அபிதான சிந்தாமணி

தேவர்கள் 895 தேவன் 2. இது புதுச்சேரியிலுள்ள தெலுங்க 5. பிரமன் குமாரில் ஒருவன் ; இவன் வர்த்தகருக்குப் பெயர். இது தேவியைப் குமரன் பிரசாபதி. பூசிக்கும் ஒச்சருக்கும் பட்டம், மறவர் 6. கௌசிகனைக் காண்க. களுக்கும் ஒரு பட்டம். (தர்ஸ்ட ன்). 7. ஒரு இருடி. தேவர்கள் - இவர்கள் ஆதித்யர் (2) 8. அசித முனிவர்க்குத் தம்பி. இவன் உருத்ரர் (கக), வசுக்கள் (அ), அசுவதிதே இந்திரனாற் சபிக்கப்பட்டு அஞ்ஞானத்தாற் வர் . (உ), திக்குப்பாலகர் (அ), இவர்கள் கோபமுற்று அதர்மமான தபமியற்றி இறு அந்தந்தத் தொழில்களைப் பற்றிக் கடவு தியில் சிவார்ச்சனையால் நற்கதி பெற்றான். ளால் சிருட்டிக்கப்பட்டவர். திக்குப்பால (சிவமகா புராணம்,) கர் நீங்க முப்பத்து மூவர். 9. ஒரு இருடி, இவர் தீர்த்த ம் ஆடச் தேவலகர் - தேவபூசைக்குரியோர். இவர் செல்லுகையில் அத்தீர்த்தத்தில் இவரைக் கள் ஐவகைப்படுவர். (க) கர்மதேவலகர், கண்டு நாணமிலாது நீராடிக்கொண்டிருந்த (உ) கல்பதேவலகர், (க) சுத்ததேவலகர், (எ ) பெண்களையக்ஷ ஸ்திரீகளாகச் சபித்து (ச) ஹீன தேவலகர், (6) ஸ்விஷ்டதேவ அவர்கள் வேண்ட இராமாவதாரத்தில் நீங் லகர். அந்யசூத்ர மார்க்கத்தினால் எவன் கும் என்ற வர். ஒருவருஷம் பூஜைசெய்கிறானோ அவனும், -1. ஒரு இருடி சுதரிசானைக் காண்க. அ தீக்ஷிதனாய்ச் ச்வயமாகப் பூசிப்பவனும் தேவவதன் - தேவகன் குமான், இவனுக் கர்மதேவலகன் எனப்படுவன். அந்தவித | குத் தேவர்த்த ன் எனவும் பெயர். மாகவே மூன்று வருஷம் பூஜைசெய்பவன் | தேவவதி - கிராமணியெனுங் காந்தருவன் கல்பதேவலகன் எனப்படுவன். அப்படியே பெண். சுகேசன் தேவி, இவளுக்குத் சுவகர்மரதனாய் அந்ய சூத்ரத்தின்படி தேவமணி எனவும் பெயர். ஆசாரமும் தீக்ஷையும் பெற்றவன் சுத்த தேவவல்லி - மரீசிமுனிவர் தேவி, வல்ல தேவலகன் எனப்படுவன், ஹீனாசாரத் பையை வளர்த்ததாய், துடன் கூடினவனாய்ச் சுவசூத்ரம், அந்ய தேவவன்மன் - காந்தியின் குமான். சூத்ரமார்க்கங்களை விட்டு நடக்கிறவன் தேவவா - அக்குரூரன் குமரன், ஹீனதேவலகன் எனப்படுவன். எவன் தேவவாதி - 1. சோதனன் குமான்; இவன் ஸதாசாரசமன்வி தனாய்ச் சந்திகளில் பூஜிப் குமான் ரிஷன். பவன். அவன் ஸ்விஷ்டதேவலகன் எனப் 2. அக்ரோதன் குமரன். படுவன். (ஸ்ரீ - காரணம்.) தேவவான் - 1, தேவகன் குமான். தேவலகன் - திருவேங்கட மான்மியங்கேட் 2. ருத்ரசாவர்ணி மநுப் புதான். டுணர்ந்த இருடி. தேவவிரதன் - பீஷ்மனுக்கு முதற்பெயர். தேவலர் - அசிதரைக் காண்க. அத்திரி, தேவவூதி - மகததேசத் தாசன் ; பாகவா ஒரு