண்டார் கண்டத்துத் தேவாங்கு. இவ்வினத்தில் | நம்பியால் பெற்றார். மற்றொருவகை மடகாஸ்கர் தீவிலிருக்கி தேவி -1. பார்வதிபிராட்டியார், ஸ்ரீமகா றது அதனை ஆய் என்பர். லக்ஷ்மி முதலியவர்க்குப் பெயர். தேவாசிரிம மண்டபம் - இது, திருவாரூரி 2. மேருதேவியின் பெண் ; கேதுமா லுள்ள ஆயிரக்கால் மண்டபம். இதில் லன் பாரி. அடியவர்க ளெழுந் தருளி யிருப்பர். இவர் 3. விரோசனன் பாரி, பலிக்குத் தாய். களைத் திருத்தொண்டத் தொகையால் சுந் தேவிகாலோத்திரம் - இது இப்பெயருள்ள ஆகமத்தின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு. தேவாதிதி - புரூவம்சத்துக் குரோ தனன் தேவிகை - ஒரு நதி. புத்திரன். தாய் காளிங்கி. தேவிச்சிரவை - ஒரு நதி. தேவாநீகன் - (சூ.) க்ஷேமதர்மா குமான். தேவிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று. இவன் குமரன் பீனகு . தேவேந்திரமாமுனி - ஜீவசம்போ தனை தேவாந்தகன் - 1. இராவணன் குமரன் ; | யென்னும் ஜைந நூலைத் தமிழால் மொழி இலக்குமணர் அதிகாயனுடன் யுத்தஞ் சொ பெயர்த்தவர். ய்கையில் அநுமனால் கொல்லப்பட்டவன். தேள் -இது சிலந்தி வருக்கத்தைச் சேர்ந் 2. இரௌத்திரகேதுவின் குமரன். - தது. விசேஷமாய் உஷ்ண காலத்தில் நாரதர் உபதேசத்தால் தவஞ்செய்து பல 'கூரைகளிலிருந்து விழும். இதற்குச் சிலந் சித்திபெற்றவன். இவன், திரிலோகத்தை திக்கில்லாத ஒரு முள்ளமைந்த வாலுண்டு. யும் தன்வசப்படுத்தித் தேவர் முனிவர் இதன் வால் ஆறு மணிகளாலானது. களை வருத்தி விநாயகமூர்த்தியிடம் பல வாலின் நுனியில் கொடுக்கிருக்கின்றது. அசுரரையேவிக் கடைசியில் தானேவந்து இதனால் பிராணிகளைக் கொட்டிக் கொல் யுத்தஞ்செய்தனன். விநாயகரிவனை வெட் லுகிறது. தேளின் தலையினிருபுறத்திலும் நேதோறும் காமுஞ் சிரமும் வளருதல் இரண்டு விரல்களமைந்த இரண்டு கைகள் கண்டு பேருருக்கொண்டு திருவடியால் உண்டு. இவற்றின் கால்கள் எட்டு, கண் வயிற்றைக் கிழித்துக் கொன்றனர். இவன் கள் (8, 12, 20) பெண் தேள் தடவைக்கு தம்பி நராந்தகன். (40, 50) குஞ்சு பொரிக்கும். இதில் வா கோமூர்த்தி சுவாமிண்டத் தொகையா இவர்- .
தேவஷத்திரன் - 893 தேள் தேற்றாங்கினத்தில் களு தேவங்கத்திரன் செய்யும்படி தன்னிடமிருந்த மணியைக் தேவாபி - 1 . ( சங் . ) குரோதன் குமரன் ; கொடுத்தவன் . இவன் குமரன் உருசுகன் . 4 . தேவாங்கருக்கு ஒரு பட்டம் _ 2 . பிரத் தீபன் குமான் சந்தனுக்கு மூத் தேவஷத்திரன் - தேவராதி குமரன் இவன் தோன் . இவன் அரசுவேண்டாது காட குமரன் மது . டைந்து தவமேற்கொண்டான் . இவன் தேவக்ஷத்திரன் - யதுவம்சத்துத் தேவரா கலியுக அந்தத்தில் தருமத்தை நிறுத்தக் தன் குமரன் . காலாபம் என்னும் கிராமத்தில் தவஞ்செய் ' தேவஸ்தானன் - ஒரு இருடி தருமபுத்திர கையில் கல்கியடைய அவரையடைந்து ரிடம் தோன்றி இல்லறமே சிறந்ததெனக் இந்திரனா லனுப்பப்பட்ட இரதத்திலே கூறியவர் . ( பார - சாங் . ) றிச் சென்றவன் . ) தேவஸ்தாணு - பாரதயுத்தமுடிவில் தன் | தேவாபிருதம் - நிஷததேசத்தி லிருக்கும் சுற்றத்தார் இறந்ததைப்பற்றி விசனமுற்ற பட்டணம் . தருமபுத்ரரைத் தேற்றிய முனிவர் . | தேவாரண்யம் - ஒருகாடு ; இதிலுள்ள இரு தேவாங்கு - இது குரங்கினத்தில் ஒரு டியர் அருச்சுநனைக்கண்டு உபசரித்தனர் . வகை சிறிய உருவமும் நீண்ட கால்களு | தேவாரதி - குந்தி குமரன் . இவன் குமரன் முடையது வாலில்லை . இது தலையை | தேவக்ஷத்திரன் . மார்பில் வைத்துக்கொண்டு எப்பொழுதும் தேவாரம் - இது திருஞானசம்பந்த சுவாமி உறங்கும் . முகம் பூனையை யொத்திருக் | _ கள் அப்பர் சுவாமிகள் சுந்தரமூர்த்திசுவா கும் . கைகளும் கால்களும் குரங்கைப் | _ மிகள் மூவர்களாலும் சிவமூர்த்தியின் மீது போல் நீண்டவை . இது மரங்களை உறுதி அருளிச்செய்யப்பட்ட தமிழ் வேதம் . யாய்ப் பிடித்து மெதுவாய்ச் செல்லும் . இதிலிறைவன் கட்டளைப்படி சிதைந் தன இரவில் பூச்சிப் புழுக்களையும் பழங்களையும் போக மிகுதியை அபயகுலச் சோழராஜா தின்னும் இதனினும் பெரிது ஆபிரிகா பலராற்கேட்டு ஆவலால் நம்பியாண்டார் கண்டத்துத் தேவாங்கு . இவ்வினத்தில் | நம்பியால் பெற்றார் . மற்றொருவகை மடகாஸ்கர் தீவிலிருக்கி தேவி - 1 . பார்வதிபிராட்டியார் ஸ்ரீமகா றது அதனை ஆய் என்பர் . லக்ஷ்மி முதலியவர்க்குப் பெயர் . தேவாசிரிம மண்டபம் - இது திருவாரூரி 2 . மேருதேவியின் பெண் ; கேதுமா லுள்ள ஆயிரக்கால் மண்டபம் . இதில் லன் பாரி . அடியவர்க ளெழுந் தருளி யிருப்பர் . இவர் 3 . விரோசனன் பாரி பலிக்குத் தாய் . களைத் திருத்தொண்டத் தொகையால் சுந் தேவிகாலோத்திரம் - இது இப்பெயருள்ள ஆகமத்தின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு . தேவாதிதி - புரூவம்சத்துக் குரோ தனன் தேவிகை - ஒரு நதி . புத்திரன் . தாய் காளிங்கி . தேவிச்சிரவை - ஒரு நதி . தேவாநீகன் - ( சூ . ) க்ஷேமதர்மா குமான் . தேவிபீடம் - சத்தி பீடங்களில் ஒன்று . இவன் குமரன் பீனகு . தேவேந்திரமாமுனி - ஜீவசம்போ தனை தேவாந்தகன் - 1 . இராவணன் குமரன் ; | யென்னும் ஜைந நூலைத் தமிழால் மொழி இலக்குமணர் அதிகாயனுடன் யுத்தஞ் சொ பெயர்த்தவர் . ய்கையில் அநுமனால் கொல்லப்பட்டவன் . தேள் - இது சிலந்தி வருக்கத்தைச் சேர்ந் 2 . இரௌத்திரகேதுவின் குமரன் . - தது . விசேஷமாய் உஷ்ண காலத்தில் நாரதர் உபதேசத்தால் தவஞ்செய்து பல ' கூரைகளிலிருந்து விழும் . இதற்குச் சிலந் சித்திபெற்றவன் . இவன் திரிலோகத்தை திக்கில்லாத ஒரு முள்ளமைந்த வாலுண்டு . யும் தன்வசப்படுத்தித் தேவர் முனிவர் இதன் வால் ஆறு மணிகளாலானது . களை வருத்தி விநாயகமூர்த்தியிடம் பல வாலின் நுனியில் கொடுக்கிருக்கின்றது . அசுரரையேவிக் கடைசியில் தானேவந்து இதனால் பிராணிகளைக் கொட்டிக் கொல் யுத்தஞ்செய்தனன் . விநாயகரிவனை வெட் லுகிறது . தேளின் தலையினிருபுறத்திலும் நேதோறும் காமுஞ் சிரமும் வளருதல் இரண்டு விரல்களமைந்த இரண்டு கைகள் கண்டு பேருருக்கொண்டு திருவடியால் உண்டு . இவற்றின் கால்கள் எட்டு கண் வயிற்றைக் கிழித்துக் கொன்றனர் . இவன் கள் ( 8 12 20 ) பெண் தேள் தடவைக்கு தம்பி நராந்தகன் . ( 40 50 ) குஞ்சு பொரிக்கும் . இதில் வா கோமூர்த்தி சுவாமிண்டத் தொகையா இவர் - .