காலத்துத் தேவாசுரர்களுக்கு யுத்தம் தன் குமான்; சங்கவம்சத்திற் பிறந்தவன்; நடக்க அதில் சுவர்ப்பானு என்பவன் சூர்ய தன் மந்திரியாகிய கண்னுவனால் கொலை சந்திரர்களை அம்பாலடிக்க ஒளி கெட்டது. செய்யப்பட்டவன், அதனால் இருள் மூட அசுரர் நன்றாக அடிக் தேவவோத்திரர் - யோகேச்வரர் எனும் கப்பட்டனர். அடியுண்ட தேவர் அத்தி விஷ்ணுவைப் பெற்றவர். ரியை வேண்ட அத்திரி சந்திரனாகி ஒளி தேவனார் - இவர் நெய்தற்றிணையைப் பாடி கொடுத்தனர். பின் சூரியனுக்கும் ஒளி யுள்ளார். சோழாது ஆர்க்காட்டைச் சிறப் கொடுத்து அசுரரை நீறாக்கினர். (பாரதம் பிக்கிறார் இவர் பாடியது நற். (உஉ எ)ம் அநுசாசங்கபர்வம்). பாட்டு, தேவலன் - 1. வியாசர் மாணாக்கரில் ஒரு தேவன் -1. கிரிசாசுவனுக்குத் திக்ஷணையி வன். டம் உதித்த குமரன். 2. அட்டவசுக்களில் ஒருவனான பாத்து 2. பிரதீபன் குமரன். இவன் தந்தை யூஷன் குமரன். இவன் குமரன், கூமா துறவடைந்த துணர்ந்து தானுந் துறவ வர்த்தன், மனஸ்வி. டைந்தனன். | 3. அக்குரூரனுக்கு மூத்த குமரன். 3. வைதிசநகரத்திலிருந்த வணிகன், 4. யது வம்சத்தனாகிய தேவகன் கும் பிரே தஜன்மங் கொண்டவன். பப்பாவா என் ; தேவகியின் சகோதரன், கனைக்கண்டு பிரேதசன்மம் நீங்கக் கருமஞ்
தேவர்கள் 895 தேவன் 2 . இது புதுச்சேரியிலுள்ள தெலுங்க 5 . பிரமன் குமாரில் ஒருவன் ; இவன் வர்த்தகருக்குப் பெயர் . இது தேவியைப் குமரன் பிரசாபதி . பூசிக்கும் ஒச்சருக்கும் பட்டம் மறவர் 6 . கௌசிகனைக் காண்க . களுக்கும் ஒரு பட்டம் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . 7 . ஒரு இருடி . தேவர்கள் - இவர்கள் ஆதித்யர் ( 2 ) 8 . அசித முனிவர்க்குத் தம்பி . இவன் உருத்ரர் ( கக ) வசுக்கள் ( ) அசுவதிதே இந்திரனாற் சபிக்கப்பட்டு அஞ்ஞானத்தாற் வர் . ( ) திக்குப்பாலகர் ( ) இவர்கள் கோபமுற்று அதர்மமான தபமியற்றி இறு அந்தந்தத் தொழில்களைப் பற்றிக் கடவு தியில் சிவார்ச்சனையால் நற்கதி பெற்றான் . ளால் சிருட்டிக்கப்பட்டவர் . திக்குப்பால ( சிவமகா புராணம் ) கர் நீங்க முப்பத்து மூவர் . 9 . ஒரு இருடி இவர் தீர்த்த ம் ஆடச் தேவலகர் - தேவபூசைக்குரியோர் . இவர் செல்லுகையில் அத்தீர்த்தத்தில் இவரைக் கள் ஐவகைப்படுவர் . ( ) கர்மதேவலகர் கண்டு நாணமிலாது நீராடிக்கொண்டிருந்த ( ) கல்பதேவலகர் ( ) சுத்ததேவலகர் ( ) பெண்களையக்ஷ ஸ்திரீகளாகச் சபித்து ( ) ஹீன தேவலகர் ( 6 ) ஸ்விஷ்டதேவ அவர்கள் வேண்ட இராமாவதாரத்தில் நீங் லகர் . அந்யசூத்ர மார்க்கத்தினால் எவன் கும் என்ற வர் . ஒருவருஷம் பூஜைசெய்கிறானோ அவனும் - 1 . ஒரு இருடி சுதரிசானைக் காண்க . தீக்ஷிதனாய்ச் ச்வயமாகப் பூசிப்பவனும் தேவவதன் - தேவகன் குமான் இவனுக் கர்மதேவலகன் எனப்படுவன் . அந்தவித | குத் தேவர்த்த ன் எனவும் பெயர் . மாகவே மூன்று வருஷம் பூஜைசெய்பவன் | தேவவதி - கிராமணியெனுங் காந்தருவன் கல்பதேவலகன் எனப்படுவன் . அப்படியே பெண் . சுகேசன் தேவி இவளுக்குத் சுவகர்மரதனாய் அந்ய சூத்ரத்தின்படி தேவமணி எனவும் பெயர் . ஆசாரமும் தீக்ஷையும் பெற்றவன் சுத்த தேவவல்லி - மரீசிமுனிவர் தேவி வல்ல தேவலகன் எனப்படுவன் ஹீனாசாரத் பையை வளர்த்ததாய் துடன் கூடினவனாய்ச் சுவசூத்ரம் அந்ய தேவவன்மன் - காந்தியின் குமான் . சூத்ரமார்க்கங்களை விட்டு நடக்கிறவன் தேவவா - அக்குரூரன் குமரன் ஹீனதேவலகன் எனப்படுவன் . எவன் தேவவாதி - 1 . சோதனன் குமான் ; இவன் ஸதாசாரசமன்வி தனாய்ச் சந்திகளில் பூஜிப் குமான் ரிஷன் . பவன் . அவன் ஸ்விஷ்டதேவலகன் எனப் 2 . அக்ரோதன் குமரன் . படுவன் . ( ஸ்ரீ - காரணம் . ) தேவவான் - 1 தேவகன் குமான் . தேவலகன் - திருவேங்கட மான்மியங்கேட் 2 . ருத்ரசாவர்ணி மநுப் புதான் . டுணர்ந்த இருடி . தேவவிரதன் - பீஷ்மனுக்கு முதற்பெயர் . தேவலர் - அசிதரைக் காண்க . அத்திரி தேவவூதி - மகததேசத் தாசன் ; பாகவா ஒரு காலத்துத் தேவாசுரர்களுக்கு யுத்தம் தன் குமான் ; சங்கவம்சத்திற் பிறந்தவன் ; நடக்க அதில் சுவர்ப்பானு என்பவன் சூர்ய தன் மந்திரியாகிய கண்னுவனால் கொலை சந்திரர்களை அம்பாலடிக்க ஒளி கெட்டது . செய்யப்பட்டவன் அதனால் இருள் மூட அசுரர் நன்றாக அடிக் தேவவோத்திரர் - யோகேச்வரர் எனும் கப்பட்டனர் . அடியுண்ட தேவர் அத்தி விஷ்ணுவைப் பெற்றவர் . ரியை வேண்ட அத்திரி சந்திரனாகி ஒளி தேவனார் - இவர் நெய்தற்றிணையைப் பாடி கொடுத்தனர் . பின் சூரியனுக்கும் ஒளி யுள்ளார் . சோழாது ஆர்க்காட்டைச் சிறப் கொடுத்து அசுரரை நீறாக்கினர் . ( பாரதம் பிக்கிறார் இவர் பாடியது நற் . ( உஉ ) ம் அநுசாசங்கபர்வம் ) . பாட்டு தேவலன் - 1 . வியாசர் மாணாக்கரில் ஒரு தேவன் - 1 . கிரிசாசுவனுக்குத் திக்ஷணையி வன் . டம் உதித்த குமரன் . 2 . அட்டவசுக்களில் ஒருவனான பாத்து 2 . பிரதீபன் குமரன் . இவன் தந்தை யூஷன் குமரன் . இவன் குமரன் கூமா துறவடைந்த துணர்ந்து தானுந் துறவ வர்த்தன் மனஸ்வி . டைந்தனன் . | 3 . அக்குரூரனுக்கு மூத்த குமரன் . 3 . வைதிசநகரத்திலிருந்த வணிகன் 4 . யது வம்சத்தனாகிய தேவகன் கும் பிரே தஜன்மங் கொண்டவன் . பப்பாவா என் ; தேவகியின் சகோதரன் கனைக்கண்டு பிரேதசன்மம் நீங்கக் கருமஞ்